Quyết định số 190/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Phi Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định số 190/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 190/QĐ-BTTTT về việc ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông di động mặt đất và mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế đối với dịch vụ điện thoại quốc tế do Bộ thông tin và truyền thông ban hành để đính chính Quyết định 01/2007/QĐ-BTTTT ngày 29/8/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông di động mặt đất và mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế đối với dịch vụ điện thoại quốc tế đã đăng Công báo số 670+671...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 190/QĐ-BTTTT

  1. BỘ THÔNG TIN VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 190/QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH 01/2007/QĐ-BTTTT NGÀY 29/8/2007 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC KẾT NỐI GIỮA MẠNG VIỄN T HÔNG DI ĐỘNG MẶT ĐẤT VÀ MẠNG VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT QUỐC TẾ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ ĐÃ ĐĂNG CÔNG BÁO SỐ 670+671 NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2007 BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền l ăn cứ Quyết định số 39/2007/QĐ-TTg ngày 21/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Đ iều 1. Đính chính Điều 2 của Quyết định số 01/2007/QĐ-BTTT ngày 29/8/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc b an hành cước kết nối giữa mạng viễn thông di động mặt đất và mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế đối với dịch vụ điện thoại quốc tế như sau: “Điều 2. Cước kết nối đối với liên lạc vào giờ thấp điểm Cước kết nối quy định tại Khoản 1 và 3, Điều 1 của Quyết định này được giảm 30% vào các giờ thấp điểm sau: Từ 23 giờ đêm hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau trong các ngày từ thứ hai đến thứ bẩy trong tuần; cả ngày chủ nhật và ngày nghỉ lễ.” Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2007. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
  2. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế, điện thoại di động và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3 ; - Bộ trưởng (để b/c); - Các thứ trưởng; - Bộ Tài chính (Cục quản lý giá); Lê Nam Thắng - Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc BTTTT; - Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế, điện thoại di động; - Công báo; - Website Chính phủ; - Vụ VT; - Lưu: VP, KH-TC.
Đồng bộ tài khoản