Quyết định số 197/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
69
lượt xem
4
download

Quyết định số 197/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 197/2005/QĐ-UBND về việc xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 197/2005/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 197/2005/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2005 QUY T NNH V X P LO I Ư NG B XÁC NNH CƯ C V N T I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 32/2005/Q -BGTVT ngày 17 tháng 6 năm 2005 c a B Giao thông V n t i ban hành Quy nh x p lo i ư ng b tính cư c v n t i; Xét ngh c a S Giao thông-Công chính (Công văn s 2187/SGTCC-GT ngày 04 tháng 10 năm 2005); QUY T Đ NH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này, Danh m c x p lo i ư ng b trên a bàn thành ph H Chí Minh xác nh cư c v n t i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Giao thông-Công chính, Giám c S Tài chính, Giám c các S -ban-ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n- huy n và Th trư ng các t ch c, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: TM. Y BAN NHÂN DÂN - Như i u 3; - TTUB: CT, các PCT; KT. CH TNCH - VPH -UB : Các PVP; PHÓ CH TNCH - Các T NCTH; - Lưu ( T/Thg) H. Nguy n Văn ua
Đồng bộ tài khoản