Quyết định số 1930/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 1930/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1930/QĐ-BTTTT về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1930/QĐ-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1930/Q -BTTTT Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C CH NNH PHÒNG O KI M B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Căn c Quy t nh s 50/2006/Q -BBCVT ngày 01/12/2006 c a B trư ng B Bưu chính, Vi n thông (nay là B Thông tin và Truy n thông) quy nh v ch nh phòng o ki m ph c v công tác qu n lý ch t lư ng thu c qu n lý chuyên ngành c a B Bưu chính, Vi n thông; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c và Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Ch nh phòng o ki m: PHÒNG O KI M Thu c: CÔNG TY C PH N TRUY N THÔNG DTS áp ng y các yêu c u c a quy nh v ch nh phòng o ki m ph c v công tác qu n lý ch t lư ng thu c qu n lý chuyên ngành c a B Thông tin và Truy n thông ban hành kèm theo Quy t nh s 50/2006/Q -BBCVT v i danh m c ch nh kèm theo quy t nh này. i u 2. Phòng o ki m ư c ch nh ph i tuân th y các yêu c u v ch nh theo quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c 03 (ba) năm k t ngày ký. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: B trư ng ( b/c); Phòng o ki m ư c ch nh; Trung tâm Thông tin ( ăng website); Các doanh nghi p vi n thông; Lưu: VT, KHCN. Nguy n Thành Hưng PH L C (Kèm theo Quy t nh s 1930 /Q -BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông)
  2. Tên phòng o ki m ư c ch nh: Phòng o ki m Thu c: Công ty C ph n Truy n thông DTS Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh Công ty C ph n s : 0103026296 do S K ho ch và u tư thành ph Hà N i c p ngày 12/08/2008, ăng ký l n u. a ch : s 18, t 51, phư ng Quan Hoa, qu n C u Gi y, thành ph Hà N i. DANH M C Ư C CH NNH Quy nh k thu t, tiêu chuNn, TT Tên d ch v , công trình ch tiêu k thu t I. D ch v : 1. Ch t lư ng d ch v i n tho i trên m ng vi n thông di ng TCN 68-186:2006 (*) m t t II. Công trình: 1. Tr m truy n d n phát sóng vô tuy n i n (phát thanh, truy n TCN 68 - 141:1999(**) hình) TCN 68 - 135:2001 2. Tr m truy n d n vi ba ư ng dài trong nư c TCN 68 - 141:1999(**) TCN 68 - 135:2001 3. Tr m i n tho i di ng m t t công c ng (BTS) TCN 68 - 141:1999(**) TCN 68 - 135:2001 TCN 68 - 255:2006 TCVN 3718-1:2005 Ghi chú: - (*): Ch áp d ng các ch tiêu: T l cu c g i ư c thi t l p thành công; T l cu c g i b rơi; Ch t lư ng tho i; chính xác ghi cư c (T l cu c g i b ghi cư c sai, T l th i gian àm tho i b ghi cư c sai) và D ch v h tr khách hàng; - (**): Ch áp d ng ch tiêu ti p t ch ng sét và ti p tb ov .
Đồng bộ tài khoản