Quyết định số 190/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 190/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 190/1998/QĐ-TTg về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc do thủ tướng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 190/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 190/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 9 năm 1998 QUY T NNH NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 1998 V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ CÁC KHU CÔNG NGHI P VĨNH PHÚC TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ban hành Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao; th c hi n Quy t nh s 679/Q -TTg ngày 01 tháng 8 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p và phê duy t d án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p Kim Hoa, t nh Vĩnh Phúc; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Vĩnh Phúc, B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph và Trư ng ban qu n lý các Khu công nghi p Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban qu n lý các khu công nghi p Vĩnh Phúc qu n lý các khu công nghi p trên a bàn t nh Vĩnh Phúc. Ban qu n lý các khu công nghi p Vĩnh Phúc có nhi m v và quy n h n theo quy nh t i i u 27 Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph . Ban qu n lý các khu công nghi p Vĩnh Phúc có tư cách pháp nhân, có tài kho n, ư c s d ng con d u có hình Qu c huy, có biên ch và kinh phí h at ng do Ngân sách Nhà nư c c p. i u 2. Ban qu n lý các khu công nghi p Vĩnh Phúc có Trư ng ban do Th tư ng Chính ph b nhi m, m t s Phó Trư ng ban, m t s y viên và b máy giúp vi c. Vi c b nhi m Trư ng ban, các Phó Trư ng ban, các y viên và quy nh b máy giúp vi c Ban qu n lý các khu công nghi p Vĩnh Phúc th c hi n theo các i u 26, 28 c a Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph . i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Trư ng Ban qu n lý các Khu công nghi p Vi t Nam, Ch t ch y ban nhân dân t nh Vĩnh Phúc và Trư ng Ban qu n lý các khu công nghi p Vĩnh Phúc ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Ngô Xuân L c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản