Quyết định số 1934/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
62
lượt xem
3
download

Quyết định số 1934/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1934/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Ban tiếp dân của Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1934/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 1934/QĐ-UBND Hà N i, ngày 24 tháng 04 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T Đ ÁN BAN TI P DÂN C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Khi u n i, t cáo và các Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo; Căn c Ngh đ nh 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph Quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khi u n i, t cáo và các Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo; Đư c s nh t trí c a Thư ng tr c Thành y, đ i di n Lãnh đ o Thanh tra Chính ph và B N i v v Đ án Ban ti p dân c a y ban nhân dân thành ph Hà N i, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t “Đ án Ban ti p dân c a y ban nhân dân thành ph Hà N i” kèm theo quy t đ nh này. Đi u 2. Giao Văn phòng y ban nhân dân thành ph Hà N i ch trì, ph i h p v i Thanh tra Thành ph , S N i v , y ban nhân dân huy n Đông Anh, y ban nhân dân thành ph Sơn Tây, t ch c th c hi n nh ng nhi m v c th do y ban nhân dân thành ph giao nhi m v Đ án Ban ti p dân c a y ban nhân dân thành ph Hà N i. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph Hà N i, Giám đ c các s , Th trư ng các ban, ngành, đơn v tr c thu c y ban nhân dân thành ph ; Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, thành ph tr c thu c, các cơ quan, đơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: CH T CH - Như Đi u 3; - B N i v , Thanh tra Chính ph (đ báo cáo); - TT Thành y, TT HĐND TP Hà N i (đ báo cáo); - Đoàn Đ i bi u QH TP Hà N i (đ báo cáo); - Ch t ch, các Đ/c PCT UBND TP; - Chánh VP, các Đ/c Phó VP UBND TP; Nguy n Th Th o - Các phòng thu c VP UBND TP; - Lưu VT, TNMT. Đ ÁN BAN TI P DÂN C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1934/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i) A. TÍNH C P THI T C A VI C XÂY D NG Đ ÁN VÀ NH NG M C TIÊU, PH M VI C A Đ ÁN I. TÍNH C P THI T PH I XÂY D NG Đ ÁN Công tác ti p công dân đã đư c c p y Đ ng, chính quy n và lãnh đ o Thành ph quan tâm ch đ o, xác đ nh đây là m t trong năm nhi m v tr ng tâm c a Thành ph . Công tác ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo trên đ a bàn Thành ph th i gian g n đây đã có s chuy n bi n rõ nét, nh t là c p Thành ph . Đ i v i c p qu n, huy n, công tác này đã có chuy n bi n nh t đ nh nhưng chưa đ ng đ u. c p cơ s , m t s đơn v còn có hi n tư ng đùn đ y, né tránh, chưa
  2. t p trung, tăng cư ng cho công tác ti p dân và gi i quy t khi u n i, t cáo nên hi u qu chưa cao. Nhìn chung, trên toàn thành ph , các khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh c a công dân đã đư c xem xét, gi i quy t đúng quy đ nh; nhi u v vi c n i c m đã đư c k p th i, gi i quy t th u lý đ t tình, không đ phát sinh thành “đi m nóng”. Th i gian g n đây, tình tr ng công dân t p trung khi u ki n đông ngư i t i tr s Thành y, UBND Thành ph , nh t là t i các kỳ h p HĐND Thành ph đã gi m h n. Nh ng chuy n bi n tích c c nói trên đã góp ph n gi v ng n đ nh chính tr , tr t t an toàn xã h i và phát tri n kinh t – xã h i c a Th đô. Tuy nhiên, công tác ti p công dân c a Thành ph và cơ s cũng còn m t s b t c p và h n ch như sau: - Theo mô hình hi n nay, Văn phòng Thành y, Văn phòng Đoàn Đ i bi u Qu c h i và HĐND Thành ph , Văn phòng UBND Thành ph đ u t ch c ti p công dân. Cách th c t ch c ti p công dân, x lý đơn có nơi chưa nh t quán làm ngư i dân ph i đi l i vòng vèo, m t th i gian và gây b c xúc. S lư ng công dân có nhu c u g p tr c ti p lãnh đ o Thành ph l n, nhưng th c t lãnh đ o Thành ph chưa th ti p đ y đ theo nguy n v ng c a công dân. - Nhi u nơi còn chưa g n bó ch t ch công tác ti p công dân v i vi c x lý đơn, gi i quy t khi u n i, t cáo. Th c t hi n nay chưa có cơ quan chuyên môn chuyên trách theo dõi, ki m tra, đôn đ c k t qu ti p công dân, x lý đơn trong toàn thành ph và theo dõi k t qu th c hi n các yêu c u c a Trung ương và ch đ o c a lãnh đ o Thành ph trong vi c gi i quy t khi u n i, t cáo. Do đó vi c theo dõi, ki m tra, đôn đ c, ch đ o c a lãnh đ o Thành ph còn b h n ch ; M t s đơn v cơ s th c hi n chưa nghiêm túc, k p th i, làm cho vi c ti p công dân, x lý đơn có nơi, có lúc ch mang tính hình th c. - Sau khi các cơ quan chuyên môn (Thanh tra Thành ph , S Xây d ng, S Tài nguyên và Môi trư ng …) k t lu n đơn khi u n i, t cáo, không có đơn v nào đóng vai trò đ u m i theo dõi, đôn đ c vi c ra quy t đ nh gi i quy t khi u n i, thông báo k t lu n đơn t cáo nên có m t s trư ng h p vi c ban hành các quy t đ nh gi i quy t khi u n i, thông báo k t lu n đơn t cáo còn ch m. - H th ng ti p công dân c p cơ s chưa th ng nh t theo quy đ nh c a Thành ph . Cơ ch ph i h p gi a b ph n ti p công dân v i cơ quan có th m quy n gi i quy t chưa rõ ràng. Thêm vào đó, s lư ng công dân đ n khi u ki n ngày càng tăng trong khi b máy ti p công dân chưa th t s chuyên nghi p, hoàn thi n, m t s nơi còn y u kém v trình đ năng l c chuyên môn nên thư ng xuyên trong tình tr ng quá t i, không th đáp ng đư c yêu c u c a ngư i dân cũng như đòi h i c a công tác qu n lý nhà nư c. Sau khi m r ng đ a gi i hành chính, Th đô Hà N i có đ c thù là di n tích l n, dân cư đông, dân trí và dân ch ngày càng nâng cao, đang và s tri n khai nhi u d án l n c n gi i phóng m t b ng, nh hư ng đ n cu c s ng c a nhi u ngư i dân. D báo trong th i gian t i s lư ng các v khi u n i, t cáo s ti p t c tăng. Th đô Hà N i là nơi t p trung các cơ quan Trung ương, nên vi c ti p và x lý đơn c a công dân đòi h i ph i th n tr ng, nh t là đ i v i nh ng v vi c ph c t p, mang tính nh y c m đư c công lu n và báo chí quan tâm. Th đô Hà N i còn có trách nhi m ph i h p v i Tr s ti p dân Trung ương Đ ng và Nhà nư c trong vi c t ch c gi gìn an ninh tr t t , ph c v ti p các đoàn khi u n i, t cáo đông ngư i c a các t nh, thành ph khác. M t s v vi c công dân các t nh t p trung đông ngư i, có đơn đ ngh đư c bi u tình r t ph c t p (công dân thành ph H Chí Minh, H i Phòng …), UBND Thành ph đã k p th i ch đ o chính quy n cơ s và Công an Thành ph ph i h p ch t ch v i các t nh b n đ x lý d t đi m, không đ x y ra vi c t p trung đông ngư i gây nh hư ng t i an ninh, tr t t t i Th đô. Mô hình ti p công dân hi n nay c a Thành ph (Phòng ti p công dân tr c thu c Văn phòng UBND Thành ph ) còn h n ch v c s lư ng cán b cũng như ch c năng, quy n h n; chưa đ t m đ đáp ng đư c nh ng yêu c u ngày càng tăng trong công tác ti p công dân và gi i quy t khi u n i, t cáo. Đ kh c ph c nh ng b t c p và h n ch nói trên đ ng th i đ đáp ng nguy n v ng c a ngư i dân và nh ng đòi h i c a quá trình c i cách hành chính, c i cách tư pháp nư c ta, UBND Thành ph Hà N i th ng nh t xây d ng Đ án “Ban ti p dân c a UBND thành ph Hà N i”. Đây là v n đ v a có tính th i s c p bách v a có tính chi n lư c c n đư c t p trung quan tâm ch đ o và th c hi n.
  3. II. M C TIÊU VÀ PH M VI Đ ÁN 1. M c tiêu c a Đ án M c tiêu c a Đ án là nghiên c u, đánh giá nh ng k t qu đã đ t đư c và nh ng m t còn h n ch c a công tác ti p công dân trên đ a bàn thành ph Hà N i trong th i gian qua; đ ng th i gi i quy t nh ng v n đ c p bách mà th c ti n đ t ra đ i v i vi c xây d ng Ban ti p dân c a UBND Thành ph Hà N i. Vi c đ i m i và ra m i Ban ti p dân c a thành ph Hà N i giúp nâng cao vai trò lãnh đ o, ch đ o c a các c p y Đ ng, chính quy n, trách nhi m c a th trư ng các cơ quan trong vi c ti p công dân; không ng ng nâng cao ch t lư ng và hi u qu c a công tác ti p công dân và gi i quy t khi u n i, t cáo, đ ng th i xây d ng đư c cơ ch ph i h p gi a các cơ quan Đ ng, chính quy n và các t ch c chính tr , t ch c chính tr xã h i trong vi c ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo. 2. Ph m vi c a Đ án 2.1. Đánh giá t ng quan v công tác ti p công dân c a thành ph Hà N i trong th i gian qua; phân tích nh ng m t làm đư c, nh ng h n ch và ch ra nh ng nguyên nhân t n t i h n ch . 2.2. Đ ra các gi i pháp nâng cao ch t lư ng và hi u qu công tác ti p dân và gi i quy t khi u n i, t cáo. 2.3. Đ xu t phương án c th đ xây d ng Ban ti p dân c a UBND thành ph Hà N i. B. TH C TR NG VÀ ĐÁNH GIÁ V CÔNG TÁC TI P CÔNG DÂN I. TH C TR NG CHUNG 1. Công tác lãnh đ o, ch đ o: Trong th i gian qua, th c hi n Lu t Khi u n i, t cáo, Thành y, Đoàn Đ i bi u Qu c h i, H i đ ng nhân dân Thành ph , UBND Thành ph Hà N i đã t p trung lãnh đ o, ch đ o c p y, chính quy n, đoàn th các c p t cơ s đ n thành ph quán tri t, tri n khai nghiêm túc công tác ti p công dân và gi i quy t khi u n i, t cáo. Lãnh đ o Thành ph đã ch đ o quy t li t và có nh ng đ i m i ti n b đ ngày càng nâng cao hơn n a ch t lư ng và hi u qu c a công tác ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo như: Ban hành nhi u văn b n đ ch đ o (Ch th s 20-CT/TU ngày 31/8/2007 c a Thành y, Chương trình hành đ ng s 35-Ctr/TU ngày 13/6/2008 c a Thành y; K ho ch s 05/KH-UBND ngày 03/9/2008 c a UBND thành ph ); quy đ nh và th c hi n nghiêm túc l ch ti p công dân đ nh kỳ vào tu n th 3 h ng tháng. M i ngày ti p công dân theo đ nh kỳ đ u có t 1 đ n 2 đ ng chí Phó Ch t ch UBND Thành ph tr c ti p ch trì ti p công dân; ch đ o các qu n, huy n, s , ngành tăng cư ng rà soát các v vi c còn t n đ ng, t p trung gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân nh t là các v vi c đông ngư i, ph c t p; tăng cư ng t ch c, t p hu n cho cán b ch ch t c a Thành ph và c p cơ s ; tri n khai th c hi n Đ án s 03 c a Th tư ng Chính ph v “Tăng cư ng công tác giáo d c pháp lu t v khi u n i, t cáo xã, phư ng, th tr n trên đ a bàn Thành ph ” … 2. Th c tr ng công tác ti p công dân c p Thành ph : T ng năm 2003 đ n năm 2008, toàn thành ph Hà N i đã ti p 206.318 lư t công dân đ n khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh t i cơ quan chính quy n các c p (trong đó, t l ti p công dân c p thành ph trên t ng s toàn thành ph ti p là 34%).
  4. T năm 2003 đ n năm 2008, toàn thành ph Hà N i đã x lý 72.742 đơn; g m: 24.005 đơn khi u n i; 12.366 đơn t cáo và 36.371 đơn ki n ngh , ph n ánh, tư pháp … Qua x lý đơn, t ng h p n i dung công dân khi u n i ch y u liên quan đ n chính sách b i thư ng, h tr gi i phóng m t b ng, tranh ch p đ t đai, c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng đ t. N i dung t cáo đa s liên quan đ n vi c vi ph m quy đ nh v qu n lý đ t đai, tr t t xây d ng vv…. Hi n nay, tr s ti p công dân c a UBND Thành ph , Đoàn Đ i bi u Qu c h i và HĐND thành ph Hà N i đ t t i 34 Lý Thái T , qu n Hoàn Ki m và đư ng Lê Tr ng T n, thành ph Hà Đông. Phòng Ti p công dân thu c Văn phòng UBND Thành ph (biên ch 10 ngư i) có ch c năng tham mưu giúp lãnh đ o Thành ph và t ch c th c hi n công tác ti p công dân, ti p nh n, x lý đơn dân nguy n, ph n ánh, khi u n i, t cáo c a công dân. Trung bình h ng năm, Phòng ti p công dân c a Văn phòng UBND Thành ph Hà N i ti p kho ng 5.000 lư t công dân; Phòng ti p công dân c a cơ quan Thanh tra Thành ph ti p trung bình kho ng 3.200 lư t công dân đ n khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh … Trong đó, có r t nhi u v vi c công dân khi u ki n v i s lư ng đông, tính ch t r t gay g t, ph c t p, đi n hình như: khi u n i c a công dân khu Ao Thư c Th (qu n Đ ng Đa), s 62-64 Tr n Phú (qu n Ba Đình); công dân các xã: C Nhu , Xuân Đ nh, M Trì, huy n T Liêm và công dân phư ng Phú Thư ng, qu n Tây H khi gi i phóng m t b ng đ xây d ng khu đô th Nam Thăng Long; công dân xã Yên Nghĩa, xã Dương N i (thành ph Hà Đông), công dân xã Sơn Đ ng (huy n Hoài Đ c), công dân xã Tân Ti n (huy n Chương M ), công dân xã Thanh Văn (huy n Thanh Oai) khi u n i v quy n s d ng đ t và khi u n i c a các h kinh doanh ch Thư ng Đình, ch Hàng Da, ch Mơ …. Ngoài ra, còn có m t s v khi u n i v s d ng đ t tôn giáo r t ph c t p, t o thành “đi m nóng” đã đư c gi i quy t như 42 Nhà Chung, qu n Hoàn Ki m, 178 Nguy n Lương B ng, qu n Đ ng Đa. M t s v vi c công dân khi u n i đông ngư i, vư t c p lên Trung ương, t p trung đông trư c tr s các cơ quan Trung ương ho c t i nhà riêng các đ ng chí Lãnh đ o Đ ng, Nhà nư c. S lư ng công dân t p trung đông ch y u các kỳ h p H i đ ng nhân dân, Qu c h i, Đ i h i Đ ng. Có nơi công dân t p trung huy đ ng thương binh, ph n , ngư i già, tr em bao quanh tr s chính quy n xã, huy n gây m t tr t t n u không x lý k p th i s di n bi n ph c t p, gây tâm
  5. lý hoài nghi, thi u tin tư ng vào chính quy n, nh hư ng đ n quy n, l i ích h p pháp c a công dân và l i ích qu c gia. V i ch c năng, nhi m v đư c giao, Phòng ti p công dân c a Văn phòng UBND Thành ph , Thanh tra Thành ph thư ng b quá t i và chưa đáp ng đư c th c t ngày càng gia tăng c a công tác ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo hi n nay. 3. Th c tr ng công tác ti p dân các S , ngành và cơ s . T năm 2003 đ n năm 2008, các qu n, huy n, s , ngành đã ti p 53.643 lư t/206.318 lư t công dân đ n khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh (chi m t l 26%); các xã, phư ng, th tr n đã ti p 82.527 lư t/206.318 lư t công dân (chi m t l 40%). UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c đ u thành l p T ti p công dân v i s lư ng t 3 đ n 4 cán b (do m t đ ng chí Phó Văn phòng UBND ph trách ho c giao cho cơ quan thanh tra ph trách; các cán b khác c a T ti p công dân là cán b các phòng chuyên môn c a UBND qu n, huy n như Thanh tra, Tài nguyên Môi trư ng …). Các xã, phư ng, th tr n phân công m t đ ng chí cán b làm công tác tư pháp ho c văn phòng kiêm nhi m công tác ti p công dân. Đa s các đơn v đã b trí nơi ti p công dân, có n i quy, quy ch , l ch ti p và các đi u ki n khác ph c v t i công tác ti p dân, gi i quy t khi u n i t cáo. II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 1. Ưu đi m Công tác ti p công dân c a các cơ quan chuyên trách đã đư c chú tr ng c ng c c v t ch c và con ngư i. Nhìn chung, các đơn v t Thành ph đ n các qu n, huy n đã b trí nh ng đ ng chí cán b ti p dân chuyên trách, có ph m ch t chính tr t t, có hi u bi t trong công tác ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo. Đa s các đơn v đã b trí nơi ti p công dân, có n i quy, quy ch , l ch ti p … đ m b o vi c ti p công dân đư c thu n ti n, chu đáo theo quy đ nh. y ban nhân dân Thành ph đã ch đ o và duy trì t t ch đ ti p công dân theo đ nh kỳ c a lãnh đ o y ban nhân dân và ch đ ti p dân thư ng xuyên c a các b ph n chuyên trách. Trách nhi m c a th trư ng các c p, các ngành đư c nâng cao, l ch ti p dân c a lãnh đ o các c p (Thanh tra Thành ph , UBND các qu n, huy n, thành ph ) đư c niêm y t công khai và th c hi n theo quy đ nh c a lu t. Nh ng v vi c b c xúc, ph c t p, t n đ ng kéo dài, nh ng v khi u ki n đông ngư i đã đư c các đ ng chí Thư ng tr c Thành y, lãnh đ o Thành ph , các qu n, huy n, s , ngành quan tâm ch đ o, khi c n thi t đã tr c ti p ti p công dân t i cơ s đ ki m tra, xem xét v vi c, t ch c ti p và đ i tho i v i công dân ho c thành l p các t công tác, các đoàn thanh tra liên ngành đ xem xét, gi i quy t qua đó đã h n ch phát sinh “đi m nóng”. 2. H n ch Các cơ quan như: Văn phòng Thành y, Văn phòng Đoàn Đ i bi u Qu c h i và HĐND Thành ph , Văn phòng UBND Thành ph ti p công dân chưa t p trung vào m t đ u m i và m t đ a đi m chung. Vì v y, thi u các thông tin v v vi c gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân nên vi c x lý đơn thư nhi u khi chưa th ng nh t, chuy n đơn vòng vèo gây b c xúc cho công dân. L c lư ng cán b c a Phòng ti p công dân Văn phòng UBND Thành ph Hà N i quá ít (10 ngư i), chưa đ s c theo dõi, t ng h p đ y đ k t qu ti p công dân, x lý đơn, gi i quy t khi u n i, t cáo chung c a toàn Thành ph . V i ch c năng, nhi m v c a Phòng ti p công dân hi n nay, chưa có b ph n đôn đ c, ki m tra công tác ti p công dân đ i v i qu n, huy n, s , ngành; ki m tra, đôn đ c các v vi c mà lãnh đ o UBND Thành ph đã ch đ o sau khi ti p công dân h ng tháng; t ng h p báo cáo k t qu đã gi i quy t. Đ ng th i hi n nay còn thi u m t b ph n (đóng vai trò đ u m i) tham mưu giúp UBND Thành ph Hà N i ki m tra, đôn đ c các đơn v t ch c th c hi n các quy t đ nh gi i quy t khi u n i có hi u l c pháp lu t, thông báo gi i quy t t cáo c a UBND Thành ph và c a UBND qu n, huy n. Vi c x lý và qu n lý đơn thư, các văn b n ch đ o c a Thành ph , quy t đ nh gi i quy t khi u n i có hi u l c pháp lu t, thông báo gi i quy t t cáo c a m t s đơn v chưa th ng nh t, ch t ch . Ch đ báo cáo v công tác ti p công dân, m ng lư i thông tin, các d li u gi i quy t v vi c chưa đư c kh p n i gi a UBND Thành ph v i các qu n, huy n, s , ngành có liên quan.
  6. S ph i h p gi a các cơ quan nhà nư c có th m quy n v i các cơ quan Đ ng, đoàn th chưa đư c ch t ch nên thư ng b thi u thông tin, x lý các v vi c trùng l p d n đ n s li u ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo không th ng nh t, không đ y đ . C. NH NG Đ XU T Đ XÂY D NG BAN TI P DÂN C A UBND THÀNH PH HÀ N I Căn c pháp lý: - Căn c các đi u 74, 75, 76, 77, 78, 79 Lu t Khi u n i, t cáo. - Kho n 2, Đi u 51 Ngh đ nh s 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo và các Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo quy đ nh: Ch t ch UBND c p t nh b trí đ a đi m chung đ HĐND, UBND, Đoàn đ i bi u Qu c h i, các t ch c chính tr ti p công dân đ n khi u n i, t cáo; c 01 công ch c có ch c v phó chánh văn phòng ho c tương đương ph trách nơi ti p công dân đ t ch c th c hi n ch đ ti p công dân thư ng xuyên”. I. MÔ HÌNH BAN TI P DÂN C A UBND THÀNH PH HÀ N I Đ nâng cao hi u qu và ch t lư ng công tác ti p công dân, sau khi xin ý ki n Thư ng tr c Thành y, Thanh tra Chính ph và B N i v , UBND Thành ph đã th ng nh t xây d ng mô hình ti p công dân c a Thành ph như sau: - Nâng c p “Phòng ti p công dân tr c thu c Văn phòng UBND Thành ph ” thành “Ban ti p dân c a UBND thành ph Hà N i”. Ban ti p dân c a UBND Thành ph Hà N i tr c thu c Văn phòng UBND Thành ph Hà N i v t ch c và sinh ho t; ch u s ch đ o tr c ti p v công tác c a lãnh đ o UBND Thành ph . - UBND Thành ph b trí đ a đi m chung đ lãnh đ o Thành ph , các cơ quan: Văn phòng Thành y, Văn phòng Đoàn Đ i bi u Qu c h i và HĐND thành ph , UBND Thành ph , các t ch c chính tr ti p công dân; g i chung là “Tr s ti p dân c a Thành ph Hà N i”. 1. V trí, ch c năng c a Ban ti p dân Thành ph . Ban ti p dân c a UBND Thành ph Hà N i là cơ quan tham mưu giúp lãnh đ o UBND Thành ph t ch c ti p công dân thư ng xuyên đ ti p nh n các ki n ngh , ph n nh, khi u n i, t cáo c a công dân theo quy đ nh c a pháp lu t. Ban ti p dân c a UBND Thành ph Hà N i là đ u m i ti p nh n, phân lo i, đ xu t x lý bư c đ u đơn khi u n i, t cáo, dân nguy n, ph n nh g i đ n lãnh đ o thành ph và ch u trách nhi m theo dõi, đôn đ c ti n đ gi i quy t c a các cơ quan tham mưu, báo cáo ti n đ gi i quy t đ lãnh đ o và cơ quan ch c năng c a thành ph . Ban ti p dân c a UBND Thành ph Hà N i tr c thu c Văn phòng UBND Thành ph v t ch c và sinh ho t, đ ng th i ch u s ch đ o tr c ti p v công tác c a lãnh đ o UBND Thành ph ; có tài kho n và con d u riêng. Tr s ti p dân c a Thành ph là đ a đi m b trí các cơ quan tham gia ti p công dân thư ng xuyên g m: đ i di n Văn phòng Thành y, Văn phòng Đoàn Đ i bi u Qu c h i và HĐND thành ph , Ban ti p dân c a UBND Thành ph . Vi c ti p công dân đư c th c hi n theo ch c năng, nhi m v c a t ng cơ quan và theo s phân công, ch đ o c a lãnh đ o các cơ quan nói trên. Tr s ti p dân chính c a Thành ph đ t t i s 34 Lý Thái T , qu n Hoàn Ki m, các đ a đi m khác do UBND Thành ph quy t đ nh. Tr s ti p dân c a Thành ph do Ban ti p dân c a UBND Thành ph Hà N i qu n lý; Ban ti p dân có trách nhi m ch trì, ph i h p và t o đi u ki n thu n l i đ các cơ quan ti p dân c a Thành ph nêu trên th c hi n vi c ti p dân theo quy đ nh t i Tr s ti p dân c a Thành ph . 2. Nhi m v , quy n h n c a Ban ti p dân Thành ph . 2.1. Tham mưu và t ch c ti p công dân thư ng xuyên theo quy đ nh đ ghi nh n các yêu c u, ki n ngh , ph n ánh, khi u n i, t cáo c a công dân; gi i thích pháp lu t đ i v i t ng trư ng h p c th và hư ng d n công dân g i đơn đ n đúng cơ quan có th m quy n gi i quy t. Tham mưu cho lãnh đ o UBND Thành ph yêu c u ho c tr c ti p yêu c u cơ quan công an đ a phương có bi n pháp x lý theo quy đ nh c a pháp lu t đ i v i nh ng ngư i có hành vi gây r i, m t tr t t ho c t t p đ kích đ ng, xúi gi c ngư i khác khi u n i, t cáo vi ph m pháp lu t.
  7. 2.2. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng ph c v Lãnh đ o thành ph ti p công dân t i Tr s ti p công dân c a Thành ph ; d th o n i dung k t lu n c a Lãnh đ o thành ph , thông báo truy n đ t n i dung k t lu n ho c ch đ o c a Lãnh đ o thành ph t i các bu i ti p công dân đ g iđ n các cơ quan, đơn v có liên quan đ th c hi n. 2.3. Là cơ quan đ u m i x lý bư c đ u t t c các đơn thư khi u n i, t cáo theo lu t đ nh; đ ng th i theo dõi, đôn đ c, t ng h p, tham mưu th m đ nh các k t lu n thanh tra, quy t đ nh gi i quy t khi u n i, thông báo gi i quy t t cáo trình lãnh đ o UBND Thành ph ký ban hành; giúp Lãnh đ o thành ph theo dõi và qu n lý quá trình ti p nh n, x lý và gi i quy t đơn khi u n i, t cáo thu c th m quy n c a Thành ph . 2.4. Ki m tra, đôn đ c các qu n, huy n, s , ngành trong vi c th c hi n ý ki n ch đ o, k t lu n c a lãnh đ o Thành ph đ i v i vi c ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo. 2.5. Theo dõi, đôn đ c các cơ quan, t ch c và cá nhân th c hi n các quy t đ nh gi i quy t khi u n i đã có hi u l c pháp lu t, quy t đ nh x lý t cáo, các n i dung k t lu n, ch đ o c a Trung ương và Lãnh đ o thành ph có liên quan đ n công tác ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo. 2.6. Đ nh kỳ, th c hi n ch đ báo cáo v i Lãnh đ o thành ph v tình hình ti p công dân, x lý đơn; ti n đ thi hành các quy t đ nh gi i quy t khi u n i đã có hi u l c pháp lu t, k t qu gi i quy t và vi c th c hi n thông báo gi i quy t các đơn t cáo, các văn b n ch đ o c a Trung ương và lãnh đ o Thành ph . Đư c tham d các cu c h p và H i ngh c a UBND Thành ph liên quan đ n công tác ti p công dân và gi i quy t khi u n i, t cáo và các cu c h p giao ban tu n c a UBND Thành ph . 2.7. Ph i h p tuyên truy n pháp lu t liên quan đ n quy đ nh v công tác ti p công dân và ph i h p trong công tác hư ng d n v chuyên môn, nghi p v cho các T ti p dân c a các qu n, huy n, s , ngành. 2.8. Là đ u m i giúp UBND Thành ph trong vi c ph i h p v i Tr s ti p dân c a Trung ương Đ ng và Nhà nư c, các đơn v cơ s thu c thành ph Hà N i đ gi i quy t đưa nh ng đoàn khi u ki n đông ngư i c a Hà N i t i các cơ quan Trung ương tr v đ a phương. 3. T ch c, b máy Ban ti p dân c a UBND thành ph Hà N i có con d u riêng, đư c c p kinh phí ho t đ ng t ngân sách và m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c thành ph Hà N i. Ban ti p dân thành ph làm vi c theo ch đ th thư ng do m t Phó chánh Văn phòng UBND Thành ph tr c ti p làm Trư ng ban, ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c lãnh đ o y ban nhân dân thành ph ; có 02 Phó Trư ng ban kiêm Trư ng phòng và các Phó phòng chuyên môn, nghi p v giúp vi c. Trư ng ban ti p dân c a UBND Thành ph do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m. Các Phó trư ng ban ti p dân do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m theo đ ngh c a Trư ng ban ti p dân Thành ph . T ch c, biên ch Ban ti p dân c a UBND Thành ph Hà N i do Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t đ nh theo yêu c u nhi m v công tác đư c giao. D ki n biên ch t 20 đ n 25 ngư i (l y b sung t ngu n cán b c a Thanh tra Thành ph , m t s s , ngành và các qu n, huy n). Vi c b trí cán b , công ch c ph i căn c ch c danh, tiêu chu n, ng ch công ch c theo quy đ nh c a pháp lu t. Căn c ch c năng, nhi m v , Ban ti p dân c a UBND Thành ph có 02 phòng. C th như sau: - Phòng ti p dân và x lý đơn có các nhi m v sau: + Thư ng xuyên ti p công dân h ng ngày t i 02 đ a đi m: 34 Lý Thái T (qu n Hoàn Ki m) và đư ng Lê Tr ng T n (thành ph Hà Đông). + Ph c v vi c ti p công dân c a lãnh đ o Thành ph đ nh kỳ h ng tháng t i 04 đ a đi m. Ngoài 02 đ a đi m nêu trên s b trí thêm 02 đ a đi m m i t i tr s ti p công dân c a UBND thành ph Sơn Tây và UBND huy n Đông Anh. Tham mưu giúp lãnh đ o Ban ti p dân Thành ph và lãnh đ o UBND Thành ph trong vi c thông báo k t qu ti p công dân và x lý các đơn thư sau ti p dân theo quy đ nh.
  8. + X lý, qu n lý t t c các đơn thư nh n tr c ti p khi ti p công dân ho c b ng đư ng bưu đi n chuy n đ n UBND Thành ph ; x lý đơn khi lãnh đ o UBND thành ph ti p công dân và các văn b n ch đ o, đơn do c p trên chuy n đ n theo quy đ nh. - Phòng T ng h p có các nhi m v sau: + Ki m tra, đôn đ c các s , ngành, qu n, huy n, thành ph tr c thu c và các đơn v cơ s trong vi c ti p công dân, th c hi n quy t đ nh gi i quy t khi u n i có hi u l c pháp lu t, th c hi n thông báo gi i quy t các đơn t cáo. + Ki m tra, đôn đ c vi c th c hi n các n i dung yêu c u ch đ o c a Thành y, Đoàn Đ i bi u Qu c h i và HĐND Thành ph , UBND Thành ph , các cơ quan Trung ương v các v vi c khi u n i, t cáo thu c th m quy n c a các qu n, huy n, s , ngành, thành ph tr c thu c và các đơn v cơ s . + Nh n các k t lu n đơn khi u n i, t cáo, các d th o quy t đ nh gi i quy t khi u n i, thông báo k t qu gi i quy t đơn t cáo đ th m đ nh ho c ph i h p th m đ nh tham mưu cho Ban ti p dân trình lãnh đ o UBND Thành ph gi i quy t theo th m quy n. + T ng h p chung, th c hi n ch đ báo cáo v công tác ti p công dân và x lý đơn c a Thành ph . + Công tác hành chính, t ch c c a Ban ti p dân Thành ph . + Là đ u m i giúp UBND Thành ph trong vi c ph i h p v i Tr s ti p dân Trung ương Đ ng và Nhà nư c, các đơn v cơ s thu c Thành ph Hà N i đ gi i quy t đưa nh ng đoàn khi u ki n đông ngư i v đ a phương. II. M I LIÊN H GI A BAN TI P DÂN C A UBND THÀNH PH V I CÁC CƠ QUAN, ĐƠN V KHÁC 1. Đ i v i Văn phòng Thành y, Văn phòng Đoàn Đ i bi u Qu c h i và HĐND Thành ph . - Ti p nh n các thông tin v s lãnh đ o, ch đ o c a Thư ng tr c Thành y, Đoàn Đ i bi u Qu c h i và HĐND Thành ph có liên quan đ n vi c gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo. - Ph i h p v i Văn phòng Thành y, Văn phòng Đoàn Đ i bi u Qu c h i và HĐND Thành ph trong vi c t ng h p, báo cáo theo yêu c u c a Thành y, Đoàn Đ i bi u Qu c h i và HĐND Thành ph . 2. Đ i v i các s , ngành, đơn v tr c thu c và UBND qu n, huy n thành ph tr c thu c - Ph i h p ch t ch đ trao đ i thông tin trong quá trình ti p nh n, x lý đơn, thư khi u n i, t cáo, ph i h p x lý đ tránh báo cáo trùng l p các v vi c gi i quy t. - Ph i h p đôn đ c gi i quy t các khi u n i, t cáo trên đ a bàn và thu c lĩnh v c qu n lý c a các qu n, huy n, s , ngành, đơn v tr c thu c UBND Thành ph . - Th trư ng các s , ngành, đơn v , Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, thành ph tr c thu c căn c nhi m v , quy n h n c a đơn v mình ph i h p ho t đ ng v i Ban ti p dân Thành ph b o đ m ph c v t t nh t các yêu c u, nhi m v đư c giao và tăng cư ng hi u l c qu n lý Nhà nư c trong công tác ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo theo lu t đ nh. T i m i s , ngành, qu n, huy n, thành ph tr c thu c b trí 01 T ti p dân do Phó Chánh Văn phòng tr c ti p làm T trư ng. T ti p dân này là cơ quan tham mưu, giúp lãnh đ o đơn v t ch c ti p công dân đ gi i quy t khi u n i, t cáo, các ki n ngh , ph n nh c a công dân theo quy đ nh c a pháp lu t; đ ng th i là đ u m i ti p nh n, phân lo i, đ xu t x lý đơn. Gi a Ban ti p dân c a UBND thành ph Hà N i v i các T ti p dân c a các qu n, huy n, th xã, s , ngành có m i quan h d c. Trong đó, Ban ti p dân c a UBND thành ph Hà N i có trách nhi m ki m tra, đôn đ c k t qu ti p công dân và x lý đơn cũng như hư ng d n v chuyên môn nghi p v . Gi a các T ti p dân c a các qu n, huy n, thành ph , s , ngành có m i quan h ngang, có trách nhi m ph i h p cung c p thông tin và th c hi n công tác chuyên môn. Các T ti p dân th c hi n ph i h p trao đ i, cung c p thông tin và h p đ t xu t do Trư ng ban ti p dân Thành ph ch trì đ thông tin, t ng h p và gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c trên cơ s ch đ o, yêu c u c a lãnh đ o Thành ph v công tác ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo.
  9. Tr s ti p dân c a Thành ph và các s , ngành, qu n, huy n, thành ph tr c thu c th c hi n tin h c hóa và n i m ng dùng chung cơ s d li u. 3. Đ i v i Tr s Ti p công dân c a Trung ương Đ ng và Nhà nư c. Ph i h p ch t ch trong vi c cung c p, trao đ i thông tin, kinh nghi m chuyên môn nghi p v đ đ m b o th c hi n t t công tác ti p công dân và tham mưu giúp Lãnh đ o thành ph gi i quy t khi u n i, t cáo trên đ a bàn thành ph . D. T CH C TH C HI N Văn phòng UBND Thành ph ch trì, ph i h p v i S N i v , Thanh tra Thành ph và các cơ quan có liên quan xây d ng l trình và k ho ch c th đ tri n khai Đ án trong toàn h th ng t c p Thành ph đ n cơ s . C th như sau: 1. Giao Văn phòng UBND Thành ph ch trì, ph i h p v i S N i v tham mưu giúp UBND Thành ph Hà N i ban hành Quy t đ nh thành l p Ban ti p dân c a UBND thành ph Hà N i; Quy đ nh v t ch c và ho t đ ng c a Ban ti p dân UBND thành ph Hà N i và Quy ch ph i h p trong vi c cung c p thông tin, tài li u, ch đ báo cáo có liên quan đ n công tác ti p công dân, x lý đơn thư c a UBND thành ph Hà N i (th i gian th c hi n: trong quý II năm 2009) Giao Văn phòng UBND Thành ph nghiên c u, đi u ch nh, b sung Quy ch làm vi c c a Văn phòng UBND thành ph Hà N i cho phù h p. 2. Giao Văn phòng UBND Thành ph ch trì, ph i h p v i S N i v th c hi n vi c b nhi m, đi u đ ng theo quy đ nh đ i v i Trư ng ban ti p dân và các Phó trư ng ban; s p x p và b trí đ s lư ng cán b làm vi c theo biên ch đư c duy t trong quý II năm 2009 (l y t ngu n cán b c a Phòng Ti p công dân Văn phòng UBND thành ph Hà N i, Thanh tra Thành ph , S Tài nguyên Môi trư ng, S Xây d ng và m t s qu n, huy n). 3. Giao S N i v ch trì, ph i h p cùng Văn phòng UBND Thành ph , S Tài chính, Thanh tra Thành ph xây d ng ch đ chính sách đ i v i cán b công ch c Ban ti p dân c a UBND Thành ph ; trình UBND Thành ph trong tháng 4/2009. 4. Giao Văn phòng UBND Thành ph ch trì, ph i h p v i UBND huy n Đông Anh, UBND Thành ph Sơn Tây b trí, s p x p tr s và trang b đ phương ti n làm vi c t i 02 đ a đi m ti p công dân đ nh kỳ hàng tháng c a lãnh đ o Thành ph theo đúng quy đ nh (trong quý II năm 2009).
Đồng bộ tài khoản