Quyết định số 2019/2000/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định số 2019/2000/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2019/2000/QĐ-BYT về việc ban hành Quy định tạm thời về vệ sinh thuốc lá điếu do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2019/2000/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc -------- S : 2019/2000/Q -BYT Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 2000 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “QUI NNH T M TH I V V SINH THU C LÁ I U” B TRƯ NG B YT Căn c vào Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 30/6/1989 và i u l V sinh ban hành kèm theo Ngh nh s 23/1991/N -H BT ngày 24/01/1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính Ph ); Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính p h quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 86/CP ngày 8/12/1995 c a Chính ph v vi c phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c i v i ch t lư ng hàng hoá; Căn c vào Quy t nh s 175/1999/Q -TTg ngày 25/8/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c dán tem thu c lá s n xu t trong nư c; Căn c vào Quy t nh s 178/1999/Q -TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph v “Quy ch ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t kh u, nh p kh u”; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m B Yt . QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n “Quy nh t m th i v v sinh thu c lá i u”. i u 2. C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm có trách nhi m ch o, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c t ngày 01/7/2000. i u 4. Các Ông, Bà: Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, V trư ng V i u tr , V trư ng các V thu c B Y t , C c trư ng c c qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm, th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t , th trư ng Y t ngành và Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh. KT.B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG
  2. Nguy n Văn Thư ng QUY NNH T M TH I V V SINH THU C LÁ I U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2019/2000/Q -BYT ngày 30 tháng 6 năm 2000 c a B trư ng B Y t ) 1. Quy nh chung 1.1. Ph m vi i u ch nh: Quy nh này ưa ra các yêu c u b t bu c v ch t lư ng, v sinh an toàn i v i thu c lá i u ư c s n xu t tiêu th t i Vi t Nam. 1.2. i tư ng i u ch nh: Quy nh này áp d ng cho các doanh nghi p k c các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài s n xu t, kinh doanh thu c lá tiêu th t i th trư ng Vi t Nam. 1.3. Trong qui nh này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1.3.1. Thu c lá i u: Là s n phNm ư c làm t nh ng s i l y t lá c a cây thu c lá ã ư c s n xu t, ch bi n, cu n thành i u có ho c không có u l c dùng hút. 1.3.2. Yêu c u v v sinh thu c lá i u: Là vi c m b o thu c lá ư c s n xu t t i nh ng cơ s h p v sinh và có hàm lư ng nh a thu c lá (Tar) và hàm lư ng Nicotin trong khói thu c lá i u không vư t quá gi i h n cho phép theo Qui nh này. 2. Yêu c u v v sinh thu c lá i u 2.1. Yêu c u k thu t i v i thu c lá i u: Thu c lá i u ư c s n xu t tiêu th trong nư c áp ng ư c các yêu c u ch t lư ng thương phNm theo TCVN 4286-86 và các TCVN tương ương hi n hành có hi u l c. 2.2. Yêu c u v v sinh và các ch t c h i i v i thu c lá i u: Thu c lá i u ph i áp ng các yêu c u v sinh tính trong khói 1 i u thu c lá dư i ây: - Hàm lư ng nh a thu c lá (Tar): không vư t quá 24 mg/ i u. - Hàm lư ng Nicotin: không vư t quá 2,2 mg/ i u. Khuy n khích các doanh nghi p s n xu t thu c lá h hàm lư ng Tar dư i 24 mg/ i u và h m lư ng Nicotin dư i 2,2 mg/ i u. 2.3. Nghiêm c m vi c s d ng các ch t gây nghi n, các hoá ch t ph gia c h i trong s n xu t, ch bi n và b o qu n thu c lá.
  3. 2.4. Phương pháp th : - Các nh hàm lư ng Nicotin theo ISO: 4387-1991 (E) và Tar theo ISO: 10315-1991 (E). - Ki m tra các yêu c u v ch t lư ng thương phNm theo TCVN 4286-86 và các TCVN tương ương hi n hành. 2.5. Yêu c u v v sinh cơ s s n xu t thu c lá i u: Cơ s s n xu t thu c lá i u tiêu th t i th trư ng Vi t Nam ph i áp ng các yêu c u v sinh cơ s theo Quy t nh s 4196/1999/Q -BYT ngày 29/12/1999 c a B Y t v vi c ban hành “Quy nh t m th i v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm”. 3. Yêu c u ghi nhãn b t bu c trên v bao thu c lá: Vi c ghi nhãn trên v bao thu c lá th c hi n theo Quy t nh s 178/1999/Q -TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph v “Qui ch ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t khNu, nh p khNu” và Thông tư s 34/1999/TT-BTM ngày 15/12/1999 c a B Thương m i v vi c hư ng d n th c hi n Quy t nh s 178/1999/Q -TTG và ph i th c hi n theo yêu c u sau: Trên v bao thu c lá b t bu c ph i có dòng ch in hoa: “Hút thu c lá có h i cho s c kho ” ho c dòng ch “Hút thu c lá có th gây ung thư ph i” in m t trư c ho c m t sau ho c c nh v bao. Khuy n khích ghi l i c nh báo m t trư c ho c m t sau v bao. Chi u cao các ch trên không nh hơn 2mm, ch in ph i d c, nét m, m u s c c a ch ph i tương ph n v i m u n n và cách bi t v i các thông tin khác. Khuy n khích công b hàm lư ng: “Nh a thu c lá (Tar).....mg/ i u, Nicotin ........mg/ i u” trên v bao thu c lá. 4. X lý vi ph m Các t ch c cá nhân, s n xu t, kinh doanh thu c lá i u vi ph m các qui nh v v sinh thu c lá i u, tuỳ theo m c vi ph m s b x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản