Quyết định số 19/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
62
lượt xem
1
download

Quyết định số 19/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2008/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2008/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN --------------- --------- S : 19/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 28 tháng 1 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C THÚ Y B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c i u 19 Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng C c Thú y là cơ quan tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, th c hi n ch c năng tham mưu giúp B trư ng qu n lý nhà nư c chuyên ngành và th c thi nhi m v qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c thú y thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B . C c Thú y có tư cách pháp nhân, có tài kho n và con d u riêng, có kinh phí ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. Tr s c a C c t t i thành ph Hà N i và b ph n thư ng tr c t i thành ph H Chí Minh. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Trình B d th o d án lu t, d án pháp l nh, d th o văn b n quy ph m pháp lu t chuyên ngành theo chương trình, k ho ch xây d ng pháp lu t hàng năm c a B và các d án, án theo s phân công c a B trư ng. Trình B trư ng d th o quy t nh, ch th và các văn b n khác thu c thNm quy n ch o, i u hành c a B trư ng. 2. Trình B chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n dài h n, năm năm và hàng năm; các chi n lư c, quy ho ch vùng tr ng i m, liên vùng, liên t nh và các chương trình, án, d án, công trình quan tr ng thu c chuyên ngành, lĩnh v c qu n lý c a C c theo s phân công c a B trư ng.
  2. 3. Ban hành các văn b n cá bi t và hư ng d n chuyên môn, nghi p v thu c chuyên ngành, lĩnh v c ư c giao qu n lý. Thông báo k ho ch chi ti t th c hi n chương trình, án, d án do B qu n lý cho t ng a phương, ơn v sau khi ư c B phê duy t k ho ch t ng th v lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a C c. 4. Trình B công b chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n và t ch c ch o, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chương trình, án, d án, tiêu chuNn, quy chuNn k thu t, quy trình, quy ph m, nh m c kinh t -k thu t chuyên ngành ã ư c phê duy t; ch o và t ch c th c hi n tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v chuyên ngành thu c ph m vi qu n lý c a C c. 5. V phòng, ch ng d ch b nh ng v t (bao g m c thu s n): a) Trình B trư ng công b danh m c các b nh ph i công b d ch; danh m c các b nh nguy hi m c a ng v t, danh m c các b nh ph i áp d ng các bi n pháp phòng b nh b t bu c; danh m c các b nh ph i ki m tra nh kỳ và danh m c các b nh c m gi t m ng v t trong t ng th i kỳ; quy t nh công b d ch, d ch b nh ng v t m i nguy hi m xu t hi n trên lãnh th Vi t Nam, vùng có d ch x y ra t i hai t nh tr lên, vùng b d ch uy hi p, vùng m và các bi n pháp phòng b nh b t bu c i v i ng v t và vi c x lý ng v t, s n phNm ng v t m c b nh, kh trùng tiêu c. Công b h t d ch, bãi b quy t nh công b vùng có d ch, vùng b d ch uy hi p, vùng m, d ch b nh ng v t m i; b) Quy nh i u ki n, th t c công nh n vùng, cơ s an toàn d ch b nh ng v t theo u quy n c a B trư ng; c) Ch o, hư ng d n, ki m tra, giám sát và t ch c th c hi n vi c phòng, ch ng d ch b nh ng v t; ph c h i môi trư ng sau khi d p t t d ch b nh ng v t; i u tra, giám sát, phát hi n d ch b nh ng v t. Ch o, ki m tra và t ng h p báo cáo th c hi n Chương trình qu c gia v kh ng ch , thanh toán d ch b nh ng v t; d) D báo tình hình d ch b nh ng v t và các d ch b nh lây t ng v t sang ngư i. Hư ng d n và ki n ngh các cơ quan có thNm quy n hư ng d n các bi n pháp phòng, ch ng d ch b nh ng v t lây sang ngư i; ) Quy ho ch, phân c p, hư ng d n th c hi n vi c chNn oán, xét nghi m b nh ng v t. Ch o, t ch c th c hi n vi c chNn oán b nh ng v t; e) Hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh ng v t; thNm nh công nh n và h y b công nh n vùng, cơ s an toàn d ch b nh ng v t theo thNm quy n; g) Ki m tra nh kỳ d ch b nh ng v t, v sinh thú y i v i các cơ s chăn nuôi do Trung ương qu n lý, các cơ s gi ng qu c gia; h) Tham gia các chương trình phòng, ch ng d ch b nh ng v t trong khu v c và th gi i theo ch o c a B . Th c hi n nghĩa v thông tin, báo cáo d ch b nh ng v t cho các t ch c qu c t và các nư c liên quan.
  3. 6. V ki m d ch ng v t (bao g m c thu s n): a) Ban hành danh m c i tư ng ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t; danh m c ng v t, s n phNm ng v t thu c di n ph i ki m d ch và quy trình, th t c ki m d ch ng v t theo u quy n c a B trư ng; b) Ch o, hư ng d n, ki m tra và giám sát vi c ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t t i c a khNu, ga, sân bay, b n c ng, bưu i n và v n chuy n trong nư c i v i ng v t, s n phNm ng v t theo phân c p c a B ; c) T ch c th c hi n vi c ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t trên c n xu t khNu, nh p khNu, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a khNu, quá c nh lãnh th Vi t Nam; d) Ki m soát vi c xu t khNu, nh p khNu, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a khNu, quá c nh lãnh th Vi t Nam i v i ng v t, s n phNm ng v t qua các c a khNu, ga, sân bay, b n c ng và bưu i n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, quy nh c a các t ch c qu c t ho c tho thu n song phương v i nư c nh p khNu; ) Qu n lý trang ph c, s c ph c, th ki m d ch ng v t và m u h sơ ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t theo quy nh. 7. V ki m soát gi t m ng v t, ki m tra v sinh thú y (bao g m c thu s n): a) Ch trì xây d ng, trình B quy chuNn k thu t qu c gia v v sinh thú y; b) Ban hành quy nh v trình t , th t c ki m soát gi t m , m u d u ki m soát gi t m ng v t, tem ki m tra v sinh thú y; danh m c i tư ng ki m tra v sinh thú y, danh m c i tư ng thu c di n ph i ki m tra v sinh thú y, danh m c i tư ng thu c di n ph i ki m tra v sinh thú y b t bu c ph i áp d ng quy chuNn k thu t qu c gia v v sinh thú y trong t ng th i kỳ và trình t , th t c ki m tra v sinh thú y theo u quy n c a B trư ng; c) Ch o, hư ng d n, ki m tra và th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ki m soát gi t m ng v t; ki m tra v sinh thú y i v i ng v t, s n phNm ng v t (bao g m c vi c xác nh các yêu t vi sinh v t, ký sinh trùng; các y u t lý h c, hóa h c và ch t t n dư); d) Ki m tra i u ki n v sinh thú y t i các cơ s chăn nuôi, s n xu t, kinh doanh con gi ng, nơi t p trung, nơi cách ly ng v t, cơ s gi t m ng v t và sơ ch s n phNm ng v t thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t; ) xu t và ch o th c hi n các bi n pháp x lý i v i ng v t, s n phNm ng v t, phương ti n v n chuy n, d ng c ch a ng ng v t, s n phNm ng v t không tiêu chuNn v sinh thú y; e) Th c hi n vi c ki m soát gi t m ng v t, ki m tra i u ki n v sinh thú y t i các cơ s gi t m ng v t, sơ ch s n phNm ng v t xu t khNu. 8. V qu n lý thu c thú y (bao g m c thu s n):
  4. a) Ch trì xây d ng, trình B quy chuNn k thu t qu c gia v thu c thú y; công b danh m c thu c thú y ư c phép lưu hành, h n ch s d ng, c m s d ng theo quy nh c a pháp lu t; b) Quy nh vi c nghiên c u, ki m nghi m, th nghi m, th t c ăng ký, công nh n thu c thú y, ch phNm sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y ư c s n xu t, lưu hành t i Vi t Nam; các quy chuNn k thu t qu c gia v thu c thú y; Danh m c thu c thú y, ch phNm sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y ph i áp d ng và ph i ư c ch ng nh n ch t lư ng phù h p quy chuNn k thu t qu c gia; cho phép nh p khNu thu c thú y, v c xin chưa có trong danh m c ư c phép lưu hành t i Vi t Nam theo quy nh và u quy n c a B trư ng; c) Hư ng d n, gi i quy t vi c ăng ký lưu hành, xu t khNu, nh p khNu, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a khNu, quá c nh, s n xu t, ch th , gia công, sang chai, óng gói l i thu c thú y (bao g m c thu c thú y th y s n); nguyên li u làm thu c thú y; ch phNm sinh h c; vi sinh v t; s n phNm x lý, c i t o môi trư ng và hóa ch t dùng trong thú y (sau ây g i chung là thu c thú y); d) Ch o, hư ng d n, ki m tra, giám sát và th c hi n vi c ki m nghi m, th nghi m, kh o nghi m, ki m tra ch t lư ng thu c thú y theo quy nh c a pháp lu t; ) Ch o, hư ng d n, ki m tra th c hi n các quy nh v ch ng ch hành ngh , i u ki n kinh doanh thu c thu c thú y và vi c tiêu hu ho c tr v nơi xu t x . Ki m tra và c p gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t, kinh doanh thu c thú y theo quy nh c a pháp lu t; e) Ki m tra và giám sát vi c xu t khNu, nh p khNu, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a khNu, quá c nh, s n xu t, ch th , gia công, óng gói l i, lưu hành, kinh doanh, s d ng thu c thú y; g) Ki m tra vi c s d ng thu c thú y b sung trong th c ăn chăn nuôi; h) Trình B vi c l p qu và s d ng d tr qu c gia v thu c thú y. Hư ng d n vi c l p d tr a phương v thu c thú y, ch qu n lý, phương th c s d ng d tr v thu c thú y c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 9. C p, thu h i các lo i gi y ch ng nh n, gi y phép, ch ng ch hành ngh v thú y theo phân c p c a B . 10. xu t trình B danh m c các chương trình, d án u tư v thú y. Ch trì thNm nh và th c hi n nhi m v ch u tư các chương trình, d án u tư B giao cho C c. 11. T ch c ch o công tác i u tra, th ng kê và qu n lý cơ s d li u v thú y theo quy nh. 12. V khoa h c công ngh : a) xu t, trình B chương trình, k ho ch, tài nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b công ngh , k thu t chuyên ngành;
  5. b) Ch trì thNm nh cương, tài nghiên c u; t hàng cho các t ch c, cá nhân th c hi n; nghi m thu, qu n lý k t qu và ch o tri n khai k t qu nghiên c u, ng d ng ti n b công ngh , k thu t thu c ph m vi qu n lý c a C c; c) Qu n lý thông tin khoa h c công ngh và cơ s d li u v chuyên ngành; d) Tham gia xây d ng d th o tiêu chuNn qu c gia, quy chuNn k thu t qu c gia thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B theo phân công c a B trư ng. 13. Ch o tri n khai ho t ng khuy n nông trong lĩnh v c thú y theo phân công c a B trư ng. 14. V h p tác qu c t : a) Xây d ng, trình B chương trình, d án h p tác qu c t v chuyên ngành, lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a C c; tham gia àm phán ký k t, gia nh p các i u ư c qu c t , các t ch c qu c t v thú y theo phân công c a B trư ng; b) T ch c th c hi n h p tác qu c t , các chương trình, d án qu c t tài tr theo phân c p c a B trư ng. 15. V c i cách hành chính: a) Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch c i cách hành chính theo k ho ch c a B và s ch o c a B trư ng; b) Ch o rà soát, h th ng hoá và xu t, xây d ng h th ng th ch , pháp lu t v ngành, lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a C c; c) Ch o hoàn thi n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các t ch c tr c thu c C c theo hư ng phân công, phân c p; trình B phân c p nhi m v qu n lý nhà nư c v ngành, lĩnh v c cho chính quy n a phương; d) Ch o th c hi n các quy nh v ch t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch , tài chính và c i cách th t c hành chính, i m i phương th c làm vi c, hi n i hoá công s , ng d ng công ngh thông tin ph c v ho t ng c a C c. 16. V qu n lý nhà nư c các t ch c th c hi n d ch v công thu c ngành, lĩnh v c qu n lý c a C c: a) Trình B cơ ch , chính sách, quy chuNn k thu t v cung ng d ch v công; v th c hi n xã h i hoá các ho t ng cung ng d ch v công trong ngành, lĩnh v c; b) Ban hành nh m c kinh t -k thu t, th i gian th c hi n cung ng các d ch v công thu c ngành, lĩnh v c; c) Hư ng d n, ki m tra và h tr cho các t ch c th c hi n d ch v công trong ngành, lĩnh v c theo quy nh c a pháp lu t.
  6. 17. V qu n lý nhà nư c i v i ho t ng c a h i, t ch c phi Chính ph thu c ngành, lĩnh v c qu n lý c a C c theo phân công c a B trư ng: a) Hư ng d n, t o i u ki n cho h i, t ch c phi Chính ph tham gia các ho t ng trong ngành, lĩnh thu c ph m vi qu n lý c a C c; t ch c l y ý ki n và ti p thu vi c xu t, ph n bi n c a h i, t ch c phi Chính ph hoàn thi n các quy nh qu n lý nhà nư c v ngành, lĩnh v c; b) Ki n ngh vi c x lý các vi ph m pháp lu t c a h i, t ch c phi Chính ph ho t ng trong ngành, lĩnh v c. 18. V t ch c b máy, biên ch và cán b , công ch c, viên ch c: a) Xây d ng d th o ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c; xu t vi c thành l p, t ch c l i các t ch c tr c thu c C c; b) Quy t nh thành l p T công tác c a C c; quy nh c th v nhi m v t ch , i u l t ch c và ho t ng cho các t ch c s nghi p nhà nư c thu c C c theo quy nh; c) Trình B k ho ch biên ch hàng năm c a C c; quy t nh phân b biên ch hành chính cho các cơ quan thu c C c; d) Quy t nh c cán b , công ch c, viên ch c i h c t p, công tác nư c ngoài theo phân c p qu n lý cán b c a B ; ) Quy nh thNm quy n và trách nhi m c a ngư i ng u các t ch c thu c C c; e) Quy t nh và th c hi n các bi n pháp c th tăng cư ng k lu t, k cương hành chính; t ch c th c hi n phòng, ch ng tham nhũng, ch ng lãng phí và quan liêu, hách d ch, c a quy n trong các ơn v thu c C c; g) Trình B và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t v k ho ch ào t o, b i dư ng và vi c tuy n d ng, s d ng, i u ng, luân chuy n, ngh hưu, ch ti n lương, khen thư ng, k lu t và các ch khác i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a C c theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B ; b i dư ng chuyên môn, nghi p v v chuyên ngành theo phân công c a B ; h) Tham gia xây d ng tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v c a ng ch công ch c, viên ch c thu c ngành, lĩnh v c theo phân công c a B trư ng; i) Báo cáo th c hi n v công tác t ch c, cán b và biên ch theo quy nh. 19. V thanh tra, ki m tra: a) Hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t v ngành, lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a C c theo quy nh;
  7. b) Gi i quy t ho c tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo, ki n ngh c a t ch c, công dân liên quan n ngành, lĩnh v c qu n lý c a C c; t ch c vi c ti p công dân theo quy nh c a pháp lu t; c) Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n phân c p qu n lý v ngành, lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a C c. Thanh tra chuyên ngành và x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t; d) C p phát và qu n lý vi c s d ng trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u thanh tra i v i công ch c thanh tra theo quy nh. 20. V qu n lý tài chính, tài s n: a) Trình B d toán ngân sách hàng năm và k ho ch ngân sách trung h n c a C c; b) Ch u trách nhi m quy t toán các ngu n kinh phí do C c tr c ti p qu n lý; qu n lý và ch u trách nhi m v tài s n c a nhà nư c ư c giao cho C c theo phân c p c a B trư ng và quy nh c a pháp lu t; c) T ch c qu n lý vi c thu và s d ng phí và l phí theo quy nh c a pháp lu t. 21. Th c hi n nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t chuyên ngành và phân công, phân c p c a B trư ng. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Lãnh o C c: Lãnh o C c có C c trư ng và các Phó C c trư ng do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m, mi n nhi m theo quy nh. C c trư ng i u hành ho t ng c a C c, ch u trách nhi m trư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và trư c pháp lu t v ho t ng c a C c. Phó C c trư ng giúp C c trư ng theo dõi, ch o m t s m t công tác theo s phân công c a C c trư ng và ch u trách nhi m trư c C c trư ng, trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. 2. B máy qu n lý: a) Phòng D ch t thú y; b) Phòng Ki m d ch ng v t; c) Phòng Qu n lý thu c thú y; d) Phòng K ho ch; ) Phòng Tài chính;
  8. e) Thanh tra C c; g) Văn phòng C c; h) B ph n thư ng tr c t i thành ph H Chí Minh. 3. Các cơ quan tr c thu c: a) Cơ quan Thú y vùng I; b) Cơ quan Thú y vùng II; c) Cơ quan Thú y vùng III; d) Cơ quan Thú y vùng IV; ) Cơ quan Thú y vùng V; e) Cơ quan Thú y vùng VI; g) Cơ quan Thú y vùng VII; h) Chi c c Ki m d ch ng v t vùng L ng Sơn; i) Chi c c Ki m d ch ng v t vùng Lào Cai; k) Chi c c Ki m d ch ng v t vùng Qu ng Ninh. 4. Các ơn v s nghi p: a) Trung tâm ChNn oán thú y trung ương; b) Trung tâm Ki m nghi m thu c thú y trung ương I; c) Trung tâm Ki m nghi m thu c thú y trung ương II; d) Trung tâm Ki m tra v sinh thú y trung ương I; ) Trung tâm Ki m tra v sinh thú y trung ương II. Các cơ quan, ơn v tr c thu c C c Thú y quy nh t i Kho n 3 và 4 i u này có con d u, kinh phí ho t ng và tài kho n riêng theo quy nh. C c trư ng C c Thú y quy t nh thành l p các Tr m Ki m d ch ng v t, Tr m ChNn oán xét nghi m b nh ng v t thu c Kho n 3 i u này, quy nh ch c năng, nhi m v , b nhi m cán b các cơ quan, ơn v tr c thu c theo phân c p c a B và ban hành Quy ch làm vi c c a C c. Ði u 4. Hi u l c thi hành
  9. Quy t nh này có hi u l c sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b Quy t nh s 89/2003/Q -BNN ngày 04/9/2003 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c C c Thú y và các quy nh c a B trư c ây trái v i Quy t nh này. Ði u 5. Trách nhi m thi hành C c trư ng C c Thú y, Chánh Văn phòng, các V trư ng, các C c trư ng, Chánh Thanh tra B và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - B Tư pháp (C c Ki m tra VBQPPL); - UBND t nh, TP tr c thu c TW; - Các V , C c, Thanh tra, VP; - Các ơn v tr c thu c B ; Cao c Phát - Công báo và Website CP; - Lưu: VT, TCCB.
Đồng bộ tài khoản