Quyết định số 19/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 19/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2000/QĐ-TTg về bãi bỏ các loại giấy phép trái với quy định của Luật Doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2000/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/2000/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 2 năm 2000 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 19 /2000/Q -TTG NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2000 V BÃI B CÁC LO I GI Y PHÉP TRÁI V I QUY NNH C A LU T DOANH NGHI P TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Doanh nghi p s 13/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH i u 1. Trư c m t bãi b các lo i gi y phép kinh doanh, gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh, gi y phép hành ngh , ch ng ch hành ngh và gi y phép dư i hình th c khác (sau ây g i chung là gi y phép) ư c xác nh trong Danh m c ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 2. Các lo i gi y phép kinh doanh khác do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành mà không căn c vào lu t, pháp l nh, ngh nh, nhưng chưa ư c li t kê vào Danh m c nói t i i u 1 Quy t nh này h t hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2000. i v i i u ki n kinh doanh xét th y c n thi t ph i có gi y phép thì các cơ quan h u quan ph i trình Chính ph ban hành ngh nh th c hi n úng quy nh t i i u 6 Lu t Doanh nghi p. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành. i u 4. T công tác thi hành Lu t Doanh nghi p ch u trách nhi m ki m tra vi c thi hành Quy t nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
  2. DANH M C CÁC LO I GI Y PHÉP BN BÃI B (Ban hành kèm theo Quy t nh s 19 /2000/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph , ngày 03 tháng 02 năm 2000) 1. Ngành Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng 1. Gi y xác nh n ki m soát ô nhi m môi trư ng 2. Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh thi t b tin h c 3. Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh ph li u, ph th i là kim lo i 2. Ngành Thương m i 4. Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh nhà tr 5. Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh d ch v c m 6. Gi y phép v d ch v trông gi tài s n 3. Ngành Thu s n 7. Gi y phép di chuy n l c lư ng khai thác 8. Gi y phép khai thác h i s n xa b 9. Gi y phép ho t ng ngh cá 10. Gi y phép thu n hoá, lai t o và di gi ng 11. Gi y ch ng nh n ăng ký s n xu t th c ăn cho ng v t thu s n 12. Gi y ch ng nh n thu ho ch nhuy n th 13. Gi y ch ng nh n xu t x nhuy n th 4. T ng c c H i quan 14. Gi y ch ng nh n ăng ký d ch v khai thuê h i quan 5. B Tài chính 15. Gi y phép ho t ng tư v n tài chính 6. Ngành Công nghi p
  3. 16. Ch ng ch hành ngh tư v n xây d ng i n 17. Gi y phép hành ngh s n xu t, gia công ch bi n s n phNm công nghi p - th công nghi p 18. Gi y phép hành ngh công nghi p 7. T ng c c Bưu i n 19. Gi y phép làm i lý kinh doanh thi t b bưu chính vi n thông 20. Gi y phép hành ngh i lý cung c p d ch v bưu chính vi n thông 21. Gi y phép làm i lý cho các công ty chuy n phát nhanh nư c ngoài 22. Gi y phép k t n i m ng Internet, kinh doanh ho c làm i lý cung c p các d ch v Internet 23. ăng ký ch ng ch hành ngh xây d ng trong lĩnh v c bưu chính, vi n thông (c p cho t ch c) 8. T ng c c Du l ch 24. Gi y phép kinh doanh l hành n i a 25. Gi y phép kinh doanh v n chuy n khách du l ch 26. Gi y ch ng nh n i u ki n cơ s lưu trú du l ch, kinh doanh khách s n 9. B Y t 27. Gi y ch ng nh n cơ s t tiêu chuNn an toàn v sinh th c phNm 28. Gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh trang thi t b , d ng c y t tư nhân 10. B Lao ng - Thương binh và Xã h i 29. Gi y phép hành ngh d ch v lao ng 11. Ngành Văn hoá và Thông tin 30. Gi y phép ho t ng khuy n mãi có thư ng 31. Gi y phép d ch v vi tính 32. Gi y phép ánh máy ch 33. Gi y phép ho t ng nhi p nh, k bi n hi u
  4. 34. Gi y phép ca nh c 35. Gi y phép thành l p cơ s in bao bì 36. Gi y phép hành ngh in kh c g 37. Gi y phép hành ngh ép nhũ 38. Gi y phép hành ngh in Romeo 39. Gi y phép hành ngh Photocopy 40. Gi y phép hành ngh óng, xén sách 41. Gi y phép hành ngh v t tư ngành in 42. Gi y phép hành ngh s n xu t và s a ch a cơ khí ngành in 43. Gi y phép hành ngh s n xu t v t li u in 44. Gi y ch ng nh n i u ki n ho t ng Galery 45. Gi y phép sao chép tranh 46. Gi y phép kinh doanh d ch v trò trơi i n t 47. Gi y phép d y nh c 48. Gi y phép d y khiêu vũ 49. Gi y phép cho thuê âm thanh 50. Gi y phép quay camera 51. Gi y phép ho t ng nh c l , nh c tân 52. Gi y phép quay phim ngo i c nh 53. Gi y phép v truy n th n 54. Gi y phép s a ch a nh c c 55. Gi y phép mua bán v t tư ngành nh 56. Gi y phép m c a hàng minilab 57. Gi y phép kh c ch 58. Gi y phép gia công phim nh
  5. 59. Gi y phép thi t k , t o m u 60. Gi y phép bán tranh i n 61. Gi y phép cho thuê máy tính 62. Gi y phép d ch thu t 63. Gi y phép d ch v bi-a 64. Gi y phép bán m ngh lưu ni m 12. Ngành Giao thông v n t i 65. Gi y phép v n t i hành khách công c ng b ng xe máy 66. Gi y phép m r ng a bàn hành ngh xây d ng 67. Gi y phép hành ngh xây d ng giao thông 68. Gi y phép v n t i ư ng thu 69. Gi y phép óng m i, s a ch a phương ti n v n t i 70. Gi y phép ho t ng hàng h i 71. Gi y phép ho t ng kinh doanh d ch v hàng h i 72. Gi y phép hành ngh , s a ch a, óng m i phương ti n thu n i a 73. Gi y phép v n t i hàng hoá, gi y phép v n t i hành khách 74. Gi y phép ăng ký kinh doanh d ch v v n t i ư ng thu n i a 75. Gi p phép v n t i ư ng b 76. Gi y phép c i t o phương ti n cơ gi i ư ng b 77. Gi y phép s d ng vùng nư c ư ng thu n i a 78. Gi y phép hành ngh s n xu t s n phNm công nghi p GTVT 13. Ngành Xây d ng 79. Ch ng ch hành ngh xây d ng 80. Ch ng ch hành ngh tư v n xây d ng 14. Ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn
  6. 81. Gi y ch ng nh n i u ki n mua bán thu c thú y 82. Gi y phép ch bi n g và lâm s n 83. Ch ng ch hành ngh xay sát, ch bi n th c phNm 15. B K ho ch và u tư 84. Ch ng ch hành ngh tư v n u tư nư c ngoài.
Đồng bộ tài khoản