Quyết định số 193/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 193/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 193/2000/QĐ-BTC về việc thay thế Biểu thuế thuế xuất khẩu; sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 193/2000/QĐ-BTC

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ********* S : 193/2000/QĐ-BTC Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 2000 QUY T Đ NH C A B T RƯ NG B T ÀI CHÍ NH S 193/ 2000/ QĐ/ BT C NGÀY 05 T HÁNG 12 NĂM 2000 V VI C T HAY T H BI U T HU T HU XU T KH U ; S A Đ I , B S UNG T ÊN VÀ T HU S U T C A M T S NHÓM M T HÀNG T RONG B I U T HU T HU NH P KH U Ư U ĐÃI B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c khung thu su t quy đ nh t i Bi u thu xu t kh u theo Danh m c nhóm hàng ch u thu ban hành kèm theo Ngh quy t s 537a/NQ/HĐNN8 ngày 22/02/1992 c a H i đ ng nhà nư c; đư c s a đ i, b sung t i các Ngh quy t s 31NQ/UBTVQH9 ngày 09/03/1993; Ngh quy t s 174NQ/UBTVQH9 ngày 26/03/1994; Ngh quy t s 290NQ/UBTVQH9 ngày 07/09/1995; Ngh quy t s 416NQ/UBTVQH9 ngày 05/08/1997 c a U ban thư ng v Qu c h i khoá 9; Bi u thu nh p kh u theo Danh m c nhóm hàng ch u thu ban hành kèm theo Ngh quy t s 63/NQ-UBTVQH10 ngày 10/10/1998 c a y ban thư ng v Qu c h i khóa 10; Căn c Ngh đ nh s 54/CP ngày 28/08/1993 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Đi u 1 Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998 c a Qu c h i; Sau khi tham kh o ý ki n tham gia c a các B , Ngành có liên quan và theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu ; QUY T Đ NH: Đi u 1: Thay th Bi u thu thu xu t kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 67/1999/QĐ/BTC ngày 24/06/1999, đư c s a đ i t i Quy t đ nh s 131/1999/QĐ/BTC ngày 01/11/1999 c a B Trư ng B Tài chính b ng Bi u thu thu xu t kh u m i ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2: S a đ i, b sung tên và m c thu su t c a m t s nhóm m t hàng quy đ nh t i Bi u thu thu nh p kh u ưu đãi ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1803/1998/QĐ/BTC ngày 11/12/1998 và các Danh m c s a đ i, b sung tên và m c thu su t c a m t s nhóm m t hàng trong Bi u thu thu nh p kh u ưu đãi ban hành kèm theo các Quy t đ nh s 05/1999/QĐ/BTC ngày 16/01/1999; Quy t đ nh s 38/1999/QĐ/BTC ngày 03/04/1999; Quy t đ nh s 67/1999/QĐ/BTC ngày 24/06/1999; Quy t đ nh s 139/1999/QĐ/BTC ngày 11/11/1999; Quy t đ nh s 41/2000/QĐ/BTC ngày 17/03/2000; Quy t đ nh s 91/2000/QĐ/BTC ngày 02/06/2000 c a B trư ng B Tài chính thành tên và m c thu su t m i quy đ nh t i
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Danh m c s a đ i, b sung tên và thu su t c a m t s nhóm m t hàng trong Bi u thu thu nh p kh u ưu đãi ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 3: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành và áp d ng cho các T khai hàng xu t kh u đã n p cho cơ quan H i quan b t đ u t ngày 15/12/2000; có hi u l c thi hành và áp d ng cho các T khai hàng nh p kh u đã n p cho cơ quan H i quan b t đ u t ngày 01/01/2001. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i quy đ nh t i Quy t đ nh này đ u bãi b . Ph m Văn Tr ng (Đã ký) BI U THU THU XU T K H U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 193/2000/QĐ-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2000 c a B trư ng B Tài chính) Thu su t Mã s Mô t nhóm m t hàng (%) Nhóm Phân nhóm 1 2 3 4 5 0801 D a, qu h ch Brazil, h t đào l n h t (h t đi u), tươi ho c khô, đã ho c chưa bóc v ho c l t v : + H t đào l n h t (h t đi u) chưa bóc v 4 + Lo i khác 0 1211 Các lo i cây và các ph n c a cây (c h t, qu ) ch y u dùng làm nư c hoa, dư c ph m, thu c tr sâu, thu c t y u , ho c các m c đích tương t , tươi ho c khô, đã ho c chưa c t, nghi n ho c xay thành b t: + Tr m hương, kỳ nam các lo i 20 + Lo i khác 0 1401 V t li u th c v t dùng đ t t b n ho c đan (như: tre, song, mây, s y, li u gió, cây b c, c s i, đã r a s ch, chu i ho c các lo i rơm ngũ c c đã t y ho c nhu m, v cây đo n): + Song, mây chưa ch bi n 10 + Song, mây đã ch bi n (ví d như: chu i, lu c d u, 3
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. t m, s y khô...) + Lo i khác 0 2601 Qu ng s t và qu ng s t đã đư c làm giàu, k c pi-rít s t đã nung 1 2602 Qu ng măng-gan và qu ng măng-gan đã đư c làm giàu, k c qu ng măng-gan ch a s t và qu ng măng-gan ch a s t đã đư c làm giàu v i hàm lư ng măng-gan t 20% tr lên tính theo tr ng lư ng khô 10 2603 Qu ng đ ng và qu ng đ ng đã đư c làm giàu 2 2604 Qu ng ni-ken và qu ng ni-ken đã đư c làm giàu 2 2605 Qu ng cô-ban và qu ng cô-ban đã đư c làm giàu 2 2606 Qu ng nhôm và qu ng nhôm đã đư c làm giàu 5 2607 Qu ng chì và qu ng chì đã đư c làm giàu 5 2608 Qu ng k m và qu ng k m đã đư c làm giàu 5 2609 Qu ng thi c và qu ng thi c đã đư c làm giàu 20 2610 Qu ng c -rôm và qu ng c -rôm đã đư c làm giàu 1 2611 Qu ng vonfram và qu ng vonfram đã đư c làm giàu 2 2612 Qu ng u-ran ho c thori và qu ng u-ran ho c thori đã đư c làm giàu 2 2613 Qu ng molipden (molybdenum) và qu ng molipden (molybdenum) đã đư c làm giàu 2
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2614 Qu ng ti-tan và qu ng ti-tan đã đư c làm giàu 2 2615 Qu ng niobi, tantali, vanadi hay zirconi và các lo i qu ng đó đã đư c làm giàu 2 2616 Qu ng kim lo i quý và qu ng kim lo i quý đã đư c làm giàu 2 2617 Các qu ng khác và các qu ng đó đã đư c làm giàu 2 2709 D u m và các lo i d u thu đư c t các khoáng ch t ch a bi-tum, d ng thô: + D u thô (d u m ) 4 + Lo i khác 0 4101 Da c a loài trâu, bò, ng a (tươi, mu i, s y khô, ngâm nư c vôi, ngâm trong dung d ch mu i và hóa ch t ho c đư c b o qu n cách khác nhưng chưa thu c ta nanh, chưa làm thành gi y da ho c gia công thêm), đã ho c chưa c o lông ho c l ng m ng. 10 4102 Da c u (tươi, khô, mu i, ngâm nư c vôi, ngâm trong dung d ch mu i và hoá ch t hay đư c b o qu n cách khác, chưa thu c, chưa làm thành gi y da ho c gia công thêm), đã ho c chưa c o lông ho c l ng m ng, tr các lo i đã ghi chú gi i 1(c) c a chương này 10 4103 Da s ng c a loài đ ng v t khác (tươi, khô, mu i, ngâm trong nư c vôi, ngâm trong dung d ch mu i và hóa ch t hay đư c b o qu n cách khác, nhưng chưa thu c, chưa làm thành gi y da ho c gia công thêm), đã ho c chưa c o lông ho c l ng m ng, tr các lo i đã đư c lo i tr trong chú gi i 1 (b) ho c 1(c) c a chương này. 10 4403 G cây, đã ho c chưa bóc v , b giác ho c đ o vuông thô: + G c, r cây các lo i b ng g r ng t nhiên 5 + Lo i khác, b ng g r ng t nhiên 15 + Lo i khác 0
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4404 G đai thùng; c c ch ; sào, c t, c c b ng g , vót nh n, nhưng không x d c; g y g đã bào thô nhưng chưa ti n, u n cong ho c gia công cách khác, dùng làm batoong, cán ô, chuôi, tay c m d ng c ho c tương t ; nan g và các d ng tương t : + B ng g r ng t nhiên 5 + Lo i khác 0 4406 Tà v t đư ng s t ho c đư ng xe đi n (thanh ngang) b ng g : + B ng g r ng t nhiên 15 + Lo i khác 0 4407 G đã cưa ho c x theo chi u d c, l ng ho c tách l p, đã ho c chưa bào, đánh gi y ráp ho c ghép m ng, có đ dày trên 6mm: + B ng g r ng t nhiên 15 + Lo i khác 0 4408 T m g l ng làm l p m t và t m đ làm g dán (đã ho c chưa ghép) và các lo i g đã x d c khác đã đư c l ng ho c tách l p, đã ho c chưa bào, đánh gi y ráp ho c ghép m ng, có đ dày không quá 6mm: + B ng g r ng t nhiên 15 + Lo i khác 0 4409 G (k c g ván và g tr đ làm sàn, chưa ghép), đư c t o dáng liên t c (làm m ng, soi rãnh, bào rãnh, v t c nh, ghép ch V, t o chu i, t o khuôn, ti n tròn ho c gia công tương t ), d c theo các c nh ho c b m t, đã ho c chưa bào, đánh gi y ráp ho c ghép m ng: + B ng g r ng t nhiên 15 + Lo i khác 0 4415 Hòm, h p, thùng thưa, thùng hình tr ng và các lo i bao bì tương t b ng g ; tang cu n cáp b ng g ; giá k đ kê hàng, giá đ hàng ki u thùng và các lo i giá đ hàng khác b ng g ; vành đ m giá k hàng b ng g : + B ng g r ng t nhiên + Lo i khác
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 10 0 4416 Thùng tônô, thùng baren, thùng hình tr ng, hình tr , có đai, các lo i thùng có đai khác và các b ph n c a chúng, b ng g , k c các lo i t m ván cong: + B ng g r ng t nhiên 10 + Lo i khác 0 4418 Đ m c, đ g dùng trong xây d ng, k c panen g có lõi x p nhân t o, panen lát sàn và ván l p đã l p ghép: + Ván sàn (g ván sàn và ván sàn sơ ch ), ván l p, ván 15 rây, palét, c p pha xây d ng, b ng g r ng t nhiên. + Khung c a, b c c a, ngư ng c a, c u thang, cánh 5 c a và các b ph n c a chúng, b ng g r ng t nhiên. + Lo i khác 0 7103 Đá quý (tr kim cương), đá bán quý, đã ho c chưa đư c gia công ho c phân lo i nhưng chưa xâu chu i, chưa g n ho c n m; đá quý (tr kim cương), đá bán quý chưa phân lo i đã xâu thành chu i t m th i đ ti n v n chuy n 7103 10 00 - Chưa đư c gia công ho c m i ch x ho c đ o g t thô 5 - Đã gia công cách khác: 7103 91 00 - - Đá rubi, saphia và ng c b o l c 1 7103 99 00 - - Lo i khác 1 7105 B i và b t c a đá quý ho c đá bán quý t nhiên ho c t ng h p: + V n và b t c a đá quý thu c nhóm 7103 3 + Lo i khác 0 7204 Ph li u, ph th i s t thép; th i s t, thép ph li u n u l i: + S t thép ph li u, ph th i (tr phoi ti n, phoi bào, b i x , mùn m t giũa, b t nghi n, b t đ o c a thép có ho c không đư c bó l i) 35 + Lo i khác 0 7206 S t và thép không h p kim d ng th i ho c các d ng thô
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. khác (tr s t thu c nhóm 7203) 2 7207 S t, thép không h p kim d ng bán thành ph m 2 7404 Đ ng ph li u và m nh v n 45 7405 H p kim đ ng ch 15 7406 B t và v y đ ng 15 7407 Đ ng d ng th i, thanh và d ng hình 5 7503 Ni ken ph li u và m nh v n 45 7504 B t và v y ni ken 5 7505 Ni ken d ng th i, thanh, hình và dây: + Dây ni ken 0 + Lo i khác 5 7602 Nhôm ph li u và m nh v n 45 7603 B t và v y nhôm 10 7604 Nhôm d ng th i, thanh và hình 5 7802 Chì ph li u, m nh v n 45 7803 Chì d ng th i, thanh, hình và dây: + Dây chì 0 + Lo i khác 5 7804 Chì d ng t m, lá, d i và lá m ng; b t và v y chì: + B t và v y chì 5 + Lo i khác 0
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7902 K m ph li u và m nh v n 40 7903 B t, b i và v y k m 5 7904 K m d ng th i, thanh, hình và dây: + Dây k m 0 + Lo i khác 5 8002 Ph li u, m nh v n thi c 45 8003 Thi c d ng th i, thanh, d ng hình và dây: + Dây thi c 0 + Lo i khác 2 8005 Lá thi c m ng (đã ho c chưa ép hình ho c b i trên gi y, bìa, plastic ho c v t li u b i tương t ), có chi u dày (không k v t li u b i) không quá 0,2mm; B t và v y thi c: + B t và v y thi c 2 + Lo i khác 0 8100 Kim lo i thư ng khác; g m kim lo i; s n ph m làm t kim lo i thư ng khác và g m kim lo i : + Ph li u và m nh v n 45 + Bán thành ph m 5 + Lo i khác 0 Xx xx xx Các nhóm m t hàng khác không ghi trên 0
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. DANH M C S A Đ I , B S UN G T Ê N V À T H U S U T T H U N H P KH U M T S M T H ÀN G C A B I U T H U T H U N H P KH U Ư U Đ ÃI (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 193/2000/QĐ-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2000 c a B trư ng B Tài chính) Thu su t Mã s Mô t nhóm m t hàng (%) Nhóm Phân nhóm 1 2 3 4 5 0306 Đ ng v t giáp xác có mai, v ho c không s ng, tươi, ư p l nh, ư p đông, s y khô, mu i ho c ngâm nư c mu i; đ ng v t giáp xác có mai, v đã h p chín ho c lu c chín trong nư c, đã ho c chưa ư p l nh, ư p đông, s y khô, mu i ho c ngâm trong nư c mu i; b t thô, b t m n, b t viên c a đ ng v t giáp xác dùng làm th c ph m cho ngư i - Ư p đông: 0306 11 00 - - Tôm hùm đá và các lo i tôm bi n khác (Palinurus spp., 30 Panulirus spp., Jasus spp.) 0306 12 00 - - Tôm hùm khác (loài Homorus) 30 0306 13 00 - - Tôm nh , tôm Pan-đan (prawns) 30 0306 14 00 - - Cua 30 0306 19 00 - - Lo i khác, k c b t thô, b t m n, b t viên c a đ ng v t 30 giáp xác dùng cho ngư i - Chưa ư p đông: 0306 21 00 - - Tôm hùm đá và các lo i tôm bi n khác (Palinurus spp., 30 Panulirus spp., Jasus spp.) 0306 22 00 - - Tôm hùm khác 30 0306 23 - - Tôm nh , tôm Pan-đan (prawns): 0306 23 10 - - - Phù h p đ làm gi ng 0 0306 23 90 - - -Lo i khác 30 0306 24 00 - - Cua 30 0306 29 00 - - Lo i khác, k c b t thô, b t m n, b t viên c a đ ng v t 30 giáp xác dùng cho ngư i 0307 Đ ng v t thân m m có mai, v ho c không s ng, tươi, ư p l nh ho c ư p đông, s y khô, mu i ho c ngâm nư c mu i; các lo i đ ng v t không xương s ng, s ng dư i nư c khác, tr đ ng v t giáp xác ho c thân m m s ng, tươi, ư p l nh,
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ư p đông, s y khô, mu i ho c ngâm nư c mu i; b t thô, b t m n, b t viên c a đ ng v t không xương s ng s ng dư i nư c khác, tr đ ng v t giáp xác, dùng làm th c ph m cho ngư i 0307 10 - Sò: 0307 10 10 - - S ng 30 0307 10 90 - - Lo i khác 30 - Con đi p, k c con đi p n hoàng thu c dòng Pecnen ho c dòng Chlamy ho c dòng Placopecten: 0307 21 00 - - S ng, tươi ho c ư p l nh 30 0307 29 00 - - Lo i khác 30 - Trai (Mytilus spp, Perna spp): 0307 31 00 - - S ng, tươi ho c ư p l nh 30 0307 39 00 - - Lo i khác 30 - M c (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) và m c ng (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp, Sepioteu-this spp.): 0307 41 00 - - S ng, tươi ho c ư p l nh 30 0307 49 00 - - Lo i khác 30 - B ch tu c (Octopus spp.): 0307 51 00 - - S ng, tươi ho c ư p l nh 30 0307 59 00 - - Lo i khác 30 0307 60 00 - c, tr c bi n 30 - Lo i khác, k c b t c a đ ng v t không xương s ng s ng dư i nư c, tr đ ng v t giáp xác, dùng cho ngư i: 0307 91 00 - - S ng, tươi ho c ư p l nh 30 0307 99 00 - - Lo i khác 30 0404 Váng s a, đã ho c chưa cô đ c ho c pha thêm đư ng ho c ch t ng t khác; các s n ph m có ch a các thành ph n s a t nhiên đã ho c chưa pha thêm đư ng ho c ch t ng t khác, chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác 0404 10 - Váng s a và váng s a đã đư c làm bi n đ i, đã ho c chưa cô đ c, pha thêm đư ng ho c ch t ng t khác: 0404 10 10 - - Váng s a 20 0404 10 90 - - Lo i khác 30 0404 90 00 - Lo i khác 30 0703 Hành, hành tăm, t i, t i tây, các lo i rau h hành t i khác, tươi ho c ư p l nh
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0703 10 - Hành, các lo i hành tăm: 0703 10 10 - - Phù h p đ làm gi ng 0 0703 10 90 - - Lo i khác 30 0703 20 - T i: 0703 20 10 - - Phù h p đ làm gi ng 0 0703 20 90 - - Lo i khác 30 0703 90 - T i tây và các lo i rau h hành t i: 0703 90 10 - - Phù h p đ làm gi ng 0 0703 90 90 - - Lo i khác 30 0713 Rau đ u khô các lo i, đã bóc v qu , đã ho c chưa bóc v h t ho c xay thành m nh 0713 10 - Đ u Hà lan: 0713 10 10 - - Phù h p đ làm gi ng 0 0713 10 90 - - Lo i khác 30 0713 20 - Đ u Hà lan lo i nh : 0713 20 10 - - Phù h p đ làm gi ng 0 0713 20 90 - - Lo i khác 30 - Đ u h t (Vigna spp., Phaseolus spp.): 0713 31 - - Đ u vigna mungo, herper ho c Vigna radiata (L) Wilczek: 0713 31 10 - - - Phù h p đ làm gi ng 0 0713 31 90 - - - Lo i khác 30 0713 32 - - Đ u h t đ nh (Phaseolus ho c angularis): 0713 32 10 - - - Phù h p đ làm gi ng 0 0713 32 90 - - - Lo i khác 30 0713 33 - - Đ u tây, k c h t đ u tr ng (Phaseolus vulgaris): 0713 33 10 - - - Phù h p đ làm gi ng 0 0713 33 90 - - - Lo i khác 30 0713 39 - - Lo i khác: 0713 39 10 - - - Phù h p đ làm gi ng 0 0713 39 90 - - - Lo i khác 30 0713 40 - Đ u lăng: 0713 40 10 - - Phù h p đ làm gi ng 0 0713 40 90 - - Lo i khác 30 0713 50 - Đ u t m (Vicia faba var. major) và đ u ng a (Vicia faba
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. var.equina, Vicia faba var. minor): 0713 50 10 - - Phù h p đ làm gi ng 0 0713 50 90 - - Lo i khác 30 0713 90 - Lo i khác: 0713 90 10 - - Phù h p đ làm gi ng 0 0713 90 90 - - Lo i khác 30 0714 S n, c dong, c lan, cúc vú (A-ti-sô Jerusalem), khoai lang, các lo i c r tương t có hàm lư ng b t ho c i-nu- lin cao, tươi, ư p l nh, ư p đông ho c khô, đã ho c chưa thái lát ho c làm thành d ng viên; lõi cây c sago 0714 10 - S n: 0714 10 10 - - Chưa thái lát ho c chưa làm thành d ng viên 10 0714 10 90 - - Lo i khác 10 0714 20 00 - Khoai lang 10 0714 90 00 - Lo i khác 10 0813 Qu khô, tr các lo i qu thu c nhóm 0801 đ n 0806; h n h p các lo i qu h ch, qu khô thu c chương này 0813 10 00 - Mơ 40 0813 20 00 - M n đ 40 0813 30 00 - Táo 40 0813 40 00 - Qu khô khác 40 0813 50 00 - H n h p các lo i qu h ch, qu khô thu c chương này 40 1201 00 Đ u tương h t ho c m nh 1201 00 10 - Phù h p đ làm gi ng 0 1201 00 90 - Lo i khác 10 1202 L c v ho c l c nhân chưa rang, ho c chưa ch bi n cách khác, đã ho c chưa v m nh 1202 10 -L cv : 1202 10 10 - - Phù h p đ làm gi ng 0 1202 10 90 - - Lo i khác 10 1202 20 00 - L c nhân, đã ho c chưa v m nh 10 1204 00 00 H t lanh, đã ho c chưa v m nh 10 1206 00 00 H t hư ng dương, đã ho c chưa v m nh 30 1211 Các lo i cây và các ph n c a cây (c h t, qu ) ch y u dùng làm nư c hoa, dư c ph m, thu c tr sâu, thu c t y u , ho c các m c đích tương t , tươi ho c khô, đã ho c
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. chưa c t, nghi n ho c xay thành b t 1211 10 - R cam th o: 1211 10 10 - - Đã c t ho c nghi n ho c xay thành b t 0 1211 10 90 - - Lo i khác 0 1211 20 - R cây nhân sâm: 1211 20 10 - - Đã c t ho c nghi n ho c xay thành b t 0 1211 20 90 - - Lo i khác 0 1211 90 - Các lo i khác: - - Lo i ch y u dùng cho dư c ph m: 1211 90 11 - - - Pyrethrum, đã c t ho c nghi n ho c xay thành b t 0 1211 90 12 - - - Pyrethrum, lo i khác 0 1211 90 13 - - - Cannabis, đã c t ho c nghi n ho c xay thành b t 0 1211 90 14 - - - Cannabis, lo i khác 0 1211 90 15 - - - Coca, đã c t ho c nghi n ho c xay thành b t 0 1211 90 16 - - - Coca, lo i khác 0 1211 90 17 - - - Lo i khác, đã c t ho c nghi n ho c xay thành b t 0 1211 90 19 - - - Lo i khác 0 - - Lo i khác: 1211 90 91 - - - Pyrethrum 0 1211 90 92 - - - Cannabis 0 1211 90 99 - - - Lo i khác 0 1511 D u c và các thành ph n c a d u c đã ho c chưa tinh ch nhưng chưa thay đ i thành ph n hóa h c 1511 10 - D u thô: 1511 10 10 - - D u c 5 1511 10 90 - - Lo i khác 5 1511 90 - Lo i khác: 1511 90 10 - - Palm stearin d ng đông đ c 30 1511 90 90 - - Lo i khác 40 1901 Chi t su t t h t ngũ c c đã n y m m (m ch nha tinh chi t); th c ăn ch bi n t tinh b t, t b t thô ho c t chi t su t c a m ch nha tinh chi t, không ch a ca cao ho c có ch a ca cao v i t tr ng dư i 40% đư c tính trên toàn b lư ng ca cao đã rút h t ch t béo chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác; th c ăn ch bi n t các s n ph m thu c nhóm 0401 đ n 0404, không ch a ca cao ho c có ch a ca cao v i t tr ng dư i 5% đư c tính trên toàn b lư ng ca cao đã rút
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. h t ch t béo chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác 1901 10 - Ch ph m dùng cho tr em đã đóng gói đ bán l : 1901 10 10 - - Lo i đư c ch đ nh dùng cho b nh nhân c n nuôi ăn 10 qua ng thông 1901 10 20 - - Lo i khác, là s n ph m c a nhóm 0401 đ n 0404 30 1901 10 90 - - Lo i khác 50 1901 20 00 - B t tr n ho c b t nhào đ ch bi n thành các lo i bánh 50 thu c nhóm 1905 1901 90 - Lo i khác: 1901 90 10 - - Chi t su t t h t ngũ c c đã n y m m 30 1901 90 20 - - Lo i đư c ch đ nh dùng cho b nh nhân c n nuôi ăn 10 qua ng thông 1901 90 30 - - Lo i khác, là s n ph m c a nhóm 0401 đ n 0404 30 1901 90 40 - - Lo i khác, chưa đóng gói đ bán l 40 1901 90 90 - - Lo i khác 50 2102 Men [ho t đ ng ho c ỳ (men khô)]; các t ch c vi sinh đơn bào ng ng ho t đ ng (nhưng không bao g m các lo i v c xin thu c nhóm 3002); b t n đã pha ch 2102 10 - Men ho t đ ng: 2102 10 10 - - Men bia 5 2102 10 20 - - Men rư u 5 2102 10 30 - - Men bánh mì 15 2102 10 90 - - Men khác 5 2102 20 00 - Men ỳ (men khô); các t ch c vi sinh đơn bào ng ng ho t 5 đ ng 2102 30 00 - B t n đã pha ch 5 2106 Các lo i th c ăn chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác 2106 10 00 - Ch t Protein cô đ c và ch t protein đư c làm r n 10 2106 90 - Lo i khác: 2106 90 10 - - Các s n ph m đư c ch bi n t sâm 30 2106 90 20 - - Ch ph m đ làm th ch (nư c qu đông) 30 2106 90 30 - - H n h p hoá ch t v i m t s th c ph m ho c v i m t 20 s ch t có giá tr dinh dư ng dùng trong công nghi p ch bi n th c ph m 2106 90 90 - - Lo i khác 30 2516 Đá g -ra-nit (granite), pô-phi-a (porphyry), ba-zan (basalt), cát k t (sa th ch) và đá khác đ làm tư ng đài hay đá xây
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. d ng, đã ho c chưa đ o thô hay m i ch c t b ng cưa ho c các cách khác, thành các kh i, t m hình ch nh t (k c hình vuông) - G -ra-nit (granite): 2516 11 00 - - Thô ho c đã đ o thô 10 2516 12 00 - - M i ch c t, b ng cưa ho c các cách khác, thành kh i, 10 t m hình ch nh t (k c hình vuông) - Đá cát k t: 2516 21 00 - - Thô ho c đã đ o thô 3 2516 22 00 - - M i ch c t, b ng cưa ho c các cách khác, thành các 3 kh i, t m hình ch nh t (k c hình vuông) 2516 90 00 - Đá làm tư ng đài hay đá xây d ng khác 3 2525 Mi ca, k c mi ca tách l p; ph li u mi ca 2525 10 00 - Mi ca thô và mi ca đã tách thành t m hay l p 3 2525 20 00 - B t mi ca 5 2525 30 00 - Ph li u mi ca 3 2526 Qu ng steatite t nhiên, đã ho c chưa đ o thô ho c m i ch c t, b ng cưa hay các cách khác, thành các kh i, t m hình ch nh t (k c hình vuông); đá talc 2526 10 00 - Chưa nghi n, chưa xay thành b t 3 2526 20 - Đã nghi n, ho c xay thành b t: 2526 20 10 - - B t đá talc 0 2526 20 90 - - Lo i khác 3 2701 Than đá; than bánh, than qu bàng và nhiên li u r n tương t s n xu t t than đá - Than đá, đã ho c chưa nghi n thành b t, nhưng chưa thiêu k t: 2701 11 00 - - Antraxit 5 2701 12 - - Than bi-tum: 2701 12 10 - - - Than đ luy n c c 0 2701 12 90 - - - Lo i khác 5 2701 19 00 - - Lo i khác 5 2701 20 00 - Than bánh, than qu bàng và nhiên li u r n tương t s n 5 xu t t than đá 2814 A-mô-ni- c, d ng khan ho c d ng dung d ch nư c 2814 10 00 - D ng khan 5 2814 20 00 - D ng dung d ch nư c 5
