Quyết định số 19/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
56
lượt xem
5
download

Quyết định số 19/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2008/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2008/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 19/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 30 tháng 5 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 179/2007/N -CP ngày 3 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph ban hành Quy ch làm vi c c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 337/2005/Q -TTg ngày 19 tháng 12 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch làm vi c m u c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Xét ngh c a Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch và V trư ng V T ch c Cán b - B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch làm vi c c a B Y t . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và bãi b Quy t nh s 4224/2003/Q -BYT ngày 11/8/2003 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch làm vi c c a Cơ quan B Y t . Các ơn v tr c thu c B Y t ban hành Quy ch làm vi c c a ơn v phù h p v i Quy ch này. i u 3. B trư ng, Th trư ng, Lãnh o và cán b , công ch c, viên ch c c a các V , C c, Văn phòng B , Thanh tra B , T ng c c, các ơn v tr c thu c B Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Chánh Văn phòng B ch u trách nhi m ôn c, ki m tra vi c th c hi n Quy ch làm vi c c a B Y t . B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u QUY CH LÀM VI C C A B Y T (Ban hành theo Quy t nh s 19/2008/Q -BYT ngày 30/5/2008 c a B trư ng B Y t ) Chương 1:
 2. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng i u ch nh 1. Quy ch này quy nh v nguyên t c, ch trách nhi m, l l i làm vi c, quan h công tác và trình t gi i quy t công vi c c a B Y t (sau ây g i t t là B ). 2. M i cán b , công ch c, các ơn v thu c B (g m các V , C c, Văn phòng B , Thanh tra B , T ng c c, Cơ quan i di n B Y t t i thành ph H Chí Minh) và các ơn v tr c thu c B (g m các ơn v s nghi p); các t ch c, cá nhân có quan h công tác v i B u ch u s i u ch nh c a Quy ch này. i u 2. Nguyên t c làm vi c c a B Y t 1. B làm vi c theo ch Th trư ng. M i ho t ng c a B u ph i tuân th quy nh c a pháp lu t và Quy ch làm vi c c a B . Cán b , công ch c, viên ch c thu c B ph i x lý và gi i quy t công vi c úng thNm quy n và ph m vi trách nhi m. 2. Trong phân công công vi c, m i vi c ư c giao ch m t ơn v , m t ngư i ph trách và ch u trách nhi m. N u công vi c ã ư c giao cho ơn v thì Th trư ng ơn v ó ph i ch u trách nhi m chính v công vi c ư c phân công. 3. Tuân th trình t , th t c và th i h n gi i quy t công vi c theo úng quy nh c a pháp lu t, chương trình, k ho ch, l ch làm vi c và Quy ch làm vi c c a Chính ph và c a B Y t , tr trư ng h p t xu t ho c có yêu c u khác c a cơ quan c p trên. 4. Phát huy năng l c và s trư ng c a cán b , cao s ph i h p công tác, trao i thông tin trong gi i quy t công vi c và trong m i ho t ng theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c pháp lu t quy nh. 5. B o m dân ch , rõ ràng, minh b ch và hi u qu trong m i ho t ng; thư ng xuyên c i cách hành chính, ơn gi n hóa các th t c hành chính. Chương 2: TRÁCH NHI M, PH M VI GI I QUY T CÔNG VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC M c I. TRÁCH NHI M, PH M VI GI I QUY T CÔNG VI C i u 3. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a B trư ng 1. B trư ng là ngư i ng u B , ch u trách nhi m trư c Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph v toàn b ho t ng c a B và tr c ti p gi i quy t các công vi c sau: a) Ch o, i u hành B th c hi n ch c năng, nhi m v và quy n h n theo úng quy nh c a Hi n pháp, Lu t T ch c Chính ph , Ngh nh 178/2007/N -CP ngày 3/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B , Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t và các văn b n pháp lu t liên quan. b) Phân công công vi c cho các Th trư ng; phân c p cho U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương gi i quy t m t s công vi c thu c ngành, lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B ; u quy n cho th trư ng các ơn v thu c B th c hi n m t s công vi c c th trong khuôn kh pháp lu t; ch ng ph i h p v i các B , cơ quan khác x lý các v n có liên quan n nhi m v c a B ho c các v n do Chính ph , Th tư ng Chính ph phân công.
 3. c) Ch o vi c hư ng d n, thanh tra, ki m tra ho t ng c a các B , ngành, U ban nhân dân các c p, các t ch c khác, các cơ quan chuyên ngành a phương, các ơn v thu c B Y t trong vi c th c hi n pháp lu t, nhi m v ã phân công, phân c p thu c lĩnh v c qu n lý Nhà nư c c a B , ngành. 2. Ph m vi gi i quy t công vi c c a B trư ng a) Nh ng công vi c thu c thNm quy n quy nh trong Hi n pháp, Lu t T ch c Chính ph , Quy ch làm vi c c a Chính ph , các văn b n pháp lu t liên quan và nh ng công vi c quy nh t i kho n 1 i u này. b) Nh ng công vi c ư c Chính ph , Th tư ng Chính ph giao ho c u quy n. c) Tr c ti p gi i quy t m t s vi c tuy ã giao cho Th trư ng, nhưng do th y c n thi t vì n i dung v n c p bách ho c quan tr ng, hay do Th trư ng i công tác v ng; nh ng vi c liên quan n t hai Th trư ng tr lên và các Th trư ng có ý ki n khác nhau. 3. Trong trư ng h p B trư ng i công tác nư c ngoài, B trư ng s u quy n (b ng văn b n) cho m t ho c m t s Th trư ng gi i quy t nh ng công vi c có tính ch t c p bách liên quan n lĩnh v c B trư ng ph trách. i u 4. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Th trư ng 1. Trách nhi m gi i quy t công vi c c a Th trư ng: Các Th trư ng ư c B trư ng phân công ph trách m t s lĩnh v c và a bàn công tác, ph trách m t s ơn v và ư c s d ng quy n h n c a B trư ng, nhân danh B trư ng khi gi i quy t các công vi c thu c lĩnh v c ư c phân công và ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v nh ng quy t nh c a mình. Khi B trư ng i u ch nh s phân công gi a các Th trư ng thì các Th trư ng ph i bàn giao n i dung công vi c, h sơ, tài li u liên quan cho Th trư ng ư c phân công ph trách và báo cáo B trư ng. 2. Ph m vi gi i quy t công vi c c a Th trư ng: a) Ch o vi c th c hi n công tác qu n lý Nhà nư c, xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c phát tri n, quy ho ch, k ho ch, án, d án và các văn b n qu n lý khác trong lĩnh v c ư c B trư ng phân công ph trách. b) Ch o ki m tra vi c tri n khai th c hi n các ch trương, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, các quy t nh c a B trư ng trong ph m vi ư c phân công, phát hi n và xu t nh ng v n c n s a i, b sung. c) Ch ng gi i quy t công vi c ư c phân công, n u có v n liên quan n lĩnh v c c a Th trư ng khác thì tr c ti p ph i h p v i Th trư ng ó gi i quy t. Trư ng h p gi a các Th trư ng còn có các ý ki n khác nhau, Th trư ng ang ph trách công vi c ư c phân công ph i báo cáo B trư ng quy t nh. d) i v i nh ng v n thu c v ch trương ho c có tính nguyên t c mà chưa có văn b n quy nh ho c nh ng v n liên quan n tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, c a ngành ho c thu c thNm quy n gi i quy t c a B trư ng ho c nh ng v n theo quy nh t i i u 5 c a Quy ch này thì Th trư ng ph i xin ý ki n c a B trư ng trư c khi quy t nh. 3. Khi i công tác a phương các Th trư ng ph i k t h p nhi u n i dung công vi c ngoài lĩnh v c ư c giao ph trách; khi làm vi c v i chính quy n cơ s , ph i có ý ki n ch o toàn di n v các lĩnh v c liên quan n y t ; i v i nh ng v n liên quan n lĩnh v c do các Th trư ng khác ph trách, nh t thi t ph i trao i, th ng nh t v i Th trư ng ph trách trư c khi ưa ra ý ki n ch o.
 4. i u 5. Nh ng công vi c c n th o lu n t p th Lãnh o B (B trư ng, các Th trư ng) trư c khi B trư ng quy t nh 1. B trư ng ch trì phiên h p v i các Th trư ng th o lu n t p th v các v n sau: a) Chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c. b) Chương trình công tác, k ho ch xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm và dài h n c a ngành; d th o các văn b n quy ph m pháp lu t trình Chính ph , U ban Thư ng v Qu c h i, Qu c h i quy t nh. c) K ho ch c a ngành tri n khai các ch trương, chính sách quan tr ng c a ng, Nhà nư c, các văn b n quy ph m pháp lu t quan tr ng c a c p trên ã ban hành. d) Các chương trình, d án tr ng i m c a ngành. ) Phân b và i u ch nh các ngu n v n u tư hàng năm. e) Công tác t ch c b máy và nhân s c a B theo quy nh. g) Báo cáo hàng năm v t ng k t tình hình th c hi n k ho ch Nhà nư c và ki m i m s ch o i u hành c a B . h) Nh ng v n v ký k t và tham gia các i u ư c qu c t , k ho ch th c hi n các cam k t b o m h i nh p qu c t . i) Nh ng v n khác mà B trư ng th y c n thi t ph i ưa ra th o lu n. 2. Trong trư ng h p không có i u ki n t ch c th o lu n t p th , theo ch o c a B trư ng, ơn v ch trì án ph i h p v i Văn phòng B l y ý ki n các Th trư ng, trình B trư ng quy t nh. 3. Sau khi các Th trư ng ã có ý ki n, B trư ng là ngư i ưa ra quy t nh cu i cùng và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. i u 6. Th trư ng tr c tu n Các Th trư ng ư c phân công luân phiên tr c tu n. Ngoài vi c th c hi n các nhi m v thư ng xuyên theo ph m vi ư c phân công, Th trư ng tr c tu n còn có quy n h n và nhi m v sau: 1. Ch trì giao ban tu n khi B trư ng v ng m t. 2. Gi i quy t m t s công vi c c p bách, t xu t theo u quy n c a B trư ng. i u 7. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Th trư ng các V , C c, Văn phòng B , Thanh tra B và T ng c c (g i chung là ơn v thu c B ) 1. Trách nhi m gi i quy t công vi c: a) Ch ng t ch c th c hi n công vi c thu c ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v ; ch u trách nhi m trư c B trư ng v toàn b ho t ng c a ơn v theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ã ư c B trư ng quy nh; báo cáo nh kỳ ho c t xu t v k t qu công tác c a ơn v theo quy nh c a pháp lu t; b) Ti p nh n ý ki n, văn b n ch o c a Lãnh o B ho c t các ơn v khác chuy n n tr c ti p gi i quy t ho c phân công cho c p phó ho c cán b , công ch c gi i quy t. Hư ng d n, ôn c, ch
 5. o, ki m tra cán b , công ch c c a ơn v th c hi n công vi c theo úng ti n và b o m ch t lư ng. Khi ư c giao nh ng công vi c không thu c thNm quy n, ch c năng, nhi m v c a ơn v thì ph i thông báo ngay cho Văn phòng B báo cáo Lãnh o B quy t nh; th i gian không quá 1 ngày làm vi c k t khi nh n ư c công vi c. Trong quá trình gi i quy t công vi c n u phát sinh nh ng v n vư t quá thNm quy n gi i quy t ph i k p th i báo cáo B trư ng ho c Th trư ng ph trách cho ý ki n ch o gi i quy t; không chuy n công vi c thu c nhi m v , thNm quy n c a ơn v mình sang ơn v khác; không gi i quy t công vi c thu c nhi m v , thNm quy n c a ơn v khác. c) Ký th a l nh B trư ng i v i m t s văn b n thu c thNm quy n và ph i ch u trách nhi m cá nhân trư c pháp lu t và trư c B trư ng v n i dung ã ký th a l nh. d) Tham d y các cu c h p do Lãnh o B tri u t p (n u v ng m t ph i báo cáo ngư i ch trì và u nhi m c p phó d thay); t ch c th c hi n các ý ki n ch o c a Lãnh o B t i các bu i làm vi c có liên quan n ơn v . ) Khi ư c B trư ng ho c Th trư ng u nhi m i di n cho B tham d các cu c h p, h i ngh c a B , ngành a phương ho c tr l i ph ng v n trên phương ti n thông tin i chúng thì ch ư c phát bi u nh ng n i dung ã ư c B trư ng, Th trư ng thông qua. Trư ng h p n i dung tr l i chưa ư c thông qua thì ch ư c phát bi u v i tư cách cá nhân. e) Th c hi n vi c ch o, ki m tra, giám sát ho t ng c a các ơn v tr c thu c B và S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương trong ph m vi ư c giao ph trách. g) Khi Th trư ng ơn v i công tác trong, ngoài nư c ho c ngh t 2 ngày làm vi c tr lên ph i báo cáo b ng văn b n và ph i ư c s ng ý c a B trư ng trư c 03 ngày (tr trư ng h p t xu t ho c i tháp tùng B trư ng). Sau khi ư c B trư ng ng ý ph i báo cáo Th trư ng ph trách lĩnh v c bi t và y quy n cho m t c p phó gi i quy t các công vi c thu c nhi m v thNm quy n c a mình. Trư ng h p B trư ng i công tác v ng, ph i báo cáo Th trư ng tr c tu n. h) Khi B trư ng, Th trư ng có chương trình làm vi c v i th trư ng các ơn v thu c B (theo l ch Văn phòng B thông báo) thì ph i chuNn b n i dung và m i các ơn v liên quan cùng d . 2. Ph m vi gi i quy t công vi c: theo ch c năng, nhi m v do B trư ng phân công cho ơn v . i u 8. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Th trư ng các ơn v tr c thu c B 1. Trách nhi m gi i quy t công vi c: a) Ch ng t ch c th c hi n công vi c thu c ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v ; ch u trách nhi m trư c B trư ng v toàn b ho t ng c a ơn v theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ã ư c B trư ng quy nh; báo cáo nh kỳ ho c t xu t v k t qu công tác c a ơn v theo quy nh c a pháp lu t; b) Ti p nh n ý ki n, văn b n ch o c a Lãnh o B , các ơn v thu c B ho c văn b n t các ơn v khác g i n tr c ti p gi i quy t ho c phân công cho c p phó ho c cán b , viên ch c gi i quy t. Hư ng d n, ôn c, ch o, ki m tra cán b , viên ch c c a ơn v th c hi n công vi c theo úng ti n và b o m ch t lư ng. Khi ư c giao nh ng công vi c không thu c thNm quy n, ch c năng, nhi m v c a ơn v thì ph i báo cáo ngay cho ngư i ho c ơn v giao vi c; th i gian báo cáo không quá 2 ngày làm vi c k t khi nh n ư c công vi c.
