Quyết định số 2025/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 2025/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2025/QĐ-UBTDTT của Ủy ban Thể dục thể thao ban hành Luật thi đấu Billiard – Snooker

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2025/QĐ-UBTDTT

 1. U BAN TH D C TH THAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 2025/QĐ-UBTDTT Hà N i, ngày 12 tháng 12 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH LU T THI Đ U BILLIARD – SNOOKER - Căn c ngh quy t s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B và cơ quan ngang b ; - Căn c ngh đ nh s 03/1998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban Th d c th thao; - Xét yêu c u v phát tri n và nâng cao thành tích môn BILLIARD-SNOOKER nư c ta. - Căn c vào đ ngh c a ông V trư ng V Th thao thành tích cao II; QUY T Đ NH Đi u 1: Nay ban hành Lu t BILLIARD-SNOOKER g m: 3 chương, 10 ph n và 102 Đi u. Đi u 2: Lu t BILLIARD-SNOOKER đư c áp d ng trong các cu c thi đ u t cơ s đ n toàn qu c có và thi đ u Qu c t t i nư c ta. Đi u 3: Các cu c thi đ u toàn qu c có th đ ra Đi u l thích h p v i th c t nhưng không đư c trái v i các Đi u ghi trong Lu t này. Đi u 4: Lu t này thay th cho các Lu t đã in trư c đây và có hi u l c t ngày ký. Đi u 5: Các ông V trư ng V th thao Thành tích cao II, V trư ng V t ch c cán b - đào t o, các ông Chánh văn phòng, Giám đ c các S Th d c Th thao ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG - CH NHI M U BAN TDTT Nguy n Danh Thái Chương I BILLIARD POOL Ph n I NH NG QUY Đ NH CHUNG Đ I V I BILLIARD POOL Nh ng quy đ nh này s đư c áp d ng v i m i n i dung Billiard Pool, tr nh ng ghi chú đ c bi t trái v i lu t c a t ng n i dung. Đi u 1. Bàn, Bi, thi t b : T t c các n i dung mô t trong nh ng quy đ nh này đ u yêu c u bàn, bi và thi t b đ t tiêu chu n theo quy đ nh c a WPA. K bàn Trư c khi tr n đ u b t đ u, khu v c thi đ u ph i đư c đánh d u nh ng đi m sau: a- Đi m cu i bàn b- Đi m đ u bàn c- L n d c cu i bàn
 2. 2 d- L n ngang đ u bàn Đi u 2. X p bi Khi x p bi ph i dùng d ng c hình tam giác, bi đ nh tam giác ph i đ t đi m cu i bàn. T t c nh ng bi khác ph i th ng hàng v i bi đ nh và nén ch t đ các bi dính vào nhau. Đi u 3. Cú đánh bi cái M t cú đánh h p l là dùng đ u cơ đánh vào bi cái. B t c trư ng h p nào không đáp ng đư c quy đ nh này đ u coi là l i. Đi u 4. Cú đánh g i Trong n i dung có cú đánh g i thì v n đ ng viên có th đánh b t c bi nào anh ta ch n nhưng trư c khi đánh ph i ch rõ bi và l đư c g i. Anh ta không c n ch rõ nh ng chi ti t như bi dính, đánh k t h p hay băng. B t c bi nào đư c đưa vào l thêm n a trong 1 cú đánh h p l thì v n s đư c tính cho ngư i th c hi n cú đánh đó. Đi u 5. Không đư c đưa bi vào l N u m t đ u th không đưa bi vào l trong m t cú đánh h p l thì anh ta b m t lư t và ph i h p phương pháp đư c chơi. Đi u 6. Thi đ giành quy n phá bi (cú đánh lag) Quy trình sau đư c s d ng đ giành quy n phá bi đ u tiên. M i đ u th s d ng nh ng bi có c và tr ng lư ng như nhau (có th là bi cái nhưng khi không có s n thì dùng bi đ ng màu). C m bi trong tay sau l n ngang đ u bàn, m t đ u th bên ph i và m t đ u bên trái so v i đi m đ u bàn, các bi đư c đánh đ ng th i v phía băng d c cu i bàn và lăn ngư c v phía đ u bàn. Đ u th nào có bi g n đư ng biên trong đ u bàn hơn s th ng. Bi c a đ u th ph i ch m vào băng ngang cu i bàn ít nh t là m t l n. Nh ng l n ch m băng khác không đư c tính, tr nh ng trư ng h p b c m sau: N u có m t trong nh ng trư ng h p sau đ u th t đ ng thua: - Bi lăn sang n a bàn c a đ i phương. - Bi không ch m vào băng ngang cu i bàn. - Bi nh y ra kh i bàn. - Bi ch m vào băng d c. - Bi n m góc l và ch y qua băng đ u bàn ho c, - Bi ch m vào đ u đư ng biên cu i bàn nhi u hơn m t l n. N u c hai đ u th đ u m c l i và thua hay tr ng tài không th xác đ nh đư c bi bên nào g n hơn, cú đánh đó là hoà và đánh l i. Đi u 7. Cú đánh khai cu c Cú đánh khai cu c đư c quy t đ nh b i cú đánh lag hay b c thăm (ph i dùng cú đánh lag đ xác đ nh ngư i đánh khai cu c v i các gi i thi đ u và các cu c thi đ u chính th c). Đ u th nào th ng trong cú đánh lag có quy n khai cu c ho c chuy n quy n đó cho đ i th . Đi u 8. Bi cái trong cú đánh khai cu c Trong cú đánh khai cu c bi cái đư c đ t sau l n ngang đ u bàn. Các bi m c tiêu đư c x p theo quy đ nh c a t ng n i dung. Trong cú đánh khai cu c, ván đ u đư c coi như b t đ u khi đ u g y đã đánh vào bi cái và bi cái lăn qua l n ngang đ u bàn. Đi u 9. Đánh bi cái l ch trong cú đánh khai cu c. Trong cú đánh khai cu c n u bi cái b ch ch hay d ng l i sau khi đã lăn qua l n ngang đ u bàn và trư c khi ch m vào nh ng bi đã đư c x p thì b coi là l i và m t lư t. Đ i th có quy n ch n đ t bi cái v sau l n ngang đ u bàn ngư c v i đ u th đã ph m l i. (Tr n i dung 9 bi, xem Đi u 7: đ t bi vào b t c ch nào trên bàn). Ph i c nh cáo r ng l i vi ph m l n th hai trong tr n đ u s làm đ u th thua và m t quy n thi đ u (xem Đi u 9). Đi u 10. Đ t bóng sau l n ngang đ u bàn
 3. 3 Tình hu ng này áp d ng trong các ván đ u c th khi cú phá bi khai cu c b th c hi n l i hay đ u th không đư c ch n đánh khai cu c, đ i phương s đư c c m bi cái trong tay ph n sau c a l n ngang đ u bàn và bi cái đó s đư c đ t b t kỳ đi m nào ph n sau c a l n ngang đ u bàn. Đ u th đánh bi có th đánh b t c m c tiêu nào n m bên trên l n ngang đ u bàn. Đ u th đó không đư c đánh b t c bi nào n m phía dư i l n ngang đ u bàn tr phi đ u th đó đánh vào bi cái n m phía sau l n ngang đ u bàn đ p vào băng phía trên l n ngang đ u bàn r i đ p vào bi m c tiêu. Đ c a bi (v trí bi ch m vào bàn) xác đ nh bi đó n m phía trên hay phía dư i l n ngang đ u bàn. N u đ u th k ti p vô tình đ t bi cái trên l n ngang đ u bàn, tr ng tài hay đ i th ph i báo cho ngư i đang đánh bi bi t v trí đó c a bi trư c khi th c hi n cú đánh. N u đ i th không thông báo cho đ u th đanh bi bi t đi u này thì cú đánh đư c coi là h p l . N u đ u th đánh bi đư c thông báo v v trí c a bi thì đ u th đó ph i đ t l i v c a bi cái. N u đ u th đ t bi cái rõ ràng là bên ngoài ph n "b p" và đánh bi cái thì b coi là l i, l i này đư c tr ng tài hay đ i th hô. Khi c m bi cái trong tay l n ngang đ u bàn, bi này v n tr ng thái tĩnh (không trong cu c) cho đ n khi đ u th dùng đ u g y đánh bi cái lăn qua l n ngang đ u bàn. Khi bi cái v n tr ng thái tĩnh, đ u th có th dùng tay, g y...đ đi u ch nh bi cái. M t khi bi cái đã đư c đánh lên thì đ u th không đư c tác đ ng vào đó n a, n u đ u th nào làm như v y thì b coi là l i. Đi u 11. Bi vào l M t bi đư c coi là vào l n u sau m t cú đánh h p l , bi ra kh i m t bàn vào l và n m đó (m t bi n u rơi kh i h th ng gi bi xu ng sàn cũng không đư c coi là đã n m l i trong l ). M t bi n y t l tr l i bàn không đư c coi là bi đã vào l . Đi u 12. V trí c a các bi V trí c a các bi đư c coi là ch đ bi đó n m. Đi u 13. Bàn chân trên sàn. N u đ u th khi đánh bi không có ít nh t m t chân ch m sàn thì b coi là l i. Giày ph i bình thư ng xét v kích c , hình d ng và ki u cách dù có b mòn. Đi u 14. Đánh bi khi bi đang chuy n đ ng N u đ u th đánh bi khi bi cái hay b t c bi m c tiêu nào đang chuy n đ ng s b coi là l i (m t bi đang xoay tròn cũng coi là bi đang chuy n đ ng). Đi u 15. Hoàn thành cú đánh. M t cú đánh không đư c coi là đã hoàn thành (và vì th không đư c tính) n u t t c các bi chưa tr ng thái tĩnh sau cú đánh (bi xoay tròn cũng coi là đ ng). Đi u 16. Đ nh nghĩa l n ngang đ u bàn. Khu v c phía sau l n ngang đ u bàn không bao g m c l n ngang đ u bàn. Vì v y n u m t bi m c tiêu n m gi a l n ngang đ u bàn v n đư c đánh khi quy đ nh đ c bi t c a t ng n i dung yêu c u đ u th ph i đánh bi n m sau l n ngang đ u bàn. Tương t như v y, khi đ t bi cái sau l n ngang đ u bàn (c m bi cái trong tay trư c l n ngang đ u bàn) thì không đư c đ t bi tr c ti p lên l n ngang đ u bàn mà ph i đ t sau nó. Đi u 17. Quy đ nh chung, t t c các l i Dù quy đ nh ph t các n i dung là khác nhau, quy đ nh sau áp d ng đ i v i t t c các l i. 17.1. Đ u th b m t lư t. 17.2. N u cú đánh không đư c tính thì b t c bi nào rơi vào l cũng không đư c tính đi m. 17.3. Bi đư c x p l i trên bàn tuỳ theo quy đ nh c a t ng n i dung. Đi u 18. Không ch m bi m c tiêu Trong cú đánh n u bi cái không ch m bi m c tiêu trư c tiên thì b coi là l i. Đánh không ch m bi thì không coi là đánh trúng bi đó. Đi u 19. Cú đánh h p l
 4. 4 Tr nh ng quy đ nh trong t ng n i dung c th , đ u th ph i làm cho bi cái ch m vào bi m c tiêu và sau đó: 19.1. Đưa bi có đánh s vào l . 19.2. Làm cho bi cái hay b t c bi có đánh s nào ch m băng. Không đáp ng đư c nh ng yêu c u đó là l i. Đi u 20. L i bi cái N u trong cú đánh đ u th làm bi cái rơi vào l thì đó là l i. N u bi cái ch m vào bi đã rơi vào l (ví d như trong l đ y bi m c tiêu) thì cũng coi là l i. Đi u 21. Các l i ch m bi Khi đ u th ch m hay có b t c ti p xúc nào (b ng thân th , trang ph c, ph n, g y đ , cán g y...) v i bi cái trong cu c, hay bi m c tiêu trong cu c thì đ u b coi là l i. Tr trư ng h p đ u g y (g n ch t v i cán g y) đư c ch m vào bi cái khi th c hi n cú đánh h p l . Trong tr n đ u có tr ng tài đi u khi n, b t c bi m c tiêu nào chuy n đ ng trong khi ch m l i đ u ph i đư c đ t l i càng g n v trí cũ càng t t theo phán quy t c a tr ng tài và đ u th ti p theo không đư c x p l i (xem Đi u 16). Đi u 22. L i đ t bi Khi c m bi cái trong tay mà bi cái ch m vào b t c m c tiêu nào cũng coi là l i. Đi u 23. L i đánh hai l n N u trư c khi đánh bi cái đã ch m vào bi m c tiêu c n ch m thì đ u th có th đánh v hư ng đó mi n là ph i th c hi n cú đánh bình thư ng. N u trong m t cú đánh đ u g y đánh vào bi cái hơn m t l n, hay n u đ u g y ch m vào bi cái ngay khi ho c sau khi bi cái ch m bi m c tiêu khác thì cú đánh đó là l i (xem Đi u 20 v phân x nh ng cú đánh này). N u bi th ba g n đó thì c n chú ý đ không ph m ph i l i theo quy đ nh trong ph n đ u c a đi u này. Đi u 24. Cú đ y bi N u dùng đ u g y đ đ y bi, t o ti p xúc lâu hơn kho nh kh c n u th c hi n cú đánh, thì b coi là l i (nh ng cú đánh như v y thư ng đư c coi là cú đ y bi). Đi u 25. Các l i trách nhi m c a đ u th Đ u th ph i ch u trách nhi m v ph n, g y, file và các đ v t khác hay các thi t b mà đ u th đó mang theo, s d ng hay đ g n bàn. Ví d : N u đ u th làm rơi m u ph n, làm tung đ u g y đ k thu t thì s ph i ch u l i như đ m t v t ti p xúc v i bi m c tiêu trong cu c (hay ch đ i v i bi cái n u không có tr ng tài nào đi u khi n su t tr n đ u). Đi u 26. Bi n y lên không h p l N u đ u th đánh vào ph n dư i c a bi đ bi n y lên kh i m t bàn nh y qua bi thì b coi là l i. Đôi khi do vô tình bi n y lên như v y thì có th không coi là l i nhưng cũng có th tính l i n u ph n đ u b t s t c a g y hay tay c m ch m vào bi cái khi đánh bi. Đi u 27. Cú đánh làm n y bi Tr nh ng quy đ nh khác trong lu t c a t ng n i dung, n u đ u th nâng cao đ u g y khi đánh bi cái làm bi cái nh y kh i m t bàn r i l i xu ng m t bàn thì không b coi là l i. Khi đánh cú n y bi mà đánh trư t thì b coi là l i. Đi u 28. Bi n y ra kh i bàn Sau cú đánh n u bi n m l i b t c ch nào không ph i là m t bàn (trên thành bàn, sàn nhà...) đ u coi là n y ra kh i bàn. Bi có th n y lên trên thành bàn hay rãnh c a bàn khi đang trong cu c s không b coi là bi này ra kh i bàn n u bi đó t n y l i m t bàn mà không ch m vào b t c th gì không ph i là m t ph n c a bàn. Bàn s g m c rìa g n vào bàn. Nh ng bi đ p hay ch m vào b t c ph n nào không thu c bàn như: Giá treo đèn, ph n đ trên thành bàn hay đ nh băng... s b coi là bi n y kh i bàn k c khi nó n y l i vào m t bàn. N u m t bi m c tiêu t rơi vào l như th đ u th đánh vào đó, làm cho bi cái lăn qua v trí cũ c a bi m c tiêu đó và không th ch m vào bi m c tiêu, thì bi cái và bi m c tiêu đư c đ t l i v trí ban
 5. 5 đ u trư c khi đánh và đ u th đánh l i. B t c bi m c tiêu nào c n đư ng bi s đư c đ t l i v trí ban đ u trư c khi đ u th đánh l i. Đi u 29. Quy đ nh riêng đ i v i l i ph t Khi đ u th đánh bi cái trong cu c không ph i là đ u g y mà b ng b t c v t gì (ví d như g y, đ u nh n...). Nh ng cú đánh này t đ ng là l i theo quy đ nh c a Đi u 19 n u tr ng tài nh n đ nh là l i c ý thì đ u th s b c nh cáo m t l n, khi ph m lu t l n th hai s b x thua và cho ng ng tr n đ u. Đi u 30. Ch ph t 1 l i Tr trư ng h p t ng n i dung có quy đ nh khác, m i lư t đánh c a đ u th ch ph t m t l i, n u có l i khác thì l i nào n ng hơn s ph t l i đó. Đi u 31. Các bi chuy n đ ng l n lư t N u bi nào thay đ i v trí hay t chuy n đ ng, bi s v n v trí đó và ti p t c chơi. N u bi lơ l ng và t rơi vào l sau ít nh t là 5 giây tr ng thái tĩnh thì s đư c đ t l i v trí càng g n v trí ban đ u càng t t và tr n đ u ti p t c. N u m t bi m c tiêu t rơi vào l như th đ u th đánh vào nó, làm cho bi cái lăn qua v trí cũ c a bi m c tiêu đó và không th ch m vào bi m c tiêu, thì bi cái và bi m c tiêu đư c đ t l i v trí ban đ u trư c khi đánh và đ u th đánh l i. B t c bi m c tiêu nào c n đư ng bi s đư c đ t l i v trí ban đ u trư c khi đ u th đánh l i. Đi u 32. Đ t bi Tr nh ng quy đ nh riêng c a t ng n i dung v đ t bi, bi s đư c đ t l n d c cu i bàn sau khi cú đánh đã hoàn thành. M t bi đư c đ t vào đi m cu i bàn, n u có nhi u hơn m t bi thì các bi đó s đư c x p theo l n d c cu i bàn theo th t s t nh đ n l n, b t đ u t đi m cu i bàn đ n đư ng băng sau. Khi có các bi trên hay g n đi m cu i bàn ho c l n d c cu i bàn, các bi s đư c đ t trên l n d c cu i bàn càng g n càng t t ho c đư c đ c đ nh (theo quy t đ nh c a tr ng tài) so v i nh ng bi ch n đư ng này, tr trư ng h p bi ch n là bi cái; các bi đư c đ t vào ch và cái s đư c di chuy n sang ch khác càng g n càng t t mà không c n c đ nh. N u ch tr ng trên l n d c cu i bàn t đi m cu i bàn đ n băng sau không đ đ x p bi thì nh ng bi này s đư c x p trên ph n m r ng c a l n d c cu i bàn, đ ng trư c đi m cu i bàn (gi a đi m cu i bàn và đi m gi a bàn), càng g n v i đi m cu i bàn càng t t và theo th t s t bé đ n l n (bi nào có đi m s nh nh t đ t g n đi m cu i bàn nh t). Đi u 33. Bi n m mi ng l N u có t hai bi tr lên b k t gi a mi ng l hay c nh mi ng l , lơ l ng trong không khí, tr ng tài s đi u khi n chuy n v trí c a bi theo quy trình như sau: Tr ng tài s nhìn (ho c ch m vào n u mu n) d đoán có bi nào s rơi th ng vào l t v trí k t này c a nó; bi nào mà tr ng tài cho là khi di chuy n s rơi vào l thì đư c coi là bi rơi vào l , bi nào v n n m l i bàn là bi không rơi vào l . Nh ng bi không rơi vào l đư c đ t l i theo đi u khi n c a tr ng tài và ti p t c tr n đ u theo quy đ nh c a t ng n i dung n u không còn trư ng h p nào b k t hay bi n m c nh mi ng l n a. Đi u 34. Thêm các bi rơi vào l N u trong cú đánh ghi đi m h p l mà có thêm các bi m c tiêu khác rơi vào l thì nh ng bi đó đư c tính đi m theo quy đ nh riêng c a t ng n i dung. Đi u 35. Gián đo n không ph i do đ u th N u bi di chuy n ho c đ u th b tác đ ng nh hư ng đ n cú đánh b i m t ngư i (không ph i là đ i th ) thì bi s đư c x p l i càng g n v trí cũ càng t t và đ u th s ti p t c chơi mà không b ph t. Quy đ nh này cũng đã áp d ng đ i v i nh ng trư ng h p b t kh kháng như đ ng đ t, cu ng phong, chao đèn b rơi hay m t đi n...N u không gi nguyên đư c v trí c a các bi thì đ u l i, và đ u th phá bi cũ v n đư c phá bi. Quy đ nh này không áp d ng đ i v i Đi u 14, ti p t c khi tr n đ u bao g m c cú đánh khai cu c thành công: cú khai cu c đang đánh s không ti p t c mà s đánh l i theo yêu c u chung (đánh cú lag đ giành quy n khai cu c). Đi m s đư c tính ti p theo đi m trư c khi tr n đ u b gián đo n. Đi u 36. Cú phá bi ti p theo
 6. 6 Trong tr n đ u có c séc đ u phá bi ng n thì đ u th nào th ng ván trư c s khai cu c ván sau. Nh ng trư ng h p sau đư c quy t đ nh trư c b i t ng tr ng tài. 36.1. Các đ u th l n lư t khai cu c 36.2. Đ u th thua s khai cu c 36.3. Đ u th ít đi m hơn ván đ u tính đi m s khai cu c ơ ván ti p theo. Đi u 37. Lư t chơi Trong quá trình thi đ u, các đ u th l n lư t chơi, lư t đ u c a đ u th k t thúc khi anh ta không đưa đư c bi vào l hay m c l i. Khi đ u th m t lư t không ph i do l i thì đ u th sau s chơi theo v trí các bi trên bàn. Đi u 38. Bi m c tiêu b k t băng hay do bi cái Quy đ nh này áp d ng trong các trư ng h p mà bi cái s ph i ch m đ u tiên vào bi m c tiêu b k t băng hay do chính bi cái. Sau khi bi cái ch m bi m c tiêu b k t đó, cú đánh s m t trong các trư ng h p sau: 38.1. M t bi rơi vào l . 38.2. Bi cái ch m vào băng. 38.3. Bi m c tiêu b k t do ch m băng (không th n y ra kh i v trí băng đã ti p xúc). 38.4. M t bi m c tiêu khác làm bi này b k t và không th ch m đư c. N u không đáp ng đư c m t trong b n đi u ki n trên là l i (chú ý Đi u 14 và các quy đ nh khác c a t ng n i dung và vi c áp d ng đi u lu t này, xem thêm nh ng quy đ nh c a t ng n i dung). M t bi m c tiêu s không đư c coi là b k t tr khi nó đư c ki m tra và thông báo b i tr ng tài ho c m t trong hai đ u th trư c khi đánh bi. Đi u 39. Đánh bi sau đư ng biên Khi đ u th c m bi cái trong tay sau l n ngang cu i bàn (trong ph n b p) đ u th đó ph i đưa bi cái ra m t đi m ngoài ph n b p trư c khi bi cái ch m băng hay ch m vào bi m c tiêu khác. N u không làm đư c đi u này thì b coi là l i, n u như có tr ng tài đi u khi n. N u không có tr ng tài đ i phương có quy n g i đó là l i hay yêu c u đ u th đánh l i theo v trí cũ trư c khi đ u th này đánh bi (và không ph t l i). Ngo i l : N u có bi m c tiêu n m trên hay n m ngoài l n ngang cu i bàn (có th b đánh trúng) và quá g n đ n n i bi cái ch m nó trư c khi lăn qua kh i "kietchen" thì cú đánh v n h p l . N u đ u th c m bi cái trong tay sau l n ngang đ u bàn và trong khi đ nh đánh cú đánh h p l mà bi cái b t ng ch m vào bi m c tiêu n m sau l n ngang đ u bàn và bi cái lăn qua l n ngang đ u bàn, trư ng h p đó là l i. N u đ u th c m bi cái trong tay sau l n ngang đ u bàn, đ u th đó làm bi cái vô tình ch m vào bi m c tiêu mà không lăn qua l n ngang đ u bàn, trư ng h p này đư c x lý như sau: đ u th ti p theo đư c g i đây là l i và c m bi cái trong tay ho c ch đ t l i v trí các bi như cũ và đ u th trư c đánh l i bi đó. N u trong đi u ki n tương t , đ u th nào c tình làm bi cái ch m vào bi m c tiêu sau l n ngang đ u bàn thì đó là hành vi phi th thao. Đi u 40. L i khi c m bi trên tay Trong khi đ t bi cái, đ u th có th dùng tay ho c b t c ph n nào c a g y (k c đ u g y) đ đi u khi n đ t bi. Khi đã đ t bi cái vào v trí, b t c l n đánh v trư c nào ch m vào bi cái n u không là cú đánh h p l , s b coi là l i. Đi u 41. Làm gián đo n N u đ u th chưa đ n lư t có nh ng hành đ ng gây sao nhãng cho đ i th c a anh ta ho c làm gián đo n lư t chơi thì s b coi là l i. N u đ u th đánh không theo lư t ho c di chuy n b t c bi nào (tr trư ng h p đang trong lư t đ u) s b coi là làm gián đo n. Đi u 42. Tính đư ng đi
 7. 7 Các đ u th không đư c phép dùng bi, tam giác x p bi ho c b t c d ng c đo nào đ tính kho ng cách...N u làm gì trái v i quy đ nh này thì b coi là l i và là hành vi phi th thao. Đi u 43. Đánh d u b t h p pháp N u đ u th c ý đánh d u bàn th ng b ng b t c cách nào đ giúp đánh bi, như làm ư t th m, đ t viên ph n lên trên thành bàn hay b ng b t c cách nào khác thì đ u th di chuy n d u trư c khi đánh bi thì s không b ph t. Khi bi cái dính v i m c Bi m c tiêu ch m băng tiêu. Cú đánh đư c coi là ph i đư c thông báo h p l . N u đư c đánh t b i tr ng tài ho c đ i 0 1 hư ng ít nh t 45 th . Ph n II LU T THI Đ U POOL 9-BALL (NINE - BALL) (Các đi u lu t tiêu chu n hoá c a th gi i) Tr khi có mâu thu n trái ngư c v i các đi u lu t này, các đi u lu t chung c a Billiard Pool s đư c áp d ng. Đi u 44. M c tiêu c a tr n đ u Thi đ u v i 9 bi m c tiêu đư c đánh s th t t 1 đ n 9 và 1 bi cái. Bi m c tiêu cho m i cú đánh mà bi cái ch m đ u tiên là bi có ch s th p nh t trên bàn, tuy nhiên nh ng bi m c tiêu vào l không nh t thi t ph i theo th t này. Sau cú đánh trư t c a đ u th đi trư c, đ u th ti p theo ph i đánh nh ng bi còn l i trên bàn theo quy đ nh trên. N u đ u th đi trư c ph m l i thì đ u th ti p theo đư c quy n b t đ u lư t cơ c a mình v i bi cái b t c v trí nào trên bàn. Tr n đ u k t thúc khi m t trong hai đ u th th ng đ s ván theo quy đ nh c a tr n đ u. Đi u 45. X p bi khai cu c Các bi m c tiêu đư c x p thành hình thoi trong khuôn tam giác v i bi s 1 n m đ nh hình thoi và trên đi m cu i bàn, bi s 9 chính gi a hình thoi và các bi còn l i đư c x p xung quanh. Bi đư c x p càng ch t càng t t. Tr n đ u đư c b t đ u v i bi cái trong tay và đư c đ t sau l n ngang đ u bàn. Đi u 46. Th t c a cú đánh khai cu c Ngư i th ng trong l n thi giành quy n khai cu c. Trong n i dung 9 bi ngư i th ng m i ván s khai cu c ván ti p theo tr khi có nh ng quy đ nh khác c a ban t ch c c th như: - Đ u th luân phiên khai cu c - Đ u th thua khai cu c - Đ u th th ng khai cu c Đi u 47. Cú đánh khai cu c h p l - Đ u th ph i dùng bi cái đánh tr c ti p vào bi s 1. Cú khai
 8. 8 cu c h p l khi: có bi m c tiêu vào l ho c ít nh t 4 bi m c tiêu ch m băng. - Trong cú khai cu c, bi cái vào l hay nh y ra kh i bàn ho c nh ng quy đ nh c a cú khai cu c không đư c b o đ m thì xem như là l i. Đ u th không đư c đ m b o thì xem như là l i. Đ u th ti p theo s b t đ u lư t đánh c a mình v i bi cái trong tay b t c v trí nào trên bàn. - Trong cú đánh khai cu c, n u có m t hay nhi u bi m c tiêu nh y ra kh i bàn thì b xem như l i và đ u th ti p theo s b t đ u lư t cơ c a mình v i bi cái trong tay b t c v trí nào trên bàn. Nh ng bi m c tiêu s không đư c đ t tr l i ngo i tr bi s 9. Đi u 48. Ti n trình c a tr n đ u Sau cú khai cu c h p l , đ u th đư c quy n chơi m t cú đánh an toàn (Push out), xem đi u 49. N u đ u th đánh cú khai cu c h p l và có 1 hay nhi u bi m c tiêu vào l thì s ti p t c đánh cho t i khi đánh trư t, l i ho c th ng ván đó. N u đ u th đánh trư t hay ph m l i thì đ u th ti p theo s b t đ u khi lư t cơ c a ngư i đi trư c ch m d t và ti p t c cho đ n khi đánh trư t, l i hay th ng ván đó. Ván đ u k t thúc khi bi s 9 đư c đưa vào l trong 1 cú đánh h p l . Đi u 49. Đánh an toàn Đ u th đánh ngay sau 1 cú khai cu c h p l có th chơi 1 cú an toàn v i m c đích đưa bi cái đ n v trí t t hơn cho nh ng đư ng bi sau. Trong cú đánh an toàn, bi cái không nh t thi t ph i ch m bi m c tiêu ho c ch m băng, nhưng nh ng đi u lu t ph m l i khác v n đư c áp d ng. Đ u th ph i tuyên b trư c khi đánh là mình quy t đ nh đánh an toàn n u không thì cú đánh đó đư c xem như cú đánh bình thư ng. Bi m c tiêu đư c đưa vào l trong cú đánh an toàn s không đư c tình và không đ t tr l i tr bi s 9. Sau cú đánh an toàn c a đ i th đi trư c, đ u th ti p theo có th b t đ u lư t cơ c a mình v i v trí c a bi cái do đ u th trư c đ l i ho c có th yêu c u đ u th v a đánh an toàn đánh ti p. Cú đánh an toàn không b xem như là ph m lu t, ngo i tr Đi u 50 và Đi u 51. Sau cú khai cu c không h p l , đ u th ti p theo có quy n b t đ u lư t cơ c a mình v i bi cái trong tay b t c v trí nào trên bàn. Sau m t cú khai cu c không h p l thì đ u th ti p theo không th chơi an toàn. Đi u 50. Ph m l i Khi m t đ u th ph m lu t, lư t cơ c a đ u th đó ch m d t. Không bi m c tiêu nào trong cú đánh ph m l i đư c đ t l i ngo i tr bi s 9. Đ u th ti p theo b t đ u lư t cơ v i bi cái trong tay b t c v trí nào trên bàn. N u ph m nhi u l i trong cùng 1 cú đánh thì cũng ch xem như là m t l n ph m l i. Đi u 51. Ch m bi trái phép N u bi m c tiêu trong l n va ch m đ u tiên c a bi cái trong m t cú đánh không ph i là bi có ch s th p nh t trên bàn là ph m l i. Đi u 52. Bi không ch m băng Sau khi đánh bi cái vào m c bi m c tiêu, không có bi m c tiêu rơi vào l mà bi cái hay b t c bi m c tiêu nào khác không ch m băng thì cú đánh đó b xem như là ph m lu t. Đi u 53. Bi cái trong tay Khi bi cái trong tay thì đ u th có quy n đ t bi cái b t c v trí nào trên bàn nhưng không đư c ch m vào bi m c tiêu. Đ u th có th ti p t c di chuy n bi cái cho đ n khi th c hi n cú đánh. Đi u 54. Bi m c tiêu rơi kh i bàn. Bi m c tiêu đư c xem như là rơi kh i bàn khi nó n m b t c v trí nào ngoài m t bàn. Đánh bi m c tiêu rơi kh i bàn b xem như ph m lu t. Bi m c tiêu rơi kh i bàn không đư c nh t l i ngo i tr bi s 9.
 9. 9 Đi u 55. Ph m l i 3 l n liên t c N u đ u th ph m l i 3 l n liên t c trong 3 cú đánh mà không th c hi n đư c m t cú đánh h p l thì đ u th đó s b x thua ván đ u đó. 3 l n ph m l i liên t c đó ph i x y ra trong 1 ván. L i c nh báo s đư c đưa ra gi a l n ph m l i th 2 và l n th 3. Đi u 56. Đ t bi s 9 Không có bi nào vào l sau cú đánh ph m lu t và bi nh y ra kh i bàn đư c đ t l i ngo i tr bi s 9. Bi s 9 s đư c đ t t i đi m cu i bàn. Trong khi đ t bi s 9, n u xung quanh đi m cu i bàn có bi n m c n tr thì bi s 9 s rơi v phía trên l n d c cu i bàn g n v i đi m cu i bàn nh t mà không đư c di chuy n nh ng bi làm c n tr . Bi s 9 đư c đ t ph i dính vào bi làm c n tr . Đi u 57. Ch m d t tr n đ u M t tr n đ u đư c b t đ u khi bi cái lăn quan l n ngang đ u bàn trong cú khai cu c. Bi s 1 ph i là bi m c tiêu đ u tiên đư c bi cái ch m trong cú đánh khai cu c. Ván đ u đư c ch m d t khi bi s 9 đư c đưa vào l trong m t cú đánh h p l ho c khi đ u th b tư c quy n thi đ u vì ph m lu t. Ph l c: - Trong cú đánh khai cu c h p l , bi s 9 đư c đưa vào l thì ván đ u đó đư c tính cho đ u th v a đánh cú khai cu c. - N u bi m c tiêu n m dính băng, bi cái ch m bi m c tiêu mà sau đó bi cái ho c b t c bi m c tiêu nào khác không ch m băng là ph m lu t. Ph n III LU T THI Đ U POOL 8-BALL (EIGHT-BALL) (Các đi u lu t tiêu chu n hoá c a Th gi i) Tr khi có mâu thu n trái ngư c v i các đi u lu t này, các đi u lu t chung c a billiard Pool s đư c áp d ng. Đi u 58. M c tiêu c a tr n đ u N i dung bi s 8 là 1 n i dung có cú đánh g i đư c chơi v i 1 bi cái và 15 bi m c tiêu đư c đánh s t 1 đ n 15. M t đ u th ph i đưa vào l 1 nhóm bi đư c đánh s t 1 đ n 7 (bi màu) trong khi đ u th khác ph i đưa vào l 1 nhóm bi khác đư c đánh s t 9 đ n 15 (bi khoang). Đ u th nào đánh h t nhóm bi c a mình sau đó đánh bi s 8 vào l m t cách h p l thì th ng luôn ván đó. Đi u 59. Cú đánh g i Trong cú đánh g i, các bi và l không c n thi t ph i ch 1 cách rõ ràng (tuy nhiên trong th c t thi đ u nh ng cú đánh đơn gi n và quá rõ ràng thì đ u th không c n ph i g i, còn nh ng cú đánh ph c t p thì đ u th b t bu c ph i báo trư c bi và l đư c g i). Khi g i cú đánh, không c n thi t ph i ch rõ các chi ti t như s l n ch m băng, ch m bi. B t c bi nào đư c đưa vào l sau 1 cú đánh ph m lu t v n không đư c đ t l i b t k chúng thu c v ngư i đánh hay đ i th (c n phân bi t gi a l i m t lư t cơ và l i b ph t). Cú đánh khai cu c không ph i là cú đánh g i. Đ u th đánh khai cu c n i dung này có th ti p t c đánh sau khi đưa vào l b t c bi m c tiêu nào trong cú khai cu c h p l . Đi u 60. X p bi Bi đư c x p trong khuôn tam giác v i bi s 8 n m gi a tam giác. M t bi m c tiêu đ u tam giác đư c đ t trên đi m cu i bàn và hai góc còn l i ph i là 1 bi màu và 1 bi khoang. Đi u 61. Th t c a cú khai cu c Ngư i th ng trong l n thi giành quy n khai cu c s khai cu c. Trong n i dung bi s 8 ngư i th ng m i ván s khai cu c ván ti p theo tr khi có nh ng quy đ nh khác c a ban t ch c c th như: - Đ u th luân phiên khai cu c
