Quyết định số 2-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 2-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2-HĐBT về việc phân vạch địa giới một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2-H BT Hà N i, ngày 10 tháng 1 năm 1984 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 2-H BT NGÀY 10-1-1984 V VI C PHÂN V CH NA GI I M T S XÃ, THN TR N THU C T NH HÀ NAM NINH. H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Hà Nam Ninh, QUY T NNH i u 1 - Phân v ch a gi i m t s xã, th tr n thu c các huy n Nam Ninh, Tam i p, Kim B ng, Thanh Liêm, Duy Tiên c a t nh Hà Nam Ninh như sau: 1. Chia xã Chính Nghĩa (huy n Nam Ninh) thành 2 ơn v hành chính l y tên là xã Tr c Chính và th tr n C L . - Xã Tr c Chính có 2 thôn An Lãng, D ch i p. a gi i c a xã Tr c Chính phía nam giáp xã Tr c Phương, phía b c giáp sông H ng, phía ông giáp xã Tr c nh, phía tây giáp xã Tr c Phương. - Th tr n C L có 3 thôn V ng Doanh, Mi u, Kênh. a gi i c a th tr n C L phía nam giáp xã Liêm H i, phía b c giáp sông H ng, phía ông giáp xã Tr c Chính, phía tây giáp ư ng 21 và 2 xã Tr c Trung, Tr c ông. 2. Chia xã Yên Phong (huy n Tam i p) thành 2 xã l y tên là xã Yên Phong và xã Yên T . - Xã Yên Phong có 4 thôn Qu ng Phúc, Hoàng Kim, Khương D , Th Bình. a gi i c a xã Yên Phong phía b c giáp xã Khánh Th nh, phía nam giáp xã Yên M , phía tây giáp xã Yên Phú, phía ông giáp xã Yên T . - Xã Yên T có 6 thôn Phúc Lai, Xa Lung, Phúc Khê, Xuân ng, Quang Tú, N n Khê. a gi i c a xã Yên T phía b c giáp xã Khánh Ninh, phía nam giáp xã Yên M c, phía tây giáp xã Yên Phong, phía ông giáp xã Yên Nhân. 3. Chia xã Kh Phong (huy n Kim B ng) thành 2 xã l y tên là xã Kh Phong và xã Ba Sao.
  2. - Xã Kh Phong có 3 thôn Kh Phong, Khuy n Công, V ng. a gi i c a xã Kh Phong phía b c giáp xã Tân Sơn, phía nam giáp xã Ba Sao, phía ông giáp xã Liên Sơn, phía tây giáp xã Hương Sơn, huy n M c, t nh Hà Sơn Bình. - Xã Ba Sao có 3 thôn Tam Trúc, C c N i, C c Thôn. a gi i c a xã Ba Sao phía b c giáp xã Kh Phong, phía nam giáp xã ng Tân, huy n L c Thu , t nh Hà Sơn Bình, phía ông giáp xã Liên Sơn, phía tây giáp xã Hương Sơn, huy n M c, t nh Hà Sơn Bình. 4. Chia xã Thanh Tuy n (huy n Thanh Liêm) thành 2 ơn v hành chính l y tên là xã Thanh Tuy n và th tr n Kiên Khê. - a gi i c a xã Thanh Tuy n phía b c giáp xã Thanh Châu, phía nam giáp xã Thanh Phong, phía ông giáp xã Thanh Hà, phía tây giáp sông áy. - a gi i c a th tr n Kiên Khê phía b c giáp xã Thanh Tuy n, phía nam giáp xã Thanh Thu , phía ông giáp xã Thanh Phong, Thanh Tuy n, phía tây giáp huy n L c Thu , t nh Hà Sơn Bình. 5. C t 272 hécta t do các tr m tr i c a Trung ương, t nh, huy n qu n lý óng trên khu v c ng Văn; c t 15 hécta c a ph ng Văn thu c xã Duy Minh; c t 130 hécta c a ph ng Văn thu c t Hoàng ông và làng ng Văn c a xã Hoàng ông thành l p th tr n ng Văn. a gi i c a th tr n ng Văn phía b c giáp xã Duy Minh, phía nam giáp xã Hoàng ông, phía tây giáp xã Duy Thái, phía ông giáp xã Tiên N i. i u 2 - U ban nhân dân t nh Hà Nam Ninh có trách nhi m thi hành quy t nh này. Nguy n H u Th ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản