Quyết định số 1980/QĐ-UBND về việc duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 1980/QĐ-UBND về việc duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1980/qđ-ubnd về việc duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng quận tân phú do ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1980/QĐ-UBND về việc duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 1980/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2008 QUY T NNH V PHÊ DUY T ÁN QUY HO CH CHUNG XÂY D NG QU N TÂN PHÚ, THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Thông tư s 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n l p, th m nh, phê duy t quy ho ch xây d ng; Căn c Nhi m v i u ch nh quy ho ch chung xây d ng thành ph H Chí Minh n năm 2025 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 1570/Q -TTg ngày 27 tháng 11 năm 2006; Căn c Nhi m v quy ho ch chung xây d ng qu n Tân Phú ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t t i Quy t nh s 6191/Q -UBND ngày 07 tháng 12 năm 2005; Theo Ngh quy t s 48/2006/NQ-H ND ngày 21 tháng 12 năm 2006 c a H i ng nhân dân qu n Tân Phú v thông qua án quy ho ch chung xây d ng qu n Tân Phú; Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i T trình s 1071/TTr-SQHKT ngày 26 tháng 3 năm 2008 v phê duy t án quy ho ch chung xây d ng qu n Tân Phú, kèm h sơ phê duy t án quy ho ch chung xây d ng qu n Tân Phú do Vi n Quy ho ch xây d ng thành ph l p, QUY T NNH: i u 1. Duy t án quy ho ch chung xây d ng qu n Tân Phú v i các n i dung chính như sau: ( ính kèm h sơ l p quy ho ch chi ti t). 1. V trí và quy mô nghiên c u: 1.1. V trí, ranh gi i: Qu n Tân Phú n m v phía Tây c a n i thành thành ph H Chí Minh, các m t giáp gi i như sau: - Phía ông : giáp qu n Tân Bình; - Phía Tây : giáp qu n Bình Tân;
 2. - Phía Nam : giáp qu n 6, qu n 11; - Phía B c : giáp qu n 12. 1.2. Quy mô nghiên c u: - Di n tích t nhiên c a qu n Tân Bình là: 1.606,98ha. - D ki n dân s trong các giai o n phát tri n như sau: * Hi n tr ng 2004 : 347.483 ngư i * n năm 2010 : 385.000 ngư i * n năm 2015 : 429.000 ngư i * n năm 2020 : 465.000 ngư i. 2. Tính ch t, ch c năng quy ho ch: Cơ c u kinh t c a qu n: M c tiêu phát tri n kinh t c a qu n ư c nh hư ng như sau: - Giai o n trư c m t: công nghi p - ti u th công nghi p - thương m i - d ch v . - Giai o n lâu dài: thương m i - d ch v - công nghi p - ti u th công nghi p. Ch c năng ô th c a qu n: - Khu ô th : g m khu dân cư hi n h u ch nh trang k t h p xen cài xây d ng m t s khu dân cư m i. - Trung tâm d ch v c p vùng, thành ph và qu n bao g m các công trình công c ng c p thành ph , qu n và khu . 3. nh hư ng phát tri n không gian: 3.1. Phân b dân cư: Vi c phân b dân cư trên a bàn qu n Tân Phú chia thành 4 c m t p trung như sau: + C m dân cư 1: Bao g m phư ng Tây Th nh và phư ng Sơn Kỳ. Khu dân cư xây d ng m i k t h p v i hi n h u c i t o xây chen. Khu v c này có ph n l n di n tích t n m trong vùng c t h cánh c a sân bay Tân Sơn Nh t ph i có chi u cao n m dư i m t ph ng an toàn tĩnh không. Các công trình n m trong khu v c m t ph ng n m ngang vùng c t h cánh có chi u cao công trình nh hơn 45m. - Di n tích: 568,73ha.
 3. - Quy mô dân s : * Hi n tr ng năm 2004 : 58.621 ngư i * Giai o n n năm 2020 : 70.000 ngư i * Giai o n n năm 2015 : 65.000 ngư i * Giai o n n năm 2010 : 60.000 ngư i. - Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: * T ng cao xây d ng: 1 - 12 t ng. *M t xây d ng: 35%. - Trung tâm thương m i d ch v d ki n s xây d ng t i khu v c vư n rau Tân Th ng hi n nay, khu ph c h p t i ư ng Trư ng Chinh và các công trình d ch v a d ng và có quy mô khác nhau d c ư ng Trư ng Chinh, Tân Kỳ - Tân Quý, Lê Tr ng T n và ư ng Tây Th nh. Khu ph c h p cây xanh - th d c th thao có quy mô ph c v chung cho nhu c u c a qu n d ki n s xây d ng t i c m dân cư này. + C m dân cư 2: bao g m phư ng Tân Sơn Nhì, phư ng Tân Quý và phư ng Tân Thành. - Di n tích : 390,8ha. - Quy mô dân s : * Hi n tr ng năm 2004 : 108.425 ngư i. * Giai o n n năm 2020 : 145.000 ngư i. * Giai o n n năm 2015 : 134.000 ngư i. * Giai o n n năm 2010 : 121.000 ngư i. - Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: * T ng cao xây d ng: 3 - 12 t ng. *M t xây d ng: 45% - Ch c năng là trung tâm thương m i d ch v (t i khu v c t c a nhà máy d t ông Phương và ông Nam hi n nay) và khu dân cư hi n h u c i t o, xây chen. + C m dân cư 3: bao g m phư ng Phú Th Hòa và phư ng Phú Th nh. - Di n tích : 237,32ha.
 4. - Quy mô dân s : * Hi n tr ng năm 2004 : 65.197 ngư i. * Giai o n n năm 2020 : 80.000 ngư i. * Giai o n n năm 2015 : 75.000 ngư i. * Giai o n n năm 2010 : 70.000 ngư i. - Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: * T ng cao xây d ng: 3 - 18 t ng. *M t xây d ng: 40%. - Trung tâm thương m i d ch v (khu v c d án c a Vikamex). Khu dân cư hi n h u c i t o và xây chen. Khu v c này có m t s d án xây d ng nhà cao t ng. + C m dân cư 4: bao g m phư ng Hòa Th nh, phư ng Phú Trung, phư ng Hi p Tân và phư ng Tân Th i Hòa. - Di n tích : 410,3ha. - Quy mô dân s : * Hi n tr ng năm 2004 : 115.240 ngư i. * Giai o n n năm 2020 : 170.000 ngư i. * Giai o n n năm 2015 : 155.000 ngư i. * Giai o n n năm 2010 : 134.000 ngư i. - Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: * T ng cao xây d ng: 3 - 18 t ng. *M t xây d ng: 40%. - Ch c năng chính là khu trung tâm hành chính qu n, khu trung tâm thương m i d ch v , khu dân cư hi n h u và m t s khu dân cư xây d ng m i d ng chung cư cao t ng. 3.2. Trung tâm hành chính qu n: Trung tâm hành chính và các cơ quan oàn th qu n ư c b trí t i phư ng Hòa Th nh v i quy mô di n tích t 1,66ha. M i phư ng u có khu hành chính và các công trình công c ng phúc l i c n thi t. 3.2.1. Trung tâm thương m i d ch v :
 5. Công trình thương m i d ch v cho nhu c u chuy n i kinh t và ph c v i s ng v t ch t và tinh th n c a ngư i dân. Trư c m t t n d ng các cơ s ã có và t ng bư c hoàn thi n i u ki n ph c v cho nhu c u c a ngư i dân. nh hư ng lâu dài t p trung hoàn thi n các c m công trình thương m i d ch v trong 12 khu ph c h p a năng ã ư c b trí trong quy ho ch s d ng t 3 giai o n phát tri n. 3.2.2. H th ng công trình y t : M i phư ng ph i có tr m y t cơ s , chăm lo s c kh e cho ngư i dân. Các trung tâm y t trong các khu ph c h p ư c quy ho ch theo hư ng có quy mô và năng l c theo dõi chăm sóc s c kh e và ch a b nh cho m i ngư i dân. Ngoài ra, d ki n b trí xây d ng B nh vi n qu n Tân Phú t i khu ph c h p d c ư ng Trư ng Chinh v i quy mô di n tích t kho ng 2ha tr lên. 3.2.3. Công trình giáo d c: M i phư ng u có b trí trư ng m u giáo, ti u h c và trung h c cơ s mb o quy mô và bán kính ph c v . H th ng trư ng trung h c ph thông cân i chung trên a bàn qu n, b o m ch cho t t c h c sinh trong tu i trung h c ph thông. 3.2.4. Trung tâm văn hóa - th d c th thao và công viên cây xanh: Khu công viên t p trung Tân Th ng t i phư ng Sơn Kỳ, công viên th d c th thao Phú Trung, sân banh Tây Th nh. Ch nh trang nâng c p các công viên cây xanh hi n h u trong các khu dân cư hi n h u. M t s công viên m i s ư c hình thành t gi i pháp khoét lõm ho c di d i các nhà xư ng ô nhi m. Do qu t có h n nên quy ho ch s d ng t cho kho ng xanh ô th và nhu c u th d c th thao cũng như các ho t ng văn hóa khác nhau c a ngư i dân ư c k t h p trong các khu ch c năng, khu a năng văn hóa - th d c th thao - cây xanh - d ch v vui chơi gi i trí. 3.3. Công nghi p - ti u th công nghi p: - Không phát tri n thêm các cơ s s n xu t công nghi p, ch gi l i c m công nghi p Tân Bình phù h p theo quy mô xác nh theo Quy t nh s 3368/Q -UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v duy t i u ch nh c c b quy ho ch xây d ng các khu công nghi p thành ph H Chí Minh n năm 2020 và có tính n năm 2025. - Các cơ s công nghi p - ti u th công nghi p hi n h u không gây ô nhi m môi trư ng còn xen cài trong khu dân cư s chuy n i s n xu t s n phNm ch t lư ng cao. V lâu dài s chuy n i m c ích s d ng t các cơ s s n xu t sang các khu ph c h p nh m t o qu t xây d ng các công trình công c ng.
 6. 4. Cơ c u s d ng t và các ch tiêu quy ho ch: 4.1. Giai o n ng n h n n năm 2010: 4.1.1. Cơ c u s d ng t: Di n tích t t nhiên c a qu n Tân Phú là 1.606,98ha, chia ra: + t dân d ng : 974,91ha, chi m t l 60,67%. - t : 662,3ha, chi m t l 41,21%; - t công trình công c ng : 99,9ha, chi m t l 6,22%; - t cây xanh - th d c th thao: 15,87ha, chi m t l 0,99%; - t giao thông : 196,8ha, chi m t l 12,25%. + t ngoài dân d ng : 632,07ha, chi m t l 39,33%: - t công nghi p - ti u th công nghi p : 207ha - t giao thông i ngo i : 13,6ha - t tôn giáo : 11,35ha - t sông r ch : 9,08ha - t khác (quân s , kho…) : 390,24ha 4.1.2. Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: + t ô th : 41,74 m2/ngư i + t dân d ng : 25,32 m2/ngư i - t : 17,2 m2/ngư i - t công trình công c ng : 2,6 m2/ngư i - t công viên cây xanh : 0,41 m2/ngư i - t giao thông : 5,11 m2/ngư i + t ngoài dân d ng : 16,42 m2/ngư i + quy mô dân s : 385.000 ngư i +M t xây d ng : 35 - 45%
 7. + T ng cao xây d ng: cao nh t 18 t ng (tùy theo v trí xây d ng phù h p v i yêu c u m b o tĩnh không c a sân bay Tân Sơn Nh t). 4.2. Giai o n t 2010 - 2015: 4.2.1. Cơ c u s d ng t: + t dân d ng : 1.102,35ha, chi m t l 68,6% - t : 716,9ha, chi m t l 44,61%; - t công trình công c ng : 103,6ha, chi m t l 6,45%; - t công viên cây xanh : 32,42ha, chi m t l 2,01%; - t giao thông : 249,4ha, chi m t l 15,52%. + t ngoài dân d ng : 504,63ha, chi m t l 31,4% - t công nghi p - ti u th công nghi p : 171,7ha - t giao thông i ngo i : 31,86ha - t tôn giáo : 11,35ha - t sông r ch : 9,08ha - t khác (kho bãi, quân s …) : 280,64ha 4.2.2. Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: + t ô th : 37,46 m2/ngư i + t dân d ng : 25,7 m2/ngư i - t : 16,71 m2/ngư i - t công trình công c ng : 2,41 m2/ngư i - t công viên cây xanh : 0,76 m2/ngư i - t giao thông : 5,82 m2/ngư i + t ngoài dân d ng : 11,76 m2/ngư i + Quy mô dân s : 429.000 ngư i +M t xây d ng : 35 - 45%
 8. + T ng cao xây d ng: cao nh t 18 t ng (tùy theo v trí xây d ng phù h p v i yêu c u m b o tĩnh không c a sân bay Tân Sơn Nh t). 4.3. Giai o n t 2015 - 2020: 4.3.1. Cơ c u s d ng t: + t dân d ng : 1.378,83ha, chi m t l 85,8% - t : 760,09ha, chi m t l 47,3%; - t công trình công c ng : 205,69ha, chi m t l 12,8%; - t công viên cây xanh : 76,42ha, chi m t l 4,76%; - t giao thông : 336,6ha, chi m t l 20,94%. + t ngoài dân d ng : 228,15ha, chi m t l 14,2% - t công nghi p - ti u th công nghi p : 162,8ha - t giao thông i ngo i : 31,86ha - t tôn giá : 11,35ha - t sông r ch : 9,08ha - t khác : 13,06ha 4.3.2. Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: + t ô th : 34,56 m2/ngư i + t dân d ng : 29,65 m2/ngư i - t : 16,35 m2/ngư i - t công trình công c ng : 4,42 m2/ngư i - t công viên cây xanh : 1,64 m2/ngư i - t giao thông : 7,24 m2/ngư i + t ngoài dân d ng : 4,91 m2/ngư i + Quy mô dân s : 465.000 ngư i +M t xây d ng : 35 - 45%
 9. + T ng cao xây d ng: cao nh t 18 t ng (tùy theo v trí xây d ng phù h p v i yêu c u m b o tĩnh không c a sân bay Tân Sơn Nh t). 5. Quy ho ch h th ng h t ng k thu t: 5.1. Quy ho ch giao thông: + Vi c t ch c giao thông theo hư ng c i t o m r ng theo úng l gi i quy nh, k t h p xây m i m t s tuy n ư ng t o thành m ng lư i ư ng hoàn ch nh. + Xây d ng và c i t o các nút giao thông t i các v trí giao c t tr c ư ng i ngo i v i các tuy n ư ng chính khác gi m gián o n lưu lư ng xe qua l i và m b o an toàn. + Theo Quy t nh s 101/Q -TTg ngày 22 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t quy ho ch phát tri n giao thông v n t i thành ph H Chí Minh n năm 2020 và t m nhìn sau 2020, th ng nh t xây d ng m i tuy n xe i n ng m: • Tuy n xe i n ng m s 6 i dư i hành lang ư ng Lũy Bán Bích, Âu Cơ (trong ranh a bàn qu n Tân Phú). • Tuy n xe i n ng m s 2 i dư i hành lang ư ng Trư ng Chinh (trong ranh a bàn qu n Tân Phú). + Giao thông công c ng: h th ng giao thông công c ng ch y u s d ng hai lo i hình giao thông h th ng xe buýt và xe i n ng m. + Bãi u xe khu v c d ki n xây d ng t i các v trí khu ph c h p và công viên Tân Th ng. 5.2. Quy ho ch chu n b k thu t: * Quy ho ch chi u cao (san n n): + C i t o, hoàn thi n n n xây d ng c a khu v c theo nguyên t c bám sát cao n n t nhiên hi n tr ng, riêng khu v c ven kênh Tham Lương - B n Cát và kênh Tân Hóa - Lò G m (có cao t nhiên < 2,00m) ngh c i t o nâng d n n n xây d ng. + Cao n n kh ng ch chung cho toàn b khu v c: Hxd ≥ 2,10m - H cao VN 2000, trong ó: • Khu v c ch u nh hư ng c a kênh Tham Lương: Hxd ≥ 2,10m. • Khu v c ch u nh hư ng c a kênh Tân Hóa: Hxd ≥ 2,36m. + Cao n n thi t k t i các i m giao c t ư ng (th hi n trong b n v ) ư c sơ b tính cho ph n mép ư ng th p nh t. * Quy ho ch thoát nư c mưa:
 10. + C i t o, n o vét và xây d ng kè b o v cho các tr c tiêu thoát nư c chính c p 1 g m: • Kênh Tân Hóa - Lò G m: c i t o, m r ng kênh theo kích thư c xu t c a D án c i thi n h th ng thoát nư c kênh Tân Hóa - Lò G m. • Kênh Tham Lương - B n Cát: ki n ngh c i t o m r ng d n o n qua Tân Phú t 20m lên 30,6m. • Kênh Nư c en: ki n ngh thay th b ng tuy n c ng h p kích thư c o n t ư ng c L p n ư ng Tân Hương là B2 (2.500 x 2.500)mm, t ư ng Tân Hương n Lê Thúc Ho ch là B2 (3.600 x 2.500)mm, o n còn l i v phía qu n Bình Tân là B2 (4.000 x 2.500)mm. • Kênh Hi n Vương và kênh Hi p Tân gi nguyên kích thư c hi n tr ng. C i t o, kè b b o v r ch B n Trâu. + T ch c l i m ng lư i thoát nư c hi n tr ng và xây d ng m i các tuy n c ng theo nguyên t c: S d ng m ng lư i thoát nư c chung có h th ng phân tách nư c bNn phía cu i ngu n x , gi l i các tuy n c ng hi n tr ng ang ph c v thoát nư c hi u qu cho khu v c, xây d ng m i các tuy n c ng chính có tính h th ng theo các lưu v c thoát nư c t ng th . + Hư ng thoát nư c: t ch c các tuy n c ng t p trung theo 2 lưu v c thoát nư c kênh Tân Hóa - Lò G m và lưu v c kênh Tham Lương - B n Cát: • Lưu v c kênh Tân Hóa - Lò G m: · L p t các tuy n c ng chính c p 2, 3 v i kích thư c t B2.000 x 1.500mm n 2 (2.500 x 2.000)mm d c các tr c ư ng Lũy Bán Bích, Khuông Vi t, Âu Cơ, Huỳnh Thi n L c, Tr nh ình Th o, Hòa Bình (theo xu t c a D án thoát nư c kênh Tân Hóa - Lò G m). · T ch c tuy n c ng chính kích thư c t Ø 1.200mm n B2 (2.000 x 1.500)mm trên tr c ư ng Th ch Lam, ư ng Kênh Hi p Tân thoát x ra kênh Hi p Tân. • Lưu v c kênh Tham Lương - B n Cát: · Ki n ngh l p t m i các tuy n c ng chính d c ư ng Lê Tr ng T n, Trư ng Chinh, Tây Th nh, ư ng Bình Long, ư ng B Bao d n x ra kênh 19/5 qua 9 c a x kích thư c t B1.400 x 1.600mm n B2.000 x 2.000mm. · Xây d ng m i tuy n c ng h p B2 (2.500 x 2.000)mm d c tr c Tân Kỳ - Tân Quý d n x v kênh Tham Lương. · T ch c các tuy n c ng chính kích thư c t B1.400 x 1.600mm n B2 (3.000 x 2.500)mm d c các tr c ư ng Tân Quý, Gò D u, Tân Sơn Nhì, c L p, Th ng Nh t, ư ng Vư n Lài. Các tuy n trên ư c t p trung thoát x ra c ng h p kênh Nư c en.
 11. + Tính toán lưu lư ng thoát nư c theo phương pháp cư ng mưa gi i h n, trong ó l a ch n chu kỳ tràn c ng T = 3 năm v i c ng c p 2 và T = 2 năm v i c ng c p 3 và c p 4. + Thông s k thu t m ng lư i: • H th ng thoát nư c s d ng c ng tròn ho c c ng h p bê tông c t thép t ng m. • sâu chôn c ng t i thi u Hc = 0,70m; d c c ng t i thi u m b o kh năng t làm s ch c ng. - Lưu ý: + V i nh ng tuy n c ng chính thu c lưu v c Tân Hóa - Lò G m ngh qu n lý theo nh ng s li u c th ã xác nh trong D án thoát nư c kênh Tân Hóa - Lò G m ư c phê duy t. + Khu Công nghi p Tân Bình: t ch c xây d ng và u tư theo nh ng ch tiêu và nh hư ng n n, thoát nư c theo án quy ho ch chi ti t t l 1/2000 ã ư c phê duy t. + V i h th ng c ng c p khu v c (c p 3 và 4): trong các giai o n thi t k ti p theo ngh có nh ng nghiên c u i u ch nh c th , phù h p v i i u ki n hi n tr ng th c t và m b o các yêu c u v lu n ch ng kinh t , k thu t. + Cao kh ng ch trong án trên s thay th cho Quy ho ch c t san n n ư c phê duy t theo Quy t nh s 3552/Q -UBND ngày 18 tháng 7 năm 2005 và Quy t nh s 5369/Q -UBND ngày 19 tháng 10 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph . 5.3. Quy ho ch c p i n: + Ch tiêu c p i n: • C p i n sinh ho t: 1000 ÷ 2500 kWh/ngư i/năm. • Ngoài dân d ng: Công nghi p - ti u th công nghi p: 300 ÷ 350 kW/ha. + Ngu n c p i n cho qu n Tân Phú s ư c ti p t c l y t các tr m trung gian 110/15-22kV hi n h u: Tân Bình 1 và Bà Qu o. Xây d ng m i 2 tr m trung gian 110/15-22kV Tân Bình 2 (3 x 63MVA) và Tân Bình 3 (2 x 63MVA). + Tr m bi n th phân ph i 15-22/0,4kV xây d ng m i ki u tr m phòng, m b o bán kính ph c v c p i n ≤ 200m. Các tr m hi n h u lo i tr m giàn, treo trên tr không phù h p và không m b o an toàn s ư c tháo g và thay d n b ng lo i tr m c t (tr m ơn thân), tr m kiosk. + M ng lư i phân ph i quy ho ch c p i n phù h p: • Lư i trung th i n áp 22kV ư c xây d ng theo c u trúc m ch vòng v n hành h , m i tuy n chính có ti t di n ≥ 240mm2.
 12. • Lư i i n hi n h u s ư c thay th d n b ng cáp ng m ng b v i vi c c i t o trong ô th . • èn chi u sáng giao thông s d ng èn cao áp công su t phù h p và ti t ki m hi u qu năng lư ng, g n trên tr thép tráng k m, lư i c p i n ư c xây d ng ng m. - Lưu ý: Trong giai o n l p quy ho ch chi ti t t l 1/2000 trên a bàn qu n Tân Phú c n c p nh t các chi ti t theo án quy ho ch phát tri n i n l c qu n Tân Phú ang trình y ban nhân dân thành ph phê duy t có cơ s qu n lý t t hơn. 5.4. Quy ho ch c p nư c: + Ngu n c p nư c: hi n nay qu n Tân Phú ã có m ng lư i c p nư c c a thành ph . Ngu n nư c l y t Nhà máy nư c ng m Hóc Môn, Th c, sông Sài Gòn giai o n I, II. + Ch tiêu, thông s k thu t c p nư c: • C p nư c sinh ho t: 180 - 200 lít/ngư i/ngày. • C p nư c d ch v công c ng: 40 lít/ngư i/ngày. • C p nư c vãng lai: 35 lít/ngư i/ngày. • C p nư c công nghi p t p trung: 50 m3/ha/ngày. • C p nư c ti u th công nghi p: 15 - 18 lít/ngư i/ngày. • C p nư c ph c v tư i cây, r a ư ng: 18 - 20 lít/ngư i/ngày. • C p nư c ch a cháy 80 lít/s/1 ám cháy, s ám cháy x y ra ng th i là 3 ám cháy. • T ng lưu lư ng nư c c p l n nh t toàn khu: Qmax 2010 = 138.780 m3/ngày và Qmax 3 2020 = 221.085 m /ngày. + Phương án c p nư c: • Thi t k m ng lư i c p nư c trong khu quy ho ch: s d ng các tuy n ng c p I hi n tr ng. Xây m i tuy n ng c p I Ø1.000, ng c p II s u n i vào các tuy n ng c p I, thi t k theo m ng vòng bao trùm các khu tiêu th . Các tuy n ng chính t theo các ư ng ph l n, hư ng t ngu n nư c và ch y d c khu quy ho ch. M ng c p III u n i vào m ng c p II, phân ph i tr c ti p n ngư i tiêu th . S d ng các tuy n ng ã có, thay th các tuy n không th s d ng, ng th i xây m i m ng c p III ang thi u. • H th ng c p nư c ch a cháy: các tr ch a cháy ư c b trí trên các tuy n c p III. Ngoài ra, khi có s c cháy, có th b sung nư c t các kênh, r ch g n ó. - Lưu ý:
 13. + Kho ng cách tr c u h a c n thi t k phù h p v i TCVN 2622-1995. + Theo Quy nh 351/Q -TCT-KTCN, m ng c p II có ư ng kính 350≤Ø 6m ph i b trí ng c p nư c 2 bên ư ng. 5.5. Quy ho ch thoát nư c b n, rác th i và v sinh môi trư ng: a) Thoát nư c bNn: + Ch tiêu, thông s k thu t thoát nư c bNn: • Thoát nư c sinh ho t: 180 - 200 lít/ngư i/ngày. • Thoát nư c d ch v công c ng: 40 lít/ngư i/ngày. • Thoát nư c khách vãng lai: 35 lít/ngư i/ngày. • Thoát nư c công nghi p t p trung: 50 lít/ngư i/ngày. • Thoát nư c ti u th công nghi p: 15 lít/ngư i/ngày. • T ng lưu lư ng nư c bNn l n nh t toàn khu: Qmax(mùa khô)2020 = 185.436 m3/ngày và Qmax(mùa mưa)2020 = 213.965 m3/ngày. + Phương án thoát nư c bNn: • Thi t k h th ng thoát nư c bNn trong khu quy ho ch: S d ng h th ng thoát nư c chung cho khu quy ho ch. i v i nư c th i s n xu t khu công nghi p c n ph i x lý t tiêu chuNn lo i A. • Giai o n trư c năm 2020: xây d ng b t ho i t i t ng h dân và x lý c c b trư c khi thoát vào c ng, ra kênh r ch. Xây d ng các h th ng thu gom nư c bNn, c ng bao, tr m x lý theo ti n các d án c i thi n v sinh và nâng c p ô th c a lưu v c Tân Hóa - Lò G m. • Giai o n hoàn ch nh sau năm 2020: nư c th i bNn ư c tách ra kh i c ng chung b ng gi ng tách dòng và thoát vào c ng bao. T p trung nư c th i v nhà máy x lý c a 2 lưu v c t t i công viên Tân Th ng và t i xã Tân Nh t, huy n Bình Chánh. b) Rác th i và v sinh môi trư ng: + Ch tiêu, thông s k thu t rác th i: • Rác th i sinh ho t: 1 - 1,2 kg/ngư i/ngày và t ng lư ng rác th i sinh ho t: 385 - 558 t n/ngày. • Rác th i công nghi p: 0,5 t n/ha/ngày và t ng lư ng rác th i công nghi p: 78 - 100 t n/ngày.
 14. 5.6. Quy ho ch t ng h p ư ng dây, ư ng ng: Vi c b trí các h th ng h t ng k thu t có th thay i trong các bư c tri n khai thi t k ti p theo (thi t k cơ s , thi t k k thu t thi công c a d án) m b o theo yêu c u k thu t. 6. Vi c qu n lý quy ho ch trên a bàn qu n Tân Phú c n lưu ý m t s i m sau: + D a vào nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a qu n và án quy ho ch chung xây d ng ư c duy t, y ban nhân dân qu n Tân Phú c n ph i h p v i các S ngành thành ph có liên quan l p danh m c các d án, chương trình u tư, các d án u tư phát tri n kinh t - xã h i theo th t ưu tiên nh m hi n th c hóa án quy ho ch chung xây d ng. + Các án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 cũng như các d án u tư xây d ng trong giai o n u (2008 - 2010) c n chú ý xác nh ranh gi i, quy mô s d ng t phù h p, h n ch di d i gi i t a và gây xáo tr n t i nh ng khu v c dân cư hi n h u n nh. + Trong nh hư ng phát tri n ô th cho giai o n ng n h n cũng như giai o n dài h n, c n nghiên c u ánh giá k hi n tr ng có gi i pháp khoét lõm, k t h p d án h t ng k thu t và các nhà xư ng di d i xây d ng các khu nhà cao t ng nh m gi m m t xây d ng, tăng t công viên cây xanh, công trình công c ng t ng bư c t ư c các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc trong quy ho ch chung xây d ng ã xác nh. + Các công trình xây d ng cao t ng trên a bàn qu n Tân Phú c n m b o theo Quy t nh s 100/2003/Q -UB ngày 20 tháng 6 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph và ý ki n c a C m C ng Hàng không. i u 2. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông - Công chính, Ch t ch y ban nhân dân qu n Tân Phú ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản