Quyết định số 20-NV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 20-NV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 20-NV về việc đổi thị xã Ninh Giang thuộc huyện Ninh Giang thành thị trấn Ninh Giang thuộc huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20-NV

  1. B N IV VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20-NV Hà N i, ngày 20 tháng 01 năm 1965 QUY T NNH V VI C I THN XÃ NINH GIANG THU C HUY N NINH GIANG THÀNH THN TR N NINH GIANG THU C HUY N NINH GIANG, T NH H I DƯƠNG B TRƯ NG B N IV Căn c ngh nh s 130 –CP ngày 29 tháng 9 năm 1961 c a H i ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n c a B N i v và ngh nh b sung s 31-CP ngày 20 tháng 3 năm 1963; Căn c quy t nh s 56-CP ngày 24 tháng 4 năm 1963 c a H i ng Chính ph y nhi m cho B N i v phê chu n s phân v ch a gi i có liên quan n các ơn v hành chính xã và th tr n; Theo ngh c a y ban hành chính t nh H i Dương; QUY T NNH: i u 1. Nay i th xã Ninh Giang thu c huy n Ninh Giang thành th tr n Ninh Giang thu c huy n Ninh Giang, t nh H i Dương. i u 2. y ban hành chính t nh H i Dương và ông V trư ng V chính quy n a phương B n i v ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG Lê T c c
Đồng bộ tài khoản