Quyết định số 1952/QĐ-BNN-KHCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 1952/QĐ-BNN-KHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1952/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ về công nghệ sinh học thuỷ sản đưa vào tuyển chọn năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1952/QĐ-BNN-KHCN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 1952/Q -BNN-KHCN Hà N i, ngày 30 tháng 06 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T DANH M C CÁC NHI M V KHOA H C CÔNG NGH V CÔNG NGH SINH H C THU S N ƯA VÀO TUY N CH N NĂM 2008 B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 36/2006/Q -BNN ngày 15/5/2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v/v ban hành Quy ch qu n lý tài, d án khoa h c công ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 97/2007/Q -TTg ngày 29/6/2007 c a Th tư ng Chính ph V/v phê duy t " án phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c thu s n n năm 2020"; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Danh m c các nhi m v khoa h c công ngh v công ngh sinh h c thu s n ưa vào tuy n ch n năm 2008 (danh sách t i Ph l c kèm theo). i u 2. V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t ch c và hư ng d n các cơ quan nghiên c u khoa h c tham gia tuy n ch n, th c hi n các nhi m v khoa h c công ngh v công ngh sinh h c thu s n theo quy nh qu n lý khoa h c và tài chính c a Nhà nư c. i u 3. Chánh Văn phòng; V trư ng V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B KHCN ( b/c);( ã ký) - Lưu VT, KHCN. Nguy n Vi t Th ng
  2. PH L C DANH M C CÁC NHI M V KHOA H C CÔNG NGH V CÔNG NGH SINH H C THU S N ƯA VÀO TUY N CH N NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1952/Q -BNN-KHCN ngày 30 tháng 6 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Yêu c u i v i s n ph m và yêu TT Tên tài M c tiêu c u khoa h c/ch tiêu ch t lư ng ch y u 1 Nghiên c u ng T o ư c công 1) Quy trình s n xu t tôm chân d ng công ngh ngh s n xu t tôm tr ng b m s ch b nh. sinh h c s n xu t chân tr ng b m tôm chân tr ng b s ch 5 b nh nguy 2) 3.000 c p tôm b m s ch 5 m s ch b nh (SPF) hi m thư ng g p b nh nguy hi m thư ng g p (TSV, (TSV, IHHNV, IHHNV, WSSV, MBV, YHV). C WSSV, MBV, >70g, s c sinh s n >70.000 tr ng, YHV) t l n > 75% và t l bi n thái >70%. 3) 5 - 10 tri u PL15 s ch b nh 2 Nghiên c u công Xây d ng ư c 1) Quy trình b o qu n l nh tr ng, ngh b o qu n l nh quy trình công phôi tôm sú. tr ng, phôi cá tra và ngh b o qu n tôm sú. l nh tr ng, phôi cá 2) Quy trình b o qu n l nh tr ng, tra và tôm sú. phôi cá tra. 3) T l s ng c a tr ng và phôi t 1-2% sau 1 năm b o qu n. 4) Quy mô: 4.1) Cá Tra: 3.000.000 tr ng, 200.000 phôi. 4.2) Tôm Sú: 300.000 tr ng, 20.000 phôi 3 Nghiên c u xây Có ư c quy trình 1) Quy trình công ngh nuôi c y d ng quy trình nuôi công ngh nuôi mô rong s n. c y mô th c v t c y mô th c v t s n xu t gi ng m t nh m nhân nhanh 2) Quy trình công ngh nuôi c y s th c v t thu gi ng th c v t m t s loài th c v t thu sinh ph c sinh ph c v ngh thu sinh v ngh nuôi cá c nh nư c ng t. nuôi cá c nh và phát tri n nuôi tr ng 3) S n phNm: thu s n 3.1) Gi ng thu n rong s n s ch
  3. b nh, có th nhân r ng và thích ng trong i u ki n Vi t Nam. 3.2) M t s loài th c v t thu sinh ph c v ngh nuôi cá c nh nư c ng t (3-5 loài), thích ng trong i u ki n nhân t o và có hi u qu kinh t . 4 Nghiên c u ng Xây d ng ư c 1) Xác nh ư c các gen c trưng d ng k thu t quy trình phát hi n cho vi khuNn Edwardsiella ictaluri LAMP xác nh vi nhanh, chính xác khuNn Edwardsiella và n gi n vi 2) B kit (M i, các ch t thành ictaluri gây b nh khuNn ph n, i u ki n ph n ng) phát gan th n m trên cá Edwardsiella hi n chính xác vi khuân tra. ictaluri gây b nh Edwardsiella ictaluri. S lư ng: gan th n m trên 100 b (50 ph n ng/b ) cá tra b ng k thu t LAMP 3) Quy trình t o ra b kit 4) Quy trình s d ng b kit 5) Th nghi m trên 500 m u b nh cá tra 5 Nghiên c u s n S n xu t ư c 1) Qui trình s n xu t vác-xin vô xu t vác-xin vô ho t vác-xin vô ho t ho t b ng công ngh lên men vi phòng b nh gan phòng b nh gan sinh v t. th n m trên cá tra thân m trên cá b ng công ngh lên tra. 2) Qui trình ki m nghi m cơ s men. vác-xin. 3) Tiêu chuNn s n phNm: thu n khi t, vô trùng, an toàn và hi u l c t 70% trong phòng thí nghi m. 4) Qui trình b o qu n và s d ng vác-xin. 5) S n phNm: 10.000 li u vác-xin. 6 Nghiên c u công S n xu t ư c và 1) B gi ng vi sinh v t ư c nh ngh s n xu t và ng d ng hi u qu tên n loài và c tính phòng b nh ng d ng ch phNm ch phNm vi sinh tr ng nhũn thân vi sinh trong phòng trong phòng b nh b nh tr ng nhũn tr ng nhũn thân 2) Quy trình công ngh s n xu t thân Ice - Ice rong S n. ch phNm quy mô pilot disease rong S n Vi t Nam 3) Quy trình s d ng ch phNm trong phòng b nh tr ng nhũn thân ngoài th c a.
  4. 4) S n phNm vi sinh d ng l ng t i thi u 107CFU/ml, d ng b t t i thi u 109 CFU/g áp d ng trên 10ha nuôi tr ng rong S n. Hi u qu phòng b nh tr ng nhũn thân (trong i u ki n thí nghi m): 80% 7 Nghiên c u phân Tách chi t ư c 1) Có ít nh t 1 ch ng vi sinh v t l p, nuôi c y ch ng TTX t các ch ng phân l p t cá nóc c Vi t Nam có vi sinh v t s n sinh vi sinh v t phân kh năng t ng h p TTX ư c phân Tetrodotoxin (TTX) l p t cá nóc c lo i, nh tên trong cá nóc c Vi t Nam Vi t Nam và tách 2) Quy trình công ngh nuôi c y, chi t TTX thu nh n, tách chi t TTX t ch ng vi sinh v t ã ư c phân l p quy mô phòng thí nghi m. 3) S n phNm: 10mg TTX t vi sinh v t ã ư c ki m tra, phân tích xác nh c u trúc, ch c năng, c tính 8 Nghiên c u ng ng d ng công 1) Quy trình công ngh s n xu t d ng công ngh ngh enzyme các s n phNm protein thu phân enzyme s n xu t nh m nâng cao b ng enzyme: s n phNm protein hi u qu s d ng thu phân t cá t p cá t p, ph li u cá 1.1) D ch protein thu phân cho và ph li u trong và gi m thi u ô chăn nuôi nhà máy ch bi n cá nhi m môi trư ng 1.2) B t protein th y phân cho chăn nuôi 1.3) D ch protein thu phân cho ngư i. 1.4) B t protein th y phân cho ngư i. 2) S n phNm cho chăn nuôi m i lo i 1.000kg, s n phNm cho ngư i m i lo i 100kg. Tiêu chuNn s n phNm: m t ng s > 60%; Nitơ acid amin 70-80% m t ng s ; An toàn v sinh t các tiêu chuNn tương ng cho t ng lo i s n phNm 9 Nghiên c u ng Nâng cao hi u qu 1) Quy trình công ngh vi sinh và d ng công ngh vi s d ng ph li u enzyme tách chi t protein t ph sinh và enzyme ch bi n tôm li u tôm. ch bi n ph li u thành các s n tôm thành các s n phNm có giá tr gia - S n phNm có hàm lư ng protein phNm có giá tr gia tăng cao s d ng cao (50-60%), m amin t 70 -
  5. tăng. trong th c ăn chăn 80%, ng d ng ư c trong chăn nuôi và th c nuôi và t tiêu chuNn v sinh an phNm. toàn. Có 10 kg s n phNm. 2) Quy trình công ngh s n xu t chitin có ng d ng phương pháp vi sinh và enzyme. - S n phNm chitin t tiêu chuNn t tinh s ch 90%. Có 200kg s n phNm 3) Quy trình công ngh s n xu t N- axetyl chito-oligosaccharit có ng d ng phương pháp vi sinh và enzyme. - S n phNm N- axetyl chito- oligosaccharit t tinh s ch 90%. Có 20kg s n phNm t tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm
Đồng bộ tài khoản