Quyết định số 1953QĐ/TCCB về việc chuyển trường Đào tạo bồi dưỡng công nhân, cán bộ cơ khí mỏ về Tổng công ty Cơ khí năng lượng và mỏ do Bộ Công nghiệp ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 1953QĐ/TCCB về việc chuyển trường Đào tạo bồi dưỡng công nhân, cán bộ cơ khí mỏ về Tổng công ty Cơ khí năng lượng và mỏ do Bộ Công nghiệp ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1953qđ/tccb về việc chuyển trường đào tạo bồi dưỡng công nhân, cán bộ cơ khí mỏ về tổng công ty cơ khí năng lượng và mỏ do bộ công nghiệp ban hành', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1953QĐ/TCCB về việc chuyển trường Đào tạo bồi dưỡng công nhân, cán bộ cơ khí mỏ về Tổng công ty Cơ khí năng lượng và mỏ do Bộ Công nghiệp ban hành

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1953Q /TCCB Hà N i, ngày 16 tháng 7 năm 1996 QUY T NNH V/V CHUY N TRƯ NG ÀO T O B I DƯ NG CÔNG NHÂN, CÁN B CƠ KHÍ M V T NG CÔNG TY CƠ KHÍ NĂNG LƯ NG VÀ M B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và b máy, t ch c c a B Công nghi p, Căn c văn b n s 3193/ MDN ngày 03 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph ng ý tách Trư ng ào t o b i dư ng công nhân, cán b cơ khí m (trư c âythu c Công ty than C m Ph ) ra kh i cơ c u t ch c c a Trư ng công nhân m C mPh , và chuy n v T ng công ty Cơ Khí năng lư ng và m . Căn c "Quy ch trư ng d y ngh Nhà nư c" ban hành theoQuy t nh s 382 Q /THDN ngày 27 tháng 2 năm 1993 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o; Theo ngh c a ng chí V trư ng V T ch c Cán b , QUY T NNH i u 1. Tách Trư ng ào t o b i dư ng công nhân, cán b cơkhí m (trư c ây thu c Công ty than CNm Ph - T ng Công ty than Vi t Nam) rakh i cơ c u t ch c c a Trư ng công nhân m CNm Ph , và chuy n v T ng công tyCơ Khí năng lư ng và m qu n lý. i u 2. T ng công ty Than Vi t Nam có trách nhi m bàn giaocho T ng công ty Cơ Khí năng lư ng và m toàn b v n, tài s n, i ngũ cán b giáo viên, công nhân viên, cơ s v t ch t, v.v... c a Trư ng ào t o công nhân,cán b cơ khí m (có trư c và sau khi sáp nh p vào Trư ng ào t o cán b côngnhân than CNm Ph ) trư c ngày 30 tháng 7 năm 1996. Sau khi hoàn thành vi c bàn giaotrên, T ng công ty Than Vi t Nam, T ng công ty Cơ Khí năng lư ng và m , Trư ng ào t o b i dư ng công nhân, cán b cơ khí m báo cáo B Công nghi p và Chínhph bi t. i u 3. Các ng chí: Chánh Văn phòng B , Chánh thanh traB , V trư ng V T ch c - Cán b và các V ch c năng, T ng giám c T ng công tyThan Vi t Nam, T ng giám c T ng công ty Cơ Khí năng lư ng và m có tráchnhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Giã T n Dĩnh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản