Quyết định số 196/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 196/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 196/2005/qđ-ttg', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 196/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 196/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 8 năm 2005 QUY T NNH V VI C THÀNH L P V B O HI M Y T THU C B Y T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 63/2005/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2005 c a Chính ph Ban hành i u l b o hi m y t ; Xét ngh c a B trư ng B Y t và B trư ng B N i v , QUY T NNH: i u 1.Thành l p V B o hi m y t thu c B Y t . i u 2.V B o hi m Y t có ch c năng giúp B trư ng B Y t th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v b o hi m y t theo quy nh c a pháp lu t. Giao B trư ng B Y t quy nh c th nhi m v , quy n h n và biên ch cán b , công ch c c a V B o hi m y t . i u 3.Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản