Quyết định số 1935/QĐ-UB-NC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 1935/QĐ-UB-NC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1935/QĐ-UB-NC về việc cho phép Ủy ban nhân dân Quận 3 tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1935/QĐ-UB-NC

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1935/Q -UB-NC TP. H Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 1997 QUY T NNH V VI C CHO PHÉP Y BAN NHÂN DÂN QU N 3 T CH C VÀ HO T NG THÍ I M THEO CƠ CH “1 C A, 1 D U” Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21/6/1994 ; Căn c Ch th s 04/CT-TU ngày 18/10/1996 c a Thành y và Ch th s 36/CT-UB- NC ngày 11/11/1996 c a y ban nhân dân thành ph ; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân Qu n 3 (công văn s 180/UB ngày 7/3/1997) và Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph (t trình s 78/TCCQ ngày 16/4/1997) ; QUY T NNH i u 1. Nay giao cho y ban nhân dân Qu n 3 t ch c l i ho t ng c a y ban nhân dân Qu n 3 theo cơ ch “1 c a, 1 d u”. i u 2. y ban nhân dân Qu n 3 ti n hành s p x p l i các Phòng ban chuyên môn tr c thu c v chung m t tr s ; s p x p cán b , tinh g n l i biên ch , nâng cao năng su t và hi u qu ho t ng ; t ch c ti p dân và gi i quy t các yêu c u c a nhân dân theo cơ ch m i, m b o nhanh, úng pháp lu t và thu n l i cho nhân dân. y ban nhân dân Qu n 3 t ch c tri n khai T ti p nh n và tr h sơ ho t ng theo quy trình ã duy t c a qui ch kèm theo. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Ch t ch y ban nhân dân Qu n Huy n và Th trư ng các S - Ngành thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Q. CH TNCH Võ Vi t Thanh
Đồng bộ tài khoản