Quyết định số 20/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
70
lượt xem
5
download

Quyết định số 20/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 20/2009/QĐ-TTg về quy định việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng cảnh sát nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 20/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V QUY NNH VI C TRANG BN, S D NG PHƯƠNG TI N, THI T BN K THU T TRONG CÔNG TÁC PHÒNG NG A, PHÁT HI N VÀ X LÝ VI PH M PHÁP LU T V B O V MÔI TRƯ NG C A L C LƯ NG C NH SÁT NHÂN DÂN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Công an nhân dân ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Công an, QUY T NNH: i u 1. i tư ng, ph m vi, m c ích trang b và s d ng phương ti n, thi t b k thu t L c lư ng C nh sát nhân dân ư c trang b , s d ng các phương ti n, thi t b k thu t trong ho t ng quan tr c, thu, b o qu n, v n chuy n và phân tích m u môi trư ng (dư i ây vi t t t là phương ti n, thi t b k thu t v môi trư ng) quy nh t i i u 2 c a Quy t nh này ph c v công tác phòng ng a, phát hi n và x lý vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng. K t qu thu ư c b ng phương ti n, thi t b k thu t v môi trư ng là căn c xem xét vi ph m và quy t nh x lý vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Danh m c các phương ti n, thi t b k thu t v môi trư ng Phương ti n, thi t b k thu t v môi trư ng c a l c lư ng C nh sát nhân dân trong công tác phòng ng a, phát hi n và x lý các vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng là các thi t b o; ki m; thu, b o qu n và v n chuy n m u; phân tích môi trư ng v t, nư c, khí, ch t r n, phóng x , i n t trư ng, vi khí h u, th y văn, bi n và các y u t môi trư ng khác ư c s n xu t, nh p khNu phù h p v i các quy nh c a pháp lu t, bao g m: 1. Thi t b o nhanh khí; 2. Thi t b o nhanh nư c; 3. Thi t b o b i; 4. Thi t b o rung; 5. Thi t b o n; 6. Thi t b o phóng x ; 7. Thi t b o cư ng ánh sáng; 8. Thi t b o sóng viba;
  2. 9. Thi t b ob cx ; 10. Thi t b o i n t trư ng; 11. Thi t b phân tích khí; 12. Thi t b phân tích nư c và ch t l ng; 13. Thi t b phân tích t; 14. Thi t b phân tích ch t r n; 15. Thi t b phân tích các y u t vi sinh v t; 16. Thi t b o vi khí h u; 17. Thi t b o lưu t c dòng; 18. Tr m ki m nh môi trư ng di ng; 19. Thi t b nh v v tinh GPS; 20. Thi t b thu m u môi trư ng; 21. Thi t b b o qu n m u môi trư ng; 22. Thi t b ghi âm và ghi hình. Ngoài nh ng phương ti n, thi t b k thu t trên, B trư ng B Công an quy t nh l c lư ng C nh sát nhân dân ư c s d ng các phương ti n, thi t b k thu t chuyên ngành c a các B , ngành liên quan khi c n thi t. K t qu s d ng các phương ti n, thi t b này cũng ư c coi là căn c cho vi c xem xét áp d ng các hình th c x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Qu n lý, s d ng phương ti n, thi t b k thu t v môi trư ng 1. Vi c qu n lý, s d ng phương ti n, thi t b k thu t c a l c lư ng C nh sát nhân dân ph c v công tác phòng ng a, phát hi n và x lý các vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng ph i m b o yêu c u theo các quy nh v ki m nh, o lư ng ch t lư ng c a Nhà nư c. 2. Phương ti n, thi t b k thu t v môi trư ng c a l c lư ng C nh sát nhân dân ph c v công tác phòng ng a, phát hi n và x lý các vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng ph i ư c s d ng theo úng quy nh và hư ng d n c a B trư ng B Công an. 3. ơn v , cá nhân nào s d ng các phương ti n, thi t b k thu t v môi trư ng quy nh t i i u 2 c a Quy t nh này m t cách tùy ti n, không úng m c ích, gây nh hư ng n quy n và l i ích h p pháp c a cơ quan, t ch c, doanh nghi p và công dân thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Trách nhi m c a các ch th s n xu t, kinh doanh Cơ quan, t ch c, doanh nghi p và cá nhân trong quá trình ho t ng, s n xu t, kinh doanh và d ch v khi có yêu c u c a l c lư ng C nh sát nhân dân ph i nghiêm ch nh ch p hành vi c giám sát, phát hi n, x lý i v i các hành vi vi ph m ư c phát hi n b ng các phương ti n, thi t b k thu t v môi trư ng và có quy n khi u n i theo quy nh c a pháp lu t. Nghiêm c m các hành vi c n tr , h n ch ho c vô hi u hóa tính năng k thu t c a các phương ti n, thi t b k thu t v môi trư ng c a l c lư ng C nh sát nhân dân.
  3. i u 5. Trách nhi m c a các B , ngành liên quan 1. B Công an có trách nhi m: a) Hư ng d n, theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n Quy t nh này; xây d ng Trung tâm Ki m nh tiêu chuNn môi trư ng i u ki n m b o quan tr c và phân tích môi trư ng, có h th ng cơ s d li u y làm căn c cho vi c i u tra x lý các hành vi vi ph m pháp lu t b o v môi trư ng. b) Ch trì, ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng, B Khoa h c và Công ngh , B Tài chính, Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam, B Y t và các B , ngành có liên quan ban hành các quy nh c th v cơ ch ph i h p s d ng các phương ti n, thi t b k thu t v môi trư ng theo quy nh t i i u 2 c a Quy t nh này. T ch c nghiên c u ng d ng ti n b khoa h c k thu t s n xu t, nh p khNu các phương ti n, thi t b k thu t v môi trư ng ph c v công tác u tranh phòng ch ng t i ph m và các vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng. 2. B Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m: a) Ph i h p v i B Công an t ch c ào t o, t p hu n, b i dư ng năng l c chuyên môn v trang thi t b k thu t o ki m và phân tích môi trư ng cho i ngũ cán b C nh sát nhân dân làm công tác quan tr c và phân tích môi trư ng. b) Ph i h p v i B Công an trong vi c xây d ng k ho ch, qu n lý và s d ng kinh phí s nghi p môi trư ng u tư các phương ti n, thi t b k thu t v môi trư ng c a l c lư ng C nh sát nhân dân. 3. B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m: a) T ch c nghiên c u ng d ng các ti n b khoa h c k thu t s n xu t, c i ti n các phương ti n, thi t b k thu t v môi trư ng ph c v công tác c a l c lư ng C nh sát nhân dân. b) Ph i h p v i B Công an th ng nh t qu n lý và t ch c th c hi n các quy nh v o lư ng ch t lư ng c a Nhà nư c i v i các phương ti n, thi t b k thu t v môi trư ng c a l c lư ng C nh sát nhân dân theo quy nh c a pháp lu t. 4. B K ho ch và u tư và B Tài chính có trách nhi m: Ph i h p v i B Công an và các B , ngành liên quan báo cáo Chính ph phê duy t d toán, quy t nh phân b kinh phí u tư phát tri n, kinh phí t ngu n kinh phí s nghi p môi trư ng và các ngu n kinh phí khác m b o trang b y , phương ti n, thi t b k thu t v môi trư ng c a l c lư ng C nh sát nhân dân và ki m tra giám sát vi c s d ng kinh phí theo quy nh. i u 6. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 26 tháng 3 năm 2009. i u 7. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  4. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản