Quyết định số 19/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 19/2005/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2005/QĐ-BTC về việc bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2005/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/2005/Q -BTC Hà N i, ngày 01 tháng 4 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 19/2005/Q -BTC NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2005 V VI C B SUNG DANH M C D ÁN VAY V N TÍN D NG U TƯ PHÁT TRI N C A NHÀ NƯ C B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 106/2004/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 20/2005/N -CP ngày 28 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v b sung danh m c d án vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c theo Ngh nh s 106/2004/N -CP; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính, QUY T NNH: i u 1. B sung các d án tr ng r ng nguyên li u, cây công nghi p t p trung vùng Tây Nguyên (các t nh Gia Lai, Kon Tum, k L k, k Nông, Lâm ng); vùng mi n núi, vùng sâu, vùng xa khó khăn (danh m c B, C quy nh t i Ngh nh s 35/2002/N -CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 c a Chính ph ) g n v i t o vi c làm cho ng bào dân t c và cơ s ch bi n nông, lâm s n các vùng nói trên vào Danh m c các d án vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 54/2004/Q -BTC ngày 16 tháng 6 năm 2004 c a B trư ng B Tài chính. i u 2. Các d án nêu trên áp ng các i u ki n theo quy nh ư c vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. Th i h n ký h p ng tín d ng gi a ch u tư có d án nêu trên v i Qu h tr phát tri n n h t ngày 31 tháng 12 năm 2005. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Ch t ch H i ng qu n lý, T ng giám c Qu h tr phát tri n; V trư ng V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính; Ch u tư các d án nêu trên có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Th Băng Tâm
  2. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản