Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
72
lượt xem
2
download

Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ********* S : 20/1999/QĐ-BTC Hà N i, ngày 25 tháng 02 năm 1999 QU Y T Đ N H S 20 /1999/QĐ-BTC NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 1999 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ, S D NG TR S LÀM VI C T I CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH S NGHI P B TR Ư NG B TÀ I C H Í N H Căn c Pháp l nh th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ngày 26/2/1998; Căn c Ngh đ nh s 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 c a Chính ph v qu n lý tài s n Nhà nư c; Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 25/10/1994 c a Chính ph v nhi m v quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Đ tăng cư ng qu n lý Nhà nư c v tr s làm vi c c a các cơ quan hành chính s nghi p đ m b o s d ng tr s làm vi c đúng m c đích, có hi u qu và ti t ki m, QU Y T Đ N H : Đ i u 1 : Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Quy ch qu n lý, s d ng tr s làm vi c t i các cơ quan hành chính s nghi p". Đ i u 2 : Quy ch này áp d ng chung cho t t c tr s làm vi c c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c, cơ quan s nghi p, các đơn v l c lư ng vũ trang, T ch c chính tr , T ch c chính tr - xã h i, cơ quan ngo i giao c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài (g i chung là các cơ quan hành chính s nghi p) đư c hình thành t ngu n v n ngân sách, có ngu n g c ngân sách ho c đư c xác l p quy n s h u c a Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t. Đ i u 3 : Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký, thay th cho Quy t đ nh s 399 TC/QLCS ngày 17/5/1995 c a B trư ng B Tài chính. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c trung ương và Th trư ng các t ch c, cơ quan có liên quan khác ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n Sinh Hùng (Đã ký) QUY CH QU N LÝ, S D NG TR S LÀM VI C T I CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH S NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 20 /1999/QĐ-BTC ngày25/02/1999 c a B trư ng B Tài chính ) CHƯƠNG I NH NG QUY Đ NH CHUNG 1
 2. Đ i u 1 : Tr s làm vi c đư c quy đ nh t i Quy ch này bao g m: nhà dùng vào m c đích làm vi c, ti p khách, h i h p, nhà kho, nhà b o v , nhà đ xe, khu công trình ph và các công trình ki n trúc khác g n li n v i nhà, đ t n m trong khuôn viên tr s làm vi c c a các cơ quan qu n lý nhà nư c, cơ quan s nghi p, các đơn v l c lư ng vũ trang, T ch c chính tr , T ch c chính tr - xã h i và cơ quan ngo i giao c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài ( g i chung là cơ quan HCSN) đư c hình thành t ngu n v n Ngân sách Nhà nư c ho c có ngu n g c t Ngân sách Nhà nư c, ho c đư c xác l p quy n s h u c a Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t, đư c Nhà nư c giao cho các cơ quan HCSN qu n lý, s d ng . Nhà, đ t c a các cơ quan HCSN dùng vào các m c đích s nghi p như: khám ch a b nh, gi ng d y và h c t p (b nh vi n, trư ng h c.....); Tr m, tr i nghiên c u khoa h c; nhà b o t n, b o tàng, sân v n đ ng; Các công trình an ninh, qu c phòng ph c v l i ích công c ng, l i ích qu c gia và nhà, đ t thu c tr s làm vi c mà các T ch c xã h i, T ch c xã h i - ngh nghi p thuê theo qui đ nh t i Đi u 16 Ngh đ nh s 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 c a Chính ph không thu c đ i tư ng áp d ng c a Quy ch này. Đ i u 2 : T t c các cơ quan HCSN đư c Nhà nư c cho phép thành l p s đư c Nhà nư c t ng bư c c p tr s làm vi c theo đúng tiêu chu n, đ nh m c s d ng tr s làm vi c do Th tư ng Chính ph quy đ nh. Đ i u 3 : Th trư ng các cơ quan HCSN đư c Nhà nư c giao qu n lý và s d ng tr s làm vi c có trách nhi m b trí s d ng đúng m c đích, công năng, tiêu chu n, đ nh m c do Th tư ng Chính ph quy đ nh; Th c hi n vi c qu n lý, s d ng, báo cáo và đăng ký tr s làm vi c theo đúng các quy đ nh t i Quy ch này . CHƯƠNG II C P M I, C I T O, M R NG, NÂNG C PS A CH A L N TR S LÀM VI C Đ i u 4 : Vi c c p m i tr s làm vi c cho các cơ quan HCSN đư c th c hi n như sau: 1- Đ i v i cơ quan HCSN m i đư c thành l p chưa có tr s làm vi c: a) Th trư ng cơ quan căn c vào ch c năng nhi m v đư c giao, biên ch đư c duy t và tiêu chu n, đ nh m c s d ng tr s làm vi c do Th tư ng Chính ph quy đ nh l p báo cáo v i cơ quan ch qu n c p trên, cơ quan K ho ch và Đ u tư, cơ quan Tài chính đ ng c p xem xét t ng h p trình c p có th m quy n quy t đ nh . b) Căn c vào nhu c u, th c tr ng v qu tr s hi n có c a cơ quan và tiêu chu n, đ nh m c s d ng tr s làm vi c do Th tư ng Chính ph quy đ nh, cơ quan có th m quy n ra quy t đ nh trang c p tr s làm vi c cho cơ quan m i đư c thành l p theo m t trong các hình th c sau: - Đ u tư xây d ng m i; - Đi u chuy n t qu tr s làm vi c dôi th a hi n có c a ngành mình, c p mình thông qua vi c s p x p l i tr s làm vi c; - Cho mua ho c thuê tr s làm vi c c a các t ch c, cá nhân đư c phép kinh doanh nhà. c) Vi c trang c p tr s làm vi c cho các cơ quan m i thành l p ph i đ m b o các nguyên t c sau: - Đ i v i vi c đ u tư xây d ng m i ph i th c hi n đúng theo các qui đ nh hi n hành c a Nhà nư c t khâu quy t đ nh đ u tư, trình t , th t c và quy t toán v n đ u tư xây d ng cơ b n; - Đ i v i tr s làm vi c thu c di n đi u chuy n ph i th c hi n theo đúng quy đ nh hi n hành v đi u chuy n, thu h i, thanh lý tài s n nhà nư c t i các cơ quan HCSN; - Đ i v i tr s làm vi c thu c di n mua ho c đi thuê ph i đư c s đ ng ý c a cơ quan có th m quy n ra quy t đ nh thành l p và cơ quan Tài chính đ ng c p th m đ nh v di n tích, đơn giá thuê và phương th c thanh toán trư c khi ký h p đ ng mua ho c thuê theo đúng tiêu chu n, đ nh m c s d ng tr s làm vi c và các quy đ nh khác c a Nhà nư c. Ngu n kinh phí đ chi tr ti n mua ho c thuê nhà đư c b trí trong d toán Ngân sách hàng năm c a cơ quan HCSN 2
 3. đư c c p th m quy n phê duy t. Cơ quan thuê tr s có trách nhi m qu n lý, s d ng theo đúng h p đ ng thuê đã ký. 2- Đ i v i cơ quan HCSN m i đư c thành l p do sáp nh p, h p nh t t các cơ quan cũ thì cơ quan m i đư c l a ch n đ a đi m tr s làm vi c c a các cơ quan cũ theo đúng tiêu chu n, đ nh m c s d ng tr s làm vi c do Th tư ng Chính ph quy đ nh. N u tr s làm vi c c a các cơ quan cũ không đ di n tích làm vi c cho cơ quan m i theo tiêu chu n, đ nh m c s d ng tr s làm vi c do Th tư ng Chính ph quy đ nh và t ch c biên ch thì cơ quan m i đư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n xem xét b sung thêm di n tích làm vi c theo m t trong các hình th c quy đ nh t i Đi m b Kho n 1 Đi u này. N u di n tích nhà, đ t thu c tr s làm vi c c a các cơ quan cũ còn dư th a sau khi s p x p tr s cho cơ quan m i thì cơ quan m i có trách nhi m b o qu n và báo cáo c p có th m quy n x lý theo đúng quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. 3- Đ i v i các cơ quan hi n t i đã có tr s làm vi c, nhưng so v i tiêu chu n, đ nh m c còn thi u s đư c cơ quan có th m quy n xem xét gi i quy t c p b sung b ng m t trong các hình th c quy đ nh t i Đi m b Kho n 1 Đi u này ho c đư c đ u tư c i t o m r ng nâng c p t i cơ s cũ hi n có. Vi c đ u tư, c i t o m r ng tr s làm vi c cũ đư c th c hi n theo đúng các quy đ nh t i Đi u 5 Quy ch này. Đ i u 5 : Vi c c i t o, m r ng, nâng c p và s a ch a l n tr s làm vi c c a các cơ quan HCSN ph i theo các quy đ nh sau: 1- Cơ quan có th m quy n ch xem xét, cho phép c i t o m r ng và nâng c p tr s làm vi c cho các trư ng h p sau: - Do thi u di n tích làm vi c và các công trình ki n trúc ph tr khác so v i tiêu chu n, đ nh m c s d ng tr s làm vi c do Th tư ng Chính ph quy đ nh và có đi u ki n m r ng thêm di n tích; - Tr s làm vi c xu ng c p, hư h ng n ng không b trí làm vi c đư c. 2- Th m quy n quy t đ nh vi c m r ng, c i t o, nâng c p, s a ch a l n và qu n lý ngu n kinh phí v m r ng, c i t o, nâng c p, s a ch a l n tr s làm vi c ph i theo đúng các quy đ nh v qu n lý đ u tư xây d ng cơ b n và qu n lý Ngân sách Nhà nư c v v n đ u tư xây d ng cơ b n. CHƯƠNG III QU N LÝ, S D NG TR S LÀM VI C Đ i u 6 : Tr s làm vi c c a các cơ quan HCSN ph i đư c s d ng đúng m c đích, công năng và tiêu chu n, đ nh m c do Th tư ng Chính ph quy đ nh. Các cơ quan HCSN đư c Nhà nư c giao qu n lý, s d ng tr s làm vi c n u không đư c phép c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n quy đ nh t i Đi m a và d Kho n 2 Đi u 13 Ngh đ nh s 14/1998/ NĐ-CP ngày 06/3/1998 c a Chính ph , tuy t đ i không đư c: - Sang như ng ho c góp v n liên doanh v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c đ s n xu t kinh doanh, d ch v ; - Cho thuê, dùng vào s n xu t kinh doanh, d ch v , phân cho cán b công nhân viên làm nhà ho c s d ng vào m c đích khác . Đ i u 7 : Các cơ quan HCSN đư c Nhà nư c giao qu n lý, s d ng tr s làm vi c ph i t ch c h ch toán đ y đ , chính xác tài s n là nhà, đ t thu c tr s làm vi c theo đúng ch đ k toán hi n hành c a Nhà nư c. Đi u 8: 1- Tr s làm vi c ph i đư c b o dư ng, s a ch a đ nh kỳ theo đúng qui đ nh trong h sơ qu n lý k thu t cho t ng c p nhà . 3
 4. 2- Toàn b kinh phí b o dư ng, s a ch a thư ng xuyên và duy tu s a ch a l n tr s làm vi c đư c ghi vào d toán Ngân sách Nhà nư c hàng năm báo cáo cơ quan có th m quy n phê duy t theo đúng ch đ phân c p qu n lý Ngân sách Nhà nư c hi n hành và đư c gi i quy t theo nguyên t c sau: - Kinh phí b o dư ng s a ch a thư ng xuyên tr s làm vi c đư c tính là kho n chi trong đ nh m c chi hành chính s nghi p hàng năm; - Kinh phí duy tu s a ch a l n theo đ nh kỳ ph i đư c cơ quan Tài chính th m đ nh và đư c tính là kho n chi riêng ngoài đ nh m c chi hành chính s nghi p c a d toán Ngân sách hàng năm. Đ i u 9 : Th trư ng các cơ quan HCSN đư c Nhà nư c giao qu n lý, s d ng tr s làm vi c có trách nhi m: - Đăng ký nhà, đ t thu c tr s làm vi c v i cơ quan Tài chính các c p khi đư c Nhà nư c giao qu n lý, s d ng tr s làm vi c m i và đăng ký b sung k p th i ph n di n tích nhà đư c phép c i t o m r ng di n tích tr s làm vi c; - B trí s d ng nhà, đ t thu c tr s làm vi c đúng m c đích, tiêu chu n, đ nh m c do Th tư ng Chính ph quy đ nh; - B o qu n các h sơ liên quan đ n đ t và k thu t c a tr s làm vi c đư c Nhà nư c giao; - Th c hi n b o dư ng, s a ch a tr s làm vi c theo đúng quy đ nh trong h sơ qu n lý k thu t cho t ng c p nhà; - Th c hi n nghiêm ch nh ch đ báo cáo đ nh kỳ v tình hình qu n lý, s d ng tr s làm vi c theo quy đ nh t i Quy ch này ho c theo yêu c u c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n; - Giao l i cơ quan Tài chính (qu n lý công s n) cùng c p qu n lý nh ng nhà, đ t thu c tr s làm vi c dôi th a so v i tiêu chu n, đ nh m c ho c khi không c n s d ng theo quy t đ nh thu h i c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n. Đ i u 1 0 : Hàng năm, các cơ quan HCSN đư c Nhà nư c giao qu n lý, s d ng tr s làm vi c th c hi n báo cáo theo trình t như sau: 1- Th trư ng cơ quan HCSN tr c ti p qu n lý, s d ng tr s làm vi c có trách nhi m báo cáo tình hình qu n lý, s d ng qu tr s làm vi c hi n có c a đơn v mình theo bi u m u s 03 TSLV (kèm theo Quy ch này) v i cơ quan qu n lý c p trên. 2- Th trư ng các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , T ch c chính tr , các T ch c chính tr - xã h i s d ng kinh phí Ngân sách trung ương có trách nhi m t ng h p, báo cáo tình hình qu n lý, s d ng tr s làm vi c c a toàn ngành mình v i B Tài chính theo bi u m u s 04TH-TSLV(kèm theo Quy ch này) . 3- Th trư ng cơ quan tr c thu c UBND c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m t ng h p tình hình qu n lý, s d ng tr s làm vi c c a t t c các đơn v tr c thu c g i S Tài chính-V t giá đ t ng h p báo cáo UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ương và B Tài chính theo bi u m u s 04 TH-TSLV(kèm theo Quy ch này). 4- B Tài chính có trách nhi m t ng h p tình hình đăng ký qu n lý, s d ng tr s làm vi c c a các cơ quan hành chính s nghi p trong c nư c báo cáo Chính ph . Đ i u 1 1 : Cơ quan HCSN tr c ti p qu n lý, s d ng tr s làm vi c, n u vi ph m Quy ch qu n lý, s d ng tr s làm vi c c a các cơ quan HCSN, thì s b x lý như sau: - N u các cơ quan HCSN không báo cáo, đăng ký nhà, đ t thu c tr s làm vi c v i cơ quan Tài chính thì cơ quan Tài chính s ng ng c p kinh phí đ i v i s a ch a, c i t o nâng c p tr s làm vi c và cơ quan Tài chính không ch u trách nhi m đ i v i các s c x y ra; - Tuỳ t ng trư ng h p c th , cơ quan có th m quy n ra quy t đ nh thu h i nhà, đ t thu c tr s làm vi c đ i v i các cơ quan HCSN s d ng vư t tiêu chu n, đ nh m c do Th tư ng Chính ph quy đ nh ho c hoán đ i tr s gi a các cơ quan HCSN v i nhau nh m đi u ch nh l i tr s làm vi c c a các cơ quan HCSN đ m b o s d ng h p lý và ti t ki m; 4
 5. - Cơ quan HCSN t ý sang như ng, góp v n liên doanh, chia cho cán b công nhân viên làm nhà , đi u chuy n nhà, đ t thu c tr s làm vi c không đúng th m quy n (k c ) s b thu h i. Th trư ng cơ quan, ngư i ký quy t đ nh b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t, k c b i thư ng v t ch t; - M i kho n thu nh p có đư c t vi c s d ng sai m c đích tr s làm vi c ph i n p vào Ngân sách Nhà nư c; - Th trư ng các cơ quan HCSN đư c Nhà nư c giao qu n lý và s d ng tài s n không l p k ho ch b o qu n thư ng xuyên và s a ch a đ nh kỳ khi tr s làm vi c b xu ng c p đ x y ra hư h ng, tai n n ho c đ cho các t ch c, cá nhân khác l n chi m trái phép, đ u ph i quy trách nhi m cá nhân trư c pháp lu t k c vi c b i thư ng giá tr v t ch t c a tài s n b thi t h i, m t mát; - M i trư ng h p xây d ng m i, c i t o, nâng c p, s a ch a l n không đư c s đ ng ý c a các cơ quan có th m quy n ho c đư c phép c a cơ quan có th m quy n nhưng không đúng th t c đ u tư xây d ng cơ b n đ u b đình ch . CHƯƠNG IV Đ ĂNG KÝ TR S LÀM VI C Đ i u 1 2 : T t c các cơ quan HCSN khi đư c Nhà nư c giao qu n lý s d ng tr s làm vi c dư i b t kỳ hình th c nào ho c có s thay đ i v t ch c, tăng gi m v di n tích nhà đ t thu c tr s làm vi c so v i tr s đã đăng ký cũ đ u ph i th c hi n vi c đăng ký nhà, đ t thu c tr s làm vi c v i cơ quan có th m quy n đ đư c c p gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng tr s làm vi c theo quy đ nh t i Đi u 16 Quy ch này. Đ i u 1 3 : Th m quy n c p gi y ch ng nh n quy n qu n lý s d ng tr s làm vi c t i các cơ quan HCSN đư c quy đ nh như sau: - B trư ng B Tài chính tr c ti p c p ho c u quy n cho UBND c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương c p gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng tr s làm vi c c a các cơ quan HCSN thu c trung ương đóng t i đ a phương; - Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ương tr c ti p c p ho c u quy n cho giám đ c S Tài chính-V t giá c p gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng tr s làm vi c c a các cơ quan kh i HCSN đ a phương. Đ i u 1 4 : Ngư i có trách nhi m kê khai đăng ký tr s làm vi c c a các cơ quan HCSN là th trư ng các cơ quan, đơn v đư c Nhà nư c giao tr c ti p qu n lý, s d ng tài s n. N u m t tr s làm vi c đư c giao cho nhi u cơ quan qu n lý, s d ng thì các cơ quan đ ng qu n lý và s d ng có trách nhi m đăng ký ph n cơ quan mình s d ng . Đ i u 1 5 : H sơ đăng ký quy n qu n lý, s d ng v nhà, đ t thu c tr s làm vi c c a các cơ quan HCSN g m có: - T khai đăng ký quy n qu n lý s d ng tr s làm vi c (theo m u s 01 kèm theo Quy ch này) có xác nh n c a cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p; - B n sao h sơ đ a b v nhà đ t (ho c các gi y t có liên quan), quy t đ nh phê duy t d án đ u tư xây d ng m i c a cơ quan có th m quy n, gi y phép xây d ng ho c quy t đ nh giao nhà, đ t thu c tr s làm vi c do cơ quan Nhà nư c có th m quy n c p; - Sơ đ m t b ng t ng ngôi nhà và khuôn viên tr s làm vi c. Riêng đ i v i cơ quan ngo i giao c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài các b n sao gi y t v nhà, đ t thu c tr s làm vi c theo đúng thông l qu c t và nư c s t i . Đ i u 1 6 : Vi c kê khai đăng ký và c p gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng v nhà đ t thu c tr s làm vi c đư c th c hi n (theo m u s 01, 02a và 02b kèm theo Quy ch này) c th như sau : 5
 6. 1- C p m i gi y ch ng nh n: Đ i v i các tr s làm vi c quy đ nh t i Đi u 1 c a Quy ch này hi n nay n u chưa đư c c p gi y ch ng nh n thì trong vòng 30 ngày k t ngày Quy ch này có hi u l c thi hành, th trư ng cơ quan có trách nhi m ti n hành kê khai đăng ký t i cơ quan có th m quy n theo đúng quy đ nh t i Đi u 13 và Đi u 14 c a Quy ch này . 2- Thay đ i gi y ch ng nh n: Trong quá trình qu n lý và s d ng tr s làm vi c, n u có s thay đ i v t ch c, cơ quan (chia tách, sáp nh p, thay đ i tên g i) và có s thay đ i v nhà, đ t thu c tr s làm vi c như xây d ng m i, c i t o, s a ch a, thanh lý, chuy n giao, ti p nh n nhà đ t thu c tr s làm vi c ho c gi y ch ng nh n cũ b hư h ng cũ nát, trong th i h n 30 ngày, k t ngày có s thay đ i, các đơn v tr c ti p qu n lý, s d ng tr s làm vi c có trách nhi m l p t khai đ ngh cơ quan có th m quy n c p gi y ch ng nh n cũ thay đ i gi y ch ng nh n m i. H sơ g m: - T khai đăng ký quy n qu n lý, s d ng nhà đ t thu c tr s làm vi c; - Gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng tr s làm vi c ( b n cũ ); - H sơ gi y t có liên quan đ n vi c thay đ i t ch c, thay đ i di n tích nhà đ t thu c tr s làm vi c c a c p có th m quy n. 3- C p l i gi y ch ng nh n: sau 30 ngày, k t ngày b m t gi y ch ng nh n cơ quan tr c ti p qu n lý, s d ng tr s làm vi c có trách nhi m báo và l p t khai đăng ký l i tr s làm vi c và đ ngh cơ quan c p gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng tr s làm vi c cũ c p l i gi y ch ng nh n m i. 4- Gi y ch ng nh n đư c l p thành 2 b n: - 1 b n lưu cơ quan tr c ti p c p gi y ch ng nh n; - 1 b n giao cho đơn v tr c ti p qu n lý, s d ng nhà đ t thu c tr s làm vi c. Đ i u 1 7 : Cơ quan c p gi y ch ng nh n có trách nhi m : 1- T ch c c p gi y ch ng nh n k p th i: sau 30 ngày, k t khi ti p nh n đ y đ h sơ xin c p gi y ch ng nh n c a cơ quan HCSN theo đúng quy đ nh t i Quy ch này ph i hoàn t t th t c c p gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng tr s làm vi c. 2- T ch c ki m tra hàng năm v tình hình kê khai đăng ký và c p gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng tr s làm vi c c a t t c các cơ quan hành chính s nghi p đang s d ng; N u cơ quan đang qu n lý, s d ng tr s làm vi c không đăng ký đ đư c c p gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng tr s làm vi c theo quy đ nh t i Quy ch này, cơ quan c p gi y ch ng nh n có quy n đ ngh cơ quan có th m quy n ra quy t đ nh đình ch c p phát các kho n kinh phí có liên quan đ n vi c c i t o, nâng c p, s a ch a tr s làm vi c. CHƯƠNG V ĐI U KHO N THI HÀNH Đ i u 1 8 : T t c các cơ quan HCSN trong c nư c có trách nhi m kê khai chính xác và đ y đ các n i dung v ngu n g c nhà, đ t thu c tr s làm vi c đ đư c cơ quan có th m quy n c p gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng tr s làm vi c theo đúng quy đ nh t i Quy ch này. Đi u 19: 1- C c trư ng C c Qu n lý công s n (B Tài chính), Giám đ c S Tài chính - V t giá các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n các cơ quan HCSN th c hi n vi c kê khai, c p gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng tr s làm vi c hi n đang qu n lý, s d ng c a các cơ quan HCSN theo đúng quy đ nh t i Quy ch này. 2- C c Qu n lý công s n ch u trách nhi m phát hành các bi u m u v báo cáo, đăng ký tr s làm vi c đư c quy đ nh trong Quy ch này th c hi n th ng nh t trong c nư c. Đ i u 2 0 : Đ i v i di n tích nhà, đ t thu c tr s làm vi c c a các cơ quan HCSN đang s d ng có ngu n g c thu c s h u Nhà nư c, hi n t i các cơ quan HCSN đang đi thuê c a ngành nhà 6
 7. đ t, Ch t ch UBND c p t nh ra quy t đ nh chuy n sang qu nhà, đ t thu c tr s làm vi c c a Nhà nư c giao cho các cơ quan hành chính s nghi p qu n lý, s d ng và th c hi n vi c báo cáo, đăng ký v i cơ quan Tài chính theo quy đ nh t i Quy ch này. Đ i u 2 1 : B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c trung ương và Th trư ng các t ch c, cơ quan có liên quan khác ch đ o các cơ quan HCSN thu c c p mình qu n lý th c hi n vi c qu n lý, s d ng, báo cáo và đăng ký tr s làm vi c theo đúng quy đ nh t i Quy ch này . Đ i u 2 2 : C c trư ng C c Qu n lý công s n, Giám đ c S Tài chính-V t giá có trách nhi m giúp B trư ng B Tài chính và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương hư ng d n th c hi n Quy ch này. C NG HOÀ XÃ H I CH N G H Ĩ A V I T N AM Đ c l p - T do - H nh phúc M U S 01 K Ê K H AI Đ ĂN G K Ý Q U Y N Q U N L Ý, S D NG NHÀ Đ T THU C TR S LÀM VI C THU C S H U NHÀ NƯ C T I C Á C C Ơ Q U AN H À NH CHÍ N H S NGHI P I/ Nhu c u đăng ký: - C p m i gi y ch ng nh n : - Thay đ i gi y ch ng nh n : - C p l i gi y ch ng nh n : II/ Cơ quan tr c ti p qu n lý, s d ng nhà đ t thu c tr s làm vi c : - Tên cơ quan: ............................................................................... - Đ a ch cơ quan: ............................................................................. .......................................................................................................... - Thu c B , ngành, đ a phương: ..................................................... - Đ a ch cơ s nhà, đ t đ ngh đư c c p gi y ch ng nh n: ...................... ............................................................................................................ III/ V nhà: 1/ T ng s ngôi nhà:......................; trong đó nhà 2 t ng tr lên:............... 2/ T ng di n tích xây d ng nhà:........................................... m2 3/ T ng di n tích s d ng nhà:............................................. m2 Trong đó: - Di n tích s d ng chính......................... m2 - Di n tích s d ng ph ............................ m2 4/ T ng giá tr theo s k toán (ngàn đ ng): - T ng nguyên giá:............................................................. - Giá tr còn l i:.................................................................. 5/ Chi ti t t ng ngôi nhà: 7
 8. C u trúc ngôi nhà Di n Di n tích s d ng Giá tr theo SSKT N i dung tích (m2) (ngàn đ ng) C p S Năm xây T ng Chia ra Nguyê T l Giá n h ng t ng xây d ng s còn tr giá Ngôi d ng (m2) DTS DTS l i (%) còn l i D D nhà chính ph Nhà ..... Nhà ..... Nhà ..... Nhà ..... Nhà ..... Nhà ..... Nhà ..... ............. IV/ V đ t : - Th a đ t s .....................................T b n đ s ..................... - T ng di n tích khuôn viên ......................... m2 - Hình th c s d ng: Riêng ............ m2 Chung .............. m2 - Ngu n g c th a đ t: .................................................................. - Giá tr khuôn viên đ t (ngàn đ ng) ........................................... V/ Th c t đang qu n lý s d ng nhà, đ t: STT M c đích s d ng Nhà (m2) Đ t (m2) 1 Làm vi c 2 Cho thuê 3 S n xu t kinh doanh 4 Nhà t p th 5 S d ng khác 8
 9. I/ B n sao các gi y t liên quan v nhà, đ t: VII/ Cơ quan c p gi y ch ng nh n: (do cơ quan c p ghi ) - Tên cơ quan ........................................................................................... thu c t nh, thành ph ............................................................................. - Ngày c p gi y ch ng nh n: ................................................................... - H sơ g c s : ........................................................................................ Ngày tháng năm Ngày tháng năm XÁC NH N C A CƠ QUAN QU N LÝ TH TRƯ NG CƠ QUAN KÊ KHAI, ĐĂNG KÝ C P TRÊN TR C TI P (Ký tên, đóng d u) Đ I DI N CƠ QUAN C P GI Y CH NG NH N 9
 10. C NG HOÀ XÃ H I CH N G H Ĩ A V I T N AM Đ c l p - T do - H nh phúc M U S 02A GI Y CH NG NH N QUY N QU N LÝ, S D NG NHÀ Đ T THU C TR S LÀM VI C T H U C S H U N H À N Ư C T I C Á C C Ơ Q U AN HÀNH CHÍNH S NGHI P Theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 14/1998/NĐ-CP ngày 06/03/1998 c a Chính ph v qu n lý tài s n nhà nư c và Quy ch qu n lý, s d ng tr s làm vi c t i các cơ quan HCSN ban hành theo Quy t đ nh s 20/1999/QĐ-BTC ngày 25 tháng 02 năm 1999 c a B trư ng B Tài chính, cơ quan HCSN có tên t i M c I đư c qu n lý, s d ng nhà đ t thu c tr s làm vi c dư i đây: M c I: cơ quan đư c qu n lý, s d ng tr s làm vi c - Tên cơ quan:.................................................................................................... - Đ a ch cơ quan:................................................................................................. - Thu c B , ngành:............................................................................................... - Đ a ch cơ s nhà đ t đư c c p gi y ch ng nh n:............................................. ............................................................................................................................ M c II: Nhà đ t thu c tr s làm vi c 1/ V nhà 2/ V đ t - T ng s ngôi nhà:...................... cái - Th a đ t s :......................................... Trong đó nhà 2 t ng tr lên:........ cái - T b n đ s :....................................... - T ng di n tích xây d ng:.......... m2 - T ng di n tích khuôn viên:.............. m2 - T ng di n tích s d ng:............ m2 - Ngu n g c th a đ t:........................ Trong đó: + DTSD chính:............ m2 - Giá tr khuôn viên đ t (ngàn đ ng):.... + DTSD ph :............... m2 ........................................................... - T ng giá tr theo s k toán (ngàn - Hình th c s d ng: đ ng): Riêng......................... m2 + T ng nguyên giá:.......................... Chung:....................... m2 + Giá tr còn l i:.............................. M c III, M c IV và M c V các trang sau là thành ph n c a gi y ch ng nh n này ............ ngày........ tháng......... năm..... B TRƯ NG B TÀI CHÍNH H sơ g c s :.......... M c III: Chi ti t t ng ngôi nhà N i C u trúc Di Di n tích s Giá tr theo dung ngôi nhà n d ng SSKT tích (m2) (ngàn đ ng) 10
 11. C pS Nă xây T n Chia ra Nguyê T Gi m g n l á h nt n d n g g xây g s giá cò tr n Ngôi d n (m2) DTS DTS l i cò g D D (% n nhà chín ph ) l i h Nhà ..... Nhà ..... Nhà ..... Nhà ..... Nhà ..... Nhà ..... Nhà ..... Nhà ..... Nhà ..... ............. M c IV: Thay đ i cơ quan qu n lý, s d ng Ngày, tháng năm N i dung thay đ i Xác nh n c a cơ quan Qu n lý công s n 11
 12. M c V: Thay đ i v nhà, đ t Ngày, tháng năm N i dung thay đ i Xác nh n c a cơ quan Qu n lý công s n 12
 13. C NG HOÀ XÃ H I CH N G H Ĩ A V I T N AM Đ c l p - T do - H nh phúc M U S 02B GI Y CH NG NH N QUY N QU N LÝ, S D NG NHÀ Đ T THU C TR S LÀM VI C T H U C S H U N H À N Ư C T I C Á C C Ơ Q U AN HÀNH CHÍNH S NGHI P Theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 14/1998/NĐ-CP ngày 06/03/1998 c a Chính ph v qu n lý tài s n nhà nư c và Quy ch qu n lý, s d ng tr s làm vi c t i các cơ quan HCSN ban hành theo Quy t đ nh s 20/1999/QĐ-BTC ngày 25 tháng 02 năm 1999 c a B trư ng B Tài chính, cơ quan HCSN có tên t i M c I đư c qu n lý, s d ng nhà đ t thu c tr s làm vi c dư i đây: M c I: Cơ quan đư c qu n lý, s d ng tr s làm vi c - Tên cơ quan:.................................................................................................... - Đ a ch cơ quan:................................................................................................. - Thu c đ a phương:............................................................................................... - Đ a ch cơ s nhà đ t đư c c p gi y ch ng nh n:............................................. ............................................................................................................................ M c II: Nhà đ t thu c tr s làm vi c 1/ V nhà 2/ V đ t - T ng s ngôi nhà:...................... cái - Th a đ t s :......................................... Trong đó nhà 2 t ng tr lên:........ cái - T b n đ s :....................................... - T ng di n tích xây d ng:.......... m2 - T ng di n tích khuôn viên:.............. m2 - T ng di n tích s d ng:............ m2 - Ngu n g c th a đ t:........................ Trong đó: + DTSD chính:............ m2 - Giá tr khuôn viên đ t (ngàn đ ng):.... + DTSD ph :.............. m2 ........................................................... - T ng giá tr theo s k toán (ngàn - Hình th c s d ng: đ ng): Riêng......................... m2 + T ng nguyên giá:.......................... Chung:....................... m2 + Giá tr còn l i:.............................. M c III, M c IV và M c V các trang sau là thành ph n c a gi y ch ng nh n này ..... ngày........ tháng......... năm..... CH T CH UBND T NH, THÀNH PH .......... 13
 14. H sơ g c s :.......... M c III: Chi ti t t ng ngôi nhà N i C u trúc Di Di n tích s Giá tr theo dung ngôi nhà n d ng SSKT tích (m2) (ngàn đ ng) C pS Nă xây T n Chia ra Nguyê T Gi m g n l á h nt n d n g g xây g s giá cò tr n Ngôi d n (m2) DTS DTS l i cò g D D (% n nhà chín ph ) l i h Nhà ..... Nhà ..... Nhà ..... Nhà ..... Nhà ..... Nhà ..... Nhà ..... Nhà ..... Nhà ..... ............. M c IV: Thay đ i cơ quan qu n lý, s d ng Ngày, tháng năm N i dung thay đ i Xác nh n c a cơ quan Qu n lý công s n 14
 15. M c V: Thay đ i v nhà, đ t Ngày, tháng năm N i dung thay đ i Xác nh n c a cơ quan Qu n lý công s n 15
 16. Cơ quan báo cáo:................ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T N AM Thu c B , ngành, đ a phương:.............. Đ c l p - T do - H nh phúc BI U 03-TSLV BÁO CÁO TR S LÀM VI C THU C S H U NHÀ NƯ C T I CÁC CƠ Q U AN H C SN (Kèm theo Quy t đ nh s 20/1999/QĐ-BTC ngày 25 tháng 02 năm 1999 c a B trư ng B Tài chính) V đ t V nhà N I DUNG T ng giá tr Di n tích Ngôi nhà Di n tích xây d ng Di n tích s d ng khuôn viên đ t T ng Đã T ng T 2 T ng T ng T khuôn xây s t ng di n di n Chia ra Di n tích s d ng chính viên nhà tr tích tích đ t lên XD SD Nhà Nhà Nhà Nhà T ng bi t xây xây t m DTSD CƠ QUAN Bao g m th c p c p (n u chính 1,2,3 4 có) 16
 17. Làm Cho SXKD Nhà SD vi c thuê khác t p th (m2) (m2) (Ng (cái) (cái) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) đ ng) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I/ T ng s nhà đ t thu c cơ quan tr c ti p qu n lý - S báo cáo đ u kỳ - Tăng trong kỳ + ĐT XD m i + Ti p nh n thêm + Nâng c p, s a ch a - Gi m trong kỳ + Thanh lý, bán + Chuy n giao + C i t o, s a ch a - S báo cáo cu i kỳ II/ Chi ti t t ng cơ s 1/ Cơ s 1 (đ a ch ) - S báo cáo đ u kỳ - Tăng trong kỳ + ĐTXD m i + Ti p nh n thêm + Nâng c p, s a ch a - Gi m trong kỳ + Thanh lý, bán + Chuy n giao + C i t o, s a ch a - S báo cáo cu i kỳ 2/ Cơ s 2 (đ a ch ) - S báo cáo đ u kỳ .............. (n i dung) ............. như trên) 3/ Cơ s 3 (đ a ch ) ................ 17
 18. Ngư i l p bi u Ph trách k toán Th trư (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký tên Ghi chú: Bi u này áp d ng cho t ng cơ quan HCSN đư c Nhà nư c giao tr c ti p qu n lý, s d ng tr s làm v đ a phương 18
 19. Cơ quan báo cáo:................ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T N AM Thu c B , ngành, đ a phương:.............. Đ c l p - T do - H nh phúc BI U 04 TH-TSLV BÁO CÁO TR S LÀM VI C THU C S H U NHÀ NƯ C T I CÁC CƠ Q U AN H C SN (Kèm theo Quy t đ nh s 20/1999/QĐ-BTC ngày 25 tháng 02 năm 1999 c a B trư ng B Tài chính) V đ t V nhà T ng giá G tr v nhà hi ch ú N I DUNG T n Ngu Giá g yên tr Di n Ngôi Di n tích xây Di n tích s d ng giá giá còn tích nhà d ng tr theo l i khu s the ôn sách o viên k s đ t toán sác h k toá n T n Đã T T T T T g xây ng 2 ng ng ng Chia ra Di n tích s d ng khu nh s t n di di di chính ôn à g n n n viên tr tíc tíc tíc đ t lên h h h XD SD SD ph Nh Nh Nh Nh T n à à à à g CƠ QUAN Bao g m bi xây xây t DT t c c m SD th p p 4 (n chí 1,2 u nh ,3 có) 19
 20. Là Ch SX Nh S m o KD à D vi th kh c uê t ác p th (m (m (Ng (c (c (m (m (m (m (m (m (m (m (m2 (m (m (m (Ng (Ng 2) 2) đ n ái) ái) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) ) 2) 2) 2) đ ng đ n g) ) g) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 I/ T ng h p nhà đ t thu c cơ quan qu n lý s d ng - S báo cáo đ u kỳ - Tăng trong kỳ + ĐT XD m i + Ti p nh n thêm + Nâng c p, s a ch a - Gi m trong kỳ + Thanh lý, bán + Chuy n giao + C i t o, s a ch a - S báo cáo cu i kỳ II/ Chi ti t t ng cơ quan 1/ Văn phòng cơ quan báo cáo - S báo cáo đ u kỳ - Tăng trong kỳ + ĐTXD m i + Ti p nh n 20
Đồng bộ tài khoản