Quyết định số 20/2005/QĐ-BTS

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 20/2005/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 20/2005/QĐ-BTS về việc giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuyền trưởng, máy trưởng và nghiệp vụ thuyền viên tàu cá cho Trường Trung học thủy sản Thanh Hóa do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20/2005/QĐ-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/2005/Q -BTS Hà N i, ngày 23 tháng 05 năm 2005 QUY T NNH V VI C GIAO NHI M V ÀO T O, B I DƯ NG THUY N TRƯ NG, MÁY TRƯ NG VÀ NGHI P V THUY N VIÊN TÀU CÁ CHO TRƯ NG TRUNG H C THU S N THANH HÓA B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh nh s 43/2003/N -CP ngày 02 tháng 05 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thu s n; Căn c Quy t nh s 09/2003/Q -BTS ngày 05 tháng 8 năm 2003 c a B trư ng B Thu s n Quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a các V , Thanh tra, Văn phòng; Căn c Thông tư liên t ch s 01/2005/TTLT- BTS-BNv ngày 3 tháng 5 năm 2005 c a B Thu s n và B N i V hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c cơ quan chuyên môn giúp U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý nhà nư c v Thu s n; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b ; QUY T NNH i u 1. Nay giao nhi m v cho Trư ng Trung h c Thu s n Thanh Hoá m l p ào t o, b i dư ng thuy n trư ng, máy trư ng và nghi p v thuy n viên tàu cá theo Quy ch ư c ban hành t i các Quy t nh s 402TS/Q ngày 30/9/1992; Quy t nh 448TS/Q ngày 21/10/1992; Quy t nh 449TS/Q ngày 21/10/1992; Quy t nh 718/2001/Q -BTS ngày 4/9/2001; Quy t nh s 28/2004/Q -BTS ngày 17 tháng 12 năm 2004 c a B trư ng B Thu s n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trư ng Trung h c Thu s n Thanh Hóa th c hi n nhi m v t i i u 1 trong ph m vi T nh Thanh Hoá. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng, C c trư ng các V , C c, Chánh Thanh tra B , Giám c S Thu s n Thanh Hoá và Hi u trư ng tư ng Trung h c Thu s n Thanh Hoá ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B THU S N TH TRƯ NG
  2. Lương Lê Phương
Đồng bộ tài khoản