Quyết định số 191/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 191/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 191/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nội các Ucraina về việc nhận trở lại công dân hai nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 191/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PH NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 191/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 11 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T HI P NNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ N I CÁC UCRAINA V VI C NH N TR L I CÔNG DÂN HAI NƯ C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t ngày 14 tháng 06 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Ngo i giao t i T trình s 4165/TTr-BNG-LS ngày 27 tháng 11 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Hi p nh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và N i các Ucraina v vi c nh n tr l i công dân hai nư c, ký ngày 25 tháng 09 năm 2007 t i New York, M . i u 2. Hi p nh ư c áp d ng toàn b n i dung trong th i gian th c hi n. i u 3. B Ngo i giao ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Hi p nh. i u 4. B Ngo i giao hoàn thành th t c i ngo i theo qui nh và thông báo cho các cơ quan liên quan c a ta bi t ngày b t u có hi u l c c a Hi p nh nêu trên./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; - Các Phó Th tư ng; - B Ngo i giao; - B Công an; - B Tư pháp; - VPCP: BTCN, các PCN, Ph m Gia Khiêm các V : NC, TH, Ban XDPL, Website CP; - Lưu: VT, QHQT (3). 30
Đồng bộ tài khoản