Quyết định số 200-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
2
download

Quyết định số 200-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 200-TTg về việc xuất bản và phát hành Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 200-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 200-TTg Hà N i , ngày 28 tháng 12 năm 1992 QUY T Đ NH V VI C XU T B N VÀ PHÁT HÀNH CÔNG BÁO NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy ch làm vi c c a Chính ph ban hành kèm theo Ngh nh s 13-CP ngày 1 tháng 12 năm 1992; Theo ngh c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Công báo nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam có nhi m v ăng các văn ki n c a Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, Ch t ch nư c, Ngh quy t, Ngh nh c a Chính ph , Quy t inh, Ch th c a Th tư ng, Quy t nh, Ch th , Thông tư c a các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B và Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i ngành, lĩnh v c trong c nư c. i u 2. Công báo ư c công b công khai và phát hành r ng rãi trong các cơ quan Nhà nư c, oàn th , các t ch c kinh t xã h i, ơn v vũ trang và nhân dân, t o i u ki n cho vi c ch p hành cũng như giám sát vi c thi hành các pháp lu t, ch trương, chính sách, ch c a Nhà nư c. Công báo cũng ư c phát hành r ng rãi cho cá nhân, cơ quan ngo i giao, t ch c qu c t , t ch c kinh t nư c ngoài t i Vi t Nam có nhu c u. Văn b n ăng trên Công báo có giá tr như văn b n chính. i u 3. Văn phòng Chính ph ch u trách nhi m xu t b n Công báo nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i u 4. Quy t nh này thay th các quy nh trư c ây v Công báo và có hi u l c k t ngày ban hành. B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph có trách nhi m hư ng d n c th vi c g i văn b n ăng Công báo và t ch c ch o vi c xu t b n và phát hành Công báo. Phan Văn Kh i
  2. ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản