Quyết định Số: 2021/QĐ-TTg

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
83
lượt xem
6
download

Quyết định Số: 2021/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 35/2009/QH12 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2009 CỦA QUỐC HỘI VỀ CHỦ TRƯƠNG, ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI MỘT SỐ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỪ NĂM HỌC 2010 – 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014-1015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 2021/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2021/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 35/2009/QH12 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2009 CỦA QUỐC HỘI VỀ CHỦ TRƯƠNG, ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI MỘT SỐ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỪ NĂM HỌC 2010 – 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014-1015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/QH12 của Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 5 về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thi hành Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 5 về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ
  2. chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014-2015. Điều 2. Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ căn cứ vào nhiệm vụ nêu tại Điều 1, thành lập Ban soạn thảo xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật triển khai thực hiện Quyết định này (Bảng giao kế hoạch soạn thảo các Nghị định, Quyết định, Thông tư liên tịch kèm theo Quyết định này). Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 4. Bộ trưởng các Bộ đã nêu tại Điều 2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Nguyễn Tấn Dũng - Văn phòng TW và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các UB của quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - UB Giám sát tài chính QG; - Kiểm toán Nhà nước; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn
  3. vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b). KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN BẢN (Ban hành kèm theo Quyết định số 2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03 tháng 12 năm 2009) STT Nội dung Hình thức Cơ quan Cơ quan Thẩm Thời Ghi văn bản chủ trì phối hợp quyền gian ban chú soạn ban hành thảo hành 1 Quy định cơ chế thu Nghị định Bộ Giáo Bộ Tài Chính Tháng và sử dụng học phí của Chính dục và chính, Bộ phủ 12 năm đối với các cơ sở giáo phủ Đào tạo Lao động 2009 dục thuộc hệ thống – Thương giáo dục quốc dân từ binh và Xã năm học 2010 – 2011 hội đến năm học 2014 – 2015 2 Quy định chế độ phụ Nghị định Bộ Giáo Bộ Nội vụ, Chính Quý II cấp thâm niên đối với của Chính dục và Bộ Tài phủ năm nhà giáo và cán bộ phủ Đào tạo chính, Bộ 2010 quản lý giáo dục Lao động – Thương binh và Xã hội
  4. 3 Đề án phổ cập mầm Quyết Bộ Giáo Bộ Nội vụ, Thủ Tháng non cho trẻ 5 tuổi giai định của dục và Bộ Tài tướng 12 năm đoạn 2010 – 2015 Thủ tướng Đào tạo chính Chính 2009 Chính phủ phủ 4 Quy định bảo lưu phụ Quyết Bộ Giáo Bộ Nội vụ, Thủ Quý I cấp đứng lớp cho nhà định của dục và Bộ Tài tướng năm giáo được điều động Thủ tướng Đào tạo chính, Bộ Chính 2010 về làm công tác quản Chính phủ Lao động phủ lý – Thương binh và Xã hội 5 Điều chỉnh khung học Quyết Bộ Giáo Bộ Tài Thủ Đã ban phí đối với cơ sở giáo định của dục và chính, Bộ tướng hành dục nghề nghiệp và Thủ tướng Đào tạo Lao động Chính tháng 8 giáo dục đại học công Chính phủ – Thương phủ năm lập thuộc hệ thống binh và Xã 2009 giáo dục quốc dân hội năm học 2009 – 2010 6 Hướng dẫn thực hiện Thông tư Bộ Tài Bộ Giáo Liên bộ Quý II nhiệm vụ, quyền hạn liên tịch chính dục và năm và trách nhiệm của Đào tạo, 2010 các cơ quan quản lý Bộ Kế nhà nước ở trung hoạch và ương và ở địa phương Đầu tư, Bộ trong công tác lập, Lao động giao và thực hiện kế – Thương hoạch ngân sách giáo binh và Xã
  5. dục và đào tạo hội, Bộ Nội vụ
Đồng bộ tài khoản