 6. Trong quá trình gi i quy t công vi c n u phát sinh nh ng v n vư t quá thNm quy n gi i quy t ph i k p th i báo cáo ơn v thu c B ch u trách nhi m ph trách ơn v ch o gi i quy t; không chuy n công vi c thu c nhi m v , thNm quy n c a ơn v mình sang ơn v khác; không gi i quy t công vi c thu c nhi m v , thNm quy n c a ơn v khác. c) Tham d y các cu c h p do Lãnh o B tri u t p (n u v ng m t ph i báo cáo ngư i ch trì và u nhi m c p phó d thay); t ch c th c hi n các ý ki n ch o c a Lãnh o B t i các bu i làm vi c có liên quan n ơn v . d) Th c hi n vi c ch o, hư ng d n, ki m tra ho t ng chuyên môn nghi p v c a các ơn v trong ph m vi ư c giao ph trách. ) Khi Th trư ng ơn v i công tác trong, ngoài nư c ho c ngh t 2 ngày làm vi c tr lên ph i báo cáo b ng văn b n và ph i ư c s ng ý c a B trư ng trư c 03 ngày (tr trư ng h p t xu t ho c i tháp tùng B trư ng). Sau khi ư c B trư ng ng ý ph i báo cáo Th trư ng ph trách lĩnh v c bi t và y quy n cho m t c p phó gi i quy t các công vi c thu c nhi m v thNm quy n c a mình. 2. Ph m vi gi i quy t công vi c: theo ch c năng, nhi m v ư c quy nh t i i u l T ch c và ho t ng c a ơn v . i u 9. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a cán b , công ch c, viên ch c 1. Trách nhi m gi i quy t công vi c a) Ch ng nghiên c u, tham mưu v lĩnh v c chuyên môn ư c phân công theo dõi, các công vi c ư c Th trư ng ơn v giao theo ch c năng, nhi m v chuyên môn c a ơn v . b) Ch u trách nhi m trư c Th trư ng ơn v v ý ki n xu t, ti n , ch t lư ng, hi u qu c a t ng công vi c ư c giao; v hình th c, th th c, trình t và th t c ban hành văn b n và quy trình gi i quy t công vi c ư c phân công theo dõi. c) Ch p hành nghiêm s ch o và phân công c a Lãnh o ơn v trong gi i quy t công vi c; ch ng ph i h p v i ng nghi p gi i quy t nh ng nhi m v có liên quan n nhi u lĩnh v c. d) Hoàn thành úng th i h n công vi c ư c giao; trư ng h p không th hoàn thành nhi m v , ph i cáo cáo Th trư ng ơn v ngay sau khi ư c giao công vi c. d) Th c hi n các quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c; các quy nh c a B và ơn v . 2. Ph m vi gi i quy t công vi c: trong ph m vi nhi m v ư c ư c Th trư ng ơn v giao. M c II. QUAN H CÔNG TÁC i u 10. Quan h công tác gi a B v i các B , cơ quan ngang B khác Quan h gi a B v i các B , cơ quan ngang B khác là quan h ngang c p và ư c th c hi n theo quy nh t i i u 8 c a Quy ch làm vi c c a Chính ph ban hành kèm theo Ngh nh s 179/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph . i u 11. Quan h công tác gi a B v i H i ng nhân dân và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương Quan h gi a B v i H i ng nhân dân và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là quan h ngang c p và ư c th c hi n theo quy nh t i i u 9 c a Quy ch làm vi c c a Chính ph ban hành kèm theo Ngh nh s 179/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph .
 7. i u 12. Quan h công tác gi a B và các ơn v tr c thu c B Quan h công tác gi a B và các ơn v tr c thu c là quan h c p trên và c p dư i, trong ó các ơn v tr c thu c B ch u s ch o toàn di n c a B v t ch c, ho t ng và chuyên môn nghi p v , c th như sau: 1. B trư ng b nhi m, mi n nhi m các ch c danh Th trư ng ơn v c a ơn v tr c thu c B , ng th i ch o toàn di n m i ho t ng c a ơn v . 2. Th trư ng ch u trách nhi m ch o, ki m tra, giám sát m i ho t ng c a ơn v tr c thu c B theo phân công c a B trư ng. 3. Lãnh o ơn v thu c B ch u trách nhi m ch o, ki m tra, giám sát các ho t ng chuyên môn, nghi p v c a ơn v tr c thu c theo ph m vi ch c năng, nhi m v ư c B trư ng phân công. 4. Lãnh o ơn v tr c thu c B ch u s ch o c a lãnh o B và ơn v thu c B theo quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 c a i u này. i u 13. Quan h công tác gi a B v i S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương Quan h công tác gi a B và S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương là quan h c p trên và c p dư i, c th như sau: 1. B có trách nhi m ch o, hư ng d n v chuyên môn nghi p v i v i S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; ki m tra, thanh tra vi c ch p hành cơ ch , chính sách, pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch và k ho ch c a a phương. 2. S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n các ch o c a B theo quy nh t i kho n 1 i u này. i u 14. Quan h gi a Th trư ng các ơn v 1. Quan h gi a Th trư ng các ơn v thu c B là quan h ngang c p. 2. Quan h gi a Th trư ng các ơn v thu c B v i Th trư ng ơn v tr c thu c B là quan h c p trên và c p dư i, trong ó ơn v thu c B là cơ quan c p trên. 3. Quan h gi a Th trư ng các ơn v tr c thu c B là quan h ngang c p, tr trư ng h p ơn v tr c thu c B ư c giao nhi m v là ơn v u ngành chuyên môn k thu t. 4. Th trư ng ơn v khi ư c giao ch trì gi i quy t các v n có liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v khác ph i trao i ý ki n v i Th trư ng ơn v ó. Trong vòng 10 ngày làm vi c, Th trư ng ơn v ư c h i ý ki n có trách nhi m tr l i b ng văn b n theo úng yêu c u c a ơn v ch trì; trư ng h p không tr l i ư c coi như ã ng ý. i u 15. Các quan h công tác khác 1. Quan h làm vi c gi a B trư ng v i Ban Ch p hành Trung ương và các Ban c a ng, Qu c h i, Chính ph , các B , ngành khác, các a phương, Cơ quan Trung ương c a các t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p thu c ngành, lĩnh v c ư c th c hi n theo quy nh c a Hi n pháp, Lu t T ch c Chính ph , các văn b n pháp lu t và các quy nh có liên quan. 2. Quan h công tác gi a Lãnh o B v i Ban cán s ng c a B th c hi n theo quy nh c a Trung ương ng và Quy ch làm vi c c a Ban cán s ng.
 8. 3. Quan h gi a Lãnh o B v i ng u cơ quan B th c hi n theo quy nh c a ng và các quy nh v vi c ph i h p công tác do B xây d ng. 4. Quan h gi a Lãnh o B v i Công oàn ngành y t Vi t Nam ư c th c hi n theo Quy ch ho c Ngh quy t liên t ch v m i quan h công tác và l l i làm vi c gi a Lãnh o B và Thư ng v Công oàn ngành. 5. Quan h gi a Lãnh o B v i các t ch c chính tr - xã h i trong cơ quan B : a) Sáu tháng m t l n B trư ng ho c Th trư ng ư c B trư ng u quy n làm vi c v i Ban Thư ng v các t ch c chính tr - xã h i cơ quan B thông báo nh ng ch trương công tác c a B , bi n pháp gi i quy t nh ng ki n ngh c a oàn viên, h i viên và l ng nghe ý ki n óng góp c a các t ch c, oàn th v ho t ng c a B . b) Ngư i ng u các t ch c chính tr - xã h i cơ quan B ư c m i tham d các cu c h p, h i ngh do lãnh o B ch trì có n i dung liên quan n ho t ng, quy n, nghĩa v và l i ích h p pháp c a oàn viên, h i viên t ch c ó. c) B trư ng t o i u ki n thu n l i các t ch c trên ho t ng có hi u qu , góp ph n th c hi n nhi m v chính tr c a B ư c Nhà nư c giao; tham kh o ý ki n c a các t ch c trư c khi quy t nh các v n có liên quan n quy n, nghĩa v và l i ích h p pháp c a oàn viên, h i viên. 6. Quan h gi a Th trư ng ơn v thu c B v i c p u , các t ch c qu n chúng và cán b , công ch c trong ơn v : a) Th trư ng ơn v t o i u ki n thu n l i cho t ch c ng và các oàn th ho t ng theo úng i u l , tôn ch , m c ích; ph i h p v i c p u ng và các t ch c qu n chúng chăm lo và t o i u ki n làm vi c, h c t p và nâng cao trình chính tr , chuyên môn, nghi p v cho cán b , công ch c trong ơn v ; b o m th c hi n Quy ch dân ch trong ho t ng c a cơ quan, xây d ng n n n p văn hoá công s và k lu t, k cương hành chính. b) Cán b , công ch c là ng viên, h i viên các oàn th ph i gương m u hoàn thành t t công vi c ư c giao theo úng quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c; nghiêm ch nh th c hi n các quy nh v nhi m v và trách nhi m c a ngư i ng viên, h i viên và các quy nh có liên quan n công v c a cán b , công ch c; gi i quy t công vi c úng th t c và th i gian; ch u trách nhi m trư c Th trư ng ơn v v k t qu th c hi n công vi c ư c giao. Chương 3: CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC C A B i u 16. Phân lo i chương trình công tác c a B và Lãnh oB 1. Chương trình công tác năm. 2. Chương trình công tác quý. 3. Chương trình công tác tháng. 4. Chương trình công tác tu n c a Lãnh oB . i u 17. N i dung và căn c xây d ng chương trình công tác 1. Chương trình công tác năm: a) N i dung:
 9. - Chương trình công tác năm c a B g m hai ph n: ph n m t nêu các nh hư ng, các nhi m v và các gi i pháp l n c a B trên t t c các lĩnh v c công tác c a ngành; ph n hai là danh m c các án d ki n xây d ng trong năm. N i dung Chương trình công tác năm c a B ph i th hi n k t h p gi a các nhi m v nêu trong các văn b n, ý ki n ch o c a c p trên v i s ch ng xu t c a ơn v . M i án, công vi c c n xác nh rõ n i dung chính, ơn v ch trì, ơn v ph i h p, ngư i ph trách, c p trình và th i h n trình t ng c p. - Chương trình công tác năm c a ơn v thu c B g m hai ph n: ph n m t nêu các nhi m v c a ơn v và k ho ch t ch c tri n khai th c hi n, bao g m c kinh phí b o m th c hi n; ph n hai là danh m c các án d ki n xây d ng trong năm c a ơn v . - Chương trình công tác năm c a ơn v tr c thu c B nêu rõ các nhi m v c a ơn v và k ho ch t ch c tri n khai th c hi n, bao g m c kinh phí b o m th c hi n. b) Căn c xây d ng Chương trình công tác năm: - Căn c xây d ng Chương trình công tác năm c a B là: ch c năng, nhi m v c a B ; các nhi m v ư c B Chính tr , Ban Bí thư, Chính ph và Th tư ng Chính ph giao; các quy nh c a Lu t, Ngh quy t c a Qu c h i, Pháp l nh, Ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i, Ngh nh c a Chính ph , Quy t nh, Ch th c a Th tư ng Chính ph ; d ki n Chương trình công tác c a các ơn v thu c B và ơn v tr c thu c B . - Chương trình công tác năm c a ơn v thu c B và ơn v tr c thu c B ư c xây d ng trên cơ s ch c năng, nhi m v c a ơn v , Chương trình công tác năm c a B và các nhi m v khác do Lãnh o B giao. 2. Chương trình công tác quý, tháng: a) N i dung c a Chương trình công tác quý, tháng c a B , ơn v thu c B và ơn v tr c thu c B bao g m các nhi m v , ho t ng c th s ư c ti n hành trong quý, tháng. b) Căn c xây d ng Chương trình công tác: - Căn c xây d ng Chương trình công tác quý c a B , ơn v thu c B và ơn v tr c thu c B là: Chương trình công tác năm c a B / ơn v và nhi m v khác m i phát sinh ngoài k ho ch. - Căn c xây d ng Chương trình công tác tháng c a B , ơn v thu c B và ơn v tr c thu c B là: Chương trình công tác quý c a B / ơn v và nhi m v khác m i phát sinh ngoài k ho ch. 3. Chương trình công tác tu n c a Lãnh o B bao g m các thông tin v n i dung và d ki n th i gian làm vi c c a Lãnh o B trong m t tu n. i u 18. Quy trình xây d ng chương trình công tác 1. Chương trình công tác năm c a B : a) Ch m nh t vào ngày 01 tháng 10 h ng năm: - V K ho ch - Tài chính ph i g i công văn ngh các ơn v tr c thu c B xây d ng Chương trình công tác năm c a ơn v . - Văn phòng B ph i g i công văn ngh các ơn v thu c B xây d ng Chương trình công tác năm c a ơn v , tr danh m c các án d ki n trình Chính ph , Th tư ng Chính ph trong năm ti p theo. - V Pháp ch công văn ngh các ơn v thu c B xây d ng danh m c các án d ki n trình Chính ph , Th tư ng Chính ph trong năm ti p theo.
 10. b) Ch m nh t vào ngày 30 tháng 10 h ng năm, V K ho ch - Tài chính và V Pháp ch ph i hoàn ch nh vi c t ng h p xu t c a các ơn v thu c B theo quy nh t i i m a kho n 1 i u này và g i Văn phòng B t ng h p, hoàn ch nh Chương trình công tác năm c a B . c) Trên cơ s xu t c a V K ho ch - Tài chính, V Pháp ch và các ơn v thu c B , Văn phòng B có trách nhi m t ng h p, hoàn ch nh Chương trình công tác năm c a B và trình Lãnh o B ký g i Văn phòng Chính ph ăng ký nh ng công vi c c a B ưa vào chương trình công tác trình Chính ph trư c ngày 15 tháng 11 h ng năm. d) Ch m nh t 5 ngày làm vi c sau khi Văn phòng Chính ph g i chương trình công tác năm c a Chính ph và Th tư ng Chính ph , Văn phòng B ph i c th hoá thành d th o chương trình công tác năm c a B trình B trư ng giao nhi m v cho các ơn v liên quan th c hi n. ) Trong quá trình th c hi n Chương trình công tác năm c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , n u ơn v ư c giao nhi m v tri n khai th y c n b sung, s a i v n i dung và th i gian, thì trư c 1 tháng so v i th i h n ph i hoàn thành, ơn v ph i làm t trình xin ý ki n Th trư ng ph trách lĩnh v c và trình B trư ng cho ý ki n quy t nh. Văn phòng B có trách nhi m so n th o công văn trình B trư ng g i Văn phòng Chính ph xin i u ch nh th i gian hoàn thành nhi m v ư c giao. 2. Chương trình công tác quý c a B : a) Ch m nh t là ngày 15 c a tháng cu i quý, trên cơ s Chương trình công tác năm, Văn phòng B có trách nhi m th ng kê các công vi c ph i th c hi n trong quý ti p theo và g i các ơn v xin ý ki n; b) Các ơn v ph i g i văn b n góp ý chương trình công tác quý sau cho Văn phòng B trư c ngày 25 c a tháng cu i quý. Trư ng h p có nh ng công vi c b sung ho c có s i u ch nh v th i gian thì ph i nêu rõ lý do i u ch nh, b sung. Quá th i h n trên, ơn v nào không g i coi như ơn v ó không có nhu c u i u ch nh. c) Ch m nh t là ngày 20 c a tháng cu i quý, Văn phòng B t ng h p chương trình công tác quý sau c a B và trình B trư ng xem xét, quy t nh. Nh ng v n trình Chính ph , Th tư ng Chính ph , n u có s thay i v th i gian, Văn phòng B ph i có văn b n trình Lãnh o B ký ngh Th tư ng Chính ph cho i u ch nh. Ch sau khi ư c ch p nh n, các ơn v m i ư c th c hi n theo ti n m i. 3. Chương trình công tác tháng c a B : a) Hàng tháng, các ơn v căn c chương trình công tác quý xây d ng và tri n khai th c hi n chương trình công tác tháng. N u ti n th c hi n chương trình công tác tháng b ch m ph i thông báo cho Văn phòng B trư c ngày 18 hàng tháng. b) Ch m nh t là ngày 27 hàng tháng, Văn phòng B t ng h p chương trình công tác tháng sau c a B và trình B trư ng xem xét, quy t nh. Văn phòng B có trách nhi m thông báo cho các ơn v . 4. Chương trình công tác tu n c a Lãnh oB : a) Căn c chương trình công tác tháng và s ch o c a B trư ng, trư c 09h30 th Sáu hàng tu n, Thư ký giúp vi c Lãnh o B ph i g i L ch công tác tu n c a Lãnh o B cho Lãnh o Văn phòng B t ng h p, trình Lãnh o B và ban hành L ch công tác tu n c a Lãnh o B vào chi u th Sáu hàng tu n. b) Khi có s thay i chương trình công tác tu n c a Lãnh o B , Thư ký c a B trư ng và các Thư ký giúp vi c Th trư ng k p th i thông báo cho Văn phòng B c p nh t thông tin và thông báo cho các i tư ng liên quan bi t. 5. Chương trình công tác c a các ơn v thu c B :
 11. a) Căn c chương trình công tác c a B và ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao, các ơn v xây d ng chương trình, k ho ch công tác c a ơn v và t ch c th c hi n. Chương trình này ph i xác nh rõ trách nhi m n t ng cán b , công ch c trong ơn v ; ng th i nêu rõ l ch trình th c hi n công vi c, b o m ti n trình lãnh o c p trên theo chương trình công tác c a B . b) Th trư ng ơn v có trách nhi m theo dõi, ôn c, t o i u ki n ơn v hoàn thành chương trình, k ho ch công tác. Trư ng h p do nh ng khó khăn ch quan, khách quan không hoàn thành ư c công vi c theo ti n , k ho ch ã nh, ph i k p th i báo cáo Th trư ng ph trách lĩnh v c và thông báo cho Văn phòng B bi t trình xin Lãnh o B i u ch nh chương trình chung và tìm gi i pháp kh c ph c. i u 19. Theo dõi, ánh giá k t qu th c hi n chương trình công tác 1. Hàng quý, sáu tháng và hàng năm, Th trư ng các ơn v rà soát, th ng kê ánh giá vi c th c hi n chương trình công tác c a ơn v , g i Văn phòng B t ng h p, báo cáo B trư ng v k t qu x lý các công vi c ư c giao, nh ng công vi c còn t n ng, hư ng x lý ti p theo, ki n ngh vi c i u ch nh, b sung chương trình công tác th i gian t i. 2. Th trư ng ư c phân công ph trách án, d án có trách nhi m ch o các ơn v tri n khai th c hi n theo k ho ch ư c duy t; báo cáo B trư ng trư c khi nghi m thu, phê duy t ho c trình c p trên. 3. Văn phòng B có nhi m v thư ng xuyên theo dõi, ki m tra, ôn c vi c chuNn b các án c a các ơn v tr c thu c B ; hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và cu i năm có báo cáo k t qu th c hi n chương trình công tác c a B . K t qu th c hi n chương trình công tác ph i ư c coi là m t tiêu chí quan tr ng xem xét, ánh giá vi c hoàn thành nhi m v c a m i ơn v . i u 20. ChuNn b án, d án 1. Căn c Chương trình công tác năm, Th trư ng ơn v ư c giao ch trì xây d ng án, d án bao g mc án xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t (sau ây g i chung là án) ph i l p k ho ch chi ti t v vi c xây d ng án. Sau khi ư c Lãnh o B ng ý, ơn v ch trì ph i thông báo k ho ch ó n Văn phòng B theo dõi, ôn c vi c th c hi n. ơn v ch trì ph i ph i h p ch t ch v i các cơ quan, ơn v liên quan th c hi n úng k ho ch ã ư c phê duy t. i v i vi c chuNn b các d th o văn b n quy ph m pháp lu t trình Chính ph , Th tư ng Chính ph , ngoài vi c tuân theo các quy nh t i Quy ch này còn ph i th c hi n theo quy nh c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, Quy ch làm vi c c a Chính ph ( ư c ban hành kèm theo Ngh nh s 179/2007/N -CP), các th t c trình gi i quy t công vi c c a Chính ph và các văn b n có liên quan. 2. N u ơn v ch trì thay i th i h n trình và n i dung c a án thì ph i báo cáo và ư c s ng ý c a B trư ng ho c Th trư ng ph trách. i u 21. Quan h ph i h p trong chuNn b án 1. Th trư ng ơn v ch trì xây d ng án (sau ây g i là ch án) m i Th trư ng các ơn v liên quan n bàn vi c chuNn b án ho c ngh c cán b tham gia chuNn b án. ơn v ư c m i có trách nhi m c ngư i tham gia theo ngh c a ch án. Ngư i ư c c là i di n c a ơn v tham gia chuNn b án ph i thư ng xuyên báo cáo và xin ý ki n Th trư ng ơn v trong quá trình tham gia xây d ng án. Các ho t ng ph i h p này không thay th ư c các th t c l y ý ki n chính th c quy nh t i kho n 2 i u này. 2. Sau khi án ã ư c chuNn b xong, ch án ph i l y ý ki n chính th c c a các ơn v liên quan b ng các hình th c sau ây: a) T ch c h p: Ch án g i trư c gi y m i và tài li u h p n Th trư ng các ơn v liên quan. Ch án ch trì cu c h p, gi i thi u n i dung và thu th p ý ki n b sung hoàn ch nh án. Nh ng ý ki n th o lu n ph i ư c ghi vào biên b n có ch ký c a ch t a cu c h p.
 12. ơn v ư c m i h p ph i c i di n có thNm quy n n h p, phát bi u ý ki n c a Th trư ng ơn v (n u có) và báo cáo y k t lu n cu c h p cho Th trư ng ơn v bi t. Trư ng h p i di n ơn v ư c m i v ng m t, ch án g i ph n k t lu n có liên quan cho ơn v ó và Th trư ng ơn v ó ph i tr l i b ng văn b n. b) G i công văn l y ý ki n: Ch án g i b n th o cu i cùng c a án và h sơ kèm theo n Th trư ng ơn v có liên quan l y ý ki n. Th trư ng ơn v ư c h i ý ki n có trách nhi m phát bi u ý ki n chính th c b ng văn b n, g i ch án trong kho ng th i gian quy nh theo quy ch làm vi c c a B . Văn b n góp ý ki n ph i ghi rõ nh ng i m ng ý, không ng ý, nh ng ki n ngh v vi c s a i, b sung. N u h sơ án chưa rõ ho c do v n ph c t p c n có thêm th i gian nghiên c u thì ơn v ư c h i ý ki n có quy n yêu c u ch án làm rõ ho c cung c p thêm các tài li u c n thi t và th a thu n th i h n tr l i, nhưng t i a không quá gi i h n theo quy nh trong Quy ch làm vi c c a B . c) G i l y ý ki n qua m ng máy tính: n i dung và th i h n th c hi n như i m b kho n 2 i u này. 3. Trong vòng 10 ngày làm vi c k t khi nh n ư c d th o án, các ơn v ư c xin ý ki n ph i tr l i ch án b ng m t trong nh ng hình th c ư c nêu trong Kho n 2 c a i u này; sau th i h n trên, n u không nh n ư c ý ki n tr l i thì ư c xem như ơn v ng ý v i d th o án. Chương 4: TRÌNH T GI I QUY T CÔNG VI C C A LÃNH OB i u 22. Cách th c gi i quy t công vi c c a Lãnh oB 1. B trư ng, Th trư ng xem xét, gi i quy t công vi c trên cơ s "Phi u trình gi i quy t công vi c" theo m u c a B . 2. B trư ng, Th trư ng ch trì h p, làm vi c v i lãnh o các cơ quan, t ch c, chuyên gia liên quan tham kh o ý ki n trư c khi gi i quy t nh ng v n quan tr ng, c n thi t mà chưa x lý ngay ư c b ng cách th c ư c quy nh t i kho n 1 i u này. 3. Các cách th c gi i quy t khác theo quy nh t i Quy ch này như i công tác và x lý công vi c t i cơ s , làm vi c tr c ti p v i các ơn v thu c ph m vi ph trách, ti p khách và các phương th c khác do B trư ng quy nh ho c u quy n. i u 23. Th t c g i văn b n, trình gi i quy t công vi c Vi c g i, trình gi i quy t công vi c th c hi n theo quy nh c a Quy t nh s 28/2005/Q -BYT ngày 23/9/2005 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch văn thư, lưu tr . i u 24. Trách nhi m c a Văn phòng B trong vi c trình Lãnh o B gi i quy t công vi c 1. Văn phòng B ch trình B trư ng, Th trư ng nh ng v n thu c ph m vi gi i quy t c a B trư ng, Th trư ng khi có th t c và h sơ quy nh t i i u 23 c a Quy ch này. 2. Khi nh n ư c h sơ án, công vi c c a các ơn v , a phương g i trình B trư ng, Th trư ng, Văn phòng B có nhi m v : a) ThNm tra v m t th t c: N u h sơ án, công vi c trình không úng theo quy nh, trong th i gian không quá 2 ngày làm vi c, Văn phòng B g i l i ơn v trình và nêu rõ yêu c u th c hi n úng quy nh. i v i nh ng v n c n gi i quy t g p, Văn phòng B làm Phi u báo cho ơn v , a phương trình b sung thêm h sơ, ng th i báo cáo B trư ng, Th trư ng. b) ThNm tra v m t th th c văn b n: N u n i dung án, công vi c trình không thu c thNm quy n gi i quy t c a B trư ng, không b o m phù h p gi a n i dung h sơ và n i dung c a d th o văn b n s
 13. ban hành ho c h sơ chưa rõ có th ra quy t nh, trong th i gian không quá 3 ngày làm vi c (trư ng h p khNn c p ph i gi i quy t trong ngày), Văn phòng B tr l i văn b n cho ơn v trình và nêu rõ lý do tr l i. c) ThNm tra v n i dung: N u trong n i dung án, công vi c còn có v n chưa rõ ho c còn có ý ki n khác nhau v quan i m x lý gi a các ơn v có liên quan, Văn phòng B yêu c u ch án gi i trình thêm ho c theo u quy n c a B trư ng, Th trư ng ph trách, Chánh Văn phòng B t ch c h p v i ch án và các ơn v liên quan ho c g i văn b n l y thêm ý ki n các ơn v khác x lý và báo cáo B trư ng, Th trư ng ph trách lĩnh v c quy t nh. 3. Ch m nh t trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ úng th t c, Văn phòng B ph i hoàn ch nh h sơ và th t c trình B trư ng, Th trư ng (tr trư ng h p khNn c p ho c t xu t). Phi u trình gi i quy t công vi c ph i th hi n rõ, y , trung thành ý ki n c a các ơn v , k c ý ki n khác nhau; ý ki n xu t c a chuyên viên tr c ti p theo dõi và ý ki n c a lãnh o Văn phòng B . Phi u trình gi i quy t công vi c ph i kèm theo y h sơ. 4. H sơ trình Lãnh o B ph i ư c Văn phòng B l p danh m c (bao g m c h sơ trên máy vi tính) theo dõi quá trình x lý. i u 25. X lý h sơ trình và thông báo k t qu 1. Ch m nh t sau 5 ngày làm vi c, k t ngày Văn phòng B trình, B trư ng, Th trư ng có trách nhi m x lý h sơ trình và có ý ki n chính th c vào Phi u trình. 2. i v i nh ng án, công vi c mà B trư ng ho c Th trư ng yêu c u tham kh o ý ki n tư v n c a các chuyên gia; yêu c u ch án và ơn v liên quan gi i trình trư c khi quy t nh, Văn phòng B có trách nhi m ph i h p v i các ơn v liên quan chuNn b y các n i dung và t ch c B trư ng ho c Th trư ng h p, làm vi c v i các chuyên gia, ch án và các ơn v có liên quan theo quy nh t i i u 22 c a Quy ch này, trư c khi quy t nh. Trong trư ng h p c n thi t, B trư ng ho c Th trư ng có th u quy n cho Chánh Văn phòng B ho c Th trư ng các ơn v thu c B ch trì các cu c h p quy nh t i kho n 2 i u này và báo cáo b ng văn b n v i B trư ng ho c Th trư ng v k t qu cu c h p. 3. i v i nh ng công vi c thu c ph m vi các công vi c mà t p th Lãnh o B th o lu n trư c khi B trư ng quy t nh quy nh t i i u 5 c a Quy ch này, B trư ng, Th trư ng theo lĩnh v c ư c phân công, xem xét n i dung và tính ch t c a t ng án quy t nh: a) Cho phép ch án hoàn thành th t c và ăng ký v i Văn phòng B b trí trình t p th Lãnh o B t i phiên h p g n nh t. b) Giao ch án chuNn b thêm n u xét th y n i dung chưa t yêu c u. c) Giao Ch án làm th t c l y ý ki n các ơn v liên quan theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 21 c a Quy ch này. 4. Căn c ý ki n ch o c a B trư ng ho c Th trư ng v n i dung án, công vi c, Th trư ng ơn v ch trì ph i h p v i Văn phòng B hoàn ch nh d th o văn b n ký ban hành. Nh ng n i dung có liên quan n cơ ch , chính sách thì nh t thi t ph i th hi n thành văn b n g i cho ơn v ho c a phương có liên quan. i v i các v n do các ơn v trình v công vi c chuyên môn, không c n thi t ph i ra văn b n c a B , khi Lãnh o B ã có ý ki n vào h sơ thì Văn phòng B thông báo cho ơn v trình bi t. 5. Ch m nh t 15 ngày làm vi c k t khi nh n ư c y h sơ, n u chưa có quy t nh cu i cùng c a B trư ng ho c Th trư ng thì Văn phòng B ph i thông báo b ng văn b n cho ơn v ho c a phương trình án, công vi c bi t rõ lý do.
 14. i u 26. T ch c h p x lý công vi c thư ng xuyên 1. B trư ng ho c Th trư ng ph trách lĩnh v c h p v i các ơn v , cá nhân có liên quan nghe ý ki n tư v n, tham mưu trư c khi quy t nh gi i quy t công vi c. a) Trách nhi m c a Văn phòng B : - ôn c ơn v chuNn b n i dung cu c h p, chuNn b y tài li u h p, g i gi y m i cùng tài li u n các thành ph n ư c m i trư c ngày h p ít nh t 3 ngày làm vi c (tr trư ng h p c bi t ư c B trư ng, Th trư ng ng ý g i tài li u mu n hơn, ho c trong trư ng h p khNn c p). - ChuNn b a i m và các i u ki n ph c v cho cu c h p, ph i h p v i các ơn v liên quan th c hi n nhi m v này n u cu c h p ư c t ch c ngoài cơ quan B . - Ghi biên b n cu c h p và khi c n thi t có th ghi âm. - Thông báo b ng văn b n k t lu n c a B trư ng ho c Th trư ng v n i dung cu c h p (n u c n). b) Trách nhi m c a ơn v chuNn b cu c h p: - ChuNn b y tài li u h p theo thông báo c a Văn phòng B . - ChuNn b ý ki n gi i trình các v n liên quan n n i dung h p. - Sau cu c h p, ph i h p v i Văn phòng B hoàn ch nh án ho c văn b n trình theo k t lu n c a B trư ng, Th trư ng. 2. T p th lãnh o B h p gi i quy t các công vi c quy nh t i i u 5, ho c h p giao ban hàng tu n ho c h p thư ng kỳ hàng tháng, th c hi n theo các th t c liên quan quy nh t i Chương V c a Quy ch này. Chương 5: T CH C CÁC H I NGHN VÀ CU C H P i u 27. Các lo i h i ngh và cu c h p Căn c yêu c u công vi c và ph m vi lĩnh v c công tác, B t ch c các h i ngh và cu c h p trên nguyên t c thi t th c, hi u qu và ti t ki m. 1. Các h i ngh g m: H i ngh toàn ngành, h i ngh chuyên (tri n khai, sơ k t, t ng k t m t ho c m t s chuyên ), h i ngh t p hu n công tác chuyên môn. 2. Các cu c h p do Lãnh o B ch trì, g m: - H p Lãnh o B thư ng kỳ hàng tháng, hàng quý. - H p giao ban vùng, giao ban kh i. - H p giao ban Lãnh o B hàng tu n; giao ban cơ quan B . - Lãnh o B h p, làm vi c v i lãnh o các cơ quan Trung ương, lãnh o a phương t i tr s B . - Lãnh o B h p, làm vi c v i a phương và ơn v trong ngành t i a phương, cơ s .
 15. - H p t p th Lãnh o B , các cu c h p khác gi i quy t công vi c. 3. Các cu c h p do Th trư ng các ơn v thu c B ch trì: - Các ơn v thu c B t ch c các cu c h p do lãnh o ơn v ch trì gi i quy t các công vi c chuyên môn và các công vi c khác theo ch c năng, nhi m v c a m i ơn v ã ư c quy nh. - Lãnh o ơn v thu c B có th ch trì các cu c h p, làm vi c v i i di n các cơ quan liên quan theo u quy n c a B trư ng, Th trư ng ph trách theo quy nh t i Quy ch này. - Trư ng h p m i Lãnh o c p T nh u , H i ng nhân dân, U ban nhân dân c p t nh d h p ph i ư c Lãnh o B phê duy t. - Các ơn v thu c B khi m i Lãnh o các S Y t d h p ph i báo cáo Lãnh o B cho phép và ph i th ng nh t ý ki n v i Văn phòng B ph i h p s p x p chương trình, tránh vi c m i h p trùng l p. i u 28. Công tác chuNn b h i ngh , h p 1. Duy t ch trương t ch c h i ngh trong trư ng h p chưa có trong Chương trình công tác c a B : a) B trư ng quy t nh các cu c h p sau: - H i ngh toàn ngành (trư ng h p ph i xin ý ki n c a Th tư ng Chính ph thì th c hi n theo Quy ch làm vi c c a Chính ph ). - H i ngh chuyên , t p hu n (thu c lĩnh v c B trư ng ch trì). - H p Lãnh o B thư ng kỳ hàng tháng, hàng quý. - H p giao ban vùng. - H p giao ban Lãnh o B hàng tu n. - H p t p th Lãnh o B , các cu c h p khác gi i quy t công vi c; - Lãnh o B làm vi c v i lãnh o các cơ quan Trung ương, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. b) Th trư ng quy t nh ch trương các cu c h p thu c lĩnh v c Th trư ng ư c phân công ph trách, g m: - Giao ban kh i. - H p, làm vi c t i các ơn v , a phương. - H i ngh chuyên , t p hu n. - Các cu c h p khác gi i quy t công vi c do Th trư ng ch trì. c) Th trư ng các ơn v quy t nh các cu c h p do lãnh o ơn v ch trì gi i quy t các công vi c chuyên môn và các công vi c khác theo ch c năng, nhi m v . 2. Xây d ng k ho ch t ch c h i ngh
 16. ơn v ch trì chuNn b n i dung ch u trách nhi m xây d ng k ho ch t ch c h i ngh xin ý ki n Lãnh o B quy t nh v : - N i dung h i ngh , phân công chuNn b các báo cáo. - Thành ph n, th i gian, a i m h p. - D trù kinh phí (n i dung chi, ngu n tài chính). - D ki n thành l p Ban t ch c h i ngh (n u có). - D ki n chương trình h i ngh . - Các v n c n thi t khác. 3. ChuNn b và thông qua báo cáo: a) Văn phòng B thông báo cho các ơn v liên quan bi t các báo cáo chính, báo cáo tóm t t và các tài li u c n ph i chuNn b . ơn v ch trì n i dung ư c phân công d th o và trình B trư ng, Th trư ng ph trách lĩnh v c duy t báo cáo và các tài li u c n thi t khác. Th trư ng ơn v ư c phân công có trách nhi m ki m tra k v n i dung, hình th c các báo cáo, tài li u trư c khi trình Lãnh o B duy t. b) Th i h n trình Lãnh o B duy t báo cáo: - Báo cáo chính ph i g i Văn phòng B trư c ngày h i ngh ít nh t 5 ngày làm vi c k p hoàn t t các th t c trình Lãnh o B phê duy t. - Các chương trình, d án l n ph i thông qua t i cu c h p Lãnh o B thư ng kỳ hàng tháng và ph i g i n Lãnh o B trư c ngày h p ít nh t 3 ngày. - Các báo cáo chuyên c n trình Lãnh o B ph trách lĩnh v c duy t ph i g i trư c ngày h p ít nh t 2 ngày. c) i v i h i ngh ngành có n i dung liên quan n nhi u ơn v , Văn phòng B có trách nhi m ôn c các ơn v d th o báo cáo và trình Lãnh o B úng th i gian quy nh; k p th i báo cáo Lãnh o B gi i quy t nh ng v n vư t quá kh năng và quy n h n c a ơn v . Các cu c h p ch c p n m t n i dung theo chuyên ngành thì ơn v ch trì chuNn b n i dung theo k ho ch. d) Các báo cáo thông qua Lãnh o B g m: Báo cáo t ng k t công tác ch o i u hành sáu tháng, m t năm, năm năm c a B ; Báo cáo t ng k t th c hi n các chương trình, d án, công vi c quy nh t i kho n 3 i u 3 c a Quy ch này; Báo cáo k t qu tri n khai th c hi n các chương trình l n c a B . 4. M i h p: Văn phòng B ho c ơn v ch trì t ch c h p g i gi y m i theo úng danh sách thành ph n m i h p ã ư c c p có thNm quy n thông qua. Gi y m i c p Lãnh o B , Lãnh o U ban nhân dân t nh và tương tương tr lên d h p ph i do Lãnh o B ký. 5. In tài li u và chuNn b các i u ki n ph c v h p: a) Các ơn v ch u trách nhi m in n các tài li u h p thu c lĩnh v c ơn v ph trách. Các D án có kinh phí riêng ph i t in tài li u h p. b) Các cu c h p trong cơ quan B do Lãnh o B ch trì, Văn phòng B ch u trách nhi m b trí phòng h p. N u t ch c h p ngoài cơ quan B , Văn phòng B b trí xe ưa ón chung cho i bi u
 17. thu c cơ quan B . i bi u các ơn v có kinh phí riêng do các ơn v ób o m phương ti n i l i và ăn ngh theo ch hi n hành. c) Kinh phí cu c h p ư c chi theo quy nh chung c a Nhà nư c và k ho ch ư c duy t nhưng ph i b o m ti t ki m. d) Chương trình h p do ơn v ư c phân công ch trì d th o, trình Lãnh o B duy t. i u 29. T ch c h p 1. Tri n khai vi c t ch c h p: - Sau khi chương trình ã ư c phê duy t, ơn v ch trì t ch c h p ch u trách nhi m tri n khai th c hi n; ăng ký i bi u và n i dung tham lu n báo cáo ngư i ch trì h p và x lý nh ng tình hu ng c n thi t khác. - T i cu c h p, ngư i ch trì h p i u hành cu c h p theo chương trình d ki n; tuỳ theo yêu c u th c t có th quy t nh i u ch nh chương trình h p nhưng ph i thông báo nh ng ngư i d h p bi t. - Ngư i ch trì h p i u hành cu c h p ph i k t lu n rõ ràng v các n i dung, chuyên ã ư c th o lu n trong cu c h p. 2. Ghi biên b n và thông báo k t qu h p: a) ơn v ch trì n i dung h p ch u trách nhi m c thư ký ghi biên b n h p (n u c n) và so n th o thông báo ý ki n k t lu n t i cu c h p c a Lãnh o B , g i Chánh Văn phòng B trình B trư ng ho c Th trư ng duy t trư c khi ký ban hành. b) Văn phòng B ph i h p v i các ơn v liên quan d th o thông báo h i ngh ngành, cu c h p Lãnh o B thư ng kỳ, giao ban Lãnh o B hàng tu n, các cu c h p c a Lãnh o B v i lãnh o các cơ quan Trung ương, các a phương và ơn v trong ngành. c) Các ơn v chuyên ngành d th o thông báo k t lu n các h i ngh chuyên ; các cu c h p c a Lãnh o B gi i quy t công vi c t xu t theo chuyên ngành. d) Các trư ng h p khác do Lãnh o B phân công. 3. Báo cáo k t qu h p: a) Ngư i ư c giao ch trì cu c h p ph i báo cáo b ng văn b n k t qu cu c h p v i B trư ng sau khi h i ngh k t thúc. b) i v i h i ngh , cu c h p do Lãnh o B u quy n cho Th trư ng các ơn v ch trì, sau khi k t thúc, ngư i ư c u quy n ph i báo cáo b ng văn b n g i B trư ng và Th trư ng ph trách v k t qu h i ngh , cu c h p và nh ng v n vư t quá thNm quy n gi i quy t c a ơn v Lãnh o B x lý k p th i. 4. Các công vi c sau h p: Văn phòng B cùng ơn v ư c phân công có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n nh ng n i dung Lãnh o B ã k t lu n t i các h i ngh , cu c h p; ki m tra, ôn c, t ng h p báo cáo Lãnh o B v k t qu th c hi n k t lu n ó. Chương 6: BAN HÀNH CÁC VĂN B N C A B
 18. i u 30. Th i h n ban hành văn b n 1. Trong th i h n 2 ngày làm vi c, k t ngày văn b n ư c ký ban hành, Văn phòng B có trách nhi m g i văn b n cho các t ch c/cá nhân có liên quan. 2. Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày Lãnh o B thông qua ho c cho ý ki n ch o v n i dung án, d án, công vi c, Văn phòng B ph i h p v i ơn v liên quan hoàn ch nh th t c ban hành văn b n ho c thông báo ý ki n k t lu n c a Lãnh o B t i cu c h p. 3. Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày Lãnh o B h p nh kỳ hàng tháng, Văn phòng B ph i ra thông báo ý ki n k t lu n c a Lãnh o B t i cu c h p. i u 31. Quy nh v vi c ký các văn b n 1. B trư ng ký các văn b n sau: a) Văn b n quy ph m pháp lu t theo thNm quy n, văn b n qu n lý hành chính c a B , các tho thu n qu c t , các văn b n v t ch c b máy và nhân s theo quy nh c a pháp lu t. b) Các văn b n trình các cơ quan lãnh o Trung ương ng, Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph . c) Phê duy t các d án, án, văn b n, hi p nh ư c Th tư ng Chính ph u quy n. d) Phê duy t các quy ho ch, k ho ch theo thNm quy n, ch trương u tư các d án, theo quy nh v công tác qu n lý u tư xây d ng cơ b n c a Nhà nư c và c a B . ) Văn b n u quy n cho C c trư ng, V trư ng, Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , T ng c c trư ng gi i quy t m t s công vi c thu c thNm quy n c a B trư ng trong th i gian xác nh. e) Các quy t nh v tuy n d ng, b nhi m, mi n nhi m, luân chuy n cán b , khen thư ng, k lu t, nâng lương, i công tác, i h c i v i các cán b , công ch c thu c quy n ư c phân c p qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. 2. Th trư ng ư c B trư ng giao ký thay các văn b n: a) Quy t nh cá bi t, quy t nh phê duy t thi t k k thu t, t ng d toán, t ng quy t toán, quy t toán các h ng m c công trình, d án u tư theo quy nh v công tác qu n lý u tư và xây d ng c a Nhà nư c và c a B , thanh lý tài s n c nh và các văn b n x lý các v n thu c lĩnh v c ư c B trư ng phân công ph trách. b) M t s văn b n quy nh t i kho n 1 i u này theo lĩnh v c ho c kh i do B trư ng giao ph trách. Khi B trư ng v ng m t, Th trư ng ư c B trư ng u quy n s ký các văn b n thu c thNm quy n c a B trư ng. 3. Th trư ng các ơn v thu c B ký các văn b n sau: a) Lãnh o V , Văn phòng B ư c ký th a l nh B trư ng m t s lo i văn b n theo quy t nh riêng c a B trư ng cho lãnh o t ng ơn v . b) Lãnh o C c, T ng c c, Thanh tra B ký t t c các văn b n thu c ch c năng, nhi m v chuyên ngành ư c phân công, phân c p qu n lý và ư c ký th a u quy n B trư ng m t s văn b n theo quy t nh riêng c a B trư ng cho t ng ơn v . i u 32. Phát hành văn b n
 19. 1. Văn phòng B có trách nhi m phát hành các văn b n c a B sau khi c p có thNm quy n ký, ng th i t ch c vi c c p nh t vào m ng tin h c di n r ng c a B . 2. Văn phòng B ph i h p v i ơn v ư c giao nhi m v xây d ng văn b n t ch c vi c g i ăng Công báo Chính ph , m ng tin h c di n r ng c a Chính ph và c a B , trang thông tin i n t c a B i v i các văn b n do B phát hành. 3. Báo, T p chí c a B có trách nhi m ăng danh m c, gi i thi u n i dung các văn b n quy nh t i kho n 1 i u này. 4. Vi c phát hành văn b n và qu n lý văn b n phát hành ph i b o m th c hi n úng pháp lu t v qu n lý các tài li u, thông tin thu c danh m c bí m t Nhà nư c. Chương 7: KI M TRA VI C TH C HI N VĂN B N VÀ NHI M V Ư C GIAO i u 33. Ph m vi và i tư ng ki m tra 1. Ph m vi: B có trách nhi m ki m tra vi c thi hành các văn b n c a c p trên và c a B ban hành có quy nh nh ng nhi m v , công vi c mà B và các ơn v thu c B , ngành, lĩnh v c do B qu n lý có trách nhi m th c hi n. 2. i tư ng: Các ơn v thu c B , ngành, lĩnh v c do B qu n lý ch u s ki m tra c a B . 3. Vi c ki m tra i v i các B , ngành khác, U ban nhân dân các c p trong vi c thi hành các văn b n có liên quan ư c ti n hành theo các quy nh c a pháp lu t. i u 34. ThNm quy n ki m tra 1. B trư ng ki m tra m i ho t ng c a các ơn v thu c B , ngành, lĩnh v c trong ph m vi ch c năng, nhi m v và quy n h n c a B và c a cá nhân B trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Th trư ng ki m tra ho t ng c a các ơn v , lĩnh v c chuyên môn ư c phân công ph trách và th c hi n các nhi m v ki m tra do B trư ng giao. 3. Th trư ng các ơn v có trách nhi m ki m tra trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n quy nh và ki m tra vi c th c hi n các công vi c do Lãnh o B u quy n ho c giao ch trì. i u 35. Hình th c ki m tra 1. ơn v t ki m tra: Th trư ng các ơn v thu c B thư ng xuyên t ch c t ki m tra vi c thi hành các văn b n, công vi c ư c giao t i ơn v , phát hi n các vư ng m c và xu t bi n pháp x lý k p th i. 2. B ti n hành ki m tra: a) Lãnh o B , lãnh o các ơn v thu c B và các công ch c ư c giao nhi m v ki m tra ti n hành làm vi c tr c ti p t i ơn v c n ki m tra n m tình hình. b) Lãnh o B yêu c u các ơn v báo cáo b ng văn b n v tình hình và k t qu th c hi n các văn b n, công vi c ư c giao. c) B trư ng u quy n cho m t cán b c p V , C c ch trì vi c ki m tra ho c quy t nh thành l p các oàn ki m tra vi c thi hành các văn b n trong t ng lĩnh v c ho c t ng công vi c c n t p trung ch o
 20. trong t ng th i kỳ. ơn v ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng cương ki m tra, trình Lãnh o B phê duy t và tri n khai th c hi n. d) Ki m tra thông qua t ch c h i ngh sơ k t, t ng k t vi c th c hi n (hình th c này ư c áp d ng i v i nh ng chương trình, d án l n). ) Hình th c khác do B trư ng quy t nh. i u 36. Báo cáo k t qu ki m tra 1. Khi k t thúc ki m tra, ngư i ch trì ki m tra ph i thông báo k t qu ki m tra v i Th trư ng ơn v ư c ki m tra và báo cáo v i Th trư ng ch o t ki m tra ó. Báo cáo ph i nêu rõ n i dung ki m tra, ánh giá nh ng m t ư c và chưa ư c, nh ng sai ph m cùng bi n pháp kh c ph c và ki n ngh hình th c x lý (n u có). 2. Th trư ng ơn v ki m tra có văn b n báo cáo Lãnh o B k t qu ki m tra, ng th i thông báo cho ơn v ư c ki m tra và các ơn v có liên quan trong B . N u phát hi n có sai ph m thì x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh c p có thNm quy n x lý. Th trư ng ơn v ki m tra có trách nhi m theo dõi vi c x lý sau khi ki m tra, yêu c u ơn v ư c ki m tra kh c ph c nh ng sai ph m theo quy t nh c a c p có thNm quy n, báo cáo k t qu kh c ph c sau ki m tra v i Lãnh o B . 3. nh kỳ cu i m i quý, Th trư ng các ơn v thu c B báo cáo B tình hình th c hi n các văn b n, các công vi c ư c Lãnh o B giao theo thNm quy n ơn v mình. 4. Văn phòng B t ng h p chung, báo cáo B tình hình ki m tra vi c thi hành các văn b n, các công vi c ư c Lãnh o B giao t i H i ngh sơ k t 6 tháng u năm và H i ngh t ng k t công tác hàng năm c a B . Chương 8: T CH C TI P CÔNG DÂN i u 37. Trách nhi m c a Lãnh oB 1. Lãnh o B ph i có l ch ti p công dân, tuỳ theo yêu c u c a công vi c b trí s l n ti p dân trong tháng. B trư ng có th u nhi m cho Th trư ng ti p công dân nhưng ít nh t m i quý B trư ng ph i b trí th i gian tr c ti p ti p công dân 1 bu i. 2. Ch o Thanh tra B , Văn phòng B và Th trư ng các ơn v thu c B ph i h p th c hi n nghiêm túc nhi m v ti p dân n khi u n i, t cáo, ph n ánh, ki n ngh ; k p th i gi i quy t theo thNm quy n các khi u n i, t cáo; trân tr ng l ng nghe ý ki n c a công dân c i ti n, nâng cao hi u qu công tác. i u 38. Trách nhi m c a Văn phòng B 1. B trí phòng ti p công dân và các i u ki n, trang thi t b c n thi t ph c v công tác ti p công dân t i tr s cơ quan B Hà N i và thành ph H Chí Minh; ch d n, ti p ón công dân theo úng quy nh. 2. Thông báo k p th i cho Thanh tra B khi có công dân n yêu c u gi i quy t khi u n i, t cáo. i u 39. Trách nhi m c a Thanh tra B
Đồng bộ tài khoản