Quyết định số 1944/1999/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định về việc kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật các loại phương tiện cơ giới đường bộ nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 1944/1999/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định về việc kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật các loại phương tiện cơ giới đường bộ nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1944/1999/qđ-bgtvt về việc ban hành quy định về việc kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật các loại phương tiện cơ giới đường bộ nhập khẩu vào việt nam do bộ giao thông vận tải ban hành', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1944/1999/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định về việc kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật các loại phương tiện cơ giới đường bộ nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

 1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ----- -------- S : 1944/1999/Q -BGTVT Hà N i, ngày 07 tháng 8 năm 1999 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V VI C KI M TRA CH T LƯ NG VÀ AN TOÀN K THU T CÁC LO I PHƯƠNG TI N CƠ GI I Ư NG B NH P KH U VÀO VI T NAM B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c m c 6 i u 2 Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph giao cho B Giao thông V n t i "quy nh tiêu chu n k thu t các phương ti n giao thông v n t i, thi t b và ph tùng v phương ti n giao thông v n t i ư c s n xu t, nh p kh u cho phù h p v i c tính k thu t, i u ki n kinh t và an toàn v giao thông nư c ta''. Căn c m c 3 i u 3 và m c 4 i u 4 Ngh nh s 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph quy nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa; Căn c Thông tư s 1192/KCM-GTVT ngày 12 tháng 06 năm 1996 c a Liên b Khoa h c Công ngh và Môi trư ng - Giao thông V n t i hư ng d n th c hi n Ngh nh 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy nh phân công qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Xét ngh c a C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam và V trư ng V Khoa h c Công ngh . QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v vi c ki m tra ch t lư ng và an toàn k thu t các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b nh p khNu vào Vi t Nam". i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 01 năm 2000. i u 3. C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam căn c ch c năng nhi m v ph i h p v i V Khoa h c Công ngh hư ng d n, t ch c và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 4. Các Ông Chánh văn phòng B . V trư ng V Khoa h c Công ngh , V trư ng V Pháp ch V n t i. C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, Giám c S Giao thông V n t i, Giao thông Công chính các T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương và th trư ng các ơn v có liên quan theo ch c năng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
 2. KT. B TRƯ NG B GTVT TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4 - Văn phòng Chính ph ( b/c) - B Công an, C c CSGT B S - B KHCN & MT - TC H i quan - UBND các t nh, Tp tr c thu c TƯ - Các S GTVT, GTCC Lã Ng c Khuê - Công báo - Lưu HC, KHCN QUY NNH V VI C KI M TRA CH T LƯ NG VÀ AN TOÀN K THU T CÁC LO I PHƯƠNG TI N CƠ GI I Ư NG B NH P KH U VÀO VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 1944 /1999/Q -BGVT ngày 07 tháng 8 năm 1999 c a B trư ng B Giao thông v n t i) 1. QUY NNH CHUNG 1.1. Phương ti n cơ gi i ư ng b (dư i ây vi t t t là phương ti n CG B) bao g m các lo i phương ti n ư c nh nghĩa t i TCVN 6211: 1996 " Phương ti n giao thông ư ng b - Ki u - Thu t ng và nh nghĩa". 1.2. i tư ng và ph m vi áp d ng : - T t c các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh và d ch v , k c t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam (dư i ây g i t t là t ch c/cá nhân NK). khi nh p khNu các lo i phương ti n CG B tham gia giao thông trên h th ng ư ng b Vi t Nam u ph i th c hi n theo Quy nh này. - Quy nh này không áp d ng i v i phương ti n CG B nh p khNu s d ng vào m c ích quân s c a B Qu c phòng và phương ti n m b o an ninh, tr t t an toàn xã h i c a B Công an. 1.3. Phương ti n CG B ư c nh p khNu vào Vi t Nam ph i th a mãn các quy nh hi n hành c a B Giao thông V n t i (B GTVT) v ch ng lo i và tiêu chuNn k thu t i v i phương ti n CG B. 1.4. C c ăng ki m Vi t Nam là Cơ quan ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng phương ti n c a B GTVT (dư i ây g i t t là Cơ quan KTCL) t ch c và ti n hành vi c ki m tra ch t lư ng k thu t phương ti n CG B nh p khNu trong ph m vi c nư c . 2. QUY NNH V VI C KL M TRA CH T LƯ NG VÀ AN TOÀN K THU T 2.1. Quy nh i v i h sơ ki m tra
 3. H sơ ki m tra g m có: - B n ăng ký ki m tra ch t lư ng phương ti n có ghi rõ s khung, s ng cơ và năm s n xu t c a phương ti n. - B n sao ch ng t nh p khNu. - Tài li u gi i thi u tính năng k thu t i v i lo i phương ti n nh p khNu, trong ó ph i có các n i dung cơ b n sau ây: + Nh ng thông s v kích thư c. + Nh ng thông s k thu t cơ b n c a ng cơ. + Tr ng lư ng (tr ng lư ng b n thân, tr ng t i, tr ng lư ng toàn b khi y t i và phân b t i tr ng lên các tr c xe). + S ch ng i k c ngư i lái. +T c l n nh t. + Gi i thi u v : H th ng truy n l c; h th ng phanh; h th ng lái; èn chi u sáng và tín hi u. Gi i thi u v cơ c u chuyên dùng (n u có). - i v i phương ti n CG B m i, chưa qua s d ng ph i có thêm b n sao Phi u ki m tra xu t xư ng có ghi s khung, s ng cơ (n u có) do nhà s n xu t c p cho t ng phương ti n. 2.2. Quy nh v vi c mi n ki m tra i v i phương ti n CG B m i, chưa qua s d ng Mi n ki m tra ch t lư ng i v i phương ti n CG B m i, chưa qua s d ng ư c nh p khNu n u có h sơ h p l theo quy nh t i m c 2.l và th a mãn m t trong nh ng i u ki n sau : + Phương ti n có Gi y ch ng nh n phù h p tiêu chuNn c a nư c xu t khNu ã ư c Cơ quan có thNm quy n Vi t Nam th a nh n. + Phương ti n ã ư c ki m tra theo Hi p nh ho c th a thu n gi a Nhà nư c Vi t Nam v i nư c xu t khNu phương ti n. + Phương ti n ư c s n xu t trư c th i i m nh p khNu không quá 03 năm và th a mãn các yêu c u nêu t i m c l.3 . Các phương ti n này ư c c p Thông báo mi n ki m tra ch t lư ng theo m u quy nh t i Ph l c 1. 2.3. Quy nh v vi c ki m tra i v i phương ti n CG B m i, chưa qua s d ng
 4. Phương ti n CG B m i, chưa qua s d ng có h sơ h p l nhưng không th a mãn i u ki n nêu t i m c 2.2 thì ti n hành ki m tra t ng phương ti n ( trư ng h p nh p khNu ơn chi c ) ho c ki m tra ch n m u c a lô s n phNm nh p khNu, theo các h ng m c: ki m tra t ng quát; ki m tra ng cơ; ki m tra h th ng phanh và ki m tra h th ng lái như quy nh t i m c 2.4 dư i ây. 2.4. Quy nh v vi c ki m tra i v i phương ti n CG B ã qua s d ng Phương ti n CG B ã qua s d ng nh p khNu có h sơ h p l ư c ki m tra t ng phương ti n theo quy nh sau ây: - Ki m tra t ng quát - Phương ti n nh p khNu ph i th a mãn các yêu c u nêu t i m c l.3. - Có s khung, s ng cơ úng v i b n ăng ký ki m tra ch t lư ng . - Hình dáng bên ngoài và k t c u không sai khác so v i b n gi i thi u tính năng k thu t c a nhà s n xu t ã ăng ký t i Cơ quan KTCL. - Phương ti n CG B ph i tr ng thái ho t ng bình thư ng, mb o y m i công d ng, ch c năng theo b n gi i thi u tính năng k thu t. - Ki m tra thân v , bu ng lái, thùng hàng + Các kích thư c bao ph i n m trong gi i h n cho phép theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và c a B GTVT. + Không n t v , không bi n d ng, không th ng rách. + L p sơn không long l , bong tróc. + C a lên xu ng óng, m nh nhàng, không t m khi xe ch y. + Kính ch n gió và kính c a s là lo i kính an toàn, úng ch ng lo i c a phương ti n ó, phù h p v i các quy nh v an toàn cho ngư i ng i trong xe; không r n n t, xư c thành v t. + Gương chi u h u s lư ng, úng ch ng lo i, ư c nh v ch c ch n. + Khung xe: không cong vênh, n t gãy. Không m t r . - Ki m tra ng cơ + Ki m tra t ng quát : úng ch ng lo i; Không có hi n tư ng rò r nhiên li u, d u bôi trơn và nư c làm mát. + Ki m tra kh i ng : Kh i ng b ng máy kh i ng i n, cho phép kh i
 5. ng liên ti p không quá 3 lân, m i l n không quá 5 giây, ng cơ ph i ho t ng ư c. + ng cơ ph i ho t ng n nh ch vòng quay không t i; không có ti ng gõ l . + Áp su t d u bôi trơn, nhi t nư c làm mát khi ng cơ làm vi c n nh ph i n m trong gi i h n cho phép theo tài li u k thu t c a lo i ng cơ ó. + Áp su t cu i kỳ nén c a m i xi lanh ng v i s vòng quay c a máy kh i ng i n không nh hơn giá tr áp su t cu i kỳ nén ư c quy nh trong tài li u k thu t c a lo i ng cơ ó. chênh l ch áp su t cu i kỳ nén gi a các xi lanh không l n hơn: * 1kG/cm2 iv i ng cơ xăng. * 2kG/cm2 iv i ng cơ diesel. ho c không ư c vư t quá tr s quy nh trong tài li u k thu t c a ng cơ lo i ó. + N ng khí th i c a ng cơ không vư t quá m c quy nh hi n hành i v i các phương ti n ăng ký l n u. + n không vư t quá m c quy nh hi n hành cho phương ti n CG B. - Ki m tra h th ng truy n l c + dơ góc t ng h p c a bánh xe c u ch ng không vư t quá 1500. + Không ư c có b t kỳ ti ng gõ l nào h p s , h p s ph , cơ c u truy n l c chính ... khi v n hành. + Ly h p i u khi n nh nhàng, óng hoàn toàn, c t d t khoát. Hành trình t do, hành trình làm vi c c a bàn p ly h p n m trong gi i h n cho phép theo tài li u k thu t c a lo i phương ti n ó. Ly h p th y l c không có hi n tư ng rò r d u. + H p s , h p s ph : Ra vào s d dàng, không k t s , không t nh y s và không rò r d u. + C u ch ng : Ho t ng bình thư ng, không có v t n t, không ch y d u. + Các c u không bi n d ng, không có v t n t. + Các moay ơ không dơ, không bó k t. + L p xe : úng c , s lư ng, không ph ng r p, không n t v . - Ki m tra h th ng phanh + Có y các h th ng, các chi ti t theo úng tài li u k thu t c a ki u lo i xe ó.
 6. + Các ư ng ng d n d u, d n khí không n t v , không mòn, b p, không rò r . + i v i h th ng phanh d u : Sau không quá 2 l n p phanh thì h th ng phanh ph i có tác d ng. Th i gian t lúc p phanh có tác d ng n khi h t tác d ng không nh hơn 1,5 phút. + i v i h th ng phanh khí nén : Sau 10 phút ng cơ làm vi c vòng quay không t i, áp su t trong bình khí nén ph i t m c quy nh theo tài li u k thu t c a lo i xe ó. Khi p h t hành trình phanh, áp su t trong bình khí nén không nh hơn 5 kG/cm2 . Khi t t ng cơ sau 30 phút, lư ng gi m áp su t trong bình khí nén không l n hơn 0,5 kG/cm2. - Ki m tra h th ng lái + Có y các c m , các chi ti t và t ng thành theo tài li u k thu t c a lo i xe ó và ho t ng bình thư ng, n nh. + Vô lăng lái : úng ki u lo i , không n t v . + Tr c lái : úng ki u lo i, nh v úng, không có dơ d c tr c. + Cơ c u lái : úng ki u lo i, không ch y u, nh v úng, chi ti t k p ch t và phòng l ng. + Thanh và òn d n ng lái : Không bi n d ng , không có v t n t, các chi ti t k p ch t và phòng l ng. + Các kh p c u và kh p chuy n hư ng : nh v ch c ch n, chi ti t phòng l ng, không dơ, không có ti ng kêu khi l c vô lăng lái. + Ngõng quay lái : Không có dơ gi a b c và tr c, ch t nh v ch c ch n. + dơ góc c a vô lăng lái : * Ô tô con, ô tô khách n 12 ch , ô tô t i có tr ng t i n 1500 kG : không l n hơn 100. * Ô tô khách trên 12 ch : không l n hơn 200 * Ô tô t i có tr ng t i trên 1500 kG : không l n hơn 250 - Ki m tra h th ng treo + Các b ph n àn h i: nhíp, lò so, thanh xo n, ... úng ch ng lo i, s lư ng, không n t gãy, xô l ch. Không mòn thành g m t ti p giáp gi a các lá nhíp. m b o kho ng sáng g m xe úng v i tài li u k thu t c a lo i xe ó.
 7. i v i b ph n àn h i khí nén: không rò r khí nén, m b o cân b ng thân xe theo các hư ng . + Các gi m ch n th y l c ho t ng bình thư ng, không rò r d u. - Ki m tra trang thi t b i n, èn chi u sáng và tín hi u + Có y các trang thi t b i n úng v i tài li u k thu t c a ki u lo i phương ti n ó và ho t ng m b o ch c năng. + Còi i n, èn chi u sáng, èn tín hi u, g t mưa m b o tiêu chuNn an toàn k thu t theo quy nh hi n hành c a B GTVT. - Ki m tra cơ c u chuyên dùng i v i phương ti n chuyên dùng, cơ c u chuyên dùng ph i y , m b o các ch c năng theo úng v i tài li u k thu t c a lo i phương ti n ó. 2.5. X lý k t qu ki m tra 2.5.1. i v i phương ti n CG B có k t qu ki m tra t yêu c u thì Cơ quan KTCL c p Gi y ch ng nh n ch t lư ng nh p khNu (dư i ây vi t t t là Gi y CNCL) theo m u quy nh t i Ph l c 2 . 2.5.2. i v i phương ti n CG B qua ki m tra không t yêu c u thì Cơ quan KTCL ra "Thông báo không t ch t lư ng nh p khNu' theo m u quy nh t i Ph l c3 cho t ch c/ cá nhân NK bi t có bi n pháp x lý. 2.5.3. Trong th i h n 07 ngày k t khi nh n ư c "Thông báo không t ch t lư ng nh p khNu'', t ch c/cá nhân NK có th ngh Cơ quan KTCL xem xét l i k t qu ki m tra ho c yêu c u ki m tra l i. N u k t qu ki m tra l i trái v i k t qu ki m tra l n trư c ó thì t ch c/cá nhân NK không ph i tr chi phí cho vi c ki m tra l i . 3. CÁC QUY NNH KHÁC 3.1. Gi y CNCL ho c Thông báo mi n ki m tra ch t lư ng i v i các phương ti n CG B nh p kh u ư c s d ng làm các th t c sau : - ăng ký phương ti n. - Ki m nh an toàn k thu t l n u. - Khi có yêu c u c a cơ quan có th m quy n thì ư c s d ng gi i quy t các th t c nh p khNu. i v i nh ng phương ti n ã ư c ki m tra ch ng nh n ch t lư ng nhưng b hư h ng không m b o ch t lư ng trong quá trình b c x p, v n chuy n, b o qu n, ... thì Gi y CNCL ho c Thông báo mi n ki m tra ch t lư ng ã c p cho phương ti n ó s không còn giá tr .
 8. 3.2. Cơ quan KTCL có trách nhi m th c hi n úng các i u kho n c a Quy nh này và ch u trách nhi m v k t qu ki m tra c a mình; ng th i có trách nhi m khuy n ngh , hư ng d n các t ch c/ cá nhân NK nh p khNu phương ti n CG B trong vi c m b o các yêu c u ch t lư ng và an toàn k thu t c a các phương ti n nh p khNu tránh nh ng t n th t v kinh t có th xNy ra. 3.3. Các t ch c/ cá nhân NK phương ti n CG B ph i có trách nhi m thanh toán các kho n chi phí cho vi c ki m tra và c p gi y ch ng nh n ch t lư ng hàng hóa nh p khNu theo các quy nh hi n hành. 3.4. H sơ ki m tra ch t lư ng phương ti n ư c lưu tr t i cơ quan KTCL trong th i h n 05 năm. 3.5. Giao cho C c ăng ki m Vi t Nam th ng nh t phát hành, qu n lý Gi y CNCL và Thông báo mi n ki m tra ch t lư ng . 3.6. C c ăng ki m Vi t Nam xây d ng và sau khi th a thu n v i C c ư ng B Vi t Nam, V Khoa h c Công ngh ban hành Quy trình ki m tra ch t lư ng và an toàn k thu t các lo i phương ti n CG B nh p khNu. 3.7. nh kỳ 3 tháng m t l n, C c ăng ki m Vi t Nam t ng h p k t qu ki m tra ch t lư ng phương ti n CG B nh p khNu thông báo cho C c ư ng b Vi t Nam và báo cáo B GTVT (qua V Khoa h c Công ngh ). B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T C C ĂNG KI M VI T NAM NAM c l p - T do - H nh phúc ------- MINISTRY OF TRANSPORT VIETNAM REGISTER SOCIALLIST REPUBLIC OF VI TNAM Independence - freedom – happines S (N0): ............... THÔNG BÁO MI N KI M TRA CH T LƯ NG NH P KH U (Notice of exemption from quality inspection for imported motor vehicle ) Tình tr ng phương ti n ( Vehicle's status ): M i, chưa qua s d ng ( Brand new ) T ch c/ cá nhân nh p khNu (Importer). .......................................................
 9. a ch (Address): ................................................................................ Nhãn hi u phương ti n ( Vehicle's mark ): .................................................... S lo i (Model N0 ): .............................................................................. Nư c s n xu t (Country of origin ): . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Năm s n xu t (Model year):. . . . . . . . Lo i phương ti n (Vehicle's type) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã hàng hóa (Code): ............... S khung (Chassis N0): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S ng cơ (Engine N0) .................... S t khai hàng nh p khNu (Declaration N0) ................................................... S Gi y ch ng nh n (Certificate N0 ):. . . . . . . . c p ngày (Date). . . . . . . tháng . . . . . . năm ...... B i (Issued by). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C TÍNH K THU T CƠ B N (TechnicaI specifications) Tr ng lư ng b n thân (Kerb weight): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kG Tr ng t i thi t k (Pay load): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kG Tr ng lư ng toàn b (Gross weight ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kG Tr ng lư ng kéo theo cho phép (Towed weihgt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kG S ngư i cho phép ch , k c ngư i lái (Seating capacity including driver):. . . . . . . . . ngư i Kích thư c bao - Dài x R ng x Cao (Overall dimensions):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm
 10. Chi u dài cơ s (Wheel base): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm V t bánh xe trư c ( Front track ): . . . . . . .mm / V t bánh xe sau ( Rear track ) . . . . . . mm Ki u ng cơ (Engine model): ................................................................. Lo i nhiên li u ( Kind of Fuel) : . . . . . . . . . . . . Th tích làm vi c (Displacement): .. . . . cm3 Công su t l n nh t c a ng cơ/ s vòng quay (Max. output / rpm ):. . . . . . . . . . . . kW (hp) / vòng/ phút Công th c bánh xe ( Wheel formula ): ......................................................... L p xe ( Tyres ): Tr c 1(Axle N01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tr c 2 (Axle N02) . . . . . . . . . . ... Tr c 3(Axle N03). . . . . . . . . . . . . . . . .Tr c 4 (Axle N04 ). . .. . . . . . . . .... Cơ c u chuyên d ng khác (Special purpose equipment): .................................... Phương ti n cơ gi i ư ng b ư c mi n ki m tra ch t lư ng nh p kh u theo "Quy nh v vi c ki m tra ch t lư ng và an toàn k thu t các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b nh p kh u vào Vi t Nam" ban hành kèm theo Quy t nh s :..../1999/Q -BGTVT ngày .....tháng....năm 1999 c a B trư ng B Giao thông v n t i. The motor vehicles are exempted from quality inspection in compliance with " The Regulation on safety and technical quality inspection for motor vehicles imported to Vietnam annexed to The Dicision N0 ...../1999/Q -BGTVT stipulated by Ministry of Transport Gi y này có giá tr n ngày ........tháng .........năm ............. This exemption is valid until ......, ngày........tháng.......năm...... Cơ quan ki m tra (Inspection Body) Lưu ý: Thông báo này s không còn giá tr n u ch t lư ng c a phương ti n ã ki m tra b nh hư ng do v n chuy n, b o qu n, b c x p vv...
 11. Note: The notice will be expired if quality of the inspected motor vehicle is influenced by carrying, landing, storing,.... B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T C C ĂNG KI M VI T NAM NAM c l p - T do - H nh phúc ------- MINISTRY OF TRANSPORT VIETNAM REGISTER SOCIALLIST REPUBLIC OF VI TNAM Independence - freedom - happines S (N0): ............... GI Y CH NG NH N CH T LƯ NG NH P KH U (Certificate of quality conformity for imported motor vehicle ) Tình tr ng phương ti n ( Vehicle's status ) ........................... T ch c/ cá nhân nh p khNu (Importer). ....................................................... a ch (Address): ............................................................................... Nhãn hi u phương ti n ( Vehicle's mark ): ................................................... S lo i (Model N0 ): .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nư c s n xu t (Country of origin ): . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Năm s n xu t (Model year):. . . . . . . . . Lo i phương ti n (Vehicle's type) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã hàng hóa (Code): ................ S khung (Chassis N0): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S ng cơ (Engine N0) ............. S t khai hàng nh p khNu (Declaration N0) ................................................... a i m ki m tra (Place of inspection):. . . . . . . Th i gian ki m tra (Date of
 12. inspection) . . . . . . S phi u ki m tra (Inpection sheet N0 ) ......................................................... C TÍNH K THU T CƠ B N (TechnicaI specifications) Tr ng lư ng b n thân (Kerb weight): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kG Tr ng t i thi t k (Pay load): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kG Tr ng lư ng toàn b (Gross weight ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kG Tr ng lư ng kéo theo cho phép (Towed weihgt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kG S ngư i cho phép ch , k c ngư i lái (Seating capacity including driver):. . . . . . . . . . . ngư i Kích thư c bao - Dài x R ng x Cao (Overall dimensions):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Chi u dài cơ s (Wheel base): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm V t bánh xe trư c ( Front track ): . . . . . . .mm / V t bánh xe sau ( Rear track ) . . . . . . . . mm Ki u ng cơ (Engine model): .................................................................... Lo i nhiên li u ( Kind of Fuel) : . . . . . . . . . . . . Th tích làm vi c (Displacement): . . . . . . cm3 Công su t l n nh t c a ng cơ/ s vòng quay (Max. output / rpm ):. . . . . . . . . . . . kW (hp) / vòng/ phút Công th c bánh xe ( Wheel formula ): ............................................................ L p xe ( Tyres ): Tr c 1(Axle N01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tr c 2 (Axle N02 ). . . . . . . . . . ...... Tr c 3(Axle N03). . .. . . . . . . . . . . . . . . . .Tr c 4 (Axle N04 ). . . . . . . .
 13. ...... Cơ c u chuyên d ng khác ( Special purpose equipment ): ..................................... Phương ti n cơ gi i ư ng b ã ư c ki m tra và t ch t lư ng nh p kh u theo "Quy nh v vi c ki m tra ch t lư ng và an toàn k thu t các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b nh p kh u vào Vi t Nam" ban hành kèm theo Quy t nh s :...../1999/Q -BGTVT ngày .....tháng....năm 1999 c a B trư ng B Giao thông v n t i. The motor vehicles are inspected and satisfied with requirements of " The Regulation on safety and technical quality inspection for motor vehicles imported to Vietnam annexed to The Dicision N0 ...../1999/Q -BGTVT stipulated by Ministry of Transport Gi y này có giá tr n ngày ........tháng .........năm ............. This certificate is valid until ......, ngày........tháng.......năm...... Cơ quan ki m tra ( Inspection Body ) Lưu ý: Gi y ch ng nh n này s không còn giá tr n u ch t lư ng c a phương ti n ã ki m tra b nh hư ng do v n chuy n, b o qu n, b c x p vv... Note: The certìicate will be expired if quality of the inspected motor vehicle is influenced by carrying, landing, storing,.... B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C ĂNG KI M VI T c l p - T do - H nh phúc NAM ------- SOCIALLIST REPUBLIC OF VI TNAM MINISTRY OF TRANSPORT Independence - freedom - happines VIETNAM REGISTER S (N0): ............... THÔNG BÁO
 14. KHÔNG T CH T LƯ NG NH P KH U (Notice of non - conformity of quality for imported motor vehicle ) Tình tr ng phương ti n ( Vehicle's status ): ........................... T ch c/ cá nhân nh p khNu (Importer). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a ch (Address): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nhãn hi u phương ti n ( Vehicle's mark ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S lo i (Model N0 ): .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nư c s n xu t (Country of origin ): . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Năm s n xu t (Model year):. . . . . . . . Lo i phương ti n (Vehicle's type) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã hàng hóa (Code): . . . . . . . . . . . . . . . S khung (Chassis N0): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S ng cơ (Engine N0) . . . . . . . . . . . . S t khai hàng nh p khNu (Declaration N0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a i m ki m tra (Place of inspection):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Th i gian ki m tra (Date of inspection) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S phi u ki m tra (Inpection sheet N0 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phương ti n cơ gi i ư ng b ã ư c ki m tra và không t ch t lư ng nh p kh u theo "Quy nh v vi c ki m tra ch t lư ng và an toàn k thu t các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b nh p kh u vào Vi t Nam" ban hành kèm theo Quy t nh s :...../1999/Q - BGTVT ngày .....tháng....năm 1999 c a B trư ng B Giao thông v n t i. These motor vehicles are inspected and not satisfied with requirements of " The Regulation on safety and technical quality inspection for motor vehicles imported to Vietnam annexed to The Dicision N0 ...../1999/QD-BGTVT stipulated by Ministry of Transport. Lý do không t (Reasons of non-conformity ): ....................................................................... …………………………………………………………….…………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………………….... ......, ngày........tháng.......năm......
 15. Cơ quan ki m tra ( Inspection Body )

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản