Quyết định số 191/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 191/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 191/2001/QĐ-TTg về việc áp dụng chính sách Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 191/2001/QĐ-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 191/2001/QĐ-TTg Hà N i, ngày 13 tháng 12 năm 2001 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 191/2001/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2001 V VI C ÁP D NG CHÍNH SÁCH KHU KINH T C A KH U T NH Đ NG THÁP TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đ ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Đ ng Tháp t i t trình s 426/TT-UB ngày 06 tháng 9 năm 2001; đ ngh c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư t i t trình s 7925/BKH/QLKT ngày 21 tháng 11 năm 2001 và ý ki n các B , ngành Trung ương liên quan, QUY T Đ NH: Đi u 1. Khu kinh t c a kh u t nh Đ ng Tháp bao g m các xã: Thư ng Phư c 1, Thư ng Phư c 2, Thư ng Th i H u A, Thư ng Th i H u B, Thư ng L c, Thư ng Th i Ti n thu c huy n H ng Ng . Đi u 2. Khu kinh t c a kh u t nh Đ ng Tháp đư c áp d ng Quy t đ nh s 53/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v chính sách đ i v i Khu kinh t c a kh u biên gi i. Đi u 3. Trong quá trình th c hi n U ban nhân dân t nh Đ ng Tháp có trách nhi m: - Ph i h p ch t ch v i B Qu c phòng và B Công an th c hi n t t các d án liên quan đ n an ninh, qu c phòng. - S p x p th t ưu tiên đ u tư xây d ng các công trình, h ng m c công trình đ khi công trình hoàn thành đưa vào s d ng có hi u qu . - Hàng năm l p báo cáo trình Th tư ng Chính ph . Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ti n hành đánh giá vi c áp d ng các chính sách nêu trên và ki n ngh Th tư ng Chính ph nh ng đi u ch nh, b sung c n thi t. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân t nh Đ ng Tháp ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản