Quyết định số 199-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 199-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 199-QĐ về việc thi công nhận trình độ tốt nghiệp đại học cho cán bộ kỹ thuật trung cấp đã giảng dạy lâu năm ở các trường đại học do Bộ Giáo dục ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 199-QĐ

  1. B GIÁO D C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 199-QĐ Hà N i, ngày 27 tháng 04 năm 1964 QUY T Đ NH V VI C THI CÔNG NH N TRÌNH Đ T T NGHI P Đ I H C CHO CÁN B K THU T TRUNG C P ĐÃ GI NG D Y LÂU NĂM CÁC TRƯ NG Đ I H C B TRƯ NG B GIÁO D C Căn c ngh đ nh s 198-CP ngày 07-11-1961 c a H i đ ng Chính ph quy đ nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c; Căn c quy t đ nh s 285-QĐ ngày 12-06-1961 c a B Giáo d c ban hành th l t m th i v t ch c thi t t nghi p các trư ng Đ i h c; Theo đ ngh c a ông V trư ng V Đ i h c và Trung h c chuyên nghi p, QUY T Đ NH: Đi u 1. M trong quý II năm 1964 m t kỳ thi nh m m c đích công nh n trình đ t t nghi p Đ i h c cho nh ng cán b k thu t trung c p đã gi ng d y lâu năm các trư ng Đ i h c. Nh ng cán b k thu t trung c p gi ng d y các trư ng Đ i h c hi n đang theo h c các l p Đ i h c t i ch c (h c bu i t i hay b ng l i g i thư) không n m trong ph m vi kỳ thi này. Đi u 2. Nh ng cán b có đ các đi u ki n sau đây s đư c tham gia kỳ thi nói trên: 1. Có l p trư ng, tư tư ng, tư cách đ o đ c t t, đư c hi u trư ng ch ng nh n và đ ngh cho thi; 2. Có trình đ văn hóa tương đương trình đ t t nghi p c p III ph thông hay b túc văn hóa và đã t t nghi p m t trư ng trung c p k thu t (trong nư c hay ngoài nư c); 3. Đã đư c phân công làm công tác gi ng d y b c Đ i h c như m t cán b t t nghi p Đ i h c trong m t th i gian ít nh t là 5 năm tính đ n ngày 31-12-1963; 4. Đã đư c b i dư ng ho c t b i dư ng thêm v nghi p v chuyên môn trong quá trình gi ng d y Đ i h c;
  2. 5. Đã đ t k t qu t t trong công tác gi ng d y, đư c t p th b môn, ch nhi m khoa và hi u trư ng ch ng nh n. Đi u 3. Nh ng cán b có đ các đi u ki n quy đ nh trên đây n u đã đư c c đi h c b túc thêm m t trư ng Đ i h c Liên xô hay Trung qu c, đã làm thi t k t t nghi p đ t yêu c u ho c đã đ t yêu c u c a chương trình b túc, đư c trư ng Đ i h c đ n b túc ch ng nh n, có th đư c xét công nh n tr c ti p không ph i qua kỳ thi. Đi u 4. Danh sách nh ng cán b đư c tham gia kỳ thi hay đư c đưa ra xét đ công nh n tr c ti p không ph i qua kỳ thi do hi u trư ng m i trư ng Đ i h c đ ngh , B trư ng B Giáo d c xét và quy t đ nh. Đi u 5. M i cán b đư c tham gia kỳ thi hay đư c đ ngh xét công nh n tr c ti p không ph i thi ph i n p trư ng mình m t h sơ đ làm tài li u xét duy t t t nghi p. M i h sơ g m có: 1. Đơn xin thi; 2. M t b n sơ lư c lý l ch ghi rõ quá trình h c t p t trung h c ph thông đ n trung h c chuyên nghi p, quá trình ho t đ ng chính tr , quá trình công tác và b i dư ng, nh n xét c a hi u trư ng v tư cách đ o đ c và nh n xét c a b môn, ch nhi m khoa và hi u trư ng v k t qu công tác; 3.B n chính hay b n sao các văn b ng hay ch ng ch t t nghi p trư ng trung c p k thu t (n u là trư ng k thu t ngoài nư c thì n p b n d ch ra ti ng Vi t nam các văn b ng hay ch ng ch đó); 4. B n sao các gi y ch ng nh n k t qu các đ t b túc Liên xô hay Trung qu c (đ i v i nh ng ngư i đã h c b túc) có kèm theo b n d ch ra ti ng Vi t nam; 5. B n kê khai các công trình nghiên c u khoa h c và các tài li u, sách giáo khoa đã biên so n n u có. Các b n d ch ra ti ng Vi t nam các văn b ng, ch ng ch , gi y ch ng nh n b ng ti ng nư c ngoài ph i ghi rõ h , tên, ch c v c a ngư i d ch và có ch ký c a ngư i d ch. Đi u 6. Cán b thu c biên ch trư ng nào s do trư ng y ch u trách nhi m t ch c cho thi. Trư ng h p m t trư ng có r t ít cán b tham gia kỳ thi có th t ch c thi chung v i trư ng Đ i h c khác và B Giáo d c s ch đ nh trư ng ch u trách nhi m chính v t ch c thi. Ngày thi th ng nh t gi a các trư ng s n đ nh sau.
  3. Hình th c thi là làm đ án thi t k t t nghi p hay báo cáo chuyên đ khoa h c, theo đ ngh c a hi u trư ng và căn c vào kh năng c a m i cán b . Đ u đ thi t k t t nghi p hay báo cáo chuyên đ khoa h c do hi u trư ng m i trư ng đ ngh , B trư ng B Giáo d c duy t. Đi u 7. Các h i đ ng ch m thi do hi u trư ng trư ng ch u trách nhi m t ch c thi đ ngh và do B trư ng B Giáo d c ra quy t đ nh thành l p. Các h i đ ng ch m thi s đư c thành l p theo ngành chuyên nghi p c a thí sinh. Thành ph n m i h i đ ng g m có: - Ch nhi m khoa ho c phó ch nhi m khoa có liên quan (n u Ch t ch trư ng chưa có t ch c khoa thì ch t ch là hi u trư ng hay hi u phó). - M t s cán b gi ng d y thu c các b môn chuyên môn có liên y viên quan - M t s cán b k thu t c a các ngành có liên quan các cơ s y viên s n xu t hay cơ quan nghiên c u khoa h c bên ngoài H i đ ng ch m thi có th g m có m t s cán b gi ng d y các trư ng Đ i h c khác làm y viên. Các h i đ ng ch m thi nói trên có nhi m v , quy n h n như nh ng h i đ ng ch m thi t k t t nghi p các trư ng Đ i h c. Đi u 8. H i đ ng xét duy t t t nghi p chung cho t t c các trư ng do B trư ng B Giáo d c ra quy t đ nh thành l p và g m có: - B trư ng B Giáo d c hay đ i di n Ch t ch - M t trong các hi u trư ng các trư ng Đ i h c có cán b tham Phó ch t ch gia kỳ thi - Các hi u trư ng các trư ng Đ i h c khác có cán b tham gia kỳ y viên thi - Các ch nhi m các khoa có cán b tham gia kỳ thi y viên - Các trư ng phòng giáo v và trư ng phòng t ch c các trư ng y viên có cán b tham gia kỳ thi - M t ho c hai hi u trư ng trư ng Đ i h c không có cán b tham y viên gia kỳ thi H i đ ng xét duy t t t nghi p có th có thêm m t Phó ch t ch l y trong nh ng cán b k thu t các B khác ho c các cơ s s n xu t hay cơ quan nghiên c u khoa h c bên ngoài, và m t ho c hai y viên l y trong nh ng cán b này. H i đ ng xét duy t t t nghi p l p danh sách nh ng cán b đ t tiêu chu n t t nghi p Đ i h c, trình B Giáo d c ra quy t đ nh công nh n và t ng danh hi u k sư.
  4. Đi u 9. Các ông Chánh văn phòng B Giáo d c, V trư ng V Đ i h c và Trung h c chuyên nghi p, V trư ng V T ch c cán b và Hi u trư ng các trư ng Đ i h c có cán b k thu t trung c p làm công tác gi ng d y ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B GIÁO D C TH TRƯ NG Nguy n Khánh Toàn
Đồng bộ tài khoản