Quyết định số 190/2004ĐK

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 190/2004ĐK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 190/2004ĐK về việc ban hành "Quy định và hướng dẫn về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới không có điều kiện kiểm tra trên dây chuyền cơ giới hóa" do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 190/2004ĐK

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T C C ĂNG KI M VI T NAM NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 190/2004 K Hà N i, ngày 12 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH BAN HÀNH "QUY NNH VÀ HƯ NG D N V KI M NNH AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG I V I XE CƠ GI I KHÔNG CÓ I U KI N KI M TRA TRÊN DÂY CHUY N CƠ GI I HÓA" C C TRƯ NG C C ĂNG KI M VI T NAM Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 06 năm 2001; Căn c Quy t nh s 2570/2003/Q -BGTVT ngày 29/08/2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c ăng ki m Vi t Nam; Căn c m c 2.5 Quy t nh s 4105/2001/Q -BGTVT ngày 04/12/2001 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c tri n khai ki m nh b ng phương pháp bán cơ gi i t i các huy n o, các a phương thu c vùng sâu, vùng xa, vùng cao; nơi mà các xe cơ gi i c a các t ch c, cá nhân ang ho t ng nhưng không có i u ki n ưa xe t i ơn v ăng ki m xe cơ gi i; Xét ngh c a Ông Trư ng Phòng ki m nh xe cơ gi i. QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh và hư ng d n v ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng i v i xe cơ gi i không có i u ki n ki m tra trên dây chuy n cơ gi i hóa”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3. Các Ông (Bà): Trư ng Phòng ki m nh xe cơ gi i, Th trư ng ơn v ăng ki m xe cơ gi i và các ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. QUY NNH VÀ HƯ NG D N V KI M NNH AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG IV I XE CƠ GI I KHÔNG CÓ I U KI N KI M TRA TRÊN DÂY CHUY N CƠ GI I HÓA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 190/2004 K, ngày 12 tháng 10 năm 2004 c a C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam) I. QUY NNH CHUNG
  2. 1. i tư ng, ph m vi áp d ng 1.1. Quy nh này áp d ng cho vi c ki m nh i v i các xe cơ gi i không có i u ki n ki m tra trên dây chuy n cơ gi i hóa (sau ây g i t t là ki m nh bán cơ gi i), bao g m: - Ô tô t i và ô tô chuyên dùng ang t p trung thi công t i các công trư ng tr ng i m, i u ki n i n ơn v ăng ki m khó khăn. - Ô tô ho t ng t i các vùng sâu, vùng xa. - Ô tô ho t ng t i các khu v c Huy n o. - Xe v n chuy n nh (còn g i là xe “Công nông”) không có i u ki n i trên ư ng Qu c l n ơn v ăng ki m ki m nh. - Các xe không phù h p v i thi t b ki m tra: quá kh , quá t i, có k t c u c bi t (ba bánh, xe nhi u c u ch ng có khóa c ng vi sai, ô tô chuyên dùng c n cNu, ...). 1.2. Quy nh này là căn c cho vi c thanh ki m tra, giám sát công tác ki m nh xe cơ gi i t i ơn v ăng ki m. 2. mb o chính xác k t qu ki m nh, không khuy n khích ki m nh b ng phương pháp bán cơ gi i và các ơn v ch ư c phép áp d ng i v i các xe ã nêu m c 1.1. 3. i v i các ơn v có s lư ng ăng ki m viên ch cho m t dây chuy n ki m nh, vi c ki m nh bán cơ gi i không nh hư ng t i công tác c a ơn v , có th th c hi n ki m nh bán cơ gi i vào các ngày ngh và ph i th ng nh t v i ch phương ti n. II. CÁC YÊU C U V KI M NNH BÁN CƠ GI I VÀ QU N LÝ, C P PHÁT H SƠ KI M NNH 1. Ki m nh bán cơ gi i ph i th c hi n úng theo tiêu chuNn ATKT và BVMT s 22TCN224-01 và quy trình ki m nh s 152/2001 K. 2. i u ki n m t b ng ki m tra bán cơ gi i, d ng c ki m tra m b o theo tiêu chuNn Tr m s 22TCN226-01. 3. Ngoài các Quy nh nêu t i Quy t nh 149/2001 K v qu n lý và lưu tr h sơ ki m nh, i v i các xe ki m nh ngoài ơn v ăng ki m c n th c hi n các quy nh sau: - H sơ ki m nh c a m i t ki m tra ư c lưu gi thành t p riêng theo th t s phi u ki m nh (trong t p h sơ này không có các k t qu in ra t thi t b ki m tra) cùng các h sơ ki m nh khác c a t ki m tra ó g m có: - Công văn c a Ch phương ti n g i ơn v ăng ki m, có danh sách các xe kèm theo (m u 01).
  3. - Công văn c a ơn v ăng ki m và danh sách các xe khám ngoài ơn v ăng ki m ư c C c ăng ki m Vi t Nam phê duy t, i v i nh ng xe Huy n o ho c xe "Công nông" các Huy n xa chưa có danh sách c th , ơn v ăng ki m ph i có danh sách sau khi ki m nh. - Quy t nh Trư ng oàn ki m tra (Lãnh o ơn v ăng ki m ho c ph trách dây chuy n ki m nh) và danh sách ăng ki m viên b trí ki m tra các h ng m c, k c KV ki m tra xe cũ theo quy nh t i văn b n s 965/2002 K c a C c KVN. - B n in báo cáo k t qu ki m nh m i t. - Riêng i v i Phi u ki m nh: - i v i ơn v ã trang b máy tính và máy in ki m nh bán cơ gi i, phi u ki m nh ph i ư c in t chương trình qu n lý c a C c KVN. - i v i ơn v chưa trang b máy tính và máy in ki m nh bán cơ gi i ư c phép s d ng phi u ki m nh photo, s phi u ki m nh, th i gian ki m tra ư c phép ghi b ng tay. 4. ơn v ăng ki m ch ư c in và c p ch ng ch cho xe cơ gi i sau khi có k t qu ki m nh. Tem ki m nh ph i do ăng ki m viên tr c ti p dán theo quy nh, không giao Tem ki m nh cho Ch phương ti n t dán vào xe. 5. Các ơn v ăng ki m ph i b sung y s li u c a t ki m nh bán cơ gi i vào cơ s d li u c a máy tính ngay khi k t thúc t ki m nh. III. T CH C TH C HI N 1. C c ăng ki m Vi t Nam giao trách nhi m cho Phòng ki m nh xe cơ gi i t p h p nhu c u ki m nh bán cơ gi i trình C c KVN phê duy t, t ch c ki m tra giám sát vi c th c hi n ki m nh c a các ơn v ăng ki m ã ư c phép tri n khai ki m nh bán cơ gi i. 2. Ch m nh t sau 10 ngày c a m i t ki m nh ngoài ơn v , Th trư ng ơn v ăng ki m ph i có báo cáo c th các xe ư c ki m nh trong t v C c KVN thông qua Phòng ki m nh xe cơ gi i (m u 02). 3. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, c n ph n ánh k p th i v C c KVN ư c gi i quy t. (M U 1) DANH SÁCH XE KI M NNH NGOÀI ƠN VN ĂNG KI M (C a ơn v ..................................................................) S TT Bi n s Nhãn hi u Lo i xe T i tr ng Năm SX Ghi chú
  4. (M U 2) ƠN VN ĂNG KI M C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ......................... c l p - T do - H nh phúc ***** ******* ................, ngày…...tháng …..năm ........ BÁO CÁO KI M NNH NGOÀI ƠN VN ĂNG KI M (T ngày............... n ngày.............) Trư ng oàn:…………………………………………………………………………………… ………………….. Các ăng ki m viên:…………………………………………………………………………………… …………… DANH SÁCH CÁC XE Ã KI M NNH S L n S Tem – H n Ghi Bi n s Nhãn hi u Ngày K S PK TT K GCN K chú Ph trách ơn v
Đồng bộ tài khoản