Quyết định số 1894/QĐ-TTg

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
28
lượt xem
2
download

Quyết định số 1894/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1894/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1894/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** ******* Số: 1894/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (Tờ trình số 57/TTr-BXD ngày 28 tháng 09 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1756/TTr- BTĐKT ngày 24 tháng 12 năm 2007); QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 14 cá nhân thuộc Bộ Xây dựng (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Bộ Xây dựng; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b) Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1894/QĐ-TTg, ngày 31/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Ban điều hành Dự án Thủy điện Buôn Kuốp thuộc Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Bộ Xây dựng; 2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Liên doanh Vinata thuộc Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Bộ Xây dựng; 3. Ban Quản lý Dự án Xi măng Cẩm Phả thuộc Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Bộ Xây dựng; Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 4. Ông Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng số 21 thuộc Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Bộ Xây dựng; 5. Ông Nguyễn Quốc Hải, Giám đốc Ban điều hành Dự án Thủy điện Buôn Tua Srah thuộc Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Bộ Xây dựng; 6. Ông Lê Doanh Yên, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quốc tế liên doanh VINATA thuộc Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Bộ Xây dựng; 7. Ông Nguyễn Hữu Quyền, Thợ vận hành máy xây dựng bậc 7/7 thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng số 9, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Bộ Xây dựng; 8. Ông Nguyễn Thanh Hải, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xây lắp Vinaconex 25 thuộc Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Bộ Xây dựng; 9. Ông Võ Văn Nhu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy công trường Khu vực Huế thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp Vinaconex 25, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Bộ Xây dựng; 10. Ông Nguyễn Xuân Nhàn, Giám đốc Nhà máy Sản xuất vật liệu xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp Vinaconex, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Bộ Xây dựng; 11. Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ giới, Lắp máy và Xây dựng Vimeco thuộc Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Bộ Xây dựng;
  3. 12. Ông Nguyễn Thái Hà, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ giới, Lắp máy và Xây dựng Vimeco thuộc Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Bộ Xây dựng; 13. Ông Phạm Đình Yên, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hóa thuộc Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Bộ Xây dựng; 14. Ông Lò Hồng Hiệp, Trưởng phòng Đấu thầu và Quản lý Dự án Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 thuộc Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Bộ Xây dựng; 15. Ông Nguyễn Tâm, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 25 thuộc Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Bộ Xây dựng; 16. Ông Ngô Mạnh Quân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Xi măng Cẩm Phả thuộc Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Bộ Xây dựng; 17. Ông Phan Thái Diệm, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Miền Trung, Bộ Xây dựng; Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng bộ tài khoản