Quyết định số 2002/2003/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 2002/2003/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2002/2003/QĐ-BGTVT về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2002/2003/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2002/2003/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 10 tháng 7 năm 2003 QUY T Đ NH C AB TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 2002/2003/QĐ-BGTVT NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2003 BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông đư ng b s 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa s 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24/12/1999; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a V trư ng V Khoa h c công ngh và C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Tiêu chu n ngành: "Phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b - ô tô - Yêu c u an toàn chung" S đăng ký: 22 TCN 307 - 03. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Các ki u lo i ôtô đã đư c c p Gi y ch ng nh n trư c ngày có hi u l c c a Quy t đ nh này đư c phép kéo dài s n xu t, l p ráp trong th i h n 12 tháng. Đi u 4. Chánh Văn phòng B , V trư ng V khoa h c công ngh , V trư ng V V n t i, V trư ng V pháp ch , C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam, Giám đ c các S Giao thông v n t i/Giao thông công chính và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Tr n Doãn Th FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N 22 TCN 307 - 03
Đồng bộ tài khoản