Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
75
lượt xem
14
download

Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 196/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 196/2004/Q -TTG NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2004 PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH DI DÂN, TÁI NNH CƯ D ÁN TH Y I N SƠN LA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 44/2001/QH10 Kỳ h p th 9, Qu c h i khoá X và Ngh quy t s 13/2002/QH11 Kỳ h p th 2, Qu c h i khoá XI v công trình th y i n Sơn La; Căn c Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24 tháng 8 năm 1998 c a Chính ph ; Căn c Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph ã ư c s a i, b sung t i Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 92/Q -TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t u tư D án th y i n Sơn La; Căn c Quy t nh s 459/Q -TTg ngày 12 tháng 5 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy nh v b i thư ng, di dân, tái nh cư D án th y i n Sơn La; Căn c Quy t nh s 1251/Q -TTg ngày 23 tháng 11 năm 2004 v vi c s a i, b sung m t s i u c a c a Quy t nh s 459/Q -TTg ngày 12 tháng 5 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph . Xét ngh c a B K ho ch và u tư (công văn s 6663 BKH/T &GS T ngày 21 tháng 10 năm 2004), B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (t trình s 2013/BNN- HTX ngày 26 tháng 8 năm 2004) và ý ki n c a U ban nhân dân các t nh: Sơn La, i n Biên, Lai Châu, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th di dân, tái nh cư D án th y i n Sơn La theo các n i dung sau: 1. M c tiêu, nhi m v , yêu c u di dân, tái nh cư D án th y i n Sơn La. a) M c tiêu: Di dân, tái nh cư D án th y i n Sơn La ph i t o ư c các i u ki n ng bào tái nh cư s m n nh ch và i s ng, trên cơ s khai thác ti m năng v tài
  2. nguyên và s c lao ng, t ng bư c thay i cơ c u kinh t , phát tri n s n xu t, nâng cao thu nh p, cu c s ng v t ch t, tinh th n ngày càng t t hơn nơi cũ, góp ph n phát tri n kinh t - xã h i vùng Tây B c theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p nông thôn, gi v ng n nh chính tr - xã h i, qu c phòng, an ninh và b o v môi trư ng sinh thái. b) Nhi m v : t nay n năm 2010 t ch c th c hi n b i thư ng, di chuy n và tái nh cư cho h gia ình và cá nhân thu c i tư ng di dân tái nh cư; b i thư ng di chuy n và xây d ng l i k t c u h t ng và công trình ki n trúc - văn hóa xã h i c a các t ch c, ơn v trong m t b ng thi công và vùng ng p c a h ch a D án th y i n Sơn La. c) Yêu c u: - Công tác di dân, tái nh cư ph i ư c các c p, các ngành, các oàn th qu n chúng ph i h p ch t ch t ch c và th c hi n theo phương châm: Trung ương quy nh và hư ng d n cơ ch , chính sách chung, các t nh c th hoá và t ch c tri n khai th c hi n. - Tái nh cư trong vùng, trong t nh là chính, th c hi n các hình th c tái nh cư khác nhau: t p trung nông thôn và ô th , xen ghép, t nguy n di chuy n, phù h p v i các i u ki n cho s n xu t, phong t c, t p quán và nguy n v ng c a ng bào các dân t c nơi i cũng như nơi n. Khuy n khích ng bào t di chuy n nhà cũ, t xây d ng nhà t i nơi tái nh cư theo quy ho ch và khuy n khích hình th c tái nh cư xen ghép. Di dân, tái nh cư c n coi tr ng vi c b o t n và phát huy b n s c văn hóa, s oàn k t gi a dân tái nh cư và dân s t i. - Ưu tiên ngu n v n l ng ghép t các chương trình, d án u tư khác trên a bàn (giao thông, th y l i, i n, xây d ng ô th m i v.v...) v i d án di dân, tái nh cư xây d ng ng b h th ng k t c u h t ng t i các vùng tái nh cư. 2. Phương án quy ho ch di dân, tái nh cư a) V thi t h i và s dân ph i di chuy n n năm 2010: - T ng di n tích t b ng p 23.333 ha, trong ó: t nông nghi p 7.670 ha; t lâm nghi p có r ng 3.170 ha; t chuyên dùng 879 ha; t 527 ha; t chưa s d ng 11.087 ha. - T ng h p giá tr thi t h i v tài s n c a h tái nh cư, công trình ki n trúc và k t c u h t ng kho ng 1.788 t ng, trong ó: giá tr thi t h i tài s n c a các t ch c là 737 t ng, giá tr thi t h i tài s n c a h gia ình và cá nhân là 1.051 t ng. - S dân ph i di chuy n d tính n năm 2010 ( ã tính d phòng 10%) là 18.897 h , 91.100 khNu (t nh Sơn La 12.479 h , 62.394 khNu; t nh i n Biên 3.840 h , 14.959 khNu; t nh Lai Châu 2.578 h , 13.747 khNu) thu c 8 huy n, th xã b nh hư ng (t nh Sơn La 3 huy n, t nh i n Biên 3 huy n, t nh Lai Châu 2 huy n). b) Phương án b trí tái nh cư :
  3. T nh Sơn La: trên a bàn t nh Sơn La có 10 vùng (thu c 10 huy n), 83 khu (thu c 83 xã), 218 i m tái nh cư, b trí 100% s h tái nh cư c a t nh, g m 12.479 h , 62.394 khNu, d ki n b trí như sau: - Vùng tái nh cư huy n Quỳnh Nhai: g m 9 khu, 30 i m, b trí 2.070 h (trong ó có 560 h phi nông nghi p t i th tr n Phiêng Lanh, 1.510 h nông nghi p). Hư ng s n xu t: tr ng các lo i cây lương th c, cây công nghi p ng n ngày, cây ăn qu , tr ng r ng nguyên li u, chăn nuôi i gia súc. M i h tái nh cư ư c giao t 1,0 - 1,5 ha t nông nghi p, t 3,0 - 5,0 ha t lâm nghi p và t tr ng c chăn nuôi. i v i h phi nông nghi p, hư ng s n xu t ch y u là s n xu t công nghi p và d ch v . - Vùng tái nh cư huy n Mư ng La: g m 7 khu, 17 i m, b trí 1.439 h . Hư ng s n xu t: tr ng lúa, ngô và cây lương th c khác, cây công nghi p, cây ăn qu , tr ng r ng nguyên li u, chăn nuôi i gia súc, gia c m. M i h tái nh cư ư c giao t 1,2 - 1,5 ha t nông nghi p, 0,5 - 1,0 ha t lâm nghi p và t tr ng c chăn nuôi, nuôi tr ng th y s n. - Vùng tái nh cư huy n Thu n Châu: g m 16 khu, 39 i m, b trí 1.677 h . Hư ng s n xu t: tr ng cây lương th c, cây công nghi p như chè các lo i, cà phê chè, cây ăn qu , tr ng r ng nguyên li u; chăn nuôi i gia súc, gia c m. M i h tái nh cư ư c giao t 1,2 - 1,5 ha t nông nghi p, t 1,5 - 2,0 ha t lâm nghi p và t tr ng c chăn nuôi. - Vùng tái nh cư huy n M c Châu: g m 13 khu, 28 i m, b trí 1.651 h . Hư ng s n xu t: tr ng cây lương th c, tr ng chè, rau các lo i, cây ăn qu ; chăn nuôi bò s a, bò th t. M i h tái nh cư ư c giao t 0,5 - 1,0 ha t tr ng cây lâu năm, t 0,5 - 1,0 ha t lâm nghi p và t tr ng c chăn nuôi. - Vùng tái nh cư huy n Mai Sơn: g m 13 khu, 36 i m, b trí 1.665 h . Hư ng s n xu t: tr ng cây lương th c: lúa, ngô cao s n, tr ng chè và cây công nghi p khác, tr ng rau các lo i, cây ăn qu , tr ng r ng nguyên li u; chăn nuôi i gia súc. M i h tái nh cư ư c giao t 1,5 - 2,0 ha t nông nghi p, t 2,0 - 2,5 ha t lâm nghi p và t tr ng c chăn nuôi. - Vùng tái nh cư huy n Yên Châu: g m 7 khu, 16 i m, b trí 750 h . Hư ng s n xu t: tr ng cây lương th c, cây nguyên li u, tr ng chè và cây ăn qu , tr ng r ng nguyên li u; chăn nuôi i gia súc; s n xu t th c ăn gia súc. M i h tái nh cư ư c giao t 1,0 - 1,5 ha t nông nghi p, t 2,0 - 2,5 ha t lâm nghi p và ng c chăn nuôi. - Vùng tái nh cư huy n Sông Mã: g m 5 khu, 17 i m, b trí 830 h . Hư ng s n xu t: tr ng cây lương th c, cây công nghi p, tr ng rau, tr ng cây ăn qu , tr ng r ng nguyên li u; chăn nuôi i gia súc. M i h tái nh cư ư c giao t 1,2 - 1,6 ha t nông nghi p, t 1,5 - 2,0 ha t lâm nghi p và t tr ng c chăn nuôi. - Vùng tái nh cư huy n S p C p: g m 5 khu, 19 i m, b trí 885 h . Hư ng s n xu t: tr ng cây lương th c, cây công nghi p ng n ngày, rau, cây lâu năm ch y u là cây ăn qu , tr ng r ng nguyên li u; chăn nuôi i gia súc. M i h tái nh cư ư c giao t 1,2 - 1,7 ha t nông nghi p (trong ó có 0,2 - 0,3 ha t tr ng lúa), t 2,0 - 2,5 ha t lâm nghi p và t tr ng c chăn nuôi.
  4. - Vùng tái nh cư huy n B c Yên: g m 4 khu, 7 i m, b trí 350 h . Hư ng s n xu t: tr ng cây lương th c, cây công nghi p ng n ngày, cây lâu năm ch y u là chè, cây ăn qu , tr ng r ng nguyên li u; chăn nuôi bò th t. M i h tái nh cư ư c giao t 1,0 - 1,3 ha t tr ng cây hàng năm, t 0,7 - 1,0 ha t tr ng cây lâu năm, t 2,5 - 4,0 ha t lâm nghi p và t tr ng c chăn nuôi. - Vùng tái nh cư th xã Sơn La: g m 4 khu, 9 i m, b trí 470 h . Hư ng s n xu t: tr ng cây lương th c, cây công nghi p ng n ngày, rau, cây lâu năm g m cà phê, chè, cây ăn qu , tr ng r ng nguyên li u; chăn nuôi i gia súc, gia c m. M i h tái nh cư ư c giao t 1,2 - 1,4 ha t nông nghi p, t 0,5 - 0,7 ha t lâm nghi p và t tr ng c chăn nuôi. T nh Lai Châu: trên a bàn t nh Lai Châu có 4 vùng, 7 khu v i 24 i m tái nh cư, có kh năng b trí kho ng 4.043 h , g m 2.578 h tái nh cư c a t nh Lai Châu (100%) và có th b trí kho ng 1.500 h tái nh cư c a t nh i n Biên, d ki n b trí như sau: - Vùng tái nh cư huy n Sìn H : g m 3 khu, 13 i m, b trí 1.666 h : + Khu tái nh cư vùng th p huy n Sìn H : g m 9 i m, b trí 1.246 h c a các xã vùng th p Sìn H . Hư ng s n xu t chính c a vùng là tr ng lúa nư c, ngô cao s n, l c, u tương, tr ng r ng nguyên li u; phát tri n chăn nuôi. Bình quân m i h ư c giao 0,63 ha t tr ng lúa; 1,93 ha t nương r y, 0,2 ha t tr ng cây lâu năm, t 2,0 - 3,0 ha t lâm nghi p và t tr ng c chăn nuôi. + Khu tái nh cư Lê L i: g m 3 i m, b trí 270 h c a xã Lê L i. Hư ng s n xu t: tr ng lúa nư c, ngô cao s n, l c, u tương, tr ng r ng nguyên li u gi y; phát tri n chăn nuôi. Bình quân m i h ư c giao 0,27 ha t tr ng lúa, 0,4 ha t nương r y, t 1,5 - 2,0 ha t lâm nghi p và t tr ng c chăn nuôi. + Khu tái nh cư Chi ng Chăn: g m 1 i m, b trí 150 h c a xã Chăn Nưa. Hư ng s n xu t: tr ng lúa, ngô, tr ng tre l y măng và làm nguyên li u gi y, s d ng có hi u qu t bán ng p. Bình quân m i h ư c giao 0,72 ha t nông nghi p (trong ó có 0,6 ha t lúa), 1,25 ha t lâm nghi p tr ng cây nguyên li u gi y, t bán ng p 0,3 ha. - Vùng tái nh cư huy n Mư ng Tè: g m 1 khu tái nh cư N m H ng, 4 i m, b trí 377 h c a xã N m H ng. Hư ng s n xu t: tr ng lúa nư c, ngô, l c, u tương, tr ng r ng nguyên li u và phát tri n chăn nuôi. Bình quân m i h ư c giao 0,53 ha t tr ng lúa, 1,39 ha t nương r y, 0,3 ha t tr ng cây lâu năm, t 1,5 - 2,0 ha t lâm nghi p và t tr ng c chăn nuôi. - Vùng tái nh cư Phong Th : g m 1 khu tái nh cư t i Pa So - Hu i Luông, 2 i m, b trí 500 h , g m 300 h phi nông nghi p c a th xã Lai Châu (t nh i n Biên) và 200 h phi nông nghi p c a xã Chăn Nưa. Hư ng s n xu t: tr ng lúa, ngô, tr ng tre l y măng và làm nguyên li u gi y. Bình quân m i h ư c giao 0,4 ha t tr ng lúa, 1,4 ha t nương r y, 0,3 ha t tr ng cây lâu năm, t 1,5 - 2,0 ha t lâm nghi p và t tr ng c chăn nuôi. - Vùng tái nh cư Tam ư ng: g m 2 khu, 5 i m, b trí 1.500 h :
  5. + Khu tái nh cư th xã Lai Châu m i: g m 2 i m, b trí 1.000 h , trong ó có 800 h phi nông nghi p c a th xã Lai Châu cũ và 200 h nông nghi p c a xã Chăn Nưa. Quy mô tái nh cư ph i phù h p v i quy ho ch phát tri n th xã Lai Châu m i b trí h tái nh cư phi nông nghi p. + Khu tái nh cư Bình Lư: g m 3 i m, b trí 500 h , trong ó có 100 h phi nông nghi p, 400 h nông nghi p (g m 200 h xã Chăn Nưa và 200 h t nơi khác). Hư ng s n xu t: tr ng lúa, ngô, cây ăn qu , tr ng r ng nguyên li u và phát tri n chăn nuôi bò. M i h ư c giao t 1,2 - 1,5 ha t nông nghi p, t 2,0 - 3,0 ha t lâm nghi p và t tr ng c chăn nuôi. T nh i n Biên: d báo n năm 2010 s dân ph i di chuy n c a t nh i n Biên là 3.840 h , trong ó b trí trên a bàn t nh là 2.739 h , g m 2.087 h tái nh cư ô th và 652 h tái nh cư nông thôn ( ã di chuy n 200 h n khu tái nh cư m u N m Chim, Si Pa Phìn); b trí tái nh cư t i t nh Lai Châu 1.101 h ; phương án b trí tái nh cư như sau: - Vùng tái nh cư th xã Lai Châu cũ: g m 3 khu, 3 i m, có kh năng b trí 900 h , trư c m t b trí 475 h có nguy n v ng tái nh cư t i ch . Hư ng s n xu t: tr ng lúa nư c, ngô cao s n, u tương và phát tri n chăn nuôi. M i h tái nh cư ư c giao t 1,1 - 1,5 ha t nông nghi p (trong ó, t 0,4 - 0,6 ha t tr ng lúa), t 2,0 - 2,5 ha t lâm nghi p và t tr ng c chăn nuôi. - Vùng tái nh cư thành ph i n Biên Ph : g m 4 khu thu c 4 phư ng : Noong Bua, Thanh Trư ng, Nam Thanh và Tân Thanh, có kh năng b trí 1.000 h . Trư c m t b trí 819 h (g m 116 h nông nghi p và 703 h phi nông nghi p c a th xã Lai Châu cũ) có nguy n v ng tái nh cư t i thành ph i n Biên Ph . - Vùng tái nh cư th tr n huy n i n Biên: g m 1 khu, 1 i m, có kh năng b trí 400 h . Trư c m t b trí 84 h tái nh cư phi nông nghi p c a th xã Lai Châu. D ki n hình thành th tr n huy n i n Biên t i Pú T u có kh năng b trí kho ng 400 h , trư c m t b trí 84 h . - Vùng tái nh cư huy n i n Biên: g m 1 khu t i Mư ng Nhà, 2 i m, có kh năng b trí 300 h , trư c m t b trí 134 h nông nghi p c a th xã Lai Châu. Hư ng s n xu t: tr ng lúa nư c, tr ng cây ăn qu , tr ng r ng phòng h và r ng s n xu t; chăn nuôi trâu, bò th t. M i h tái nh cư ư c giao kho ng 1,3 ha t nông nghi p (trong ó có 0,35 ha t tr ng lúa, 0,4 ha t nương r y), t 0,8 - 1,0 ha t lâm nghi p và t tr ng c chăn nuôi. - Vùng tái nh cư huy n i n Biên ông: g m 1 khu, 1 i m tái nh cư t i Pú Nhi, b trí 200 h c a xã Lay Nưa. Hư ng s n xu t: tr ng lúa nư c, chè, tr ng r ng phòng h , r ng s n xu t; chăn nuôi trâu, bò th t. M i h ư c giao kho ng 1,5 ha t nông nghi p (trong ó có 0,4 ha t tr ng lúa, 0,5 ha t nương r y), t 0,7 - 1,0 ha t lâm nghi p và t tr ng c chăn nuôi. - Vùng tái nh cư huy n Mư ng Lay: g m 3 khu, 3 i m, b trí 300 h (trong ó ã ti p nh n 200 h c a xã Chăn Nưa t i N m Chim), còn 100 h s b trí t i 2 i m Vân H và H Chim. Hư ng s n xu t: tr ng lúa nư c, ngô cao s n, l c, u tương; khoanh nuôi, b o v r ng; phát tri n chăn nuôi. M i h ư c giao kho ng 2,5 ha t
  6. nông nghi p (trong ó có 1,1 ha t tr ng lúa), t 3,5 - 5,7 ha t lâm nghi p và t tr ng c chăn nuôi. - Vùng tái nh cư huy n T a Chùa: g m 3 khu, 3 i m, b trí 400 h , trư c m t b trí 170 h tái nh cư t i ch . Hư ng s n xu t chính: tr ng lúa nư c, ngô cao s n, l c, u tương, tr ng r ng nguyên li u và phát tri n chăn nuôi. M i h ư c giao kho ng 1,2 ha t nông nghi p (trong ó có 0,39 ha t tr ng lúa, 0,4 ha t nương r y), t 0,8 - 1,0 ha t lâm nghi p và t tr ng c chăn nuôi. - Vùng tái nh cư huy n Mư ng Nhé: g m 5 khu, 11 i m, b trí 1.421 h (g m 300 h phi nông nghi p và 1.121 h nông nghi p). Trư c m t, b trí 672 h (g m 290 h c a th xã Lai Châu cũ, 217 h c a huy n Mư ng Lay, 165 h c a huy n T a Chùa). Hư ng s n xu t: tr ng lúa nư c, ngô cao s n, l c, u tương; khoanh nuôi, b o v r ng; phát tri n chăn nuôi. M i h ư c giao kho ng 1,8 ha t nông nghi p (trong ó có 0,4 - 0,7 ha t tr ng lúa), t 2,5 - 3,0 ha t lâm nghi p và t tr ng c chăn nuôi. c) Phương án c th b trí khu, i m, s h tái nh cư trên a bàn các t nh, th c hi n theo s li u t i báo cáo chính c a Quy ho ch t ng th di dân, tái nh cư D án th y i n Sơn La, kèm theo t trình s 2013-BNN-HTX ngày 26 tháng 8 năm 2004 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. d) Ti n di dân, tái nh cư : ti n di dân, tái nh cư ph i áp ng ti n dâng nư c h ch a; d ki n ti n các năm như sau: ơn v tính: h TT H ng m c Năm D D báo s h di chuy n qua các năm báo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 T ng s 14.993 18.897 3.025 3.287 7.015 3.570 1.552 449 1 T nh Sơn La 9.650 12.479 2.846 2.384 5.318 1.824 108 0 2 T nh i n 3.219 3.840 0 185 1.181 1.135 919 420 Biên 3 T nh Lai 2.124 2.578 179 718 516 611 525 29 Châu 3. T ng m c v n u tư, ngu n v n và phân kỳ v n u tư : a) T ng m c v n u tư: 10.294.915 tri u ng, trong ó: - Tái nh cư khu v c nông thôn: 7.092.873 tri u ng - Tái nh cư khu v c ô th : 1.650.000 tri u ng - Chi phí khác (kh o sát thi t k , qu n lý, d phòng): 1.552.042 tri u ng.
  7. b) Ngu n v n u tư: - Ngu n v n T ng công ty i n l c Vi t Nam: 4.633.031 tri u ng. - Ngu n v n ngân sách nhà nư c: 5.000.000 tri u ng. - Ngu n v n vay ưu ãi và huy ng t các h dân, các doanh nghi p phát tri n s n xu t, d ki n là: 661.884 tri u ng. c) D ki n phân kỳ v n u tư hàng năm: ơn v tính : tri u ng H ng T ng s Phân theo năm m c Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2005 2009 2010 2006 2007 2008 T ng 10.294.915 3.009.232 2.525.895 2.887.497 1.317.205 477.167 77.919 s I. T C khu v c 7.092.873 1.869.030 1.558.573 2.178.961 1.035.019 387.941 63.349 nông thôn 1. Chi phí b i 1.429.329 326.397 272.757 594.048 204.947 21.811 9.369 thư ng 2. u tư xây d ng 3.463.768 1.003.366 838.582 847.569 508.709 265.542 0 khu T C 3. u tư s n xu t 2.199.776 539.267 447.234 737.344 321.363 100.588 53.980 và h tr T C II. T C khu 1.650.000 577.500 495.000 412.500 165.000 0 0 v c ô th III. 1.552.042 562.702 472.322 296.036 117.186 89.226 14.570
  8. Chi phí khác i u 2. T ch c th c hi n 1. Trách nhi m c a các B , ngành Trung ương a) Trách nhi m c a các B , ngành: Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Công nghi p, Xây d ng, K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i; Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; các B , ngành có liên quan và T ng công ty i n l c Vi t Nam th c hi n nhi m v c a B , ngành v công tác di dân, tái nh cư D án th y i n Sơn La ã ư c Th tư ng Chính ph giao t i Quy t nh s 92/Q -TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 v phê duy t u tư D án th y i n Sơn La; Quy t nh s 677/Q - TTg ngày 18 tháng 6 năm 2004 v vi c ban hành Quy ch ho t ng c a Ban Ch o Nhà nư c D án th y i n Sơn La; Quy t nh s 459/Q -TTg ngày 12 tháng 5 năm 2004 v vi c ban hành quy nh v b i thư ng, di dân, tái nh cư D án th y i n Sơn La. ưb) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: ngoài nh ng nhi m v quy nh t i m c a kho n 1 i u này, B th c hi n nh ng nhi m v sau: - Hư ng d n U ban nhân dân các t nh Sơn La, i n Biên, Lai Châu l p, thNm nh, phê duy t quy ho ch chi ti t khu tái nh cư trên a bàn c a t ng t nh; quy ho ch vùng s n xu t nông, lâm nghi p g n v i ch bi n, tiêu th s n phNm, trư c m t t p trung cho nh ng vùng tái nh cư D án th y i n Sơn La. - Ch o vi c l p d án b o v , khôi ph c và phát tri n r ng c a vùng Tây B c, trong ó c bi t chú ý khôi ph c r ng phòng h h th ng Sông à, trình Th tư ng Chính ph phê duy t. - ThNm nh, phê duy t quy ho ch chi ti t khu tái nh cư cho t nh có dân tái nh cư n t t nh khác, khu tái nh cư phát sinh trong quá trình th c hi n di dân, tái nh cư nhưng chưa có trong phương án b trí tái nh cư, quy nh t i m c b kho n 2 i u 1 c a Quy t nh này và t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph . - Xem xét, có ý ki n i v i các t nh Sơn La, i n Biên, Lai Châu trong vi c i u ch nh, b sung quy mô s h b trí t i khu tái nh cư ã ư c quy nh t i m c b kho n 2 i u 1 c a Quy t nh này, theo ngh c a U ban nhân dân các t nh. - Hư ng d n các t nh t ch c th c hi n vi c ki m tra, giám sát trong quá trình th c hi n b i thư ng, di dân, tái nh cư: t khâu quy ho ch chi ti t, th c hi n các d án thành ph n n khi bàn giao công trình ưa vào s d ng. - Sau khi các t nh hoàn thành quy ho ch chi ti t, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và U ban nhân dân các t nh Sơn La, i n Biên, Lai Châu i u ch nh, b sung Quy ho ch t ng th trình Th tư ng Chính ph quy t nh.
  9. c) B N i v ch trì, ph i h p v i U ban nhân dân các t nh Sơn La, i n Biên, Lai Châu khNn trương xây d ng phương án t ch c l i các ơn v hành chính c a các xã b ng p, các xã ti p nh n dân tái nh cư trình c p có thNm quy n phê duy t. d) B Th y s n: hư ng d n các t nh Sơn La, i n Biên, Lai Châu xây d ng quy ho ch phát tri n nuôi tr ng th y s n; ch o các cơ quan nghiên c u khoa h c, Trung tâm khuy n ngư qu c gia hư ng d n nông dân l a ch n gi ng loài, k thu t nuôi tr ng th y s n phù h p t i vùng lòng h h th ng Sông à. ) B Văn hóa - Thông tin ch trì, ph i h p v i v i U ban nhân dân các t nh Sơn La, i n Biên, Lai Châu kh o sát, ánh giá, l p d án b o t n di s n văn hóa vùng ng p lòng h và vùng tái nh cư, trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh hi n hành. 2. Trách nhi m c a U ban nhân dân các t nh Sơn La, i n Biên, Lai Châu a) U ban nhân dân các t nh Sơn La, i n Biên, Lai Châu: - T ch c th c hi n các nhi m v v công tác di dân, tái nh cư D án th y i n Sơn La ã ư c Th tư ng Chính ph giao t i Quy t nh s 92/Q -TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 v phê duy t u tư D án th y i n Sơn La; Quy t nh s 677/Q - TTg ngày 18 tháng 6 năm 2004 v vi c ban hành Quy ch ho t ng c a Ban ch o Nhà nư c D án th y i n Sơn La; Quy t nh s 459/Q -TTg ngày 12 tháng 5 năm 2004 v vi c ban hành quy nh v b i thư ng, di dân, tái nh cư D án th y i n Sơn La. - Ch o l p, thNm nh và phê duy t quy ho ch chi ti t khu tái nh cư ã ư c xác nh trong Quy ho ch t ng th này theo cơ ch , chính sách quy nh t i Quy t nh s 459/Q -TTg ngày 12 tháng 5 năm 2004, Quy t nh s 1251/Q -TTg ngày 23 tháng 11 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph và theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v n i dung, trình t quy ho ch chi ti t khu tái nh cư (công văn s 2592/BNN-HTX ngày 27 tháng 10 năm 2004). - Th c hi n vi c l ng ghép các chương trình, d án khác trên a bàn t nh v i D án b i thư ng di dân, tái nh cư D án th y i n Sơn La nh m phát huy hi u qu u tư, thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i c a t nh. b) V quy ho ch chi ti t: U ban nhân dân các t nh Sơn La, i n Biên, Lai Châu c n chú ý nh ng n i dung sau: + KhNn trương ch o vi c l p, thNm nh và trình duy t các quy ho ch chi ti t khu, i m tái nh cư trên a bàn t nh, trong ó có các quy ho ch ô th ti p nh n dân tái nh cư như: các th tr n: Quỳnh Nhai t i Phiêng Lanh, Mư ng La, S p C p (t nh Sơn La); quy ho ch m r ng thành ph i n Biên Ph , các th tr n: i n Biên, Mư ng Nhé, Lai Châu cũ (t nh i n Biên); th xã Lai Châu m i, các th tr n: Pa So, Bình Lư (t nh Lai Châu), hoàn thành trong năm 2005. i v i nh ng nơi tái nh cư ti p nh n dân trong các năm 2005 -2006, c n ưu tiên hoàn thành quy ho ch chi ti t trong 6 tháng u năm 2005.
  10. + Trong quy ho ch chi ti t c n làm rõ các v n còn t n t i c a Quy ho ch t ng th ã ư c B K ho ch và u tư nêu t i công văn s 663/BKH-T &GS T ngày 21 tháng 10 năm 2004. c) Các c p chính quy n c a các t nh Sơn La, i n Biên, Lai Châu ph i h p ch t ch v i các c p y ng và các t ch c oàn th nơi có dân i, dân n, tăng cư ng công tác tuyên truy n, v n ng nhân dân ch p hành nghiêm ch nh quy nh v b i thư ng, h tr , di dân tái nh cư và các chính sách khác có liên quan. Th c hi n dân ch , công khai trong quá trình tri n khai d án, t o i u ki n ngư i dân tham gia giám sát vi c b i thư ng, h tr , di dân tái nh cư. Th c hi n t t công tác ch o, ki m tra giám sát vi c th c hi n d án m b o hi u qu u tư. i u 3. i u kho n thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. B trư ng các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Tài chính, Công nghi p, Xây d ng, Giao thông v n t i, Văn hóa - Thông tin, N i v , Th y s n; Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Th trư ng các B , ngành liên quan, T ng Giám c T ng công ty i n l c Vi t Nam và Ch t ch U ban nhân dân các t nh Sơn La, i n Biên, Lai Châu ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản