Quyết định số 199/TCHQ-GSQL

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 199/TCHQ-GSQL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 199/TCHQ-GSQL về việc ban hành sổ theo dõi, quản lý hàng gia công xuất, nhập khẩu và nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 199/TCHQ-GSQL

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** ******** Số: 199/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 1995 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC BAN HÀNH SỔ THEO DÕI, QUẢN LÝ HÀNG GIA CÔNG XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Điều 6 - Pháp lệnh Hải quan ngày 20-2-1990. Căn cứ Nghị định 16/CP ngày 7-3-1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan. Căn cứ Điều 5, Điều 17 - Quy chế quản lý hải quan đối với hàng gia công xuất, nhập khẩu và nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu (ban hành theo QĐ 126/TCHQ-QĐ ngày 8-4-1995 của TCHQ). Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát - quản lý về hải quan. QUYẾT ĐNNH Điều 1. Ban hành mẫu sổ sau: 1. Sổ theo dõi, quản lý hàng gia công xuất, nhập khNu (bìa màu xanh; khổ 2x30; ký hiệu GC-1A). 2. Sổ theo dõi, quản lý hàng gia công xuất, nhập khNu của xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bìa màu vàng; khổ 21x30; ký hiệu: GC-1B) 3. Sổ theo dõi, quản lý nguyên liệu nhập khNu để sản xuất hàng xuất khNu (bìa màu nâu: khổ 21x30; ký hiệu: N l-XN K). Điều 2. Các mẫu sổ trên sử dụng thống nhất trong toàn ngành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 1995. N hững quy định tạm thời về mẫu sổ trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ. Điều 3. Các ông Cục trưởng Cục Giám sát - quản lý về hải quan, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch hậu cần và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan; Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; Hiệu trưởng trường Hải quan Việt N am và giám đốc xí nghiệp in Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. Phan Văn Dĩnh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản