Quyết định số 1903/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
107
lượt xem
9
download

Quyết định số 1903/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1903/QĐ-BTC về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1903/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 1903/Q -BTC Hà N i, ngày 10 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C LĨNH V C KHO B C NHÀ NƯ C B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 4 tháng 1 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Tài chính t i công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét ngh c a T trư ng T công tác th c hi n án 30 B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này b th t c hành chính thu c lĩnh v c Kho b c Nhà nư c. 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t nh này ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i ư c ban hành thì áp d ng úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành nhưng chưa ư c công b t i Quy t nh này thì ư c áp d ng theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . i u 2. T công tác th c hi n án 30 c a B Tài chính có trách nhi m ch trì, ph i h p v i Kho b c Nhà nư c và các ơn v liên quan thư ng xuyên c p nh t trình B trư ng công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1 i u 1 Quy t nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày k t ngày văn b n quy nh th t c hành chính có hi u l c thi hành. i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 i u 1 Quy t nh này, T công tác th c hi n án 30 c a B Tài chính có trách nhi m ch trì, ph i h p v i Kho b c
  2. Nhà nư c và các ơn v liên quan có liên quan trình B trư ng B Tài chính công b trong th i h n không quá 10 ngày k t ngày phát hi n th t c hành chính chưa ư c công b . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. T trư ng T công tác th c hi n án 30, Chánh Văn phòng B , T ng Giám c Kho b c Nhà nư c, V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c Tin h c và Th ng kê Tài chính và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ( b/c); - TCTCT c i cách TTHC c a TTCP - Lãnh o B ; - Như i u 4; - Website B Tài chính; Vũ Văn Ninh - Lưu VT, PC Cơ quan th c STT Tên th t c hành chính Lĩnh v c hi n I. TH T C HÀNH CHÍNH C P TRUNG ƯƠNG 1 Th t c B o lãnh phát hành Trái Tài chính - ngân Ban Huy ng phi u Chính ph sách v n - Kho b c Nhà nư c. 2 Th t c nh n g i và b o qu n các Tài chính - ngân Ban Kho qu - lo i tài s n quý hi m và ch ng ch có sách Kho b c Nhà giá t i Kho b c Nhà nư c nư c. 3 Th t c giao tài s n quý hi m và Tài chính - ngân Ban Kho qu - ch ng ch có giá do Kho b c Nhà sách Kho b c Nhà nư c nh n g i và b o qu n nư c. II. TH T C HÀNH CHÍNH C P T NH 1 Th t c ki m soát thanh toán v n chi Tài chính - ngân KBNN c p phí qu n lý d án u tư c a các d sách t nh/S Giao án s d ng v n ngân sách nhà nư c d ch KBNN. qua h th ng kho b c nhà nư c 2 Th t c ki m soát thanh toán v n Tài chính - ngân KBNN c p u tư ngoài nư c qua h th ng Kho sách t nh/S Giao b c Nhà nư c d ch KBNN. 3 Th t c ki m soát thanh toán v n Tài chính - ngân KBNN c p u tư và v n s nghi p có tính ch t sách t nh/S Giao u tư thu c ngu n v n ngân sách d ch KBNN.
  3. Nhà nư c 4 Th t c ki m soát thanh toán v n Tài chính - ngân KBNN c p t nh u tư thu c ngu n v n ngân sách sách xã, phư ng, th tr n qua h th ng Kho b c Nhà nư c 5 Th t c m và s d ng tài kho n t i Tài chính - ngân KBNN c p Kho b c Nhà nư c sách t nh/S Giao d ch KBNN. 6 Th t c ki m soát chi ngân sách nhà Tài chính - ngân KBNN c p nư c thư ng xuyên b ng d toán qua sách t nh/S Giao Kho b c Nhà nư c d ch KBNN. 7 Th t c Ki m soát chi t tài kho n Tài chính - ngân KBNN c p ti n g i t i Kho b c Nhà nư c sách t nh/S Giao d ch KBNN. 8 Th t c nh n g i và b o qu n các Tài chính - ngân KBNN c p t nh lo i tài s n quý hi m và ch ng ch có sách giá t i Kho b c Nhà nư c 9 Th t c giao tài s n quý hi m và Tài chính - ngân KBNN c p t nh ch ng ch có giá do Kho b c Nhà sách nư c nh n g i và b o qu n 10 Th t c n p ti n ph t vi ph m hành Tài chính - ngân KBNN c p t nh chính qua Kho b c Nhà nư c sách 11 Th t c n p thu , phí, l phí vào tài Tài chính - ngân KBNN c p t nh kho n t m thu, t m gi c a cơ quan sách thu t i Kho b c Nhà nư c 12 Th t c thanh toán v n Chương trình Tài chính - ngân KBNN c p t nh 5 tri u héc ta r ng sách 13 Th t c thanh toán v n các chương Tài chính - ngân KBNN c p trình m c tiêu qu c gia sách t nh/S Giao d ch KBNN. 14 Th t c thanh toán v n Chương trình Tài chính - ngân KBNN c p t nh 135 giai o n II sách 15 Th t c Ki m soát chi thư ng xuyên Tài chính - ngân KBNN c p i v i các ơn v s nghi p công l p sách t nh/S Giao th c hi n ch t ch theo Ngh d ch KBNN. nh s 43/2006/N -CP 16 Th t c Ki m soát chi thư ng xuyên Tài chính - ngân KBNN c p i v i các cơ quan th c hi n ch sách t nh/S Giao t ch theo Ngh nh s d ch KBNN. 130/2005/N -CP 17 Th t c n p thu , phí, l phí vào Tài chính - ngân KBNN c p t nh Ngân sách nhà nư c qua Kho b c sách
  4. nhà nư c 18 Th t c hoàn thu , các kho n ã thu Tài chính - ngân KBNN c p t nh b ng ti n m t qua cơ quan Kho b c sách Nhà nư c 19 Th t c Thanh toán trái phi u Chính Tài chính - ngân KBNN c p t nh ph trư c h n sách 20 Th t c Quy trình phát hành trái Tài chính - ngân KBNN c p t nh phi u b ng chuy n kho n sách 21 Th t c Quy trình phát hành trái Tài chính - ngân KBNN c p t nh phi u b ng ti n m t sách 22 Th t c Thanh toán trái phi u có ghi Tài chính - ngân KBNN c p t nh tên (c ngo i t và n i t ) sách 23 Th t c Thanh toán trái phi u không Tài chính - ngân KBNN c p t nh ghi tên (c ngo i t và n i t ) sách 24 Th t c Chuy n như ng trái phi u Tài chính - ngân KBNN c p t nh ghi danh (mua bán, t ng cho, l i sách th a k ). 25 Th t c X lý trái phi u báo m t Tài chính - ngân KBNN c p t nh sách 26 Th t c Xác nh n trái phi u c m c , Tài chính - ngân KBNN c p t nh th ch p sách 27 Th t c Lưu gi , b o qu n trái phi u Tài chính - ngân KBNN c p t nh h khách hàng sách 28 Th t c Giao tr trái phi u ã nh n Tài chính - ngân KBNN c p t nh b o qu n sách III. TH T C HÀNH CHÍNH C P HUY N 1 Th t c ki m soát thanh toán v n chi Tài chính - ngân KBNN c p phí qu n lý d án u tư c a các d sách huy n án s d ng v n ngân sách nhà nư c qua h th ng kho b c nhà nư c 2 Th t c ki m soát thanh toán v n Tài chính - ngân KBNN c p u tư ngoài nư c qua h th ng Kho sách huy n b c Nhà nư c 3 Th t c ki m soát thanh toán v n Tài chính - ngân KBNN c p u tư và v n s nghi p có tính ch t sách huy n u tư thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c 4 Th t c ki m soát thanh toán v n Tài chính - ngân KBNN c p u tư thu c ngu n v n ngân sách sách huy n xã, phư ng , th tr n qua h th ng
  5. Kho b c Nhà nư c 5 Th t c m và s d ng tài kho n t i Tài chính - ngân KBNN c p Kho b c Nhà nư c sách huy n 6 Th t c ki m soát chi ngân sách nhà Tài chính – ngân KBNN c p nư c thư ng xuyên b ng d toán qua sách huy n Kho b c Nhà nư c 7 Th t c Ki m soát chi t Tài kho n Tài chính - ngân KBNN c p ti n g i t i Kho b c Nhà nư c sách huy n 8 Th t c nh n g i và b o qu n các Tài chính - ngân KBNN c p lo i tài s n quý hi m và ch ng ch có sách huy n giá t i Kho b c Nhà nư c 9 Th t c giao tài s n quý hi m và Tài chính - ngân KBNN c p ch ng ch có giá do Kho b c Nhà sách huy n nư c nh n g i và b o qu n 10 Th t c n p ti n ph t vi ph m hành Tài chính - ngân KBNN c p chính qua Kho b c Nhà nư c sách huy n 11 Th t c n p thu , phí, l phí vào tài Tài chính - ngân KBNN c p kho n t m thu, t m gi c a cơ quan sách huy n thu t i Kho b c Nhà nư c 12 Th t c thanh toán v n Chương trình Tài chính - ngân KBNN c p 5 tri u héc ta r ng sách huy n 13 Th t c thanh toán v n các chương Tài chính - ngân KBNN c p trình m c tiêu qu c gia sách huy n 14 Th t c thanh toán v n Chương trình Tài chính - ngân KBNN c p 135 giai o n II sách huy n 15 Th t c Ki m soát chi thư ng xuyên Tài chính - ngân KBNN c p i v i các ơn v s nghi p công l p sách huy n th c hi n ch t ch theo Ngh nh s 43/2006/N -CP 16 Th t c Ki m soát chi thư ng xuyên Tài chính - ngân KBNN c p i v i các cơ quan th c hi n ch sách huy n t ch theo Ngh nh s 130/2005/N -CP 17 Th t c n p thu , phí, l phí vào Tài chính - ngân KBNN c p Ngân sách nhà nư c qua Kho b c sách huy n nhà nư c 18 Th t c hoàn thu , các kho n ã thu Tài chính - ngân KBNN c p b ng ti n m t qua cơ quan Kho b c sách huy n Nhà nư c 19 Th t c Thanh toán trái phi u Chính Tài chính - ngân KBNN c p ph trư c h n sách huy n
  6. 20 Th t c Quy trình phát hành trái Tài chính - ngân KBNN c p phi u b ng chuy n kho n sách huy n 21 Th t c Quy trình phát hành trái Tài chính - ngân KBNN c p phi u b ng ti n m t sách huy n 22 Th t c Thanh toán trái phi u có ghi Tài chính - ngân KBNN c p tên (c ngo i t và n i t ) sách huy n 23 Th t c Thanh toán trái phi u không Tài chính - ngân KBNN c p ghi tên (c ngo i t và n i t ) sách huy n 24 Th t c Chuy n như ng trái phi u Tài chính - ngân KBNN c p ghi danh (mua bán, t ng cho, l i sách huy n th a k ). 25 Th t c X lý trái phi u báo m t Tài chính - ngân KBNN c p sách huy n 26 Th t c Xác nh n trái phi u c m c , Tài chính - ngân KBNN c p th ch p sách huy n 27 Th t c Lưu gi , b o qu n trái phi u Tài chính - ngân KBNN c p h khách hàng sách huy n 28 Th t c Giao tr trái phi u ã nh n Tài chính - ngân KBNN c p b o qu n sách huy n
Đồng bộ tài khoản