Quyết định số 1928/2004/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
64
lượt xem
2
download

Quyết định số 1928/2004/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1928/2004/QĐ-UBTDTT về việc ban hành Quy chế Quản lý các đoàn ra và các đoàn nước ngoài vào Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao do Ủy ban thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1928/2004/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1928/2004/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ CÁC OÀN RA VÀ CÁC OÀN NƯ C NGOÀI VÀO VI T NAM HO T NG TRONG LĨNH V C TH D C TH THAO. B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11/3/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Th d c Th thao; Căn c Ngh nh S 05/2000/N -CP ngày 03/3/2000 c a Chính ph v xu t nh p c nh c a công dân Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V H p tác Qu c t , QUY T Đ NH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này là "Quy ch qu n lý các oàn ra và các oàn nư c ngoài vào Vi t Nam ho t ng trong lĩnh v c th d c th thao". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Quy nh này u b bãi b . i u 3. Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng, Th trư ng các ơn v tr c thu c y ban Th d c Th thao các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRU NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Nguy n Danh Thái QUY CH QU N LÝ CÁC OÀN RA NƯ C NGOÀI VÀ CÁC OÀN NƯ C NGOÀI VÀO VI T NAM HO T NG TRONG LĨNH V C TH D C TH THAO
  2. (ban hành kèm theo Quy t nh s 1928/2004/Q -UBTDTT ngày 37/12/2004 c a B trư ng Ch nhi m y ban Th d c Th thao). Chương 1: QUY Đ NH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng i u ch nh 1. Quy ch này quy nh v n i dung qu n lý và trách nhi m c a các cơ quan, t ch c và cá nhân trong vi c c oàn Vi t Nam ra nư c ngoài (sau ây g i là oàn ra), ón oàn nư c ngoài vào Vi t Nam (sau ây g i là oàn vào) ho t ng trong lĩnh v c th d c th thao. 2. Quy ch này áp d ng i v i các oàn ra ho c oàn vào theo quy t nh c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao. 3. Quy ch này không áp d ng trong các trư ng h p sau ây: a) ón oàn vào khi Vi t Nam ăng cai t ch c các i h i th thao khu v c, châu l c và th gi i. b) C oàn ra, ón oàn vào c a y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. i u 2. Gi i thích t ng . M t s t ng trong quy nh này ư c hi u như sau: 1. Cơ quan, t ch c là các V , ơn v tr c thu c y ban Th d c th thao, các Liên oàn, Hi p h i Th thao qu c gia và Văn phòng y ban Olyrnpic Vi t Nam. 2. oàn ra, oàn vào ho t ng trong lĩnh v c th d c, th thao bao g m: a) Các oàn lãnh o c p cao, các oàn cán b qu n lý v th d c th thao; b) Các oàn th thao i tham d thi u giao h u t ng môn th thao ho c tham d i h i th thao khu v c, châu l c và th gi i; c) Các oàn tham d h i ngh , h i th o khoa h c, các khóa h c tr ng tài, hu n luy n viên, chuyên gia, y h c th d c th thao; d) Các oàn cán b trong và ngoài ngành, phóng viên báo chí tham quan, kh o sát trao i kinh nghi m v th d c th thao; e) Các oàn hu n luy n viên, chuyên gia, v n ng viên t p hu n ng n h n, dài h n; f) Các oàn cán b h c t p ng n h n, dài h n; g) Các oàn c a y ban Th d c th thao i tham gia h i ch qu c t , nghiên c u th trư ng, ký k t các h p ng kinh t trao i hàng hóa v th thao.
  3. i u 3. Danh nghĩa oàn ra. 1. Các oàn ra v i danh nghĩa i di n cho qu c gia i thi u qu c t ph i ư c B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao quy t nh thành l p. 2. Các oàn th thao do các a phương, Liên oàn, Hi p h i th thao qu c gia c i thi u qu c t ch i di n cho a phương, t ch c ó. i u 4. Yêu c u i v i oàn ra, oàn vào. Vi c c oàn ra, ón oàn vào ph i mb o y các yêu c u sau: 1. Ch t lư ng chuyên môn cao, có kh năng giao ti p b ng ngo i ng , có s c kh e và phNm ch t o c t t hoàn thành nhi m v ư c giao. 2. th i gian làm th t c, úng i tư ng ư c m i, có d toán chi ti t ư c c p có thNm quy n xem xét, phê duy t. 3. Nghiêm ch nh ch p hành m i quy nh c a lu t pháp Vi t Nam, lu t pháp, phong t c t p quán c a nư c s t i và pháp lu t, t p quán qu c t . Chương 2: TRÌNH T TH T C C ĐOÀN RA, ĐÓN ĐOÀN VÀO i u 5. H sơ trình lãnh o y ban Th d c th thao. 1. H sơ trình lãnh o y ban Th d c th thao c oàn ra g m: a) T trình Lãnh o y ban Th d c th thao c a cơ quan, t ch c (theo m u ph n ph l c); b) Gi y m i c a i tác nư c ngoài; c) B n d toán kinh phí và các căn c xây d ng d toán; d) Danh sách các thành viên; e) Chương trình làm vi c; f) Quy t nh ho c công văn c nhân s c a a phương ho c cơ quan có thNm quy n; g) Trích y u lý l ch, cam oan c a t ch c và cá nhân thành viên (n u th y c n thi t i v i a bàn nh y c m). 2. H sơ trình lãnh o y ban Th d c th thao ón oàn vào g m các văn b n theo quy nh t i i m a, c, d, e kho n 1 i u 5. i u 6. Quy trình làm th t c c oàn ra, ón oàn vào.
  4. 1. Cơ quan, t ch c xu t c oàn ra, ón oàn vào ph i l p h sơ theo quy nh t i i u 5 Quy ch này; g i V H p tác qu c t và V T ch c cán b trình B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao. 2. Trong th i gian 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c y h sơ c a các oàn, V H p tác Qu c t , V T ch c cán b trình h sơ lên Lãnh o y ban xem xét ban hành quy t nh. 3. Khi có quy t nh c oàn ho c ón oàn ph i chuy n n V H p tác Qu c t ch m nh t là trư c 20 ngày k t ngày xu t c nh và trư c 10 ngày k t ngày nh p c nh. 4. V H p tác Qu c t có trách nhi m ph i h p, h tr và giúp các cơ quan, t ch c hoàn thành các th t c oàn ra, oàn vào v th th c xu t nh p c nh, h chi u, vé máy bay, chương trình ho t ng, ph i h p ón, ti n theo quy nh, nhanh chóng và thu n l i. 5. Các cơ quan, t ch c c oàn ra, ón oàn vào và nh ng cá nhân có tên trong quy t nh có trách nhi m cung c p cho V H p tác Qu c t y thông tin, gi y t c n thi t theo quy nh c a C c Qu n lý xu t nh p c nh - B Công an, C c Lãnh s - B Ngo i giao trư c 20 ngày làm vi c tính t ngày nh n quy t nh (10 ngày i v i trư ng h p c n làm h chi u m i và 10 ngày làm th th c xu t nh p c nh) . 6. Cơ quan, t ch c xu t c oàn ra, ón oàn vào c n ph i h p v i V H p tác Qu c t t ch c h p oàn trư c khi lên ư ng ho c h p Ban t ch c ón oàn vào ph bi n ch trương c a Lãnh o y ban, rà soát công vi c chuNn b , m b o hoàn thành nhi m v . i u 7. Ch báo cáo. 1. Các oàn ra nư c ngoài tham d i h i th thao khu v c (SEA Games), i h i th thao Châu á (ASIAD) và Th v n h i (Olympic); ón các oàn B trư ng ho c t- ương ương, y ban Th d c Th thao ph i có văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph sau m i ho t ng ch m nh t là 15 ngày sau khi k t thúc ho t ng. 2. T t c các oàn ra ho c oàn vào theo quy t nh c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao ph i báo cáo b ng văn b n k t qu công tác, g i Lãnh o y ban Th d c Th thao ng g i V H p tác Qu c t , V T ch c cán b và các ơn v có liên quan, ng th i g i báo cáo quy t toán tài chính t i v K ho ch - Tài chính ( i v i oàn ra) ho c Văn phòng y ban Th d c Th thao ( i v i oàn vào) ch m nh t là 15 ngày sau khi k t thúc ho t ng. i u 8. Qu n lý tài li u, thông tin. 1. Các tài li u thông tin có giá tr i v i vi c phát tri n ngành Th d c Th thao thu th p ư c trong chuy n i công tác hay ón oàn vào ư c coi là tài s n chung. Trư ng oàn ho c cá nhân có tài li u, thông tin ó ph i bàn giao cho cơ quan t ch c có liên quan s d ng.
  5. 2. Các tài li u, thông tin v th d c th thao thu th p ư c trong quá trình c oàn ra ho c ón oàn vào khi chưa công b ph i ư c b o qu n như tài li u m t. Chương 3: TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN, T CH C TRONG VI C C ĐOÀN RA, ĐÓN ĐOÀN VÀO i u 9. Trách nhi m c a V H p tác Qu c t . 1. T ng h p xây d ng k ho ch oàn ra, oàn vào c a các V , ơn v trình B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao vào tháng 12 hàng năm. 2. Tham mưu giúp lãnh o y ban Th d c th thao th c hi n qu n lý oàn ra, oàn vào theo úng ư ng l i và chính sách i ngo i c a ng, pháp lu t Nhà nư c CHXHCN Vi t Nam, pháp lu t và t p quán qu c t , ph i h p v i các ơn v có liên quan t ch c tri n khai th c hi n quy nh này; 3. Trình B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao xem xét và ra quy t nh sau ghi nh n ư c công văn xu t c oàn ra ho c ón oàn vào c a các cơ quan, t ch c có liên quan; 4. Ph i h p v i các V , ơn v có liên quan xây d ng k ho ch và d toán kinh phí các oàn ra (bao g m c t p hu n và thi u), oàn vào; ki m tra, ôn c vi c óng niên li m cho các t ch c th thao qu c t ; 5. So n th o quy t nh ón oàn vào, quy t nh thuê chuyên gia th thao nư c ngoài vào Vi t Nam làm vi c sau khi ư c Lãnh o y ban Th d c Th thao cho phép 6. Hư ng d n và ph i h p v i các c p, ngành liên quan làm th t c v lãnh s , l tân i v i các oàn ra, oàn vào; 7. T ng h p, ánh giá và báo cáo Lãnh o y ban Th d c Th thao v tình hình oàn ra, oàn vào hàng năm. i u 10. Trách nhi m c a V T ch c cán b : 1. Tham mưu giúp Lãnh o y ban Th d c Th thao xem xét các v n v nhân s ; ph i h p qu n lý i v i các thành viên là cán b c a y ban Th d c Th thao tham gia oàn; áp d ng các ch , chính sách c a Nhà nư c v cán b i v i oàn ra; có các bi n pháp c n thi t m b o an toàn v nhân s thu c oàn ra; 2. So n th o Quy t nh c oàn ra, trình B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao ký sau khi t trình oàn ra ư c phê duy t; qu n lý h sơ oàn ra có liên quan. i u 11. Trách nhi m c a V K ho ch - Tài chính:
  6. 1. Gi i quy t các th t c và ch v tài chính, thanh quy t toán cho các oàn theo ch do Nhà nư c quy nh i v i oàn ra trong k ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; 2. Tham mưu giúp Lãnh o y ban Th d c Th thao xem xét v kinh phí và các th t c tài chính khác i v i các oàn ra, oàn vào ngoài k ho ch. i u 12. Trách nhi m c a Văn phòng y ban Th d c th thao: 1. Tham mưu giúp Lãnh o y ban Th d c Th thao xem xét, gi i quy t th t c v kinh phí, thanh quy t toán theo ch do Nhà nư c quy nh i v i oàn vào; 2. Ph i h p và cung c p các phương ti n c n thi t ón ti p các oàn khách nư c ngoài c a y ban Th d c Th thao. i u 13. Trách nhi m c a th trư ng cơ quan, t ch c c oàn ra, ón oàn vào: 1. Xây d ng k ho ch c oàn ra ho c ón oàn vào cho năm sau g i V H p tác Qu c t vào cu i tháng 11 hàng năm t ng h p trình B trư ng phê duy t. 2. Th trư ng các cơ quan, t ch c ch u trách nhi m trư c B trư ng v vi c xu t nhân s do mình ph trách tham gia oàn ra ho c ón oàn vào. 3. Vi c xu t thành viên oàn ra, oàn vào ph i ư c xem xét k , xu t phát t nhu c u công tác c a ơn v , và ph i có trong k ho ch ã ư c Lãnh o u ban Th d c Th thao thông qua. Chương 4: ĐI U KHO N THI HÀNH i u 14. Trách nhi m thi hành 1. V trư ng V H p tác Qu c t có trách nhi m hư ng d n, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này, nh kỳ báo cáo Lãnh o y ban Th d c Th thao. 2. Th trư ng các V , ơn v tr c thu c y ban Th d c Th thao, các Liên oàn, Hi p h i th thao qu c gia, cán b , công ch c y ban Th d c Th thao, hu n luy n viên, v n ng viên và các thành viên tham gia các oàn ra, ón ti p các oàn vào Vi t Nam ho t ng trong lĩnh v c th d c th thao ph i nghiêm túc th c hi n úng theo Quy ch này. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh v y ban Th d c Th thao nghiên c u, gi i quy t./. B TRƯ NG CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO
  7. Nguy n Danh Thái TH T C XU T NH P C NH VÀO VI T NAM I. TH T C XU T C NH Quy t nh c oàn i công tác nư c ngoài do y ban Th d c Th thao ban hành g i v V H p tác Qu c t trư c ngày xu t c nh 20 ngày không k ngày ngh (10 ngày làm h chi u và 10 ngày làm Visa). 1. H chi u ph thông - Quy t nh c oàn i công tác nư c ngoài do y ban Th d c Th thao ban hành (01 b n ký m c). - T khai c a ngư i c n làm h chi u theo m u TK1 c a C c Qu n lý xu t nh p c nh - B Công an. - 4 nh c 4 x 6 ch p g n ây nh t (áo có c ). - Ch ng minh thư nhân dân b n g c (không quá th i gian 15 năm k t ngày ư c c p) 2. H chi u công v : (Ch áp d ng cho cán b thu c biên ch y ban Th d c Th thao) - Quy t nh c i công tác c a y ban TDTT (01 b n ký m c), - T khai c a Ngư i c n làm h chi u theo m u 01/00BNG/LS/XNC c a C c lãnh s - B Ngo i giao - 3 nh c 4 x 6 ch p g n ây nh t (áo có c ) - Quy t nh tuy n d ng. - Gi y m i (phô tô) n u i nh ng nư c c n có Công hàm c a C c Lãnh s - B Ngo i giao. Ghi chú: - N u thành viên trong oàn là cán b thu c biên ch c a S Th d c Th thao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thì b t bu c ph i có quy t nh c oàn i công tác do y ban nhân dân t nh, thành ph ó ban hành (01 b n ký m c) và có ch
  8. ký c a Th trư ng cơ quan tr c ti p qu n lý ký, óng d u xác nh n và d u giáp lai vào nh dán trên t khai h chi u công v . - Cán b thu c các ơn v tr c thu c y ban Th d c Th thao làm h chi u công v có ch ký c a th trư ng cơ quan tr c ti p qu n lý ký, óng d u xác nh n và d u giáp lai vào nh dán trên t khai h chi u công v . 3. Th t c làm Visa: - H chi u h p l (h chi u có giá tr t 06 tháng tr lên) - 01 thư m i (B n g c) - 04 nh c 4x6 ch p g n ây nh t. - V H p tác Qu c t có trách nhi m cung c p thêm thông tin chi ti t i v i các i s quán có yêu c u riêng. Ghi chú: Do m t s nư c chưa có i s quán t t i Vi t Nam, vì v y tùy theo yêu c u c a t ng qu c gia, V H p tác Qu c t s ngh các Liên oàn, Hi p h i Th thao qu c gia h p tác giúp làm th t c xin c p Visa. II. TH T C NH P C NH khách có th nh p c nh Vi t Nam, c n g i các thông tin dư i ây v V H p tác Qu c t trư c 10 ngày (không k ngày ngh ): - Công văn c a ơn v ngh xin c p visa nh p c nh - Tên y ghi trong h chi u Ngày, tháng, năm sinh S h chi u, ngày c p, ngày h t h n. - Qu c t ch - Ngh nghi p, ch c v - Tên cơ quan, ơn v c ngư i sang Vi t Nam công tác . - a i m khách s l y Visa: i s quán Vi t Nam t i nư c s t i. - Trong trư ng h p không có i s quán Vi t Nam t i nư c ó, khách có th l y visa t i các sân bay c a Vi t Nam (thông báo sân bay u tiên khi khách nh p c nh vào Vi t Nam). N u có thay i v th t c xu t nh p c nh Vi t Nam, V H p tác Qu c t có trách nhi m c p nh t và hư ng d n c th n cơ quan, t ch c có liên quan th c hi n./.
Đồng bộ tài khoản