Quyết định số 194/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
72
lượt xem
3
download

Quyết định số 194/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 194/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định chế độ quản lý hải quan, thuế áp dụng thí điểm mở rộng chức năng của các doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 194/2003/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 194/2003/Q -BTC Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 194/2003/Q -BTC NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2003 BAN HÀNH QUY NNH CH QU N LÝ H I QUAN, THU ÁP D NG THÍ I M M R NG CH C NĂNG C A CÁC DOANH NGHI P TRONG KHU CH XU T TÂN THU N B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c các Công văn s 1395/CP-CN ngày 08/11/2002; Công văn s 891/CP-CN ngày 04/7/2003 c a Th tư ng Chính ph v thí i m m r ng ch c năng ho t ng c a KCX Tân Thu n; Căn c các Công văn s 7322/BKH/KCN ngày 18/11/2002; Công văn s 4206/BKH/KCN&KCX ngày 11/7/2003 c a B K ho ch Và u tư. Xét ngh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh ch qu n lý h i quan, thu áp d ng thí i m m r ng ch c năng c a các doanh nghi p trong Khu ch xu t Tân Thu n. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 3: T ng c c trư ng T ng c c H i quan, Th trư ng các ơn v thu c B Tài chính và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Trương Chí Trung ( ã ký) QUY NNH CH QU N LÝ H I QUAN, THU ÁP D NG THÍ I M M R NG CH C NĂNG C A CÁC DOANH NGHI P TRONG KHU CH XU T TÂN THU N
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 194/2003/Q -BTC ngày 28 tháng 11 năm 2003 c a B trư ng B Tài chính) I. QUY NNH CHUNG: 1. Quy nh này hư ng d n v th t c h i quan ch ki m tra, giám sát h i quan và qu n lý thu i v i các ho t ng xu t khNu, nh p khNu trao i hàng hoá c a các doanh nghi p ch xu t trong Khu ch xu t Tân Thu n ư c phép m r ng ch c năng ho t ng theo quy nh t i Công văn s 7322/BKH/KCN ngày 18/11/2002; Công văn s 4206/BKH/KCN&KCX ngày 11/7/2003 c a B K ho ch Và u tư. Ho t ng khác c a các doanh nghi p ch xu t không ph i là ho t ng thí i m m r ng ch c năng, vi c làm th t c h i quan, chính sách thu th c hi n theo quy nh hi n hành t i Ngh nh 36/CP ngày 24/4/1997 c a Chính ph và văn b n hư ng d n có liên quan. 2. Các doanh nghi p trong Khu ch xu t Tân Thu n ph i h ch toán riêng các ho t ng kinh doanh, d ch v thí i m; có kho, bãi riêng lưu gi các lo i hàng hoá này. II. HƯ NG D N C TH : 1. i v i d ch v cung c p hàng hoá, nguyên li u cho các doanh nghi p trong Khu ch xu t Tân Thu n và n i i t các ngu n trong nư c và nư c ngoài: i v i ho t ng này doanh nghi p ph i thành l p kho ngo i quan ho c có h p ng thuê kho ngo i quan t i Khu ch xu t Tân Thu n. Vi c thành l p kho ngo i quan; thuê kho ngo i quan; hàng hoá ưa vào, ưa ra, lưu gi , b o qu n trong kho ngo i quan và các v n liên quan th c hi n theo quy nh t i Ngh nh 101/2001/N -CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph . 2. i v i d ch v thu mua, b o qu n, gia công tái ch , óng gói các s n phNm trong nư c bán ra nư c ngoài và thu mua, b o qu n, gia công, tái ch , óng gói các s n phNm nư c ngoài bán vào n i a. 2.1. V d ch v thu mua, b o qu n, óng gói các s n phNm trong nư c bán ra nư c ngoài và thu mua, b o qu n, óng gói các s n phNm nư c ngoài bán vào n i a: - Doanh nghi p có th th c hi n d ch v này theo lo i hình hàng g i kho ngo i quan ho c; - Làm th t c xu t khNu, nh p khNu tr c ti p t i H i quan Khu ch xu t Tân Thu n n u hàng ư c xu t khNu ngay ra nư c ngoài ho c hàng nh p khNu ư c ưa tiêu th ngay trong n i a. Doanh nghi p ch xu t ph i tuân th theo úng chính sách xu t nh p khNu hi n hành. i v i d ch v thu mua, b o qu n, óng gói các s n phNm trong nư c bán ra nư c ngoài, doanh nghi p ch xu t có trách nhi m kê khai, th c hi n nghĩa v thu xu t khNu và ư c hoàn thu giá tr gia tăng i v i hàng xu t khNu.
  3. i v i d ch v thu mua, b o qu n, óng gói các s n phNm nư c ngoài bán vào n i a, doanh nghi p ch xu t có trách nhi m kê khai, th c hi n nghĩa v thu nh p khNu, thu giá tr gia tăng, thu tiêu th c bi t (n u có) như i v i hàng nh p khNu. 2.2. V ho t ng tái ch các s n phNm trong nư c bán ra nư c ngoài và tái ch các s n phNm t nư c ngoài bán vào n i a: a. i v i ho t ng tái ch s n phNm trong nư c bán ra nư c ngoài: - Khi doanh nghi p ch xu t mua s n phNm t th trư ng n i a vào Khu ch xu t Tân Thu n tái ch , H i quan Khu ch xu t Tân Thu n làm th t c xu t khNu cho các doanh nghi p, t ch c trong nư c (dư i ây g i t t là doanh nghi p trong nư c) theo quy nh i v i hàng xu t khNu. Doanh nghi p trong nư c ư c hoàn thu giá tr gia tăng i v i hàng xu t khNu. - Khi xu t khNu s n phNm ra nư c ngoài, doanh nghi p ch xu t làm th t c xu t khNu t i Chi c c H i quan Khu ch xu t Tân Thu n, trong t khai xu t khNu ph i ghi rõ hàng xu t khNu ư c mua tái ch theo t khai s , ngày. H i quan KCX Tân Thu n làm th t c xu t khNu theo quy nh hi n hành i v i hàng xu t khNu c a doanh nghi p ch xu t. b. i v i ho t ng tái ch s n phNm t nư c ngoài bán vào n i a - Khi nh p khNu s n phNm t nư c ngoài vào KCX tái ch doanh nghi p ch xu t ăng ký làm th t c nh p khNu t i H i quan KCX Tân Thu n, trong t khai h i quan ph i ghi rõ nh p tái ch tiêu th n i a. - Khi tiêu th n i a, doanh nghi p trong nư c mua hàng ph i làm th t c nh p khNu t i H i quan KCX Tân Thu n, ph i n p thu nh p khNu, thu Giá tr gia tăng, thu tiêu th c bi t (n u có) theo quy nh hi n hành i v i hàng nh p khNu. 2.3. i v i ho t ng gia công các s n phNm t trong nư c bán ra nư c ngoài và gia công s n phNm t nư c ngoài bán vào n i a: - Vì s n phNm gia công thu c quy n s h u c a các doanh nghi p t gia công không thu c quy n s h u c a doanh nghi p nh n gia công (doanh nghi p ch xu t). Do ó vi c nh n gia công, t gia công th c hi n theo quy nh hi n hành i v i hàng gia công; Vi c s n phNm t gia công t i Khu ch xu t Tân Thu n c a thương nhân nư c ngoài bán vào n i a th c hi n theo quy nh xu t, nh p khNu t i ch s n phNm gia công theo quy nh t i Ngh nh 44/2001/N -CP ngày 02/8/2001 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 57/1998/N -CP ngày 31/7/1998 c a Chính ph , Thông tư 07/2000/TT-TCHQ ngày 02/11/2000 c a T ng c c H i quan; Vi c bán s n phNm c a doanh nghi p trong nư c t gia công trong Khu ch xu t Tân Thu n ra nư c ngoài th c hi n theo quy nh hi n hành i v i hàng xu t khNu. 3. D ch v mua hàng hoá t nư c ngoài bán t i nư c th 3: - i v i d ch v này, doanh nghi p m t khai ăng ký theo lo i hình t m nh p - tái xu t. Th t c t m nh p và th t c tái xu t ư c làm t i Chi c c H i quan Khu ch xu t Tân Thu n. Vi c v n chuy n hàng hoá t m nh p t c a khNu nh p vào Khu ch
  4. xu t Tân Thu n và vi c v n chuy n hàng hoá tái xu t t KCX Tân Thu n nc a khNu xu t th c hi n theo quy nh i v i hàng chuy n c a khNu. Trư ng h p khi tái xu t s n phNm có k t h p v i s n phNm khác không ph i s n phNm t m nh p, doanh nghi p ph i ăng ký t khai riêng i v i s n phNm này theo úng lo i hình. 4. V tính thu nh p khNu trên ph n giá tr nguyên li u, v t tư nh p khNu th c hi n gia công i v i ho t ng gia công cho n i a: - Vi c ăng ký h p ng gia công và th t c h i quan th c hi n theo quy nh hi n hành i v i doanh nghi p ch xu t gia công cho n i a. - Khi nh p khNu s n phNm gia công tr l i n i a, doanh nghi p trong nư c t gia công ph i n p thu nh p khNu, thu giá tr gia tăng, thu tiêu th c bi t (n u có). Thu nh p khNu ph i n p ch tính trên ph n nguyên li u, v t tư nh p khNu t nư c ngoài c u thành trong s n phNm gia công, thu Giá tr gia tăng tính trên toàn b giá gia công c ng thu nh p khNu c ng thu tiêu th c bi t (n u có). Căn c xác nh thu nh p khNu ph i n p i v i ph n nguyên li u v t, tư nh p khNu t nư c ngoài c u thành trong s n phNm gia công g m: + Giá tr t ng lo i nguyên li u, v t tư nh p khNu c u thành trong m i ơn v s n phNm ( ư c tính b ng giá nh p khNu t nư c ngoài (CIF) ho c giá trên th trư ng n i a c a nguyên li u, v t tư cùng lo i ( ơn v tính VND) nhân v i nh m c tiêu hao c a t ng lo i nguyên li u, v t tư nh p khNu trong m i ơn v hàng hoá do doanh nghi p ch xu t t xây d ng. Giám c doanh nghi p ch xu t ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính trung th c c a nh m c này. + S lư ng s n phNm nh p tr l i n i a Vi t Nam + Thu su t thu nh p khNu i v i t ng lo i nguyên li u, v t tư. 5. Các ho t ng thí i m m r ng ch c năng trong Khu ch xu t Tân Thu n ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p 01 năm k t khi có thu nh p ch u thu ; Sau th i gian mi n thu thu nh p doanh nghi p, các ho t ng này ch u thu su t thu thu nh p doanh nghi p là 28%. III T CH C TH C HI N: 1. C c H i quan, C c Thu các t nh, thành ph , các doanh nghi p, ơn v có liên quan ch u trách nhi m tri n khai th c hi n quy nh này. 2. nh kỳ hàng Quý các doanh nghi p th c hi n thí i m m r ng ch c năng có báo cáo g i Chi c c H i quan KCX Tân Thu n, C c Thu TP. H Chí Minh nh ng v n liên quan n ho t ng m r ng ch c năng quy nh t i hư ng d n này v s lư ng hàng nh p khNu, xu t khNu, tiêu th n i a, hàng còn t n kho. Trư ng h p có d u hi u doanh nghi p không trung th c trong báo cáo ho c gian l n tr n thu H i quan KCX Tân Thu n, C c Thu Thành ph H Chí Minh ư c
  5. phép ki m tra ho t ng m r ng ch c năng c a doanh nghi p trong Khu ch xu t Tân Thu n. 3. Trong quá trình th c hi n quy nh này, các ơn v , t ch c có liên quan k p th i phát hi n nh ng vư ng m c, s h báo cáo B Tài chính có ch o k p th i.
Đồng bộ tài khoản