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2827 Clorua, oxitclorua và hydroxitclorua; brômua và ô xít brômua; i t và ô xít i t 2827 10 00 - Clorua amôni 0 2827 20 00 - Clorua canxi 10 - Clorua khác: 2827 31 00 - - Clorua magiê 0 2827 32 00 - - Clorua nhôm 0 2827 33 00 - - Clorua s t 0 2827 34 00 - - Clorua côban 0 2827 35 00 - - Clorua niken 0 2827 36 00 - - Clorua k m 0 2827 38 00 - - Clorua bari 0 2827 39 00 - - Lo i khác 0 - Ô xít clorua và hydroxit clorua: 2827 41 00 - - Đ ng 0 2827 49 00 - - Lo i khác 0 - Bromua và oxit bromua: 2827 51 00 - - Brômua natri ho c kali 0 2827 59 00 - - Lo i khác 0 2827 60 00 - I- t và ô- xít i- t 0 2835 Ph t phi nát (hypophotphit), ph t pho nát (ph t phít), ph t phát và poly ph t phát 2835 10 00 - Ph t phi nát (hypophotphit), ph t pho nát (ph t phít) 0 - Ph t phát: 2835 22 00 - - C a mono ho c di-natri 0 2835 23 00 - - C a trinatri 0 2835 24 00 - - C a kali 0 2835 25 00 - - Hydrogenorthophotphophat can-xi (dicanxi photphat) 0 2835 26 00 - - Ph t phát can-xi khác 0 2835 29 00 - - Lo i khác 0 - Poly ph t phát: 2835 31 00 - - Triphotphat natri (tripolyphotphat natri) 3 2835 39 00 - - Lo i khác 0 2836 Các-bo-nát; peroxocacbonat (pecacbonat); các-bo-nát amôni thương ph m có ch a amonicacbamat
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2836 10 00 - Các-bo-nát amôni thương ph m, và các-bo-nát amôni 0 khác 2836 20 00 - Các-bo-nát dinatri (xut canxi) 0 2836 30 00 - Hy đơ rô gen các-bo-nát natri (bicacbonat natri) 0 2836 40 00 - Các bo nát kali 0 2836 50 00 - Các bo nát canxi 10 2836 60 00 - Các bo nát bari 0 2836 70 00 - Các bo nát chì 0 - Lo i khác: 2836 91 00 - - Các bo nát liti 0 2836 92 00 - - Các bo nát stronti 0 2836 99 00 - - Lo i khác 0 2904 Ch t d n xu t c a hydrocacbon đã sunphonat hóa, nitro hóa ho c nitroso hóa, đã ho c chưa halogen hóa 2904 10 00 - Ch t d n xu t ch ch a các nhóm sulpho, mu i và các 3 etyl este c a chúng 2904 20 00 - Ch t d n xu t ch ch a nitro ho c nhóm nitroso 3 2904 90 00 - Lo i khác 3 2920 Este c a a xít vô cơ khác (tr este c a hydro halogenua) và mu i c a chúng, các ch t d n xu t c a chúng đã halogen hóa, sunphonat hóa, nitro hóa ho c nitroso hóa 2920 10 00 - Este thiophotphoric (photphorothioates) và mu i c a 0 chúng, các ch t d n xu t c a chúng đã halogen hóa, sunphonat hóa, nitro hóa ho c nitroso hóa 2920 90 - Lo i khác: 2920 90 10 - - Dymenthyl sunphat (DMS) 0 2920 90 90 - - Lo i khác 0 2922 H p ch t amino ch c ô xi - Rư u amino, tr lo i ch a 2 ch c ô xi tr lên, ete, este c a chúng; mu i c a các ch t trên: 2922 11 00 - - Monoetanolamine và mu i c a chúng 3 2922 12 00 - - Dietanolamine và mu i c a chúng 3 2922 13 00 - - Trietanolamine và mu i c a chúng 3 2922 19 00 - - Lo i khác 3 - Naphtols amino và amino tr lo i ch a 2 ch c ô xi tr lên, ete, este c a chúng và mu i c a các ch t trên:
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2922 21 00 - - A xít amino hydrocynaphthalensunphonic và mu i c a 3 chúng 2922 22 00 - - Anisidines, dianisidines, phenetidines và mu i c a 3 chúng 2922 29 00 - - Lo i khác 3 2922 30 00 - Amino andehydes, amino-xeton và aminoquinones, tr 3 lo i ch a 2 ch c ô xi tr lên; mu i c a chúng - A xít amino, tr lo i ch a 2 ch c ô xi tr lên, este c a nó; mu i c a chúng: 2922 41 00 - - Lysin và este c a nó; mu i c a chúng 20 2922 42 00 - - A xít glutamic và mu i c a chúng 15 2922 43 00 - - A xít antranilic và mu i c a nó 3 2922 49 00 - - Lo i khác 3 2922 50 00 - Phenol rư u amino, phenol a xít-amino và các h p ch t 0 amino khác có ch c ô xi 2924 H p ch t ch c caboxyamit; h p ch t ch c amin c a a xít các-bô-ních 2924 10 00 - Amit m ch th ng (k c cacbamat m ch th ng) và các 0 ch t d n xu t c a chúng; mu i c a chúng - Amit m ch vòng (k c cacbamat m ch vòng) và các ch t d n xu t c a chúng; mu i c a chúng: 2924 21 00 - - Ureines và các ch t d n xu t c a chúng; mu i c a chúng 0 2924 22 00 - - 2 a xít acetamidobenzoic 0 2924 29 - - Lo i khác: 2924 29 10 - - - Ch t làm ng t cho công nghi p th c ph m (ví d : 20 Aspartame) 2924 29 90 - - - Lo i khác 3 3003 Dư c ph m (tr các m t hàng thu c nhóm 3002, 3005 ho c 3006) g m t hai thành ph n tr lên pha tr n v i nhau dùng cho phòng b nh ho c ch a b nh, chưa đư c đóng gói theo đ nh lư ng ho c đóng gói đ bán l 3003 10 - Ch a penicillin ho c ch t d n xu t c a chúng, có c u trúc axít penicillanic ho c streptomycine ho c các ch t d n xu t c a chúng 3003 10 10 - - Ch a Amoxicillin ho c mu i c a nó 10 3003 10 20 - - Ch a Ampicillin ho c mu i c a nó 5 3003 10 90 - - Lo i khác 0 3003 20 00 - Ch a các ch t kháng sinh khác 0
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Ch a hoóc môn (hormone) ho c các s n ph m khác thu c nhóm 2937 nhưng không ch a kháng sinh: 3003 31 00 - - Ch a insulin 0 3003 39 00 - - Lo i khác 0 3003 40 00 - Ch a alcaloid ho c các ch t d n xu t c a chúng nhưng 0 không ch a hoóc môn (hormone) ho c các s n ph m thu c nhóm 2937 ho c các ch t kháng sinh 3003 90 00 - Lo i khác 0 3004 Dư c ph m (tr các m t hàng thu c nhóm 3002, 3005 ho c 3006) g m các s n ph m là đơn ch t ho c đa ch t, dùng cho phòng b nh ho c ch a b nh, đã đư c đóng gói theo đ nh lư ng ho c đóng gói đ bán l 3004 10 - Ch a penicillins, ho c các d n xu t c a chúng, có c u trúc axit penicillanic ho c streptomycin ho c các d n xu t c a chúng: - - Ch a penicillins ho c d n xu t c a nó: 3004 10 11 - - - Ch a Penicillin G ho c mu i c a nó (tr penicillin G 10 Benzathin) 3004 10 12 - - - Ch a phenoxymethy penicillin ho c mu i c a nó 10 3004 10 13 - - - Ch a ampicillin ho c mu i c a nó, d ng u ng 10 3004 10 14 - - - Ch a amoxycillin ho c mu i c a nó, d ng u ng 10 3004 10 19 - - - Lo i khác 0 - - Ch a streptomyxin ho c các d n xu t c a nó: 3004 10 21 - - - D ng u ng 0 3004 10 22 - - - D ng m 0 3004 10 29 - - - Lo i khác 0 3004 20 - Ch a các ch t kháng sinh khác: - - Ch a tetracyclin ho c các d n xu t c a chúng: 3004 20 11 - - - D ng u ng 10 3004 20 12 - - - D ng m 10 3004 20 19 - - - Lo i khác 0 - - Ch a chloramphenicol ho c các d n xu t c a chúng: 3004 20 21 - - - D ng u ng 10 3004 20 22 - - - D ng m 10 3004 20 29 - - - Lo i khác 0 - - Ch a Erythromycin ho c các d n xu t c a chúng: 3004 20 31 - - - D ng u ng 10
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3004 20 32 - - - D ng m 10 3004 20 39 - - - Lo i khác 0 - - Ch a gentamicins, lincomycins ho c các ch t d n xu t c a chúng : 3004 20 41 - - - Ch a gentamicins ho c các ch t d n xu t c a chúng, 10 d ng tiêm 3004 20 42 - - - Ch a linconmycins và các ch t d n xu t c a nó, d ng 10 u ng 3004 20 43 - - - D ng m 10 3004 20 49 - - - Lo i khác 0 - - Ch a sulfamethoxazols và các d n xu t c a chúng: 3004 20 51 - - - D ng u ng 10 3004 20 52 - - - D ng m 10 3004 20 59 - - - Lo i khác 0 3004 20 60 - - Ch a primaquine, isoniazide, pyrazinamide, ho c các 10 ch t d n xu t c a chúng, d ng u ng 3004 20 90 - - Lo i khác 0 - Ch a hoóc môn (hormones) ho c các s n ph m khác thu c nhóm 2937 nhưng không ch a kháng sinh: 3004 30 10 - - Ch a insulin 0 3004 30 20 - - Ch a hoóc môn tuy n thư ng th n 0 3004 30 30 - - Ch a hydrocortisone sodium succinate 0 3004 30 40 - - Ch a dexamethasone ho c các ch t d n xu t c a nó 5 3004 30 50 - - Ch a fluocinolon acetonid 10 3004 30 60 - - Ch a adrenaline 5 3004 30 90 - - Lo i khác 0 3004 40 - Ch a alcaloids ho c các ch t d n xu t c a chúng nhưng không ch a hormones, các s n ph m khác thu c nhóm 2937 ho c ch t kháng sinh : 3004 40 10 - - Ch a morphine ho c các d n xu t c a chúng, d ng 5 tiêm 3004 40 20 - - Ch a quinine hydrochloride ho c dihydrochloride, 5 d ng tiêm 3004 40 30 - - Ch a quinine sulphate, d ng u ng 5 3004 40 50 - - Ch a papaverine ho c berberine 5 3004 40 60 - - Ch a theophyline 5 3004 40 70 - - Ch a atropin sulphate 10
Đồng bộ tài khoản