Quyết định số 193/1998/QĐ/BNN-&PTNT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
38
lượt xem
7
download

Quyết định số 193/1998/QĐ/BNN-&PTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 193/1998/QĐ/BNN-&PTNT về việc ban hành quy định về kiểm định chất lượng, dư lượng thuốc BVTV và khảo nghiệm thuốc BVTV mới nhằm mục đích đăng ký tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 193/1998/QĐ/BNN-&PTNT

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA TRI N NÔNG THÔN VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 193/1998/Q -BNN&PTNT Hà N i, ngày 02 tháng 12 năm 1998 QUY T NNH C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 193/1998/Q /BNN&PTNT NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 1998 V VI C BAN HÀNH QUY NNH V KI M NNH CH T LƯ NG, DƯ LƯ NG THU C BVTV VÀ KH O NGHI M THU C BVTV M I NH M M C ÍCH ĂNG KÝ T I VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t ban hành ngày 14 tháng 02 năm 1993 và Ngh nh s 92/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph ban hành i u l v qu n lý thu c b o v th c v t; Căn c vào Ngh nh s 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa; Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Theo ngh c a C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c Công ngh Ch t lư ng s n ph m, Chánh Văn phòng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; QUY T NNH i u 1 - Nay ban hành Qui nh v vi c ki m nh ch t lư ng, d lư ng thu c b o v th c v t và kh o nghi m thu c b o v th c v t m i nh m m c ích ăng ký t i Vi t Nam. Quy nh này thay th cho Quy nh v ki m nh ch t lư ng, dư lư ng thu c b o v th c v t và kh o nghi m thu c b o v th c v t m i ban hành kèm theo Quy t nh s 150/NN-BVTV/Q ngày 10-03-1995 c a B Nông nghi p và CNTP; Quy nh này áp d ng cho các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c có ho t ng liên quan n công vi c nói trên t i Vi t Nam. i u 2 - Quy nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy nh này u bãi b . i u 3 - Các ông Chánh văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c Công ngh - Ch t lư ng s n phNm. Th trư ng các ơn v tr c thu c B
 2. Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn các t nh, các thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Ngô Th Dân ( ã ký) B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc QUY NNH V VI C KI M NNH CH T LƯ NG, DƯ LƯ NG THU C B O V TH C V T VÀ KH O NGHI M THU C B O V TH C V T M I NH M M C ÍCH ĂNG KÝ T I VI T NAM (Ban hành theo Quy t nh s 193/1998/Q /BNN-BVTV ngày 02/121998 c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn) I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: 1 - Ki m nh thu c b o v th c v t (BVTV) bao g m: a- Ki m nh ch t lư ng thu c BVTV là xác nh hàm lư ng ho t ch t, d ng thu c, hàm lư ng các t p ch t có kh năng gây c cho cây, cho ngư i ho c gây ô nhi m môi trư ng (n u có), hàm lư ng ch t ph gia có tác d ng tăng cư ng tính an toàn c a s n phNm i v i ngư i, cây tr ng (n u có); các tính ch t hóa lý có liên quan n ho t tính sinh h c và tính an toàn c a thu c trong b o qu n và s d ng. b- Ki m nh dư lư ng thu c BVTV trong nông s n phNm và môi trư ng (g i t t là v t phNm) là xác nh lư ng ho t ch t và các ch t chuy n hóa có c tính còn lưu l i trong v t phNm. 2- Thu c BVTV c n ki m nh ch t lư ng bao g m các lo i thu c k thu t, thu c thành phNm xu t, nh p khNu, thu c khi ưa vào lưu thông, s d ng. 3- Kh o nghi m thu c BVTV m i là xác nh hi u l c phòng tr d ch h i và ánh giá nh hư ng c a thu c n cây tr ng, con ngư i, ng v t và môi trư ng sinh thái trong nh ng i u ki n canh tác c a các vùng s n xu t chính trên lãnh th Vi t Nam. i v i thu c kích thích sinh trư ng cây tr ng: ngoài vi c th nghi m hi u l c sinh h c còn ánh giá nh hư ng c a thu c n ch t lư ng s n phNm t i Vi t Nam. 4- Thu c BVTV m i ph i kh o nghi m bao g m:
 3. a- Nh ng thu c BVTV chưa có tên thương phNm trong danh m c thu c BVTV ư c phép s d ng Vi t Nam, ã ư c c p gi y phép kh o nghi m. b- Thu c thương phNm ã ư c phép s d ng Vi t Nam nhưng thay i ph m vi s d ng, m c ích s d ng, d ng thu c, hàm lư ng ho t ch t, dung môi, ph gia ho c h n h p m t hay nhi u thu c v i nhau thành thu c m i. c- Thu c thương phNm ã có tên trong danh m c thu c BVTV ư c phép s d ng ho c h n ch s d ng Vi t Nam, nhưng khi phát hi n th y ho t tính sinh h c có nh hư ng x u n cây tr ng và môi trư ng thì ph i kh o nghi m l i như thu c BVTV m i. i u 2: Các Trung tâm ki m nh thu c BVTV c a C c B o v Th c v t có trách nhi m: 1- Ki m nh và c p gi y ch ng nh n ch t lư ng i v i thu c BVTV xu t, nh p khNu, thu c BVTV lưu thông, s d ng; 2- Ki m nh và c p gi y ch ng nh n dư lư ng thu c BVTV trong v t phNm; 3- Giúp C c trư ng C c B o v Th c v t t ch c, qu n lý vi c kh o nghi m thu c BVTV m i; 4- Th c hi n kh o nghi m thu c BVTV m i; 5- Qu n lý k t qu ki m nh, kh o nghi m thu c BVTV theo úng quy nh. i u 3: 1- Các Trung tâm ki m nh thu c BVTV c a C c B o v Th c v t ti n hành l y m u ki m nh ch t lư ng m i lô hàng thu c BVTV xu t, nh p khNu; l y m u ki m nh ch t lư ng nh kỳ 3 tháng m t l n ho c l y m u t xu t t i các cơ s s n xu t, gia công, i lý thu c BVTV. Vi c l y m u ki m nh ch t lư ng và dư lư ng thu c BVTV theo nh kỳ, t xu t, hay theo yêu c u ch hàng ph i m b o tính i di n cho lô hàng s n phNm c n ki m nh. 2- Vi c l y m u ph i theo quy nh t i ph n II c a Quy nh này và vi c ki m nh ch t lư ng và dư lư ng thu c BVTV ph i theo Tiêu chuNn Vi t Nam (TCVN). Tiêu chuNn ngành c a B Nông Nghi p và Phát tri n Nông thôn (TCN), Tiêu chuNn cơ s (TC) c a C c B o v th c v t (trong trư ng h p chưa có TCVN và TCN) m i có giá tr i v i lô hàng ki m nh. Trư ng h p chưa có TCVN, TCN, TC thì tùy t ng lo i thu c BVTV c th , C c B o v th c v t cho phép s d ng các phương pháp c a các t ch c qu c t ho c nhà s n xu t ra thu c BVTV ó. i u 4: 1- T ch c, cá nhân có thu c BVTV xu t, nh p khNu ph i n p phí ki m nh theo Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s 2578/Q -T C ngày 28/10/1996 c a B
 4. Khoa h c Công ngh và Môi trư ng và Quy t nh s 287NN-BVTV/Q ngày 25/02/1997 c a B Nông Nghi p và Phát tri n Nông thôn. 2- T ch c, cá nhân có thu c BVTV lưu thông, s d ng, có v t phNm ph i ki m nh ho c c n ki m nh, có thu c BVTV m i c n kh o nghi m ph i n p l phí và phí t n theo quy nh t i Thông tư 27/TT/LB ngày 30/03/1994 c a B Tài chính - Nông nghi p và CNTP nay là B Nông Nghi p và Phát tri n Nông thôn. II. QUY NNH C TH V L Y M U KI M NNH CH T LƯ NG, DƯ LƯ NG THU C BVTV i u 5: Trong quy nh này, các khái ni m v m u ư c hi u như sau: - M u ơn: là m u l y t các i m khác nhau trong lô hàng, lô s n phNm ho c khu v c môi trư ng c n ki m nh. M i m u ơn ư c l y t m t ơn v bao gói ( i v i lô s n phNm) ho c 1 i m ( i v i môi trư ng); - M u ban u: là m u g p c a t t c các m u ơn; - M u trung bình ki m nh: là m t ph n ho c t t c m u ban u ư c tr n u. M u trung bình ki m nh ư c chia làm ba ph n, m t ph n dùng ki m nh (g i là m u ki m nh), m t ph n cơ quan ki m nh lưu m u, m t ph n t ch c, cá nhân có m u ki m nh lưu m u (g i chung là m u lưu). - Lô hàng: Là m t t p h p s n phNm ng nh t v tên g i, công d ng, nhãn hi u, ki u dáng, bao gói ư c s n xu t trên cùng m t dây chuy n công ngh trong cùng m t th i i m nh t nh. i u 6: L y m u ki m nh ph i tuân th các quy nh sau: 1- L y m u m t cách ng u nhiên theo hình ch X theo các m t c t c a lô hàng. Trư ng h p m u không ng nh t ph i l y t ng ph n riêng bi t. Trư c khi l y m u ph i ki m tra bao gói s n phNm lo i tr m i s bi n i tính ch t, ch t lư ng hàng hóa do i u ki n b o qu n, ngo i c nh gây ra; 2- Khi l y m u, giao, nh n m u ph i có biên b n (theo m u quy nh kèm theo). Trung tâm ki m nh thu c BVTV c a C c B o v th c v t l y m u ph i có i di n c a ch hàng ch ng ki n. D ng c l y m u, lưu m u, b o qu n m u ph i m b o không có b t kỳ tác ng nào nh hư ng t i ch t lư ng thu c và dư lư ng thu c v t phNm c n ki m nh; 3- L y m u ki m nh ch t lư ng thu c BVTV: Thu c ph i ư c l c, khu y, tr n u m b o cho thu c ng nh t. Trư ng h p thu c không ng nh t ph i l y m u t ng ph n riêng bi t. D ng c l y m u, ng m u, và lưu m u ph i không nh hư ng n các tính ch t, ch t lư ng c a thu c, l ng m u ph i có nút kín;
 5. 4- L y m u ki m nh dư lư ng thu c BVTV ph i m b o không có b t c tác ng nào nh hư ng n dư lư ng thu c BVTV trong v t phNm c n ki m nh; Khi l y m u ki m nh dư lư ng thu c BVTV ph i lưu ý: - Nh ng s n phNm ư p l nh ph i tan á m i l y m u; - Nh ng s n phNm có xương ph i ư c lo i b ph n xương; - M u trung bình ki m nh ph i ư c b o qu n nhi t âm 180 C; 5- L y m u ki m nh dư lư ng thu c BVTV trong môi trư ng: - L y m u t: t r ng và t không canh tác l y sâu 20cm; t tr ng tr t l y theo hai l p: l y m u trung bình c a l p th nh t t sâu 0-25cm; m u trung bình c a l p th 2 t sâu 25-50cm, k t m t t. - L y m u nư c tùy thu c vào các i u ki n th y văn c th . i u 7: 1- S lư ng m u ơn ki m nh ch t lư ng thu c BVTV t i a là 15 m u và m b o lư ng m u trung bình ki m nh không th p hơn m c quy nh t i i u 8, i v i m t s d ng thu c ch y u ư c quy nh như sau: a- Thu c d ng l ng: - Lo i bao gói nh hơn 50 lít; Dung tích m t ơn v bao gói S m u ơn c n l y Nh hơn 0,25 lít L y 3 m u/1000 ơn v bao gói; l y 100 - 150ml/m u. T 0,25 lít - 1 lít L y 4 m u/1000 ơn v bao gói; l y 100ml/m u. T 1 lít tr lên L y 2-3 m u/1000 ơn v bao gói; l y 100ml/m u. - Lo i bao gói l n hơn 50 lít: S ơn v trong lô hàng S m u ơn c n l y Nh hơn 10 L y t 1-2 m u; l y 100 - 300ml/m u. T 10-20 L y 2-3 m u; l y 100-200ml/m u. T 21-40 L y 3-5 m u; l y 100-200ml/m u. T 41 ơn v tr lên C 10 ơn v l y 1 m u; l y 80ml/m u.
 6. b - Thu c d ng b t, nhão: - Lo i bao gói t 10 kg tr xu ng: Kh i lương m t ơn v S m u ơn c n l y bao gói Nh hơn 0,1 kg L y 4 m u/100 ơn v bao gói. T 0,1 - 2 kg L y 4 m u/500 ơn v bao gói; l y ít nh t 50g/m u. T 2 - 10 kg L y 4 m u/100 ơn v bao gói; l y ít nh t 50 g/m u - Lo i bao gói l n hơn 10 kg: S ơn v trong lô hàng S m u ơn c n l y Nh hơn 10 L y 1 - 3 m u; l y 600 - 650g/m u. T 10-30 L y 3 - 4 m u; l y 300 - 350g/m u. T 31-50 L y 4 - 5 m u; l y 200 - 250g/m u. T 51-100 C 10 ơn v l y 1 m u; l y 100 - 150g/m u. T 100 tr lên C 15 - 20 ơn v l y 1 m u; l y 100g/m u. c - Thu c d ng h t: - T 10kg tr xu ng: Kh i lư ng m t ơn v bao S m u ơn c n l y gói Nh hơn 0,1 kg L y 7-10 m u/1000 ơn v bao gói. T 0,1 - 2kg L y 5-7 m u/5000 ơn v bao gói; l y 100 - 300g/m u. T trên 2 - 10kg L y 3 - 5 m u/100 ơn v bao gói; l y 200 - 500g/m u. - Lo i bao gói l n hơn 10kg: S ơn v trong lô hàng S m u ơn c n l y Nh hơn 10 L y 1 - 2 m u; l y 100 - 1500g/m u. T 10 - 30 L y 2 - 4 m u; l y 750 - 800g/m u.
 7. T 31 - 50 L y 4 - 5 m u; l y 400 - 450g/m u. T 51 - 100 C 10 ơn v l y 1 m u; l y 250-300g/m u. Trên 100 C 15-20 ơn v l y 1 m u; l y 200-250g/m u. 2 - S lư ng m u ơn ki m nh dư lư ng thu c BVTV trong nông s n phNm ư c quy nh như sau: Kh i lư ng lô hàng S m u ơn c n l y (kg) Nh hơn 50 L y 3 - 5 m u; l y 300 - 350g/m u. T 50 - 500 L y 4 - 7 m u; l y 200 - 250g/m u. T 501 - 2000 L y 5 - 10 m u; l y 200 - 250g/m u. T 2001 tr lên C 200kg l y 1 m u ơn; l y 100g/m u. 3- S lư ng m u ơn ki m nh dư lư ng thu c BVTV trong môi trư ng: a- L y m u t: L y 3 - 5 m u ơn/100m2; l y 200 - 300 t m i m u ơn. b- L y m u nư c: L y 5 - 10 m u ơn; l y 200 - 300ml t m i m u ơn. i u 8: Lư ng m u trung bình ki m nh ư c quy nh như sau: 1- Ki m nh ch t lư ng: a- Thu c d ng l ng: M u trung bình ki m nh kho ng 300ml. b- Thu c d ng b t, nhão: M u trung bình ki m nh kho ng 600g. c - Thu c d ng h t: M u trung bình ki m nh kho ng 1500g. 2- Ki m nh dư lư ng: a- Nông s n phNm (tr th t gia súc, gia c m) m u trung bình ki m nh quy nh như sau: Lo i m u M u trung bình ki m nh u , cà phê, rau mùi tây, táo, cam, cà r t, 1kg khoai tây, dưa chu t... 2kg (ít nh t 3 - 5 ơn v )
 8. B p c i, dưa h u, su hào, d a... 1kg Ngũ c c và s n phNm ngũ c c 0,5kg Nh ng s n phNm t s a: Pho mát, bơ, kem... 0,5kg (5 - 10 ơn v nguyên v n) Tr ng 1kg M , cá... 0,5kg D u ăn b - S n phNm th t gia súc, gia c m: Lo i m u M u trung bình ki m nh - Th t 0,25 - 0,5kg (tr da, xương) - Gan, tim 0,4 - 0,5kg - Th n 0,25 - 0,5kg c - Môi trư ng: - t: M u trung bình ki m nh kho ng 1kg. - Nư c: M u trung bình ki m nh kho ng 1 lít. - Không khí: M u h p th ít nh t trong 20ml dung môi h p th thích h p cho lo i thu c BVTV c n ki m nh dư lư ng. i u 9: M u ki m nh ch t lư ng thu c BVTV ư c b o qu n trong th i gian 3 tháng; m u ki m nh dư lư ng thu c BVTV ư c b o qu n trong th i gian 3 tháng i v i nông s n tiêu dùng trong nư c và m u môi trư ng, 6 tháng i v i s n phNm xu t khNu k t ngày nh n m u. III. QUY NNH V KH O NGHI M THU C BVTV M I: i u 10: C c B o v th c v t ch u trách nhi m qu n lý Nhà nư c v kh o nghi m thu c BVTV m i nh m m c ích ăng ký Vi t Nam, bao g m: 1 - Qu n lý các lo i thu c BVTV m i c n kh o nghi m; 2 - Xác nh các t ch c có i u ki n phù h p tham gia kh o nghi m;
 9. 3 - Xác nh hình th c, qui trình kh o nghi m; 4 - T ch c ki m tra, ánh giá k t qu kh o nghi m thu c BVTV m i; 5 - T ch c hu n luy n cán b làm công tác kh o nghi m thu c BVTV. i u 11: Các t ch c tham gia làm công tác kh o nghi m thu c BVTV m i ph i có các i u ki n sau ây: 1- Có cán b ch trì là k sư ho c trên i h c chuyên ngành b o v th c v t ho c chuyên ngành sinh h c ã qua l p t p hu n v kh o nghi m thu c BVTV do C c B o v th c v t t ch c; 2- Có k thu t viên có trình trung h c b o v th c v t ho c trung h c tr ng tr t, ang làm công tác b o v th c v t và ã qua l p t p hu n v kh o nghi m thu c BVTV do C c B o v th c v t t ch c; 3- Có cơ s v t ch t k thu t c n thi t ph c v cho công tác kh o nghi m thu c BVTV m i. i u 12: Các hình th c, quy nh kh o nghi m iv i1 i tư ng cây tr ng và m t lo i d ch h i: 1- Kh o nghi m di n h p là kh o nghi m trên qui mô nh . Di n tích kh o nghi m t 25 - 50m2/ô, nh c l i 3-4 l n; ph i ti n hành ít nh t hai vùng s n xu t nông nghi p (mi n B c và mi n Nam), m i vùng kh o nghi m hai i m và ph i ti n hành trong hai v s n xu t khác nhau. i v i cây tr ng ho c d ch h i ch có m t vùng s n xu t nông nghi p thì ch ti n hành kh o nghi m trong vùng s n xu t ó. i v i cây lâu năm và i tư ng kh o nghi m c bi t (d ch h i nông s n trong kho, côn trùng h i ngư i và gia súc, sâu b nh h i cây r ng...). Thì kích thư c ô kh o nghi m ph i th c hi n theo quy trình kh o nghi m chuyên ngành. 2- Kh o nghi m di n r ng là kh o nghi m ti n hành trên quy mô r ng hơn sau khi có k t qu kh o nghi m di n h p ã ư c công nh n; ph i ti n hành 2 vùng s n xu t nông nghi p (mi n B c và mi n Nam), m i vùng ít nh t m t a i m và ti n hành trong m t v s n xu t. i v i cây tr ng ho c d ch h i ch có m t vùng s n xu t nông nghi p thì ph i ti n hành kh o nghi m ít nh t t i hai i m i n hình trong vùng s n xu t ó. i v i cây lâu năm và i tư ng kh o nghi m c bi t (d ch h i nông s n trong kho, côn trùng h i ngư i và gia súc, sâu b nh h i cây r ng...) thì kích thư c ô kh o nghi m ph i th c hi n theo quy trình kh o nghi m chuyên ngành. 3- Các kh o nghi m ph i ư c ti n hành theo quy trình, quy ph m kh o nghi m thu c BVTV c a B Nông nghi p và PTNT ho c theo các quy trình, quy ph m kh o
 10. nghi m c a C c b o v th c v t trên cơ s th ng nh t v i các t ch c, cá nhân có thu c BVTV c n kh o nghi m. i u 13: Trách nhi m c a các t ch c, cá nhân có liên quan n công tác kh o nghi m thu c BVTV m i: 1- Các t ch c, cá nhân có s n phNm thu c BVTV m i c n kh o nghi m: a- Tuân theo Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t, i u l qu n lý thu c BVTV ban hành kèm theo Ngh nh 92/CP ngày 27/11/1993 c a Chính ph và các Quy nh c a B , Ngành có liên quan; b- Cung c p cho C c B o v th c v t y thông tin v các s n phNm c n kh o nghi m và ch u trách nhi m v tính trung th c c a nh ng thông tin ó; trong trư ng h p s n phNm kh o nghi m gây thi t h i i v i cây tr ng, ng v t và môi trư ng do ư c th nghi m theo nh ng thông tin k thu t c a s n phNm thì ngư i có s n phNm th nghi m ph i ch u trách nhi m b i thư ng thi t h i theo Pháp lu t Vi t Nam. 2- Các ơn v tham gia kh o nghi m thu c BVTV m i: a- ăng ký tham gia kh o nghi m thu c BVTV m i; b- Th c hi n y và nghiêm túc quy trình, quy ph m kh o nghi m; c- Không ư c t ch c, hư ng d n tham quan ru ng kh o nghi m thu c BVTV m i n u không có ý ki n c a C c B o v th c v t. i u 14: S d ng k t qu kh o nghi m: 1- T ch c tham gia kh o nghi m ph i báo cáo k t qu kh o nghi m thu c BVTV m i v i C c B o v th c v t và không ư c công b k t qu kh o nghi m dư i b t kỳ hình th c nào. 2- C c B o v th c v t s d ng các k t qu kh o nghi m qu n lý và t ch c ánh giá v thu c c n kh o nghi m, ph c v cho vi c ăng ký thu c và hư ng d n s d ng khi thu c ã ư c phép s d ng t i Vi t Nam. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : /BBCL BIÊN B N
 11. L Y M U THU C B O V TH C V T 1. Tên thu c: 2. Tên ch hàng: 3. Tên nhà máy s n xu t, gia công: 4. c i m lô thu c: + Ký mã hi u: + Kh i lư ng: + óng gói: + S lư ng ơn v s n phNm: + Ngày tháng năm s n xu t, gia công: 5. a i m l y m u: 6. S ơn v s n phNm ã ư c l y m u ban u: 7. Ký hi u và lư ng m u ch hàng lưu i chi u: 8. Ký hi u và lư ng m u Trung tâm ki m nh thu c b o v th c v t l y phân tích ch t lư ng: 9. Nh n xét sơ b tình tr ng lô hàng: i di n ch hàng Ngày tháng năm 19... (Ký tên và óng d u n u có) Ngư i l y m u (Ký và vi t h tên) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : /BBDL BIÊN B N L Y M U DƯ LƯ NG THU C B O V TH C V T 1.Tên m u: 2. Tên ch hàng (ho c ngư i i di n):
 12. 3. c i m lô hàng: + Ký mã hi u: + Kh i lư ng, kích thư c lô hàng: + óng gói: 4. a i m l y m u: (S công te nơ, khu ru ng...) 5. S ơn v s n phNm ư c l y m u ban u: 6. Ký hi u và lư ng m u ch hàng lưu i chi u: 7. Ký hi u và lư ng m u Trung tâm ki m nh thu c b o v th c v t l y phân tích dưlư ng: 8. Nh n xét sơ b tình tr ng lô hàng: i di n ch hàng Ngày tháng năm 19... (Ký tên và óng d u n u có) Ngư i l y m u (Ký và vi t h tên) C c B o v th c v t C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRUNG TÂM KI M NNH c l p - T do - H nh phúc. THU C B O V TH C V T PHÍA B C (NAM) BIÊN B N L Y M U KI M TRA/ ÁNH GIÁ CH T LƯ NG THU C BVTV XU T, NH P KH U Theo gi y ăng ký ki m tra:............................ngày....../....../199... Tên thu c BVTV, ký hi u:.......................................................... Ch hàng: ................................................................................... Nơi l y m u:................................................................................ Th i gian l y m u:...................................................................... Tên ki m tra viên: ......................................................................
 13. 1. Qui nh v l y m u: TT Tên thu c C lô S lư ng m u Nơi th nghi m Ghi chú BVTV 2. Nh n xét sơ b v m u: 3. Các ch tiêu yêu c u ki m tra và phương pháp ki m tra/th nghi m: i di n khách hàng Ki m tra viên
Đồng bộ tài khoản