Quyết định số 195/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định số 195/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 195/1999/QĐ-TTg về việc lập, sử dụng và quản lý Quỹ hỗ trợ xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 195/1999/QĐ-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 195/1999/QĐ-TTg Hà N i, ngày 27 tháng 9 năm 1999 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 195/1999/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 1999 V VI C L P, S D NG VÀ QU N LÝ QU H TR XU T KH U TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo đ ngh c a B trư ng B Tài chính và B trư ng B Thương m i, QUY T Đ NH: Đi u 1. Thành l p Qu h tr xu t kh u đ h tr , khuy n khích, đ y m nh vi c xu t kh u hàng hoá, m r ng th trư ng xu t kh u, tăng s c c nh tranh hàng xu t kh u Vi t Nam. Qu h tr xu t kh u do B Tài chính qu n lý và m tài kho n riêng t i Kho b c Nhà nư c. Đi u 2. Qu h tr xu t kh u đư c hình thành t các ngu n: 1. Kho n thu chênh l ch giá hàng nh p kh u, xu t kh u theo Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph . Nguyên t c, n i dung thu chênh l ch giá đư c quy đ nh t i Đi u 3 Quy t đ nh này. 2. Ngân sách Nhà nư c c p b sung hàng năm. 3. L phí c p h n ng ch xu t kh u, nh p kh u. 4. L phí c p gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá. 5. L phí c p gi y phép đ t và ho t đ ng c a Văn phòng đ i di n các t ch c kinh t t i Vi t Nam, m chi nhánh công ty nư c ngoài t i Vi t Nam. 6. Đóng góp c a các doanh nghi p kinh doanh xu t nh p kh u đ i v i m t hàng có chênh l ch giá hàng xu t nh p kh u nhưng chưa áp d ng ch đ thu chênh l ch giá. B Tài chính, B Thương m i quy đ nh c th ngu n thu này. 7. Các kho n thu t các ngu n khác theo Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph .
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư c m t, chuy n toàn b s dư còn l i c a Qu bình n giá và ngu n ph thu đ i vói nh ng m t hàng đang th c hi n ph thu vào Qu bình n giá theo Quy t đ nh s 151/TTg ngày 12 tháng 4 năm 1993, Qu thư ng xu t kh u theo Quy t đ nh s 764/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 1998 đ làm v n ban đ u c a Qu h tr xu t kh u. Đi u 3. Ngu n thu chênh l ch giá hàng xu t nh p kh u đư c xác đ nh như sau: 1. Đ i v i hàng nh p kh u là chênh l ch gi a giá bán trong nư c đư c th trư ng ch p nh n v i giá v n hàng nh p kh u, bao g m giá nh p kh u th c t có tính đ chi phí v n t i, phí b o hi m đ n c ng nh p kh u, thu nh p kh u theo lu t đ nh và chi phí lưu thông. 2. Đ i v i hàng xu t kh u là chênh l ch gi a giá xu t kh u th c t không bao g m chi phí v n t i, phí b o hi m v i giá v n hàng xu t kh u, bao g m giá mua th c t , thu xu t kh u theo lu t đ nh và phí lưu thông trong nư c. 3. Kho n chênh l ch giá đư c xác đ nh b ng t l ph n trăm (%) đ i v i t ng m t hàng, n u là hàng nh p kh u là t l (%) gi a ph n chênh l ch giá phát sinh v i giá nh p kh u th c t , bao g m c phí v n chuy n ngoài nư c, phí b o hi m v đ n c ng nh p kh u. N u là hàng xu t kh u là t l % gi a ph n chênh l ch giá phát sinh đ i v i giá xu t kh u th c t t i c ng xu t kh u, không tính chi phí ngoài nư c. 4. Hàng hoá xu t kh u, nh p kh u vào khu ch xu t; thi t b v t tư hàng hoá nh p kh u theo Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; hàng xu t kh u, nh p kh u đ làm hàng m u, qu ng cáo, d h i ch tri n lãm; hàng vi n tr hoàn l i và không hoàn l i; hàng là quà bi u, hàng hoá và hành lý c a ngư i xu t c nh, nh p c nh không ph i n p kho n chênh l ch giá theo Quy t đ nh này. B Tài chính bàn v i Ban V t giá Chính ph hư ng d n c th vi c th c hi n Đi u này. Đi u 4. Qu h tr xu t kh u đư c s d ng vào các m c đích: 1. H tr toàn b , ho c m t ph n lãi su t vay v n ngân hàng đ mua hàng nông s n xu t kh u khi giá c th trư ng th gi i gi m không có l i cho s n xu t trong nư c; d tr hàng nông s n đ ch xu t kh u theo ch đ o, đi u hành c a Chính ph ho c Th tư ng Chính ph . 2. H tr tài chính có th i h n đ i v i m t s m t hàng xu t kh u b l do thi u s c c nh tranh, ho c g p r i ro do nguyên nhân khách quan gây ra. 3. Thư ng v tìm ki m và m r ng th trư ng xu t kh u, m t hàng m i s n xu t l n đ u tiên tham gia xu t kh u, xu t kh u s n ph m đ t ch t lư ng cao đư c t ch c qu c t công nh n b ng văn b ng, đ t kim ng ch xu t kh u l n và hi u qu cao. 4. H tr khác theo Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph . Đi u 5.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. B Tài chính ch trì ph i h p v i B Thương m i, Ban V t giá Chính ph và các ngành liên quan hư ng d n vi c qu n lý, s d ng Qu h tr xu t kh u phù h p v i Quy t đ nh này. 2. B trư ng B Tài chính t ch c th c hi n các kho n chi h tr xu t kh u theo đúng quy đ nh sau khi trao đ i v i B Thương m i, Ban V t giá Chính ph và cơ quan qu n lý ngành hàng; đ ng th i ch u trách nhi m qu n lý Qu ch t ch theo ch đ tài chính hi n hành. Hàng năm, B Tài chính th ng nh t v i B K ho ch và Đ u tư l p k ho ch b sung Qu h tr xu t kh u t ngân sách Nhà nư c; báo cáo Th tư ng Chính ph v k t qu ho t đ ng c a Qu . 3. B trư ng B Thương m i ch trì ph i h p v i B Tài chính t ch c vi c xét thư ng và ra Quy t đ nh khen thư ng cho các doanh nghi p xu t kh u đ t tiêu chu n theo quy đ nh t i đi m 3, Đi u 4 c a Quy t đ nh này. 4. Các B qu n lý ngành hàng, đ c bi t là B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ph i h p v i Ban V t giá Chính ph , B Tài chính, B Thương m i c n xây d ng chi n lư c xu t kh u đ i v i t ng m t hàng c th , kh năng, đi u ki n xu t kh u theo t ng th i kỳ; trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh h tr m t s m t hàng, bao g m hình th c, m c và th i h n h tr . 5. Ban V t giá Chính ph ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Thương m i, các cơ quan qu n lý ngành hàng và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo dõi di n bi n giá c trong và ngoài nư c, phát hi n chênh l ch giá hàng xu t kh u, hàng nh p kh u, đ xu t danh m c hàng hoá, t l , th i gian, trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh vi c thu chênh l ch giá. 6. T ng c c H i quan ch u trách nhi m thu kho n chênh l ch giá cùng th i đi m v i thu thu xu t kh u, thu nh p kh u và n p vào tài kho n c a Qu h tr xu t kh u t i Kho b c nhà nư c. Đi u 6. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ban hành và bãi b Quy t đ nh s 151/TTg ngày 12 tháng 4 năm 1993 v hình thành, s d ng và qu n lý Qu bình n giá, Quy t đ nh s 764/1998/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 1998 v l p qu thư ng xu t kh u c a Th tư ng Chính ph . Đi u 7. B trư ng B Tài chính, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n T n Dũng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản