Quyết định số 20/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
67
lượt xem
2
download

Quyết định số 20/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 20/2000/qđ-btc', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20/2000/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/2000/Q -BTC Hà N i, ngày 21 tháng 2 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 20/2000/Q -BTC NGÀY 21 THÁNG 2 NĂM 2000 BAN HÀNH BI U M C THU PHÍ, L PHÍ V CÔNG TÁC B O V NGU N L I THU S N B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Kho n 3, i u 5 Ngh nh s 93/CP và các i u 18, 19, 20 c a b n quy nh thi hành Pháp l nh thú y ban hành kèm theo Ngh nh s 93/CP ngày 27/11/1993 c a Chính ph ; Căn c Kho n 6 và Kho n 7, i u 2 c a Ngh nh s 50/CP ngày 21/6/1994 c a Chính ph v nhi m v quy n h n và t ch c b máy c a B Thu s n; Căn c Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c; Sau khi có ý ki n c a B Thu s n và theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u m c thu phí, l phí v công tác b o v ngu n l i thu s n. 1. i tư ng n p phí, l phí theo m c thu quy nh t i i u này là các t ch c, cá nhân trong nư c và t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng s n xu t, kinh doanh trong lĩnh v c thu s n khi ư c cơ quan b o v ngu n l i thu s n c p gi y phép ho t ng, ki m tra an toàn phương ti n, thi t b ngh cá, ch t lư ng và thú y thu s n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trư ng h p c p l i ho c gia h n c p gi y phép thì thu b ng 50% m c thu quy nh i v i lo i phí, l phí tương ng; Trư ng h p c n xác minh ho c th c hi n quy trình c p m i thì l phí thu theo m c l phí c p m i. 3. Trư ng h p khách hàng có ơn yêu c u ki m tra ngoài gi hành chính nhà nư c quy nh m b o th i gian thì phí, l phí ư c tính thêm b ng 50% (năm mươi ph n trăm) so v i quy nh trong các ph l c kèm theo Quy t nh này.
  2. 4. Phí, l phí thu b ng ti n Vi t Nam. Trư ng h p m c thu quy nh b ng ô la M (USD) thì quy i t USD ra ti n Vi t Nam theo t giá do Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam thông báo t i th i i m thu ti n. i u 2: C c B o v ngu n l i thu s n thu c B Thu s n, Chi c c b o v ngu n l i thu s n, Trung tâm thu s n các a phương (g i chung là cơ quan b o v ngu n l i thu s n) t ch c thu phí, l phí b o v ngu n l i thu s n ư c trích 40% (b mươi ph n trăm) t ng s ti n phí, l phí thu ư c trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c chi phí cho vi c t ch c thu phí, l phí, s còn l i (60%) ph i n p vào ngân sách nhà nư c. C c B o v ngu n l i thu s n - B Thu s n có trách nhi m ch o, hư ng d n các cơ quan b o v ngu n l i thu s n th c hi n vi c thu, n p và qu n lý s d ng phí, l phí b o v ngu n l i thu s n th ng nh t trong c nư c theo úng quy nh t i Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký; Bãi b các quy nh v thu, n p và qu n lý phí, l phí b o v ngu n l i thu s n trái v i Quy t nh này. i u 4: T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí, l phí v b o v ngu n l i thu s n, C c b o v ngu n l i thu s n, các ơn v thu phí, l phí và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Văn Tr ng ( ã ký) BI U M C THU PHÍ, L PHÍ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 20/2000/Q /BTC ngày 21/2/2000 c a B trư ng B Tài chính) A. L PHÍ C P GI Y PHÉP STT N i dung kho n thu ơn v M c Ghi tính thu chú 1 2 3 4 5 1 Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n ngh cá Chi c 40.000 2 Gi y ăng ký ho t ng ngh cá ( i v i tàu l n 30.000 trong nư c) 3 Gi y phép di chuy n l c lư ng khai thác l n 30.000 4 S danh b thuy n viên 1l n 20.000
  3. 5 Gi y ch ng nh n i u ki n m b o v sinh an 1l n 40.000 toàn c a tàu 6 Gi y ch ng nh n ăng ký s n xu t và kinh l n 30.000 doanh gi ng thu s n 7 Gi y phép di gi ng l n 30.000 8 Gi y phép xu t, nh p khNu ng v t và s n l n 40.000 phNm ng v t thu s n 9 Gi y ch ng nh n ki m d ch ng v t và s n l n 40.000 phNm ng v t thu s n (s d ng n i a) 10 Gi y ch ng nh n ki m d ch ng v t và s n l n 40.000 phNm ng v t thu s n xu t, nh p khNu, quá c nh, mư n ư ng 11 Gi y phép xu t, nh p khNu thu c thú y, hoá l n 30.000 ch t, v c xin và vi sinh v t dùng cho nuôi tr ng thu s n 12 Gi y ch ng nh n ăng ký s n xu t thu c thú y l n 40.000 thu s n 13 Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh thu c thú l n 40.000 y thu s n i v i c a hàng, qu y hàng, i lý 14 Gi y ch ng nh n ăng ký thu c thú y và v c l n 40.000 xin thu s n 15 Gi y phép xu t, nh p khNu th c ăn cho ng l n 30.000 v t thu s n 16 Gi y ch ng nh n ăng ký s n xu t th c ăn cho l n 40.000 ng v t thu s n 17 Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh th c ăn l n 40.000 cho ng v t thu s n 18 Gi y ch ng nh n cơ s có i u ki n s n l n 40.000 xu t hàng hoá chuyên ngành thu s n 19 B n ăng ký ch t lư ng hàng hoá chuyên 1m t 40.000 ngành thu s n hàng 20 Gi y ch ng nh n hàng hoá chuyên ngành thu 1l n 40.000 s n 21 Gi y ch ng nh n thu ho ch nhuy n th hai 1l n 40.000 m nh v 22 Gi y ch ng nh n xu t x nhuy n th hai m nh 1l n 40.000 v
  4. 23 Gi y phép v n hành thi t b áp l c 1l n 30.000 24 Gi y phép ch t o thi t b ch u áp l c 1l n 30.000 25 Gi y ăng ký ho t ng ngh cá i v i tàu 1l n 200 nư c ngoài (không k doanh nghi p ho t ng USD theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam) B. PHÍ KI M TRA AN TOÀN PHƯƠNG TI N, THI T BN 1 2 3 4 5 I PHÍ KI M TRA PHƯƠNG TI N NGH CÁ 1 ThNm tra xét duy t thi t k phí 5% thi t k phí 2 Giám sát k thu t óng m i (k c các 1% giá thành phương ti n chưa ư c cơ quan k công xư ng thu t ki m tra) 3 Sao duy t thi t k 1l n 100.000 thi t k 4 Giám sát k thu t s a ch a 1,5% giá thành s a ch a 5 Ki m tra thư ng kỳ: - Ki m tra ph n v tích theo dung tích 1.500 /TDK (TDK) - Ki m tra ph n v máy và trang thi t 900 /mã l c b 6 Ki m tra l n u - Ki m tra ph n v tích theo dung tích 3.300 /TDK tàu (TDK) - Ki m tra ph n máy và trang thi t b 200 /mã l c II KI M TRA N I HƠI, THI T BN CHNU ÁP L C VÀ H TH NG L NH 1 ThN m nh xét duy t thi t k 5% thi t k phí 2 Ki m tra nh kỳ - N i hơi cái 80 /kg/gi
  5. - Máy thi t b l nh 3 /kcal/gi - Các thi t b , bình ch a, bình h p, n i 45.000 /thi t n u, bình sinh khí axetylen b 3 Ki m tra thư ng kỳ 50% l phí nh kỳ 4 Ki m tra nh kỳ có th 1,5 l phí Chi phí th nh kỳ nghi m do khách hàng ch u 5 Ki m tra thi t b ch t o l p tm i 7,5 l phí nh kỳ C. PHÍ KI M TRA V SINH THÚ Y THU S N 1 2 3 4 5 I PHÍ KI M TRA V SINH THÚ Y THU S N 1 Ki m tra v sinh thú y thu s n tàu cá, c a L n 100.000 hàng, qu y hàng, i lý và kho ch a, nơi s n xu t hàng hoá chuyên ngành thu s n 2 V sinh tiêu c ch ng d ch các c a hàng, m2 200 chưa tính qu y hàng, i lý và kho ch a, nơi s n xu t ti n hoá hàng hoá chuyên ngành thu s n ch t II PHÍ KI M DNCH 1 Cá: - Cá b m Kg 6.000 - Cá b t v n 1.000 con - Cá hương nt 10.000 - Cá gi ng nt 20.000 2 Tôm: - Tôm b m con 20.000 - Naplius v n 2.000 con - Postlarvae nt 3.000 - Tôm gi ng nt 40.000 3 Cua:
  6. - Cua trư ng thành kg 50 - Cua gi ng kg 500 4 Vích, i m i, rùa da, ba ba, sam, cá s u... - Trư ng thành con 10.000 - Con gi ng kg 2.000 5 ch, lươn kg 50 6 H i sâm, sá sùng, trùn lá kg 50 7 Cá c nh lô 1% giá tr lô hàng 8 Trai, i p, bào ngư, ngao, sò, h u, vem, c - Trư ng thành kg 30 - Con gi ng v n 2000 con 9 Các ng v t thu s n khác - Cá, tôm, m c và s n phN m thu s n khác ã kg 25 ư p á, mu i, phơi tái (xu t, nh p khN u) III PHÍ KI M NGHI M A Thu c thú y thu s n I Các lo i thu c, hoá ch t, kháng sinh 1.1 Penixilin, Streptomixin, Tertaxilin lô 325.000 1.2 Ampixilin - 230.000 1.3 Chloramphenicol - 245.000 1.4 VitaminC - 176.000 1.5 Vitamin B1 - 206.000 1.6 Furanes - 126.000 1.7 Thu c t y giun sán Diptrex - 141.000 1.8 C n Iod - 91.000 1.9 Các lo i thu c khác - 100.000 B Vaxin và ch phN m sinh h c 1 B nh virus cá - 600.000 2 B nh vibriosis tôm - 500.000 3 B nh Aeromonas hydrophila cá - 400.000
  7. 4 B nh Edwardsiella tarda cá - 400.000 5 B nh Ichthyophthiriosis - 300.000 6 B nh Trypanosomiosis (ti n mao trùng) cá - 300.000 7 B nh Diplostomiosis (sán lá) cá - 300.000 8 Các lo i b nh khác - 300.000 IV PHÍ KI M TRA CH T LƯ NG THU S N 1 Cá b m kg 6. 500 Danh m c hàng hoá 2 Cá b t v n 1. 200 thu s n con ph i ki m 3 Cá hương nt 10.500 tra ch t lư ng do 4 Cá gi ng nt 20.500 B Khoa h c Công 5 Tôm b m con 21.000 ngh và Môi trư ng 6 Nauplius V n 2.200 công b con hàng năm 7 Postlarvae nt 3.200 8 Tôm gi ng nt 41.000 9 Cua trư ng thành kg 100 10 Cua gi ng kg 1.000 11 Cá c nh lô 1% giá tr lô hàng 12 Vích, i m i, rùa da, ba ba, sam, cá s u... - Trư ng thành con 12.000 - Con gi ng kg 2.200 13 ch, lươn kg 60 14 H i sâm, sá sùng, trùn lá kg 60 15 Trai, i p, bào ngư, ngao, sò, h u, v m, c - Trư ng thành kg 30 - Con gi ng v n 2000
  8. con 16 Các ng v t thu s n khác kg 60 17 17 Ki m tra ch t lư ng th c ăn, nguyên li u làm lô 0,1% giá th c ăn cho ng v t thu s n tr lô hàng
Đồng bộ tài khoản