Quyết định số 193/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 193/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 193/1998/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định thành lập các tổ chức liên ngành do thủ tướng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 193/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 193/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 01 tháng 10 năm 1998 QUY T NNH V BÃI B 9 QUY T NNH THÀNH L P CÁC T CH C LIÊN NGÀNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Bãi b các quy t nh sau ây: 1- Quy t nh s 205/CT ngày 28 tháng 5 năm 1984 c a Ch t ch H i ng B trư ng v thành l p Ti u ban nghiên c u th m l c a Vi t Nam. 2- Quy t nh s 05/CT, ngày 12 tháng 01 năm 1989 c a Ch t ch H i ng B trư ng v thành l p T ch o so n th o d án Lu t m i v các lo i thu . 3- Quy t nh s 50/CT, ngày 04 tháng 3 năm 1989 c a Ch t ch H i ng B trư ng v thành l p Ban nghiên c u khai thác vùng bán o Cà Mau. 4- Quy t nh s 42/CT, ngày 08 tháng 2 năm 1990 c a Ch t ch H i ng B trư ng v thành l p H i ng thNm tra c p Nhà nư c v t ng sơ phát tri n i n l c Vi t Nam giai o n 1991 - 1995. 5- Quy t nh s 62/CT, ngày 01 tháng 3 năm 1990 c a Ch t ch H i ng B trư ng v thành l p Ban ch o quy ho ch và xây d ng th ô Hà N i. 6- Quy t nh s 113/CT, ngày 06 tháng 4 năm 1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng v thành l p H i ng nghi m thu Nhà nư c công trình h th ng t i i n 500 KV B c - Nam. 7- Quy t nh s 109/TTg, ngày 22 tháng 3 năm 1993 c a Th tư ng Chính ph v thành l p T nghiên c u án x lý n nư c ngoài và tài s n nư c ngoài t i Vi t Nam. 8- Quy t nh s 183/TTg, ngày 16 tháng 4 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph v thành l p H i ng xét th u Qu c gia.
  2. 9- Quy t nh s 425/TTg ngày 24 tháng 8 năm 1993 c a Th tư ng Chính ph v thành l p H i ng c p Nhà nư c thNm nh và phê duy t sơ công ngh khai thác và xây d ng m B ch H . i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản