Quyết định số 20/2003/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định số 20/2003/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 20/2003/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy định phân loại sản xuất, lắp ráp ôtô do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20/2003/QĐ-BKHCN

 1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/2003/Q -BKHCN Hà N i, ngày 31 tháng 7 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH S 20/2003/Q -BKHCN NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH "QUY NNH PHÂN LO I S N XU T, L P RÁP ÔTÔ" B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa năm 1999; Căn c Ngh nh s 54/2003/N -CP ngày 19/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Căn c Quy t nh s 175/2002/Q -TTg ngày 03/12/2002 c a Th tư ng Chính ph phê duy t chi n lư c phát tri n ngành công nghi p ôtô Vi t Nam n năm 2010, t m nhìn n năm 2020; Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 82/TB-VPCP ngày 16/6/2003; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n o lư ng ch t lư ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh phân lo i s n xu t, l p ráp ôtô". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th cho Quy t nh s 17/T C-Q ngày 17/02/1992, Quy t nh s 182/T C-Q ngày 13/8/1994, Quy t nh s 176/T C-Q ngày 18/7/1995 c a T ng c c Tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng. i u 3. T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Bùi M nh H i ( ã ký) QUY NNH
 2. PHÂN LO I S N XU T, L P RÁP ÔTÔ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 20/2003/Q -BKHCN ngày 31/7/2003 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) 1. Quy nh chung 1.1. Quy nh này áp d ng cho các doanh nghi p ư c các cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t và c p phép ho t ng trong lĩnh v c s n xu t, l p ráp ôtô Vi t Nam. 1.2. L p ráp ôtô là vi c s d ng toàn b các linh ki n hoàn toàn m i l p ráp ôtô các lo i theo thi t k , mang nhãn hi u trong nư c ho c nư c ngoài, phù h p các quy nh hi n hành v qu n lý ch t lư ng, s h u công nghi p, chuy n giao công ngh và các quy nh liên quan khác c a pháp lu t. 1.3. Gi i thích thu t ng : 1.3.1. Ô tô là phương ti n cơ gi i ư ng b có k t c u và c tính k thu t ư c quy nh trong Tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 6211:1996 - Phương ti n giao thông ư ng b - ki u - thu t ng và nh nghĩa (ho c Tiêu chuNn Vi t Nam b sung, s a i tiêu chuNn này). 1.3.2. Linh ki n ư c hi u là các chi ti t, c m chi ti t, b ph n l p ráp thành ôtô hoàn ch nh. 1.3.3. Linh ki n n i a hóa là linh ki n ư c s n xu t, ch t o trong nư c thay th ph n nh p khNu. 1.3.4. L p ráp CKD là vi c s d ng các linh ki n ng b t ngu n nh p khNu l p ráp thành ôtô hoàn ch nh. 1.3.5. L p ráp IKD là vi c s d ng các linh ki n không ng b t ngu n nh p khNu và các linh ki n n i a hóa l p ráp thành ôtô hoàn ch nh. 1.3.6. T l n i a hóa c a ôtô là t l ph n trăm c a linh ki n n i a hóa so v i ôtô hoàn ch nh. 1.3.7. T l n i a hóa m c tiêu là t l n i a hóa c n ph i t ư c trong t ng th i kỳ, ư c quy nh t i Chi n lư c phát tri n ngành công nghi p ôtô Vi t Nam n năm 2010, t m nhìn t i năm 2020 ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 175/2002/Q -TTg ngày 03/12/2002, c th như sau: - V lo i xe ph thông: t t l n i a hóa 40% vào năm 2005 và t 60% vào năm 2010 (riêng ng cơ ph n u t t l n i a hóa 50% và h p s t 90%). - V lo i xe chuyên dùng: tt l n i a hóa 40% vào năm 2005 và t 60% vào năm 2010.
 3. - V các lo i xe cao c p: các lo i xe du l ch do các liên doanh s n xu t ph i t t l n i a hóa 20 - 25% vào năm 2005 và 40 - 45% vào năm 2010. Xe buýt cao c p t t l n i a hóa 20% vào năm 2005 và 35 - 40% vào năm 2010. 2. Yêu c u i v i lo i hình l p ráp ôtô CKD 2.1. Lo i hình l p ráp ôtô CKD ph i áp ng các yêu c u sau ây: - Thân ôtô: R i thành t ng m ng, chưa hàn, tán, chưa sơn tĩnh i n. Trư ng h p c bi t ph i ư c s ch p thu n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. - Khung ôtô: ã liên k t v i nhau và chưa sơn tĩnh i n. i v i khung xe có chi u dài t 3,7 m tr lên, ư c phép sơn tĩnh i n trư c khi nh p khNu. - ng cơ: Hoàn ch nh và có th l p li n v i b ly h p và h p s . - H th ng truy n ng: ã ho c chưa l p cùng v i h th ng phanh. - H th ng i n, èn và ti n nghi: H th ng dây i n, b ng i n, èn và ti n nghi trong ôtô r i. 2.2. Ph l c s 1, 2, 3, 4 là các ví d minh ho v m t k t c u m c r i r c c a các linh ki n theo lo i hình l p ráp CKD i v i ôtô các lo i. Trư ng h p các linh ki n có k t c u khác thì không tính n khi xác nh lo i hình. 3. Yêu c u i v i lo i hình l p ráp ôtô IKD: Lo i hình l p ráp ôtô IKD có m c r i r c c a các linh ki n gi ng như lo i hình l p ráp CKD nhưng có m t ph n linh ki n n i a hóa. Các doanh nghi p c n ph i ph n u t ư c t l n i a hóa m c tiêu nói t i m c 1.3.7 nói trên. Các bi n pháp khuy n khích và qu n lý thích h p thúc Ny các doanh nghi p th c hi n m c tiêu này s do các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n quy nh và ban hành. 4. Phương pháp xác nh t l n i a hóa T l n i a hóa ư c xác nh theo công th c: N = Z - I Trong ó: - N là t l n i a hóa c a ôtô. - Z = 100%, là t l giá tr c a ôtô hoàn ch nh. - I là t l ph n trăm (%) c a t ng giá tr linh ki n nh p khNu. B Khoa h c và Công ngh quy nh t l ph n trăm giá tr các linh ki n ng b c a t ng lo i ôtô trong m t văn b n khác.
 4. 5. T ch c th c hi n B Khoa h c và Công ngh giao cho T ng c c Tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng t ch c hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các quy nh này t i các doanh nghi p s n xu t, l p ráp ôtô. PH L C 1 M C R I R C CÁC LINH KI N ÔTÔ CON THEO LO I HÌNH CKD DANH M C NH P KH U CH Y U TT Danh m c Tên c m và linh ki n 1 1 Két nư c 2 2 C m ng cơ - h p s 3 3 C m tr c các dăng 4 4 C m c u sau 5 5 B lá nhíp 6 5.1 Bó nhíp trư c 7 5.2 Bó nhíp sau 8 5.3 B c c nhíp 9 5.4 m nhíp 10 5.5 Bu lông b t nhíp 11 5.6 Quang nhíp 12 5.7 B gi m sóc ng 13 6 Vành bánh xe 14 6.1 Vành ch n 15 6.2 Tanh hãm 16 7 o n trư c ng x 17 7.1 Bình gi m thanh 18 7.2 o n sau ng x 19 7.3 Bu lông k p ng n i 20 8 Thùng nhiên li u
 5. 21 8.1 Giá thùng 22 8.2 ai k p thùng 23 8.3 C m ng d n 24 9 c quy 25 10 L p - xăm - lót xăm 26 11 C m thân xe - khung xe 27 11.1 N p y mũi xe 28 11.2 T m che c nh xe 29 11.3 N p sau xe 30 12 Vô lăng lái 31 13 T m che két nư c 32 15 Ch n b o hi m trư c 33 18 Ch n b o hi m sau 34 20 Lưng gh ph 35 21 m gh ph 36 22 Lưng gh lái xe 37 23 m gh lái xe 38 24 m khách 39 34 Gioăng c a trư c 40 38 C a trư c 41 39 C a sau 42 41 Gương bên ph i 43 41.1 Gương bên trái 44 43 H th ng dây i n 45 44 B ng i n 46 16 C m èn pha 47 47 & 47.1 èn tín hi u trư c 48 48 & 48.1 èn tín hi u sau 49 èn soi bi n s 50 50 Gioăng c a sau
 6. 51 51 C m c u trư c 52 - B bu lông - c M C R I R C C A C M THÂN XE - KHUNG XE ÔTÔ CON THEO LO I HÌNH CKD DANH M C NH P KH U CH Y U TT Danh m c Tên c m và linh ki n 1 11.1 Nóc ca bin 2 11.2 T m sàn trư c 3 11.3 Khung sàn trư c 4 11.4 Ri m ch n nóc xe 5 11.5 Khung trư c 6 11.6 Thanh 7 11.7 T m c nh hai bên 8 11.8 Sàn sau 9 11.9 Khung c a sau PH L C 2 M C R I R C CÁC LINH KI N Ô TÔ MINIBUS THEO LO I HÌNH CKD DANH M C NH P KH U CH Y U TT Danh m c Tên c m và linh ki n 1 1 Két nư c 2 2 C m ng cơ - h p s 3 3 C m tr c các dăng 4 4 C m c u sau 5 5 B lá nhíp 6 5.1 Bó nhíp trư c 7 5.2 Bó nhíp sau
 7. 8 5.3 B c c nhíp 9 5.4 m nhíp 10 5.5 Bu lông b t nhíp 11 5.6 Quang nhíp 12 5.7 B gi m sóc ng 13 6 Vành bánh xe 14 6.1 Vành ch n 15 6.2 Tanh hãm 16 7 o n trư c ng x 17 7.1 Bình gi m thanh 18 7.2 o n sau ng x 19 7.3 Bu lông k p ng n i 20 8 Thùng nhiên li u 21 8.1 Giá thùng 22 8.2 ai k p thùng 23 8.3 C m ng d n 24 9 c quy 25 10 L p - xăm - lót xăm 26 11 C m thân xe - khung xe 27 12 Vô lăng lái 28 13 T m che két nư c 29 14 Dàn ngang 30 15 B c má trư c thân xe 31 15 Ch n b o hi m trư c 32 17 & 19 N i ch n b o hi m 33 18 Ch n b o hi m sau 34 20 Lưng gh ph 35 21 m gh ph 36 22 Lưng gh lái xe 37 23 m gh lái xe
 8. 38 25 Kính trư c 39 26 Gioăng kính trư c 40 27 Gioăng c a Ny 41 28 Gioăng c a h u 42 29 & 30 B khoá c a 43 31 Kính chéo sau 44 32 Gioăng kính sau 45 33 Kính Ny c nh 46 34 Gioăng c a kính 47 36 Kính c a trư c 48 37 Gương kính trư c 49 38 C a trư c 50 39 C a sau 51 40 C a g p sau xe 52 41 & 41.1 Gương bên ph i, trái 53 42 T m y trong c a 54 43 H th ng dây i n 55 44 B ng i n 56 45 C m ng h 57 46 C m èn pha 58 47 èn tín hi u trư c 59 48 èn tín hi u sau 60 49 èn soi bi n s 61 - Bu lông, c, vít M C R I R C C A C M THÂN XE - KHUNG XE ÔTÔ MINIBUS THEO LO I HÌNH CKD DANH M C NH P KH U CH Y U TT Danh m c Tên c m và linh ki n 1 1.1 T m u sàn xe 2 1.2 T m gi a sàn xe
 9. 3 1.3 T m cu i sàn xe 4 2 T m sư n trái 5 3 T m sư n ph i 6 4 T m p kính trư c 7 5 T m tr n 8 6 C a bên ph i 9 7 C a bên trái 10 8 Khung cánh c a 11 9 B c lên xu ng 12 10 T m c a sau 13 11 T m trên c a sau 14 12 N p capô 15 13.1 T m p kính trái 16 13.2 T m p kính ph i 17 14.1 T m p u xe trái 18 14.2 T m p u xe ph i 19 15.1 T m ch n u xe 20 15.2 T m che trư c ng cơ 21 16 Chasxis PH L C 3 M C R I R C CÁC LINH KI N ÔTÔ THƯƠNG M I THEO LO I HÌNH CKD DANH M C NH P KH U CH Y U TT Danh m c Tên c m và linh ki n 1 1 Két nư c 2 2 C m ng cơ - h p s 3 3 C m tr c các dăng 4 4 C m c u sau 5 5 B lá nhíp 6 5.1 Càng treo nhíp
 10. 7 5.2 Càng nhíp 8 5.3 Quang nhíp 9 6 Vành bánh xe 10 6.1 Vành ch n 11 6.2 Tanh hãm 12 7 o n trư c ng x 13 7.1 Bình gi m thanh 14 7.2 o n sau ng x 15 8 Thùng nhiên li u 16 9 c quy 17 9.1 Giá c quy 18 9.2 N p y bình c quy 19 10 L p - xăm - lót xăm 20 11 Khung xe 21 11.2 Cabin 22 12 Vô lăng lái 23 12.1 V h p b c tay lái 24 12.2 Tr c lái - h p lái 25 12.3 òn lái d c 26 12.4 Tay i u khi n 27 13 T m che két nư c 28 16 Ch n b o hi m trư c 29 20 Lưng gh ph 30 21 m gh ph 31 22 Lưng gh lái xe 32 23 m gh lái xe 33 25 B kính c a 34 26 B gioăng c a 35 30 B khoá c a 36 38.1 C a bên ph i
 11. 37 38.2 C a bên trái 38 40 C m èn pha 39 48 C m èn tín hi u 40 50 C m ng h 41 69 C m c u trư c 42 72 Gi m sóc 43 74 Sàn thùng sau 44 75 Thành ph i thùng xe 45 76 Thành trái thùng xe 46 77 Thành sau thùng xe 47 78 Thành trư c 48 79 B u l c khí ng cơ 49 81 C m gương trư c 50 - B bu lông, c, vít M C R I R C C A C M THÂN XE (PH N CABIN) ÔTÔ THƯƠNG M I THEO LO I HÌNH CKD DANH M C NH P KH U CH Y U TT Danh m c Tên c m và linh ki n 1 11.1 Mui xe 2 11.2 Ri m ính mui xe 3 11.3 g t nư c 4 11.4 Ri m trư c mui xe 5 11.5 T m c nh A 6 11.6 Giá gh trư c 7 11.7 Thanh n i 8 11.8 T m ch n 9 11.9 Tai thanh ngang 10 11.10 Thanh ngang 11 11.11 Sóc 12 11.12 T m sàn
 12. 13 11.13 T m ch n 14 11.14 Ch t hãm 15 11.15 T m trên 16 11.16 T m dư i 17 11.17 Mi ng n i c a 18 11.18 B n l dư i 19 11.19 B n l trên 20 11.20 T m ngoài cánh c a 21 11.21 Mi ng n i 22 11.22 Thân cánh c a 23 11.23 Móc treo cánh c a 24 11.24 T m c nh cánh c a 25 11.25 Thanh dư i 26 11.26 Ke n i 27 11.27 D m 28 11.28 T m c nh B 29 11.29 T m lưng v xe 30 11.30 T m lưng v xe 31 11.31 Móc treo t m lưng 32 11.32 33 11.33 Giá 34 11.34 m 35 11.35 B c lên xu ng 36 11.36 Ke 37 11.37 Thanh gi ng PH L C 4 M C R I R C CÁC LINH KI N ÔTÔ BUS THEO LO I HÌNH CKD DANH M C NH P KH U CH Y U
 13. TT Danh m c Tên c m và linh ki n 1 1 Két nư c 2 2 C m ng cơ - h p s 3 3 C m tr c các dăng 4 4 C m c u sau 5 5 B lá nhíp 6 5.1 Bó nhíp trư c 7 5.2 Bó nhíp sau 8 5.3 B c c nhíp 9 5.4 n nhíp 10 5.5 Bu lông b t nhíp 11 5.6 Quang nhíp 12 5.7 B gi m sóc ng 13 6 Vành bánh xe 14 6.1 Vành ch n 15 6.2 Tanh hãm 16 7 o n trư c ng x 17 7.1 Bình gi m thanh 18 7.2 o n sau ng x 19 7.3 Bu lông k p ng n i 20 8 Thùng nhiên li u 21 8.1 Giá thùng 22 8.2 ai k p thùng 23 8.3 C m ng d n 24 9 c quy 25 10 L p - xăm - lót xăm 26 11 C m thân xe - khung xe 27 12 Vô lăng lái 28 13 T m che két nư c 29 14 Dàn ngang
 14. 30 15 B c má trư c v xe 31 15 Ch n b o hi m trư c 32 17 & 19 N i ch n b o hi m 33 18 Ch n b o hi m sau 34 20 Lưng gh ph 35 21 m gh ph 36 22 Lưng gh lái xe 37 23 m gh lái xe 38 25 Kính trư c 39 26 Gioăng kính trư c 40 27 Gioăng c a Ny 41 28 Gioăng c a h u 42 29 & 30 B khoá c a 43 31 Kính chéo sau 44 32 Gioăng kính sau 45 33 Kính Ny c nh 46 34 Gioăng c a kính 47 36 Kính c a trư c 48 37 Gương kính trư c 49 38 C a trư c 50 39 C a sau 51 40 C a g p sau xe 52 41 & 41.1 Gương bên ph i, trái 53 42 T m y trong c a 54 43 H th ng dây i n 55 44 B ng i n 56 45 C m ng h 57 46 C m èn pha 58 47 èn tín hi u trư c 59 48 èn tín hi u sau
 15. 60 49 èn soi bi n s 61 - Bu lông, c, vít 62 C as
Đồng bộ tài khoản