Quyết định số 198/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định số 198/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 198/2003/QĐ-TTg về việc thí điểm chuyển Công ty Dịch vụ vận tải II sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 198/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 198/2003/Q -TTG Hà N i, ngày 24 tháng 09 năm 2003 QUY T NNH V VI C THÍ I M CHUY N CÔNG TY DNCH V V N T I II SANG T CH C VÀ HO T NG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY M - CÔNG TY CON TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p Nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 12 tháng 6 năm 1999; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i và ý ki n các B : K ho ch và u tư, Tài chính, N i v , QUY T NNH i u 1. Phê duy t án thí i m chuy n Công ty D ch v v n t i II tr c thu c B Giao thông v n t i sang t ch c và ho t ng theo mô hình Công ty m - Công ty con, v i nh ng n i dung chính như sau : 1. M c tiêu : thí i m i m i t ch c qu n lý, chuy n t liên k t hành chính gi a Công ty D ch v v n t i II v i các ơn v thành viên h ch toán ph thu c sang cơ ch u tư tài chính là ch y u; t o ra s liên k t ch t ch , xác nh rõ quy n l i, trách nhi m v v n và l i ích kinh t gi a các doanh nghi p có tư cách pháp nhân; cung c p t t hơn các d ch v thông tin, ti p th , tiêu th , cung ng, nghiên c u, ào t o cho các doanh nghi p thành viên; t o i u ki n tăng cư ng năng l c s n xu t, hi u qu kinh doanh và kh năng c nh tranh c a doanh nghi p. 2. N i dung chính c a án : a) i tên Công ty D ch v v n t i II thành Công ty V n t i a phương th c, chuy n sang ho t ng theo mô hình Công ty m - Công ty con như sau : - Công ty m (Công ty V n t i a phương th c) : là doanh nghi p nhà nư c h ch toán c l p, có tư cách pháp nhân, tr c ti p th c hi n các ho t ng s n xu t - kinh doanh và có v n u tư vào các Công ty con; ch u trách nhi m b o toàn và phát tri n v n nhà nư c t i Công ty và v n u tư vào các Công ty con. Công ty m ư c hình thành trên cơ s t ch c l i Văn phòng Công ty D ch v v n t i II, Chi nhánh D ch v v n t i H i Phòng, Chi nhánh D ch v v n t i Bình nh, Chi nhánh D ch v v n t i Hà N i, Chi nhánh D ch v v n t i Ngh Tĩnh, Chi nhánh D ch
  2. v v n t i Phú Yên, Chi nhánh D ch v v n t i thành ph H Chí Minh, Chi nhánh Xu t nh p khNu, Xí nghi p V n t i x p d . Cơ c u t ch c qu n lý c a Công ty m bao g m : H i ng qu n tr , Ban Ki m soát, T ng Giám c và b máy giúp vi c. - Công ty con có tư cách pháp nhân, tài s n, tên g i, b máy qu n lý riêng, t ch u trách nhi m dân s trong ph m vi s tài s n c a doanh nghi p; ư c t ch c và ho t ng theo các quy nh pháp lu t tương ng v i hình th c pháp lý c a Công ty con. Công ty con là các công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n t hai thành viên tr lên mà Công ty m gi c ph n ho c v n góp chi ph i (trên 50% v n i u l ). b) Cơ c u v n i u l , ngành ngh kinh doanh c a Công ty m và Công ty con; t ch c, qu n lý Công ty m ; quan h gi a Công ty m v i ch s h u nhà nư c và v i các Công ty con ư c quy nh trong i u l t ch c và ho t ng c a Công ty m . c) Công ty m có trách nhi m k th a các quy n và nghĩa v pháp lý c a Công ty D ch v v n t i II. i u 2. L trình chuy n Công ty V n t i a phương th c sang ho t ng theo mô hình Công ty m - Công ty con như sau : a) Năm 2003 : Thành l p Công ty m và hình thành 2 Công ty con trên cơ s c ph n hoá Chi nhánh D ch v v n t i Qu ng Bình, Chi nhánh D ch v v n t i Qu ng Tr . b) Năm 2004 : - Hình thành 2 Công ty con trên cơ s c ph n hoá Xí nghi p D ch v v n t i B c mi n Trung, Xí nghi p D ch v v n t i Nam mi n Trung. - B sung v n nhà nư c vào Công ty c ph n V n t i bi n 2, m b o Nhà nư c gi c ph n chi ph i (trên 50% t ng s c ph n c a doanh nghi p). i u 3. 1. Giao B trư ng B Giao thông v n t i : a) Ch o tri n khai th c hi n án thí i m này. b) Quy t nh thành l p Công ty m , Công ty con nói t i kho n 2 i u 1 Quy t nh này theo quy nh hi n hành. c) Trình Th tư ng Chính ph phê duy t i u l t ch c và ho t ng c a Công ty m . d) Theo dõi tình hình ho t ng c a mô hình thí i m này, k p th i báo cáo Th tư ng Chính ph nh ng v n c n u n n n.
  3. 2. Giao B trư ng B Tài chính phê duy t Quy ch tài chính thí i m c a Công ty m và theo dõi vi c th c hi n ch qu n lý tài chính, h ch toán kinh doanh, công khai tài chính c a Công ty m . i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. B trư ng các B : Giao thông v n t i, Tài chính, K ho ch và u tư, N i v và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : KT. TH TƯ NG CHÍNH PH - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Các B : Giao thông v n t i, N i v , PHÓ TH TƯ NG Tài chính, K ho ch và u tư, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Ban Kinh t Trung ương, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Toà án nhân dân t i cao, - Ban Ch o i m i và Nguy n T n Dũng Phát tri n doanh nghi p, - Công ty D ch v v n t i II , - Công báo, - VPCP : BTCN và các PCN, V CN, - Lưu : MDN (5b),VT.
Đồng bộ tài khoản