Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu viện phí và một số dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành mức thu viện phí và một số dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH C N THƠ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 20/2008/Q -UBND C n Thơ, ngày 18 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG QUY T NNH S 38/2007/Q -UBND NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2007 V VI C BAN HÀNH M C THU VI N PHÍ VÀ M T S DNCH V Y T TRÊN NA BÀN THÀNH PH C N THƠ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH C N THƠ Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 c a y ban Thư ng v Qu c h i v phí, l phí; Căn c Ngh nh s 95/CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph v vi c thu m t ph n vi n phí; Căn c Ngh nh s 33/CP ngày 23 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph v vi c s a i kho n 1, i u 6 c a Ngh nh s 95/CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 c a chính ph v vi c thu m t ph n vi n phí; Căn c Thông tư s 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 c a Liên b B Y t , B Tài chính, B Lao ng- Thương binh và Xã h i và Ban V t giá Chính ph ; Thông tư liên t ch s 03/2006/TTLT- BYT- BTC-BL TB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 c a B Y t - B Tài chính- B Lao ng-Thương binh và Xã h i b sung Thông tư liên b s 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 c a liên b B Y t - B Tài chính- B Lao ng Thương binh và Xã h i – Ban V t giá Chính ph v vi c hư ng d n th c hi n thu m t ph n vi n phí; Theo ngh c a Giám c S Tài chính và Giám c S Y t . QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t ph n n i dung ph l c ban hành kèm theo Quy t nh s 38/2007/Q - UBND ngày 04 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph C n Thơ v vi c ban hành m c thu vi n phí và m t s d ch v y t trên a bàn thành ph C n Thơ, c th như sau: 1. T i kho n 4 Ph l c ( i v i các d ch v k thu t và xét nghi m liên k t v i các t ch c cơ quan có h p ng): i v i các trư ng h p t t , ánh l n u ng rư u say, tai n n giao thông ch thu m t ph n vi n phí theo khung giá quy nh hi n hành. 2. T i kho n 6 Ph l c: Thu ti n khám b nh theo yêu c u trong nh ng ngày ngh , ngày l , ngày t t là 10.000 ng/l n (nh ng ngày ngh này theo quy nh c a B Lu t lao ng ). 3. T i kho n 7 Ph l c: (thu i v i khám s c kho ): M c thu khám k t hôn v i ngư i trong nư c, ngư i có y u t nư c ngoài là 100.000 ng/ngư i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau mư i ngày và ăng báo C n Thơ ch m nh t là năm ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S Y t , Giám c S Tài chính, Giám c S Lao ng Thương binh và Xã h i, Giám c Kho b c nhà nư c C n Thơ và các cơ quan , ban, ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph (HN-HCM); - B Tư pháp ( C c KTVB); - B Tài chính; - oàn i bi u QH thành ph ; - TT.TU, TT.H ND thành ph , Tr n Thanh M n - TT.UBND TP; - S , ban, ngành; - UBND qu n, huy n; - Báo C n Thơ; - Website Chính ph ; - TT.Công báo; - VP.UBND thành ph (3B); - Lưu VT.NV
Đồng bộ tài khoản