Quyết định số 202/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định số 202/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 202/1998/QĐ-TTg về việc sắp xếp Viện Khoa học thể dục thể thao vào danh sách các Viện theo Quyết định 782/TTg ngày 24/10/1996 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 202/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 202/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 16 tháng 10 năm 1998 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 202/1998/Q -TTG NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 1998 V VI C S P X P VI N KHOA H C TH D C TH THAO VÀO DANH SÁCH CÁC VI N THEO QUY T NNH 782/TTG NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 1996 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 03/1998/N -CP ngày 6 tháng 1 năm 1998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v ,quy n h n và t ch c b máy c a U ban th d c th thao; Căn c Quy t nh s 324/CT ngày 11 tháng 9 năm 1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v vi c t ch c l i m ng lư i các cơ quan nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh và Quy t nh s 782/TTg ngày 24 tháng 10 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c s p x p các cơ quan nghiên c u tri n khai khoa h c và công ngh ; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m U ban th d c th thao, B trư ng Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B trư ng B K ho ch và u tư và B trư ng, Trư ng ban T ch c - cán b Chính ph . QUY T NNH: i u 1. B sung Vi n Khoa h c th d c th thao tr c thu c U ban th d c th thao vào danh sách các Vi n nêu t i M c 1 i u 1 c a Quy t nh s 782/TTg ngày 24 tháng 10 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c s p x p các cơ quan nghiên c u tri n khai khoa h c và công ngh . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. B trư ng, Ch nhi m U ban th d c th thao, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Vi n trư ng Vi n khoa h c th d c th thao ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản