Quyết định số 1911/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 1911/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1911/2005/QĐ-UBND về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2006 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1911/2005/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HÀ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 1911/2005/QĐ-UBND Phủ Lý, ngày 22 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM NĂM 2006 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2003/PL-UBTVQH ngày 26 tháng 4 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 Nghị định của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Căn cứ Nghị quyết số: 11/2005/NQ-HĐND ngày 09/11/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam kỳ họp thứ 5 khóa XVI về giá các loại đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. Thay thế Quyết định số: 1825/QĐ-UB ngày 27 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành giá các loại đất. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức; cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Nơi nhận: CHỦ TỊCH -Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ; Tài chính, TN-MT, Xây dựng; - Như điều 3; - Lưu: VP, TCTM Đinh Văn Cương
  2. (CÓ FILE ĐÍNH KÈM)
Đồng bộ tài khoản