Quyết định số 193/1998/QĐ-CHK

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 193/1998/QĐ-CHK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 193/1998/QĐ-CHK về việc ban hành quy định về giá tại các cảng hàng không sân bay và Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam do Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 193/1998/QĐ-CHK

 1. C C HÀNG KHÔNG DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T D NG VI T NAM NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 193/1998/Q -CHK Hà N i, ngày 12 tháng 2 năm 1998 QUY T NNH C A C C HKDD VI T NAM S 193/1998/Q -CHK NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 1998 V VI C BAN HÀNH QUY NNH V GIÁ T I CÁC C NG HÀNG KHÔNG SÂN BAY VÀ TRUNG TÂM QU N LÝ BAY DÂN D NG VI T NAM C C TRƯ NG C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam năm 1991 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam năm 1995. Căn c Ngh nh 68/CP ngày 25/10/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. Căn c Thông tư liên t ch s 171/1998/TTLT/BVG- CAAV ngày 07.02.1998 c a Ban V t giá Chính ph và C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. Căn c Công văn s 4736 TC/TCDN ngày 31.12.1997 c a B Tài chính v vi c i u ch nh giá d ch v hàng không. Căn c Công văn s 1068/VGCP- CNTDDV ngày 17.12.1997 c a Ban V t giá Chính ph v vi c giá d ch v t i C ng hàng không, sân bay và Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam. QUY T NNH i u 1: Ban hành Quy nh v giá t i các c ng hàng không sân bay và Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam (có b n quy nh chi ti t kèm theo Quy t nh này). i u 2: Các quy nh trư c ây v giá, m c thu t i Trung tâm qu n lý bay và C m c ng Hàng không, sân bay trái v i Quy t nh này u hu b . i u 3: Th trư ng các cơ quan, ơn v và các i tác khai thác d ch v t i các C m c ng hàng không sân bay và Trung tâm Qu n lý bay dân d ng Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T ng giám c các C ng v hàng không, sân bay khu v c và Trung tâm Qu n lý bay dân d ng Vi t Nam có trách nhi m thông báo công khai bi u giá m i ban hành theo Quy t nh này 15 ngày trư c khi Quy t nh có hi u l c. Quy t nh này có hi u l c t ngày 01/04/1998 i v i các d ch v cung c p cho các nhà v n chuy n, Hãng Hàng không nư c ngoài; có hi u l c t ngày 01.03.1998 i v i các d ch v cung c p cho các i tư ng khác.
 2. Nguy n H ng Nh ( ã ký) NH NG THU T NG TRONG B NG QUY NNH V GIÁ T I CÁC C NG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY VÀ TRUNG TÂM QU N LÝ BAY SAU ÂY Ư C HI U LÀ 1. Chuy n bay: là vi c t u bay c t cánh t i m t sân bay và h cánh t i m t sân bay khác li n sau ó. 2. Chuy n bay thư ng l : là chuy n bay th c hi n v n chuy n thương m i v i các c tính sau ây: a) Chuy n bay ư c m công khai cho công chúng s d ng. b) ư c th c hi n theo l ch bay công b ho c m t cách u n mang tính h th ng. 3. Chuy n bay không thư ng l : là chuy n bay không ph i là chuy n bay thư ng l . 4. Chuy n bay i/ n: là chuy n bay có i m c t ho c h cánh t i các sân bay Vi t Nam. 5. Chuy n bay qu c t : là chuy n bay có i m h ho c c t cánh t i các sân bay ngoài lãnh th nư c C ng hoà XHCN Vi t Nam. 6. Chuy n bay n i a: là chuy n bay có i m c t và h cánh trong lãnh th nư c C ng hoà XHCN Vi t Nam. 7. Ngày l , T t: là các ngày l , ngày T t ư c quy nh trong Lu t lao ng c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam 8. Tr ng t i c t cánh t i a (MTOW): là tr ng t i c t cánh t i a ghi trong tài li u hư ng d n bay c a t ng tàu bay. 9. Gh thi t k : là s gh hành khách l p t trên tàu bay theo quy nh chuNn c a nhà s n xu t. 10. T giá thanh toán: Trư ng h p thanh toán b ng ng ti n khác v i ng ti n quy nh t i Quy t nh này: áp d ng t giá bán do Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam công b t i th i i m thanh toán, ho c t giá do Ngân hàng ngo i thương Vi t Nam quy nh trong trư ng h p thanh toán b ng ti n m t. B NG QUY NNH S 1 GIÁ T I TRUNG TÂM QU N LÝ BAY DÂN D NG VI T NAM
 3. 1. Giá i u hành bay i n 1.1. i tư ng áp d ng: Tàu bay c a các Hãng hàng không, t ch c, pháp nhân, th nhân (sau ây g i t t là "các t i tư ng") bay n các c ng hàng không, sân bay c a Vi t Nam. 1.2. M c giá cơ b n. 1.2.1. i v i tàu bay c a các i tư ng nư c ngoài: ơn v tính: USD/chuy n Tr ng t i c t cánh t i a (MTOW) M c giá Các ư ng bay thu c Các ư ng bay thu c nhóm I nhóm II Dư i 20 t n 254 310 T 20 - dư i 50 t n 388 474 T 50 - dư i 100 t n 564 689 T 100 - dư i 150 t n 730 893 T 150 - dư i 190 t n 850 1.040 T 190 - dư i 240 t n 956 1.171 T 240 - dư i 300 t n 1.072 1.313 ³ 300 t n 1.132 1.387 1.2.2. i v i tàu bay c a các i tư ng trong nư c: 1.2.2.1. i v i chuy n bay qu c t : ơn v tính: VN /chuy n Tr ng t i c t cánh t i a (MTOW) M c giá Các ư ng bay thu c Các ư ng bay thu c nhóm I nhóm II Dư i 20 t n 2.222.500 2.712.500 T 20 - dư i 50 t n 3.395.000 4.147.500 T 50 - dư i 100 t n 4.935.000 6.028.750 T 100 - dư i 150 t n 6.387.500 7.813.750 T 150 - dư i 190 t n 7.437.500 9.100.000 T 190 - dư i 240 t n 8.365.000 10.246.250
 4. T 240 - dư i 300 t n 9.380.000 11.488.750 ³ 300 t n 9.905.000 12.136.250 1.2.2.2. i v i chuy n bay n i a: ơn v tính: VN /chuy n Tr ng t i c t cánh t i a (MTOW) M c giá Các ư ng bay thu c Các ư ng bay thu c nhóm I nhóm II Dư i 20 t n 233.000 320.000 T 20 - dư i 50 t n 388.000 533.000 T 50- dư i 100 t n 646.000 1.745.000 T 100- dư i 150 t n 1.076.000 2.508.000 T 150- dư i 190 t n 1.537.000 3.647.000 T 190 - dư i 240 t n 1.808.000 3.850.000 T 240 - dư i 300 t n 2.008.000 4.000.000 ³ 300 t n 2.115.000 4.150.000 1.3. M c tăng: 1.3.1. Tàu bay trong các chuy n bay thư ng l , chuy n bay không thư ng l không mang tính thương m i: Bay n c ng HK vào ngày l , T t thu theo m c b ng 130% giá cơ b n (m c ph tr i = 30% m c giá cơ b n). 1.3.2. Tàu bay trong các chuy n bay không thư ng l mang tính thương m i thu theo m c b ng 120% giá cơ b n c ng v i các m c ph tr i nói t i i m 1.3.1 trên (n u có). 1.3.3. M c tăng nói t i i m 1.3.1 và 1.3.2 không áp d ng i v i tàu bay c a các i tư ng trong nư c. 1.4. M c gi m: 1.4.1. Tàu bay lên th ng thu theo m c b ng 50% giá cơ b n áp d ng cho tàu bay lo i khác có MTOW tương ương. 1.4.2. Sau khi c t cánh trên 30 phút ph i quay tr l i sân bay cũ không ph i do l i c a sân bay ho c i u hành bay thu theo m c b ng 30% giá cơ b n cho l n i u hành bay n này. 1.4.3. Trư ng h p vì lý do b t kh kháng (do k thu t, do th i ti t), tàu bay ph i bay n sân bay khác c a Vi t Nam (không ph i sân bay d nh h cánh), áp d ng m c
 5. giá b ng 50% m c giá cơ b n (tính theo ư ng bay t sân bay c t cánh n sân bay h cánh) cho l n i u hành bay này. 1.4.4. Tàu bay c a các Hãng Hàng không trong nư c trong các chuy n bay ki m tra k thu t, bay chuy n sân bay n các sân bay Vi t Nam: áp d ng m c thu b ng 50% m c giá cơ b n. 1.5. i tư ng mi n thu: 1.5.1. Tàu bay ch các nguyên th qu c gia, oàn Chính ph , oàn ngo i giao thăm chính th c ho c d h i ngh do lãnh o ng ho c Nhà nư c Vi t Nam m i. 1.5.2. Tàu bay chuyên cơ (nhưng không bao g m tàu bay chuyên khoang ho c thuê khoang cho m c ích chuyên cơ) do cơ quan có thNm quy n c a Nhà nư c Vi t Nam xác nh n. 1.5.3. Tàu bay ph i quay tr l i sân bay v a c t cánh sau khi c t cánh chưa y 30 phút vì b t kỳ lí do nào u ư c mi n thu i v i l n i u hành bay n này. 1.5.4. Tàu bay làm nhi m v công v nhà nư c, tìm ki m - c u nguy ã ư c các cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam xác nh n ho c cho phép. 1.5.5. Trư ng h p khác do cơ quan qu n lý Nhà nư c v hàng không dân d ng c a Vi t Nam quy nh. 1.6. Ghi chú: 1.6.1. M c giá cơ b n quy nh t i i m 1.2 trên ư c áp d ng cho các chuy n bay thư ng l , chuy n bay không thư ng l không mang tính thương m i bay n C ng hàng không, sân bay trong các ngày thư ng (không ph i ngày l t t ho c ban êm). 1.6.2. Nhóm các ư ng bay I và II chi ti t t i ph l c kèm theo Quy t nh này. B NG QUY NNH S 2 GIÁ DNCH V T I C NG HÀNG KHÔNG SÂN BAY I. GIÁ DO C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM QUY NNH 1. Giá h c t cánh tàu bay (Landing charges) 1.1. i tư ng áp d ng: Tàu bay c a các Hãng hàng không, t ch c, pháp nhân, th nhân (sau ây g i t t là "các i tư ng") h cánh t i các c ng hàng không, sân bay c a Vi t Nam. 1.2. M c giá cơ b n 1.2.1. i v i tàu bay c a các i tư ng nư c ngoài: Tr ng t i c t cánh t i a M c giá Giá 1 t n trên m c ban u
 6. (MTOW) (USD/l n) (USD/t n) Dư i 20 t n 78 T 20 t n - dư i 50 t n 78 3,9 T 50 t n - dư i 150 t n 195 5,4 T 150 t n - dư i 250 t n 735 6,7 ³ 250 t n 1.405 9,7 1.2.2. i v i tàu bay c a các i tư ng trong nư c: 1.2.2.1. i v i chuy n bay qu c t . Tr ng t i c t cánh t i a M c giá Giá 1 t n trên m c ban u (MTOW) (VN /l n) (VN /t n) Dư i 20 t n 682.500 T 20 t n - dư i 50 t n 682.500 34.125 T 50 t n - dư i 150 t n 1.706.250 47.250 T 150 t n - dư i 250 t n 6.431.250 58.625 ³ 250 t n 12.293.750 84.875 1.2.2.2. i v i chuy n bay n i a: Tr ng t i c t cánh t i a M c giá Giá 1 t n trên m c ban u (MTOW) (VN /l n) (VN /t n) Dư i 20 t n 392.000 T 20 t n - dư i 50 t n 392.000 22.000 T 50 t n - dư i 150 t n 1.052.000 24.000 T 150 t n - dư i 250 t n 3.452.000 36.000 ³ 250 t n 7.052.000 50.000 1.3. M c tăng: 1.3.1. Tàu bay trong các chuy n bay thư ng l , chuy n bay không thư ng l không mang tính thương m i: + H cánh trong kho ng th i gian ban êm: thu theo m c b ng 120% giá cơ b n (m c ph tr i = 20% m c giá cơ b n). + H cánh vào ngày l , t t thu theo m c b ng 130% giá cơ b n (m c ph tr i = 30% m c giá cơ b n).
 7. 1.3.2. Tàu bay trong các chuy n bay không thư ng l mang tính thương m i: thu theo m c b ng 120% giá cơ b n c ng v i các m c ph tr i nói t i i m 1.3.1 trên (n u có). 1.3.3. M c tăng nói t i i m 1.3.1 và 1.3.2 không áp d ng i v i tàu bay c a các i tư ng trong nư c. 1.4. M c gi m 1.4.1. Tàu bay lên th ng thu theo m c b ng 50% giá cơ b n áp d ng cho tàu bay lo i khác có MTOW tương ương. 1.4.2. Sau khi c t cánh trên 30 phút ph i quay tr l i sân bay cũ không ph i do l i c a sân bay ho c i u hành bay thu theo m c b ng 30% giá cơ b n cho l n h cánh này. 1.4.3. Trư ng h p vì lý do b t kh kháng (do k thu t, do th i ti t), tàu bay ph i h cánh t i sân bay khác c a Vi t Nam (không ph i sân bay d nh h cánh), áp d ng m c giá b ng 50% m c giá cơ b n cho l n h cánh này. 1.4.4. Tàu bay c a các Hãng Hàng không trong nư c trong các chuy n bay ki m tra k thu t, bay chuy n sân bay n các sân bay Vi t Nam: áp d ng m c thu b ng 50% m c giá cơ b n. 1.5. i tư ng mi n thu: 1.5.1. Tàu bay ch các nguyên th qu c gia, oàn Chính ph , oàn ngo i giao thăm chính th c ho c d h i ngh do lãnh o ng ho c Nhà nư c Vi t Nam m i. 1.5.2. Tàu bay chuyên cơ (nhưng không bao g m tàu bay chuyên khoang ho c thuê khoang cho m c ích chuyên cơ) do cơ quan có thNm quy n c a Nhà nư c Vi t Nam xác nh n. 1.5.3. Tàu bay ph i quay tr l i sân bay v a c t cánh sau khi c t cánh chưa y 30 phút vì b t kỳ lí do nào u ư c mi n thu i v i l n h cánh này. 1.5.4. Tàu bay làm nhi m v công v nhà nư c, tìm ki m - c u nguy ã ư c các cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam xác nh n ho c cho phép. 1.5.5. Trư ng h p khác do cơ quan qu n lý Nhà nư c v hàng không dân d ng c a Vi t Nam quy nh. 1.6. Ghi chú: 1.6.1. N i dung c a giá ph c v h /c t cánh bao g m: - Chi phí sân u trong th i gian cho phép - Chi phí v ư ng băng, ư ng lăn. - Chi phí i u hành ch huy t i sân.
 8. - Chi phí m b o an ninh, an toàn. - Chi phí qu n lý có liên quan. 1.6.2. M c giá cơ b n quy nh t i i m 1.2 trên ư c áp d ng cho các chuy n bay thư ng l , chuy n bay không thư ng l không mang tính thương m i h cánh t i C ng hàng không, sân bay trong các ngày thư ng (không ph i ngày l , t t ho c ban êm). 1.6.3. Kho ng th i gian ban êm t i các C ng hàng không, sân bay Vi t Nam là t 7 gi t i n 5 gi sáng. 1.6.4. Các trư ng h p tàu bay ph i quay l i sân bay sau khi c t cánh, Giám c C ng hàng không ch u trách nhi m xác nh nguyên nhân làm căn c thanh toán chi phí h cánh cho l n h cánh phát sinh thêm. - Trư ng h p tàu bay ph i quay l i do l i c a sân bay ho c i u hành bay, c ng hàng không sân bay có trách nhi m làm vi c v i các i tư ng thanh toán, n bù chi phí phát sinh do vi c tàu bay ph i quay l i. N u do l i c a i u hành bay, Trung tâm qu n lý bay có trách nhi m thanh toán l i cho C ng hàng không, sân bay s ã n bù cho các i tư ng. - Các i tư ng có th khi u n i lên Hàng không dân d ng Vi t Nam ho c các cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam khi không th ng nh t v i quy t nh c a c ng hàng không. 2. Giá s d ng sân u tàu bay (Aircraft parking charges) 2.1. i tư ng áp d ng: Tàu bay c a các hãng Hàng không, pháp nhân, th nhân (sau ây g i t t là "các i tư ng") u l i vư t quá th i gian u l i không thu ti n t i các c ng hàng không, sân bay c a Vi t Nam. 2.2. M c giá cơ b n 2.2.1. i v i tàu bay c a các i tư ng nư c ngoài: ơn v tính: USD/t n MTOW Th i gian ul i M c thu theo t n tr ng t i c t cánh t i a (MTOW) Trên 02 gi n 5 gi (tàu bay n 200 t n) 2,8 Trên 03 gi n 5 gi (tàu bay trên 200 t n) 2,8 Tên 05 gi n 8 gi 3,5 Trên 08 n 12 gi 3,8 Trên 12 gi n 18 gi 4,0 Trên 18 gi - 24 gi 4,2
 9. Trên 24h (giá ngày: USD/t n/ngày) 4,2 2.2.2. i v i tàu bay c a các i tư ng trong nư c: 2.2.2.1. T i sân bay Tân Sơn Nh t, N i Bài: * Áp d ng cho Vietnam Airlines: + Sân bay N i Bài: 170.000.000 VN /tháng + Sân bay Tân Sơn Nh t: 250.000.000 VN /tháng * Áp d ng cho Pacifc Airlines: + Trong trư ng h p s d ng sân bay Tân Sơn Nh t là sân bay căn c : 10.000.000 VN /tháng/1 máy bay. + Trong trư ng h p không s d ng sân bay Tân Sơn Nh t làm sân bay căn c (hay không u qua êm thư ng xuyên t i sân bay TSN) áp d ng các quy nh cho t ng l n u l i theo m c giá nêu t i ph n 2.2.2.2 dư i ây. 2.2.2.2. T i sân bay à N ng và các sân bay n i a khác: ơn v tính: VN /t n MTOW Th i gian ul i M c thu theo t n tr ng t i c t cánh t i a (MTOW) Trên 02 gi n 5 gi (tàu bay n 200 t n) 13.000 Trên 03 gi n 5 gi (tàu bay trên 200 t n) 13.000 Tên 05 gi n 8 gi 17.000 Trên 08 n 12 gi 18.000 Trên 12 gi n 18 gi 19.000 Trên 12 gi n 24 gi 20.000 Trên 24 gi (giá ngày: VN /t n/ngày 20.000 2.3. M c gi m: Trư ng h p u l i vì lý do b t kh kháng c th cho các i tư ng: 2.3.1. Tàu bay c a các i tư ng nư c ngoài: áp d ng m c thu 2,8 USD/t n MTOW i v i kho ng th i gian vư t quá kho ng th i gian u l i không thu ti n. 2.3.2. Tàu bay c a các i tư ng trong nư c áp d ng m c thu theo i m 2.2.2.2: thu theo m c 13.000VN /t n MTOW i v i kho ng th i gian vư t quá kho ng th i gian u l i không thu ti n.
 10. 2.4. Trư ng h p mi n thu: 2.4.1. Tàu bay ch các nguyên th qu c gia, oàn Chính ph , oàn ngo i giao thăm chính th c ho c d h i ngh do lãnh o ng ho c Nhà nư c Vi t Nam m i. 2.4.2. Tàu bay làm nhi m v công v nhà nư c, tìm ki m c u nguy ã ư c các cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam xác nh n ho c cho phép. 2.4.3. Trư ng h p khác do cơ quan qu n lý Nhà nư c v HKDD c a Vi t Nam quy nh. 2.5. Ghi chú: 2.5.1. Th i gian u l i là kho ng th i gian gi a th i i m óng chèn và th i i m rút chèn kh i bánh tàu bay. - Th i gian u l i t 18 - 24h ư c tính là 1 ngày, i v i tàu bay u l i trên 24 gi và c t cánh trong vòng 24 gi ti p theo, th i gian u l i s ư c tính thêm 1 ngày. Cách tính này s ư c áp d ng tính th i gian u l i trong nh ng kho ng 24 gi ti p theo. 2.5.2. Th i gian u l i không thu ti n: - i v i tàu bay có MTOW n 200 t n 2 gi - i v i tàu bay có MTOW trên 200 t n 3 gi 3. Giá soi chi u an ninh hàng không (Security charges) 3.1. i tư ng áp d ng: Các nhà v n chuy n s d ng d ch v soi chi u ki m tra an ninh hành khách, hành lý, hàng hoá t i các C ng hàng không sân bay Vi t Nam b ng các lo i máy móc thi t b chuyên dùng. 3.2. M c giá cơ b n 3.2.1. i v i chuy n bay qu c t . 3.2.1.1. Hành khách, hành lý Gh thi t k c a tàu bay M c giá (USD/chuy n) M c giá (VN /chuy n) Tàu bay Ê 200 gh 30 390.000 Tàu bay > 200 gh 70 910.000 3.2.1.2. Hàng hoá theo v n ơn + Thanh toán b ng ôla M : 15 USD/t n + Thanh toán b ng ng Vi t Nam: 195.000 VN /t n
 11. 3.2.2. i v i chuy n bay n i a 3.2.2.1. Hành khách, hành lý ơn v tính: VN /chuy n Gh thi t k c a tàu bay M c giá Tàu bay Ê 200 gh 210.000 Tàu bay > 200 gh 500.000 3.2.2.2. Hàng hoá theo v n ơn 100.000 VN /t n 3.3. i tư ng mi n 3.3.1. Hàng g i theo ư ng ngo i giao. 3.3.2. Hàng hoá, ph tùng t các xư ng s a ch a máy bay c a Vi t Nam g i i ki m nghi m. 3.3.3. Các trư ng h p khác theo quy t nh c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. 3.4. Ghi chú: 3.4.1. Trư ng h p t i các sân bay n i a các nhà v n chuy n có s d ng d ch v soi chi u ki m tra an ninh hàng hoá b ng các lo i máy móc thi t b chuyên dùng thì áp d ng m c giá i v i hàng hoá theo v n ơn nêu t i m c 3.2.2.2 trên. 3.4.2. Giá quy nh b ng ti n ng Vi t Nam i v i chuy n bay qu c t ch áp d ng cho các pháp nhân - th nhân Vi t Nam. 4. Giá cho thuê qu y làm th t c hành khách t i C ng hàng không, sân bay (Check-in counter facilities charges) 4.1. i tư ng áp d ng: các Hãng hàng không, pháp nhân, th nhân thuê qu y làm th t c hàng không t i các C ng hàng không, sân bay qu c t Vi t Nam. 4.2. M c giá cơ b n: Tính theo hai phương th c: theo tháng và theo t ng chuy n bay, c th : 4.2.1. Thuê qu y t i khu v c ga qu c t 4.2.1.1. Thuê theo tháng: + Thanh toán b ng ôla M 2.800 USD/qu y/tháng. + Thanh toán b ng ng Vi t Nam 36.400.000 VN /qu y/tháng 4.2.1.2. Thuê theo chuy n bay:
 12. M c giá M c giá (USD/qu y/chuy n) (VN /qu y/chuy n) + T i Tân Sơn Nh t, N i Bài 16 200.000 + T i à N ng 25 315.000 4.2.2. Thuê qu y t i khu v c ga n i a 4.2.2.1. Thuê theo tháng: 25.000.000 VN /qu y/tháng 4.2.2.2. Thuê theo chuy n bay + T i Tân Sơn Nh t, N i Bài: 100.000 VN /qu y/chuy n + T i à N ng 160.000 VN /qu y/chuy n 4.3. Ghi chú: 4.3.1. Th i gian s d ng qu y và s qu y cho t ng chuy n bay do C ng hàng không sân bay và các i tư ng thuê qu y tho thu n trên cơ s thông l , năng l c cung ng qu y c a t ng C ng hàng không sân bay và quy nh c a nhà v n chuy n v th i gian làm th t c hàng không. 4.3.2. N i dung qu y cho thuê: + M t b ng h p lý b trí b c qu y. + B c qu y. + Máy tính - cân - các thi t b liên quan. + Băng chuy n g n v i qu y. + B ng thông báo qu y. + i n nư c ph c v khu v c b trí qu y. + Chi phí qu n lý có liên quan. + Chi phí s a ch a thư ng xuyên. 4.3.3. M c giá thuê qu y ư c xây d ng trên cơ s hi n tr ng và trang b hi n nay c a các qu y làm th t c. Trư ng h p máy tính ho c thi t b nào ó ã do Vietnam airlines trang b thì có th gi i quy t theo 1 trong 3 hư ng sau: - C ng hàng không và Vietnam Airlines th ng nh t tr l i ph n chi phí cho thuê trang thi t b ó theo m c h p lý.
 13. - Vietnam Airlines có th bán l i thi t b cho c ng hàng không sân bay trên cơ s giá tr còn l i và hi n tr ng c a thi t b ó. - Vietnam Airlines s thu h i các thi t b ó C ng hàng không trang b m i. 4.3.4. Giá quy nh b ng ti n ng Vi t Nam i v i thuê qu y t i ga qu c t ch áp d ng cho các pháp nhân - th nhân Vi t Nam. 5. Giá ph c v hành khách hàng không t i C ng hàng không, sân bay (Passenger service charges). 5.1. i tư ng áp d ng: Hành khách i t các sân bay Vi t Nam (k c hành khách là ngư i Vi t Nam hay ngư i nư c ngoài) 5.2. M c giá cơ b n 5.2.1. Hành khách i t ga qu c t 5.2.1.1. Sân bay Tân Sơn Nh t, N i Bài + Thanh toán b ng ôla M 10 USD/HK + Thanh toán b ng ng Vi t Nam 125.000 VN /HK 5.2.1.2. Sân bay à N ng + Thanh toán b ng ô la M 8 USD/HK + Thanh toán b ng ng Vi t Nam 100.000 VN /HK 5.2.2. Hành khách i t ga n i a: 5.2.2.1. Sân bay Tân Sơn Nh t, N i Bài, à N ng, Cát Bi: 20.000 VN /HK. 5.2.2.2. Sân bay n i a khác: 10.000 VN /HK 5.3. i tư ng mi n thu 5.3.1. Các thành viên thu c oàn chuyên cơ c a Vi t Nam và oàn i bi u Chính ph , ngo i giao nư c ngoài thăm chính th c ho c d h i ngh do lãnh o ng ho c Nhà nư c Vi t Nam m i. 5.3.2. Các nhân viên ngo i giao c a i sư quán, lãnh s quán các nư c, các t ch c c a Liên h p qu c t i Vi t Nam. 5.3.3. Công dân Vi t Nam có h chi u ngo i giao i trên chuy n bay qu c t . 5.3.4. Hành khách quá c nh lưu t i nhà ga. 5.3.5. i bi u Qu c h i nư c CHXHCN Vi t Nam
 14. 5.3.6. Bà m Vi t Nam anh hùng, thương binh h ng 2/4 tr lên. 5.3.7. T lái và nh ng ngư i ph c v trên tàu bay (nhân viên phi hành oàn) 5.3.8. Ti p viên, t lái làm nhi m v chuy n sân. 5.3.9. Tr em dư i 12 tu i. 5.4. Ghi chú: 5.4.1. i v i chuy n bay n i a k t h p qu c t : - Trư ng h p làm th t c ch ng n i a t i nhà ga n i a + Giá ph c v hành khách i qu c t t ch c thu t i sân bay làm th t c xu t c nh (k c hành khách là ngư i Vi t Nam). + Ch ng bay n i a, Hãng hàng không chuyên ch thanh toán theo m c giá ph c v hành khách n i a cho sân bay xu t phát. - Trư ng h p làm th t c ch ng n i a t i nhà ga qu c t thì ch thu giá ph c v hành khách m t l n t i sân bay xu t phát ( i ch ng n i a) theo m c giá ph c v hành khách i qu c t quy nh cho hành khách i qu c t sân bay ó. 5.4.2. i v i các chuy n bay ã hoàn t t các th t c cho hành khách nhưng hành khách ph i l i thành ph (ngoài nhà ga) thì: 5.4.2.1. Trư ng h p do l i c a nhà v n chuy n (tr c tr c v máy bay... ): - Mi n thu giá ph c v hành khách trong trư ng h p l n xu t phát sau các th t c i ư c th c hi n t nhà ga xu t phát l n trư c (k c chuy n bay qu c n i và qu c t ). - i v i các chuy n bay qu c t , trư ng h p các th t c i c a l n xu t phát sau ư c th c hi n t nhà ga qu c n i: giá ph c v hành khách cho chuy n bay thay th này (k c ch ng qu c n i và qu c t ) do Hãng v n chuy n ch u trách nhi m thanh toán (không thu c a hành khách). 5.4.2.2. Trư ng h p không ph i do c a nhà v n chuy n (th i ti t...): Mi n thu giá ph c v hành khách cho l n xu t phát sau i t sân bay ó. 6. Giá sân u ô tô t i C ng HKSB (Car parking) 6.1. i tư ng áp d ng: Các lo i xe ra vào, u l i khu v c xe theo quy nh c a sân bay. 6.2. M c giá cơ b n: ơn v Tân Sơn N i Bài à Nh t N ng
 15. 1. Xe ra vào b n bãi thư ng xuyên - Xe ô tô 4 ch , xe t i < 4 t n VN /tháng/ 500.000 350.000 300.000 xe - Xe ô tô t 5 -15 ch , xe t i 4 -10 650.000 500.000 450.000 t n - Xe ô tô trên 15 ch , xe t i >10 t n 1.100.000 650.000 600.000 2. Xe ra vào b n bãi không thư ng xuyên - Xe ô tô 04 ch , xe t i < 4 t n VN / lư t 3.000 3.000 4.000 chi c - Xe ô tô t 5 -15 ch , xe t i > 10 5.000 5.000 6.000 t n - Xe ô tô trên 15 ch , xe t i > 10 7.000 7.000 8.000 t n 6.3. i tư ng mi n thu: Xe ch thành viên thu c oàn chuyên cơ c a Vi t Nam và oàn i bi u Chính ph , ngo i giao nư c ngoài năm chính th c ho c d h i ngh do lãnh o ng ho c Nhà nư c Vi t Nam m i. 7. Giá cung c p các d ch v b sung i u hành bay quá c nh 7.1. i tư ng áp d ng: Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam. 7.2. M c giá cơ b n: 7.2.1. C m c ng hàng không, sân bay mi n B c: 475.000 VN /1 chuy n bay quá c nh qua FIR Hà N i. 7.2.2. C m c ng hàng không, sân bay mi n Trung: 525.000 VN /1 chuy n bay quá c nh qua FIR H Chí Minh 7.2.3. C m c ng hàng không, sân bay mi n Nam: 475.000 VN /1 chuy n bay quá c nh qua FIR H Chí Minh 8. Giá như ng quy n khai thác t i C ng HKSB (Concession charges) 8.1. i tư ng áp d ng: Pháp nhân, th thân có ho t ng kinh doanh trong khu v c C ng HKSB 8.2. M c giá cơ b n Lo i giá như ng quy n ơn v tính ơn giá Cung ng xăng d u máy bay cho các chuy n bay qu c USD/t n 1 t c a các hãng HK qu c t và HK Vi t Nam.
 16. Cung ng xăng d u m t t % Doanh thu 1 Kinh doanh xu t ăn trên tàu bay % Doanh thu 1 Ph c v k thu t thương m i m t t % Doanh thu 1 Kinh doanh hàng mi n thu % Doanh thu 1 Kinh doanh v n t i m t t trong sân máy bay % Doanh thu 1 Kinh doanh thương m i khác % Doanh thu 1 8.3. Ghi chú: 8.3.1. Doanh thu tính giá như ng quy n khai thác là doanh thu tính thu doanh thu do cơ quan thu xác nh. 8.3.2. Doanh thu ph c v k thu t thương m i m t t tính giá như ng quy n khai thác không bao g m doanh thu cung ng n i b cho Vietnam Airlines. 8.3.3. Doanh thu kinh doanh xăng d u m t t là doanh thu c a d ch v cung ng xăng d u cho các phương ti n s d ng không ph i là tàu bay, th c hi n t các b n b , cây xăng trong khu v c C ng HKSB. II. GIÁ DO C NG HKSB QUY NNH TRÊN CƠ S M C GIÁ TR N DO C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM BAN HÀNH * Nguyên t c quy nh giá: Giám c các C ng hàng không, sân bay khu v c quy nh giá theo nguyên t c: - Giá ư c quy nh trên cơ s m c t i thi u (ho c t i a) do C c hàng không dân d ng Vi t Nam quy nh và th c t ph c v t i các C ng hàng không. - Giá ư c quy nh trên cơ s th c t , nhu c u c a khách hàng, có tham kh o các m c giá cùng lo i t i các sân bay qu c t c a các nư c trong khu v c. - Giám c các C ng hàng không sân bay khu v c có trách nhi m báo cáo các lo i giá này cho C c hàng không dân d ng Vi t Nam khi áp d ng m c giá t ng th i i m khác nhau (n u có). 1. Giá kéo d t tàu bay 1.1. i tư ng áp d ng: Tàu bay c a các Hãng hàng không, pháp nhân, th nhân có nhu c u s d ng dung d ch v này t i C ng HKSB Vi t Nam. 1.2. M c giá t i thi u 1.2.1. i v i chuy n bay qu c t . Tr ng t i c t cánh t i a (MTOW) M c giá (USD/l n) M c giá (VN /l n)
 17. Tàu bay < 100 t n 40 500.000 Tàu bay t 100 - 200 t n 80 1.000.000 Tàu bay > 200 t n 110 1.375.000 1.2.2. i v i chuy n bay n i a Tr ng t i c t cánh t i a (MTOW) M c giá Tàu bay < 100 t n 290.000 Tàu bay t 100 - 200 t n 580.000 Tàu bay > 200 t n 790.000 1.2.3. Ghi chú: Giá quy nh b ng ti n ng Vi t Nam i v i chuy n bay qu c t ch áp d ng cho các pháp nhân - th nhân Vi t Nam. 2. Giá d n tàu bay: 2.1. i tư ng áp d ng: Tàu bay c a các Hãng hàng không, pháp nhân, th nhân có yêu c u s d ng d ch v này t i C ng HKSB Vi t Nam (không b t bu c). 2.2. M c giá t i thi u 2.2.1. i v i chuy n bay qu c t : - Thanh toán b ng ôla M : 65 USD/l n - Thanh toán b ng ng Vi t Nam: 812.000 VN /l n 2.2.2. i v i chuy n bay n i a: 470.000 VN /l n 2.2.3. Ghi chú: Giá quy nh b ng ti n ng Vi t Nam i v i chuy n bay qu c t ch áp d ng cho các pháp nhân - th nhân Vi t Nam. ơn v tính: VN /l n 3. Giá cho thuê c u d n khách lên/xu ng tàu bay (Aerobridge charges) 3.1. i tư ng áp d ng: Các Hãng hàng không, pháp nhân, th nhân có nhu c u s d ng d ch v này t i C ng HKSB Vi t Nam. 3.2. M c giá t i thi u 3.2.1. i v i chuy n bay qu c t Gh thi t k c a tàu bay M c giá (USD/l n) M c giá (VN /l n) Tàu bay
 18. Tàu bay > 200 gh 150 1.875.000 3.2.2. i v i chuy n bay n i a Gh thi t k c a tàu bay M c giá (VN /l n) Tàu bay 200 gh 1.080.000 3.3. Ghi chú: Giá quy nh b ng ti n ng Vi t Nam i v i chuy n bay qu c t ch áp d ng cho các pháp nhân - th nhân Vi t Nam. 4. Giá s d ng băng chuy n tr hành lý t i C ng HKSB. 4.1. i tư ng áp d ng: Các Hãng hàng không, pháp nhân, th nhân có ho t ng v n t i hành khách n các C ng hàng không qu c t c a Vi t Nam có nhu c u s d ng d ch v này t i C ng HKSB Vi t Nam. 4.2. M c giá t i thi u 4.2.1. i v i chuy n bay qu c t Gh thi t k c a tàu bay M c giá (USD/l n) M c giá (VN /l n) Tàu bay < 40 gh 10 125.000 Tàu bay t 40 - 100 gh 18 225.000 Tàu bay t 100 - 200 gh 30 375.000 Tàu bay > 200 gh 50 625.000 4.2.2. i v i chuy n bay n i a Gh thi t k c a tàu bay M c giá (VN /l n) Tàu bay < 40 gh 72.000 Tàu bay t 40 - 100 gh 130.000 Tàu bay t 100- 200 gh 216.000 Tàu bay >200 gh 360.000 4.3. Ghi chú: Giá quy nh b ng ti n ng Vi t Nam i v i chuy n bay qu c t ch áp d ng cho các pháp nhân - th nhân Vi t Nam. 5. Giá làm mát phanh, v sinh l p tàu bay 5.1. i tư ng áp d ng: Các hãng hàng không có nhu c u s d ng d ch v này t i C ng HKSB Vi t Nam.
 19. 5.2. M c giá t i thi u: 5.2.1. D ch v làm mát phanh 40 USD/l n 5.2.2. D ch v v sinh l p tàu bay 100 USD/l n 6. Giá cho thuê xe, phương ti n m t t t i C ng HKSB 6.1. i tư ng áp d ng: các Hãng hàng không, pháp nhân, th nhân có nhu c u s d ng d ch v này t i C ng hàng không, sân bay Vi t Nam. 6.2. M c giá t i thi u 6.2.1. Xe c u thương t tàu bay n b nh vi n 35 USD/l n 6.2.2. Xe ph c v trong sân VIP t tàu bay n nhà khách VIP + Xe 04 ch , 06 ch 15 USD/l n + Xe trên 06 ch 20 USD/l n 6.2.3. i v i nh ng phương ti n khác không quy nh trong quy t nh này khi phát sinh tính theo chi phí th c t . 7. Giá cho thuê m t b ng t i C ng hàng không, sân bay 7.1. i tư ng áp d ng: các Hãng hàng không, pháp nhân, th nhân có nhu c u thuê m t b ng, văn phòng t i các C ng hàng không qu c t c a Vi t Nam 7.2. M c giá t i thi u t i các sân bay qu c t : ơn v tính: M2/tháng Tân Sơn Nh t N i Bài à N ng USD 1000VN USD 1000VN USD 1000VN Văn phòng 40 450 30 300 30 300 M t b ng cách ly qu c 30 300 25 280 25 280 t M t b ng khác t i ga 15 180 12 150 12 150 qu c t M t b ng cách ly n i 20 220 15 180 10 120 a M t b ng khác t i ga 10 120 8 100 6 70 n i a Các khu v c còn l i 5 50 5 50 5 50
 20. thu c C ng HK 7.3. Ghi chú: 7.3.1. Giá cho thu m t b ng, phòng làm vi c thu n và m t ch xe ô tô ngoài nhà ga cho Văn phòng. Giá này không bao g m các chi phí khác như i n, nư c, thông tin... 7.3.2. Không tính thu cho thuê i v i nh ng m t b ng qu ng cáo, ph n di n tích m t b ng t qu y và thi t b phương ti n làm th t c hàng không cho hành khách, hành lý, hàng hoá ( ã tính trong thu cho thuê qu y) 7.3.3. i v i các khu ã có công trình ki n thi t cơ b n c a sân bay (ngoài nhà ga) t m th i ch tính m c giá cho thuê m t b ng như trên, cho thuê theo hi n tr ng, mà không thu thêm ph n giá tr công trình v t ki n trúc nhà c a cho thuê 7.3.4. Giá quy nh b ng ti n ng Vi t Nam ch áp d ng cho các pháp nhân - th nhân Vi t Nam. 8. Giá cho thuê m t b ng qu ng cáo t i C ng hàng không, sân bay 8.1. i tư ng áp d ng: các Hãng hàng không, pháp nhân, th nhân có nhu c u thuê m t b ng qu ng cáo t i các C ng hàng không qu c t Vi t Nam 8.2. M c giá t i thi u t i các sân bay qu c t : ơn v tính: M2/tháng Tân sơn nh t N i bài à n ng USD 1000VN USD 1000VN USD 1000VN M t b ng t i ga qu c t 200 2500 80 1000 60 750 M t b ng t i ga n i a 100 1250 40 500 40 500 Các khu v c còn l i 20 250 20 250 20 250 thu c C ng HK 8.3. Ghi chú: 8.3.1. Di n tích m t b ng qu ng cáo tính cho thuê là ph n di n tích c a các lo i b ng, bi u, t qu ng cáo 8.3.2. Giá quy nh b ng ti n ng Vi t Nam ch áp d ng cho các pháp nhân, th nhân Vi t Nam. III. GIÁ DO C NG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY T QUY NNH
Đồng bộ tài khoản