 10. 10 - Đ u th thua khai cu c. - Đ u th th ng khai cu c. Đi u 61. Khai cu c đúng lu t Đ khai cu c đúng lu t, ngư i khai cu c v i bi cái sau l n ngang đ u bàn ph i làm sao đ đưa bi m c tiêu vào l ho c ít nh t có 4 bi m c tiêu ch m băng, n u không th c hi n đư c nh ng đi u trên thì xem như là ph m lu t. Đ u th ti p theo có th ch n gi a đ ng ý đánh ti p v i v trí bi đư c gi nguyên ho c yêu c u x p l i bi đ th c hi n cú đánh khai cu c hay có th yêu c u đ u th khai cu c l i. - Trong n i dung này không nh t thi t khi khai cu c bi cái ph i ch m bi m c tiêu đ u tiên (đ t t i đi m cu i bàn). - Cú khai cu c không đư c coi là cú đánh g i. N u b t c bi m c tiêu nào đư c đưa vào l trong 1 cú đánh khai cu c h p l thì đ u th đó s ti p t c lư t cơ c a mình và bàn v n m . Đi u 63. Bi cái vào l trong cú đánh khai cu c N u cú khai cu c đ u th đánh bi cái vào l thì b xem như là l i và t t c bi m c tiêu đư c đưa vào l s không đư c đ t l i ngo i tr bi s 8, và bàn v n m . Đ u th ti p theo s có bi cái trong tay đư c đ t sau l n ngang đ u bàn và không th đánh b t c bi m c tiêu nào n m sau l n ngang đ u bàn tr khi đ u th đánh bi cái qua l n ngang đ u bàn sau đó quay l i sau l n ngang đ u bàn ch m bi m c tiêu. N u ph n ti p xúc c a bi m c tiêu n m ngay gi a l n ngang đ u bàn thì nó v n đư c coi như là n m phía trên l n ngang đ u bàn. Đi u 64. Bi m c tiêu rơi kh i bàn trong cú đánh khai cu c N u đ u th làm rơi bi m c tiêu ra kh i bàn trong cú đánh khai cu c thì đó b xem như là l i. Nh ng bi m c tiêu đó s không đư c đ t tr l i và đ u th ti p theo s đư c ch n gi a ch p nh n đánh ti p v i v trí do đ u th trư c đ l i ho c yêu c u r i bi cái v sau l n ngang đ u bàn. Đi u 65. Bi s 8 vào l trong cú đánh khai cu c N u bi s 8 đư c đưa vào l trong cú đánh khai cu c thì đ u th v a khai cu c có th yêu c u khai cu c l i ho c yêu c u đ t bi s 8 vào đi m quy đ nh và ti p t c đánh. N u đ u th ph m lu t trong cú đánh khai cu c mà bi s 8 đư c đưa vào l thì đ u th ti p theo có th ch n gi a yêu c u khai cu c l i ho c yêu c u đ t bi s 8 vào đi m quy đ nh và ti p t c đánh v i bi cái trong tay sau l n ngang đ u bàn. Đi u 66. Bàn m Bàn đ m khi vi c ch n các nhóm bi (khoang hay màu) chưa đư c xác đ nh. Khi bàn đ m thì bi cái ch m bi màu trư c khi ch m bi khoang hay ngư c l i đ u coi là h p l . Bàn luôn luôn đ m ngay sau cú khai cu c. Khi bàn đ m thì đánh vào bi màu hay bi khoang trư c trong quá trình đưa vào l m t bi màu hay khoang đư c g i là h p l . Tuy nhiên, khi bàn đ m và bi s 8 là bi đư c ch m đ u tiên thì không có bi màu hay khoang nào đư c tính cho đ u th đó và b coi như là l i. Đ u th đó s b m t lư t, không bi nào vào l đư c đ t l i và đ u th ti p theo s ti p t c đánh v i bàn v n m . Trong bàn đ m thì t t c nh ng bi đã vào l m t cách b t h p l đ u không đư c đ t l i. Đi u 67. Ch n nhóm Vi c ch n nhóm bi khoang hay màu không đư c xác đ nh cú khai cu c th m chí ngay c khi đ u th đã đưa vào l m t hay c hai nhóm, b i vì bàn v n luôn m sau cú khai cu c. Vi c ch n nhóm ch đư c xác đ nh sau khi cú đánh khai cu c đ u th đưa vào l m t cách h p l bi đư c g i. Đi u 68. Cú đánh h p l T t c các cú đánh (ngo i tr cú đánh khai cu c và khi bàn đ m ), đ u th ph i đánh đúng nhóm bi c a mình trư c và đưa vào l m t bi m c tiêu ho c làm cho bi cái hay b t c bi m c tiêu nào khác ph i ch m băng.
 11. 11 Đ u th có quy n đánh bi cái vào băng trư c khi ch m bi m c tiêu trong nhóm c a mình, tuy nhiên sau khi ch m bi m c tiêu thì bi m c tiêu này ph i vào l ho c bi cái hay b t c bi m c tiêu khác ph i ch m băng. Không đáp ng đư c nh ng yêu c u này thì coi như là ph m l i. Đi u 69. Đánh an toàn Vì lý do chi n thu t đ u th có th đưa vào l m t bi m c tiêu rõ ràng và cũng không ti p t c lư t cơ c a mình b ng cách tuyên b "đánh an toàn" trư c. Cú đánh an toàn đư c đ nh nghĩa là cú đánh h p l . N u m t đ u th quy t đ nh đánh an toàn b ng cách đưa vào l m t bi m c tiêu rõ ràng thì trư c khi đánh ph i tuyên b "đánh an toàn" v i đ i th c a mình. Vì n u như không tuyên b trư c đ u th đó s có th đư c yêu c u đánh ti p b t c bi m c tiêu nào đư c đưa vào l trong cú đánh an toàn đ u không đư c đ t l i. Đi u 70. Ghi đi m M t đ u th có quy n ti p t c đánh cho t i khi không đưa đư c m t trong nhóm bi c a mình vào l h pl . Sau khi đ u th đánh vào l h p l h t t t c nhóm bi c a mình đ u th đó đưa bi s 8 vào l . Đi u 71. Ph t khi ph m l i (penalty) Đ u th ti p theo có bi cái trong tay. Đi u này có nghĩa r ng đ u th đó có th đ t bi cái b t c đâu (không c n ph i đ t phía sau l n ngang đ u bàn). Đi u lu t này nh m ngăn ng a đ u th c tình ph m l i đ đưa đ i th c a mình vào th b t l i. V i bi cái trong tay, đ u th có th dùng tay ho c cơ (ngo i tr đ u da) đ đ nh v bi cái. Đi u 72. Đánh k t h p Đánh k t h p là đư c cho phép, tuy nhiên bi s 8 và nhóm bi m c tiêu c a đ i phương s không ph i là m c tiêu đ u tiên ch m c a bi cái (ngo i tr bàn đ m thì bi s 8 cũng không đư c ch m đ u tiên). Đi u 73. Bi vào l không h p l M t bi m c tiêu đư c xem như vào l không h p l khi: - Bi m c tiêu đư c đưa vào l trong 1 cú đánh ph m lu t; - Bi m c tiêu đư c g i không vào l đã đư c ch đ nh; - Đã tuyên b "đánh an toàn" trư c khi đánh; T t c bi m c tiêu đư c đưa vào l không h p l đ u không đư c đ t l i. Đi u 74. Bi m c tiêu rơi kh i bàn N u b t c bi m c tiêu nào rơi kh i bàn thì coi như là l i và đ u th đó s b m t lư t. Ngo i tr đó là bi s 8 thì s b x thua ván. B t c bi m c tiêu nào rơi kh i bàn s không đư c đ t l i. Đi u 75. Đánh bi s 8 Khi bi s 8 là bi m c tiêu h p l thì đánh bi cái vào l hay ph m l i không ph i là thua ván đó n u bi s 8 không vào l hay rơi ra kh i bàn. Đ u th ti p theo s có bi cái trong tay. Chú ý: M t cú đánh k t h p không bao gi đư c dùng như m t cú đánh h p l đ đưa bi s 8 vào l , tr khi bi s 8 là bi m c tiêu đ u tiên đư c ch m trong cú đánh. Đi u 76. Thua ván đ u M t đ u th b thua ván đ u khi vi ph m trong b t c đi u nào sau đây: - Ph m l i khi đánh bi s 8 vào l ; - Đánh bi s 8 vào l trong cùng cú đánh như là bi m c tiêu cu i cùng trong nhóm bi m c tiêu c a mình. - Làm bi s 8 rơi kh i bàn b t c lúc nào. - Đánh bi s 8 vào l khác v i l đư c ch đ nh. - Đánh bi s 8 vào l khi nó không ph i là bi m c tiêu h p l .
 12. 12 Chú ý: T t c nh ng vi ph m trên ph i đư c g i trư c khi th c hi n 1 cú đánh khác, n u không đó s đư c xem như là không có vi ph m nào x y ra. Đi u 77. Ván đ u b b t c N u như sau 3 lư t cơ liên ti p c a m i đ u th (t ng c ng 6 lư t) thì tr ng tài nh n đ nh là s c g ng đánh vào l ho c di chuy n m t bi m c tiêu nào s d n đ n thua ván đ u, bi s đư c x p l i và đ u th khai cu c ván đó s khai cu c l i. Đi u lu t v s b t c có th đư c áp d ng mà không c n chú ý t i s lư ng bi còn l i trên bàn trong su t ván đ u và c n s đ ng ý c a c 2 đ u th . Chú ý: Ba l n ph m l i liên ti p trong 1 ván đ u không ph i là thua ván đ u. PH L C CHO TR NG TÀI 1. Khi bi m c tiêu đư c g i vào l đư c ch đ nh và bi c a đ u th kia cũng đư c đưa vào l trong cùng 1 cú đánh thì: - Đó là cú đánh h p l và ngư i đánh ti p t c lư t cơ c a mình. Bi m c tiêu c a đ u th kia không đư c đ t l i. 2. Khi bi m c tiêu đư c g i vào l không đúng v i l đã đư c quy đ nh thì: - Đó không ph i là ph m l i, đ u th s b m t lư t cơ c a mình, đ u th ti p theo s đánh ti p v i các v trí bi trên bàn và không bi nào đư c đ t l i. 3. Khi bi m c tiêu đư c g i không vào l mà bi m c tiêu c a đ u th kia vào l thì: - Đó không ph i là ph m l i, đ u th s b m t lư t cơ c a mình, đ u th ti p theo s đánh ti p v i các v trí bi trên bàn và không bi nào đư c đ t l i. 4. Khi đ u th th c hi n m t cú khai cu c h p l và ch m làm di chuy n m t hay nhi u bi b i b t c b ph n nào (ngư i, trang ph c, lơ, cơ) trư c khi nh ng bi đó d ng thì: - Đ u th ti p theo s có bi cái trong tay và đư c đ t b t c ch nào trên bàn. 5. Sau cú khai cu c và sau khi các bi đã d ng và đ u th ph m l i, thì đó đư c xem như là m t l i thông thư ng b i vì lúc đó cú khai cu c đã hoàn thành thì: - Đ u th ti p theo s có bi cái trong tay và đư c đ t b t c ch nào trên bàn. 6. N u bi s 8 đư c đưa vào l trong cú đánh an toàn thì đ u th s thua ván đ u. 7. M c dù cú đánh an toàn đư c áp d ng trong m i cú đánh, nhưng n u bi s 8 đư c đưa vào l b i c ý hay không c ý thì đ u th s thua ván đ u. 8. Khi đánh bi s 8, đưa đư c bi vào l đã ch đ nh mà bi m c tiêu c a đ u th kia cũng vào l trong cùng m t cú đánh thì đó là cú đánh h p l và đ u th đó th ng luôn ván đ u. 9. Khi bi n m xung quanh l như hình minh ho sau khi t t c bi m c tiêu khác đã đư c đưa vào l thì Đi u lu t ván đ u b t c đư c áp d ng. Ph n IV LU T THI Đ U POOL 15 BI XOAY VÒNG (ROTATION) (Các đi u lu t tiêu chu n hoá c a Châu Á) Tr khi có mâu thu n trái ngư c v i các đi u lu t này, các đi u lu t chung c a billiard Pool s đư c áp d ng Đi u 78. M c tiêu c a tr n đ u
 13. 13 N i dung Pool 15 bi xoay vòng đư c đánh 15 bi m c tiêu đánh s t 1 đ n 15 và 1 bi cái. Trong m i cú đánh bi cái ph i ch m bi m c tiêu có đánh s nh nh t trên bàn, nhưng bi vào l không c n ph i theo th t trên. B t c bi m c tiêu nào đư c đưa vào l b i 1 cú đánh h p l đ u đư c tính. N u m t đ u th đánh bi m c tiêu vào l m t cách h p l , đ u th đó s th c hi n cú đánh và ti p t c cho t i khi đánh trư t, ph m l i hay th ng ván đ u khi đ t đư c 61 đi m (ho c hơn n a). Sau cú đánh trư t c a đ u th đi trư c, đ u th ti p theo ph i b t đ u lư t cơ c a mình t v trí các bi đ l i trên bàn. Nhưng sau b t c l i nào c a đ u th đi trư c có quy n ch n: - Ti p t c đánh v i v trí các bi do đ u th trư c đ l i. - Đ t bi có ch s nh nh t t i đi m cu i bàn và b t đ u lư t cơ c a mình v i bi cái trong tay và sau l n ngang đ u bàn. Đ u th không c n ph i g i b t c cú đánh nào. M t tr n đ u đư c k t thúc khi m t đ u th th ng đ s ván theo quy đ nh. Đi u 79. Ghi đi m M i bi m c tiêu đư c đưa vào l h p l đư c tính đi m như giá tr c a bi m c tiêu đó. Ván đ u k t thúc khi m t đ u th đ t đư c 61 đi m (ho c hơn n a). N u c hai đ u th đ u đ t đư c 60 đi m sau khi t t c 15 bi m c tiêu đã vào l thì ván đ u đó đư c xem như là hoà và s ti n hành đánh l i, đ u th đánh bi m c tiêu cu i cùng đ g hoà s khai cu c ván đánh l i. Đi u 80. X p bi 15 bi m c tiêu đư c x p trong khuôn tam giác v i bi s 1 n m đ nh c a tam giác trên đi m cu i bàn và các bi m c tiêu khác đư c x p th t (như hình bên) ván đ u s b t đ u v i bi cái trong tay sau l n ngang đ u bàn. Đi u 81. Cú đánh khai cu c h p l Hình v Đ u th khai cu c ph i đánh bi cái ch m bi s 1 đ u tiên và cú khai cu c h p l khi: đưa đư c bi vào l hay có ít nh t 4 bi m c tiêu khác ch m băng. N u bi cái vào l ho c rơi kh i bàn hay không đ t đư c nh ng yêu c u trên thì xem như là ph m l i và đ u th ti p theo có bi cái trong tay sau l n ngang đ u bàn (xem Đi u 87). Trong cú đánh khai cu c, n u bi m c tiêu rơi kh i bàn, đó là l i và đ u th ti p theo s đư c ch n như Đi u 8 và t t c bi m c tiêu ph i đư c đ t l i. Cách x p bi cho cú đánh khai cu c  Bi s 1 đ t đ nh c a tam giác trên đi m cu i bàn  15 bi m c tiêu ph i đư c x p theo đúng trình t trên Đi u 82. Ti n trình c a ván đ u Đ u th đưa vào l m t ho c hơn n a bi m c tiêu trong cú đánh khai cu c h p l thì ti p t c đánh cho t i khi đánh trư t, ph m l i hay th ng ván. N u đ u th đánh trư t hay ph m l i thì đ u th ti p theo s b t đ u lư t cơ c a mình và ti p t c đánh cho t i khi đánh trư t, ph m l i hay th ng ván. Ván đ u k t thúc khi 1 đ u th đ t đư c 61 đi m hay hơn n a ho c b tru t quy n thi đ u do vi ph m l i n ng. Đi u 83. Ch m bi m c tiêu không đúng lu t N u bi m c tiêu đ u tiên mà bi cái ti p xúc không ph i là bi có ch s nh nh t trên bàn thì đó là ph m l i. Đi u 84. Bi không ch m băng Sau khi bi cái ch m bi m c tiêu mà không có bi m c tiêu vào l hay không làm cho bi cái ho c b t kỳ bi m c tiêu nào ch m băng thì đó là ph m l i.
 14. 14 Đi u 85. Ph m l i Khi đ u th ph m l i thì s b m t lư t cơ c a mình, t t c bi m c tiêu vào l trong cú đánh ph m l i đ u đư c đ t l i và đi m đó không đư c tính. Đ u th ti p theo có quy n ch n gi a: - Ti p t c ván đ u v i các v trí bi do đ u th trư c đ l i; - B t đ u đánh v i bi cái trong tay sau l n ngang đ u bàn và bi m c tiêu v trí cũ; - Đ t bi m c tiêu chính (xem Đi u 86). Đi u 86. Đ t bi m c tiêu chính Khi đ u th ch n "đ t bi m c tiêu chính" thì: - D i bi m c tiêu (có ch s nh nh t trên bàn) v đi m cu i bàn và b t đ u đánh v i bi cái trong tay sau l n ngang đ u bàn. - Khi có m t hay nhi u bi n m g n đi m cu i bàn hay trên đư ng l n d c làm c n tr vi c đ t bi m c tiêu, thì bi m c tiêu s đư c đ t t i 1 đi m trên đư ng l n d c g n nh t v i đi m cu i bàn mà không có b t c s di chuy n bi làm c n tr nào. - Bi m c tiêu đư c đ t ph i dính vào bi làm c n tr . Đi u 87. Bi cái vào l hay rơi kh i bàn N u đ u th làm bi vào l hay rơi kh i bàn thì đó là ph m l i và đ u th ti p theo s đư c ch n gi a: - N u bi m c tiêu chính n m bên ngoài l n ngang đ u bàn thì đ u th có th đánh bi m c tiêu đó v i bi cái trong tay sau l n ngang đ u bàn, không bi nào di chuy n v trí. - Đ t bi m c tiêu chính (Đi u 86). N u bi m c tiêu chính n m trong l n ngang đ u bàn thì đ u th không có cách ch n nào ngoài bi m c tiêu đó đư c r i v đi m cu i bàn. Đi u 88. Ph m l i khi đánh bi nh y hay đi vòng Trong m t tr n đ u không có tr ng tài, trong khi đ u th c g ng đánh bi cái nh y hay đi vòng qua bi làm c n tr (không ph i bi m c tiêu chính) mà làm cho bi này di chuy n, nhúc nhích (do tay, cơ, c u n i) đ u b coi là ph m l i. Đi u 89. Bi m c tiêu rơi kh i bàn hay vào l trong cú đánh ph m l i Đó là m t cú đánh ph m l i và t t c đ u đư c đ t l i. N u bi m c tiêu rơi kh i bàn hay vào l trong cú đánh ph m l i là bi m c tiêu chính thì s đư c đ t t i đi m cu i bàn (như Đi u 86) và đ u th ti p theo s đư c ch n gi a: - Đ ng ý bi cái gi nguyên v trí - Bi cái trong tay sau l n ngang đ u bàn. Các bi m c tiêu khác đư c đ t theo Đi u 91. Đi u 90. Bi m c tiêu vào l không h p l T t c s đư c đ t l i, v i bi m c tiêu chính đư c đ t như Đi u 86 và các bi m c tiêu khác đư c đ t như như Đi u 91. Đi u 91. Đ t nhi u bi m c tiêu T t c bi m c tiêu đư c đưa vào l không h p l hay rơi kh i bàn (không ph i bi m c tiêu chính) ph i đ t l i theo l n d c cu i bàn theo nh ng quy đ nh sau: - Bi m c tiêu đư c đ t trên l n d c cu i bàn theo th t t nh t i l n và hư ng v đi m cu i bàn (bi có ch s nh nh t n m sát băng ngang cu i bàn). - N u không đ ch trên l n d c cu i bàn (t băng cu i đ n đi m cu i bàn) cho vi c đ t bi, thì bi m c tiêu s đư c d i lên trên đư ng kéo dài c a l n d c cu i bàn (t đi m cu i bàn đ n đi m gi a bàn) và v n ph i theo quy đ nh t nh đ n l n. Đi u 92. Ph m l i 4 l n liên t c
 15. 15 N u đ u th ph m 4 l i liên t c trong 4 lư t cơ thì s b x thua ván đó (b n l i ph i x y ra trong 1 ván). L i c nh báo c a tr ng tài s đư c đưa ra gi a l n ph m l i th 3 và th 4. Đi u 93. Đánh t phía sau l n ngang đ u bàn Khi đ u th có bi cái trong tay sau l n ngang đ u bàn "Kitchen" đư c gi i h n gi a l n ngang đ u bàn và băng ngang cu i bàn thì đ u th đó ph i đưa bi cái t i m t đi m n m ngoài "Kitchen" trư c khi ti p xúc v i băng hay bi m c tiêu. N u không đ nh ng y u t trên thì b xem như ph m l i. Chú ý: N u bi m c tiêu n m ngay trên ho c bên ngoài "Kitchen" mà l i quá g n v i bi cái, làm cho bi cái ti p xúc bi đó trư c khi ra kh i khu "Kitchen" thì bi đó có th đư c xem như h p l . V i bi cái trong tay sau l n ngang đ u bàn, đ u th c g ng đánh m t cú h p l nhưng bi cái vô tình ch m bi n m ngang sau l n ngang đ u bàn ma bi cái v n vư t qua l n ngang, đó xem như là ph m l i. V i bi cái trong tay sau l n ngang đ u bàn, đ u th làm bi cái vô tình ch m bi n m sau l n ngang đ u bàn mà bi cái không vư t qua l n ngang, thì lu t s đư c áp d ng như sau: - Đó là l i và đ u th ti p theo có bi cái trong tay ho c; - X p l i các bi đó v v trí cũ và yêu c u đ u th ph m l i đánh l i. N u đ u th tình hu ng này nhi u l n, c tình làm bi cái ch m bi m c tiêu sau l n ngang đ u bàn thì đó đư c xem như là ph n tinh th n th thao. Đi u 94. Ch m d t ván đ u M t ván đ u b t đ u ngay sau khi bi cái vư t qua l n ngang đ u bàn trong cú đánh khai cu c. Bi s 1 ph i đư c ch m đ u tiên và h p l trong cú đánh khai cu c. Ván đ u k t thúc khi m t đ u th đ t đư c 61 đi m hay hơn n a ho c khi đ u th b tru t quy n thi đ u do vi ph m l i. NH NG ĐI M CHÚ Ý KHI PH M L I TRONG 15 BI XOAY VÒNG 1. Bi cái l i ho c rơi kh i bàn Bi cái bu c ph i trong khu "Kitchen" và ch n: - Bi m c tiêu gi nguyên v trí hay; - Bi m c tiêu đư c đ t t i đi m cu i bàn. Khi bi m c tiêu chính n m trong khu "Kitchen" thì bu c ph i đ t t i đi m cu i bàn. 2. Khi bi m c tiêu đư c đưa vào l b i cú đánh l i, ho c rơi kh i bàn Bi m c tiêu bu c ph i đ t t i đi m cu i bàn và ch n: - Bi cái gi nguyên v trí hay - Bi cái trong khu "Kitchen". 3. Trư ng h p ph m l i khi bi cái không ch m bi m c tiêu chính trư c thì ch n - T t c bi gi nguyên v trí hay - Bi cái khu "Kitchen", bi m c tiêu gi nguyên v trí hay đư c đ t t i đi m cu i bàn. - N u ch n bi m c tiêu đ t t i đi m cu i bàn, thì bi cái bu c ph i khu "Kitchen". 4. M t bi m c tiêu đư c đ t t i đi m cu i bàn ph i là bi m c tiêu chính Bi có ch s nh nh t trên bàn, t t c nh ng bi m c tiêu khác ph i đ t đi m gi a băng cu i và trên l n d c cu i bàn. Chương II LU T BILLIARDS – SNOOKER LU T ENGLISH BILLIARD (D a theo Lu t đư c ban hành c a Hi p h i Billiard – Snooker chuyên nghi p th gi i và Liên đoàn Billiard - Snooker th gi i). Đi u 95. Thi t b
 16. 16 95.1. Bàn tiêu chu n 95.1.1 Các kích thư c: Khu v c trong lòng bàn (ph m vi t các m t băng) ph i đo đư c 11ft 81/2 in x 5ft 10in (3569mm x 1778mm) v i đ dung sai cho c hai kích thư c là +/- 13mm. 95.1.2. Chi u cao: Chi u cao c a bàn đư c tính t sàn t i m t trên c a băng ph i t 851mm đ n 876mm. 95.1.3. Các l trên bàn: Có hai l cu i "Spot" đư c g i là 2 l đ nh, hai l cu i "Baulk" đư c g i là 2 l đáy, m i đi m gi a c a băng dài có 1 l đư c g i là 2 l gi a. Các l ph i phù h p v i các đư ng đo đư c Hi p h i Billiard - Snooker chuyên nghi p th gi i cho phép. 95.1.4. Đư ng Baulk và Baulk: M t đư ng th ng đư c k song song v i băng đáy và cách đó 737mm đư c g i là đư ng Baulk và kho ng tr ng gi a đó đư c g i b ng Baulk. 95.1.5. "D": Là n a hình tròn đư c v trong Baulk có tâm gi a đư ng Baulk và bán kính là 292mm. 95.1.6. Các đi m: Có 4 đi m đư c đánh d u trên đư ng tâm d c c a bàn: - Đi m cách m t băng đ nh 324mm (đi m đ u bàn). - Đi m trung tâm, n m gi a b m t băng đ nh và băng đáy. - Đi m hình chóp, n m gi a Đi m trung tâm và b m t băng đ nh. - Đi m n m gi a đư ng Baulk. 95.2. Bi T t c các bi ph i có thành ph n c u t o đư c ch p thu n, đư ng kính m i bi là 52,5mm v i dung sai +/- 0,5mm. Ph i có tr ng lư ng đ u nhau trong ph m vi dung sai cho phép là 0,5g/b . M t bi hay c b có th đư c thay đ i theo tho thu n gi a các đ u th hay theo s quy t đ nh c a tr ng tài. 95.3. Cơ Cơ không ng n hơn 914mm, và không có s thay đ i l n so v i truy n th ng v hình thù và ki m dáng đã đư c ch p nh n. Đi u 96. Đ nh nghĩa 96.1. Ván Ván là kho ng th i gian t cú đánh m đ u cho đ n khi: - Đ t t i m t th i gian đã quy đ nh. - M t bên đ t t i s đi m đã quy đ nh. - Đư c thư ng do quy t đ nh c a tr ng tài. 96.2. Tr n Tr n là s ván đư c tho thu n hay quy đ nh. 96.3. Bi - Bi cái là bi c a ngư i đánh. - Bi khác và bi màu đ đư c g i là bi m c tiêu.
 17. 17 96.4. Cú đánh + M t cú đánh đư c th c hi n khi ngư i đánh đánh bi cái b ng đ u cơ. + M t cú đánh là không hoàn thành cho đ n khi các bi đ ng yên. + M t cú đánh có th th c hi n b i tr c ti p hay gián ti p vì v y: - M t cú đánh tr c ti p là khi bi cái đánh bi m c tiêu mà không đánh vào băng trư c. - M t cú đánh gián ti p là khi bi cái đánh vào 1 hay nhi u băng trư c khi ch m bi m c tiêu. 96.5. Bi vào l Là cú đánh ghi đi m không bao g m cú đánh trúng nhi u bi m t lúc, đó là: - Bi m c tiêu vào l - Bi cái vào l - Hai bi m c tiêu vào l - M t bi m c tiêu và bi cái vào l . - Hai bi m c tiêu và bi cái vào l . 96.6. Đánh trúng nhi u bi m t lúc Là khi không có b t c s vi ph m Lu t nào, bi cái ti p xúc c hai bi m c tiêu trong m t cú đánh. 96.7. Trong tay Bi c a ngư i đánh trong tay khi: - Trư c khi b t đ u m i ván - Khi bi đã vào l - Khi đã b r i kh i bàn Nó v n trong tay cho đ n khi: - Đánh đúng lu t t tr ng thái trong tay - Ph m l i khi bi đang trên bàn 96.8. Bi trong cu c Bi trong cu c là khi nó không ph i tr ng thái trong tay. Bi đ là trong cu c khi đư c đ t vào đi m và v n như v y cho đ n khi nó đư c đưa vào l ho c r i kh i bàn. 96.9. Bi trong Baulk Bi trong Baulk là khi nó đ ng trên đư ng Baulk ho c gi a đư ng Baulk và băng đáy. 96.10. Bi r i kh i bàn Bi b coi r i kh i bàn n u nó n m yên không ph i trong lòng bàn hay dư i l , ho c bi nh y lên trong khi đánh. 96.11. Đánh trư t Là khi bi cái không ch m vào bi nào 96.12. Ph m l i Là b t c vi ph m nào đ i v i Lu t này. 96.13. Đi m đ t b chi m M t đi m đư c g i là b chi m khi bi không th đ t lên đi m đó mà không ch m bi khác. 96.14. Đ y cơ Cú đánh đ y cơ đư c th c hi n khi đ u cơ v n ti p xúc v i bi cái. - Sau khi bi cái b t đ u chuy n đ ng v phía trư c.
 18. 18 - Bi cái ti p xúc bi m c tiêu ngo i tr khi bi cái và bi m c tiêu h u như ch m vào nhau, nó s không b xem như là đ y cơ n u bi cái ti p xúc vào bi m c tiêu ph n r t m ng. Đi u 97. Tr n đ u 97. 1. Mô t : English Billiard đư c chơi b i 2 đ u th hay 2 bên có th tóm t t như sau: - Có 3 bi đư c s d ng, 1 bi tr ng thư ng 1 bên, 1 bi tr ng có ch m (có 2 ch m hay nhi u hơn đ phân bi t) bên kia và 1 bi đ . - Cú đánh ghi đi m trong 1 lư t cơ c a đ u th đư c tính b ng các cú đánh bi m c tiêu vào l , bi cái vào l , trúng nhi u bi m t lúc m t cách đơn l hay k t h p. - Các đi m thư ng trong cú đánh ghi đi m đư c c ng thêm cho ngư i đánh. - Các đi m ph t do ph m l i hay đánh trư t đư c c ng cho đ u th kia. - M t chi n thu t đư c áp d ng b t c lúc nào trong tr n đ u là đưa c hai bi m c tiêu vào trong Baulk trong khi đ u th ti p theo v i bi cái trong tay mu n th c hi n m t cú đánh đúng lu t thì b t bu c ph i đánh 1 cú đánh gián ti p. 97.2. B t đ u tr n đ u Vi c ch n bi màu tr ng hay bên nào đi trư c s đư c quy t đ nh b ng cách thi và ngư i th ng s có c 2 s l a ch n này. - Th t đư c xác đ nh như v y và ph i duy trì không đ i trong su t tr n đ u. - Bi đ đư c đ t đi m đ u bàn và đ u th đi đ u tiên b t đ u cú đánh t tr ng thái trong tay và tr n đ u b t đ u khi bi cái đư c đ t trên bàn và đư c ti p xúc b i đ u cơ hay: + Khi m t cú đánh đư c th c hi n ho c + Trong khi nh m vào bi cái. 97.3. Th th c Các đ u th đánh luân phiên ho c theo lư t tr khi ghi đư c đi m, trong trư ng h p này đ u th s ti p t c đánh v i các v trí bi đ l i trên bàn. Sau khi bi cái vào l hay bi cái dính v i bi khác thì đ u th b t đ u đánh tr ng thái trong tay. Khi đ u th không ghi đư c đi m, lư t cơ, c a đ u th đó s k t thúc và đ u th ti p theo s đánh v i v trí bi đ l i. Đ u th này s đánh t trong tay n u bi cái không trên bàn hay dính vào bi khác. Sau m t cú đánh ph m l i, đ u th ti p theo s đánh t trong tay v i 2 bi m c tiêu đư c đ t các đi m quy đ nh. 97.4. Tính đi m Đi m đư c tính như sau: - Đánh trúng nhi u bi m t lúc, bi tr ng vào l , bi cái trư c khi vào l ch m bi tr ng s đư c tính 2 đi m cho m i th . - Đánh vào l bi đ và bi cái trư c khi vào l ch m bi đ s đư c tính 3 đi m cho m i th . - N u có t 2 bi đư c đưa vào l ho c s k t h p v i đánh bi vào l là đánh trúng nhi u bi m t lúc trong cùng 1 cú đánh, t t c đ u đư c ghi đi m. - Khi m t cú đánh bi cái vào l k t h p v i đánh trúng nhi u bi m t lúc thì s tính đi m (c ng vào v i s đi m đánh trúng nhi u bi m t lúc). + 3 đi m n u bi đ đư c đánh b i bi cái trư c tiên. + 2 đi m n u bi tr ng m c tiêu đư c đánh b i bi cái trư c tiên. + 2 đi m n u c 2 bi m c tiêu đư c đánh cùng m t lúc. 97.5. Đánh t tr ng thái trong tay
 19. 19 Đ đánh t tr ng thái trong tay thì bi cái ph i đư c đánh t v trí trên hay trong ph m vi các đư ng c a "D" và: - Tr ng tài s tuyên b n u đư c yêu c u là li u bi cái đã đư c đ t đúng hay không (nghĩa là bi cái không ngoài ph m vi các đư ng c a "D"). - Bi cái ph i ch m 1 băng hay 1 bi ngoài Baulk trư c khi quay tr l i đ n đi m d ng ho c trư c khi ch m 1 bi trong Baulk. - N u 1 bi m c tiêu đang trong Baulk, không có ph n nào trên b m t c a nó có th đư c đánh tr c ti p t tr ng thái trong tay, ngay c khi ph n c a b m t đó n m trên đư ng Baulk. 97.6. Đ t bi m c tiêu - N u bi đ đư c đưa vào l hay rơi kh i bàn, nó s đư c đ t l i t i đi m đ u bàn hay: + N u đi m đ u bàn b chi m ch nó s đư c đ t t i đi m hình chóp. + N u c đi m đ u bàn và đi m hình chóp đ u b chi m ch thì nó đư c đ t t i đi m trung tâm. - N u bi đ đư c đưa vào l 2 l n liên ti p t đi m đ u bàn mà không có s k t h p ghi đi m nào khác thì nó s đư c đ t t i đi m trung tâm hay: + N u đi m trung tâm b chi m ch nó s đư c đ t t i đi m hình chóp. + N u c đi m trung tâm và đi m hình chóp đ u b chi m ch thì nó s đư c đ t t i đi m đ u bàn. - Đ i v i các l n đánh vào l bi đ ti p theo đó mà không có s k t h p s ghi đi m nào khác nó s đư c đ t t i đi m đ u bàn 2 l n, sau đó đi m trung tâm 1 l n n i ti p nhau trong khi các đi m đó không b chi m ch . - Tr ng tài s thông báo cho đ u th theo đ ngh có bao nhiêu cú đánh vào l liên ti p trên cùng 1 đi m. - M t bi không b coi như là trên b t c đi m nào tr khi nó đã đư c đ t vào đó b ng tay. - N u 1 bi khác ch m vào b t c bi nào đã đư c đ t lên đi m đó b ng tay, nó s đư c coi là không trên đi m đó n a cho dù nó có th không b di chuy n. - Đ u th s không ch u trách nhi m v b t c sai l m nào c a tr ng tài trong vi c đ t bi m c tiêu vào đi m. 97.7. Gi i h n c a các cú đánh trúng nhi u bi m t lúc Các cú đánh trúng nhi u bi m t lúc liên ti p mà không k t h p v i 1 cú đánh vào l nào khác đư c gi i h n đ n 75 l n. + Sau 70 l n đánh trúng nhi u bi m t lúc, tr ng tài s tuyên b "70 l n đánh trúng nhi u bi m t lúc". N u tr ng tài không tuyên b như v y thì đ u th s có quy n th c hi n thêm 5 l n đánh trúng nhi u bi m t lúc n a sau khi tr ng tài tuyên b . + Tr ng tài s thông báo cho đ u th khi yêu c u là có bao nhiêu cú đánh trúng nhi u bi m t lúc đã đư c th c hi n. 97.8. Gi i h n c a các cú đánh vào l Nh ng cú đánh vào l liên ti p mà không k t h p v i 1 cú đánh trúng nhi u bi m t lúc đư c gi i h n đ n 15 l n. + Sau 10 l n đánh bi vào l , tr ng tài s tuyên b "10 l n đánh bi vào l ". N u tr ng tài không tuyên b như v y thì đ u th s có quy n th c hi n thêm 5 l n đánh bi vào l n a sau khi tr ng tài tuyên b . + Tr ng tài s thông báo cho đ u th khi yêu c u là có bao nhiêu cú đánh bi vào l đã đư c th c hi n. 97.9. Bi n m trên mép l - N u 1 bi b rơi vào l mà không b ch m b i 1 bi khác hay là 1 ph n c a cú đánh đang th c hi n, nó s đư c đ t l i và các đi m đã ghi đư c s đư c tính. - N u nó b ch m b i 1 bi khác có liên quan đ n cú đánh:
 20. 20 + Không có s vi ph m lu t nào thì t t c nh ng bi này s đư c đ t l i và đ u th có th đánh l i cú đánh đó hay có th đánh cú khác theo ý c a đ u th đó. + N u có s ph m l i, t t c bi này s đư c đ t l i và đ u th ti p theo có s l a ch n thông thư ng sau cú đánh ph m l i. - N u 1 bi cân b ng trong ch c lát trên mép l và sau đó rơi vào l , nó s đư c tính như là vào l và không ph i đ t l i. 97.10. Bi b di chuy n không ph i do đ u th N u bi đang đ ng yên hay đang chuy n đ ng mà b làm di chuy n không ph i do đ u th thì nó s đư c đ t l i b i tr ng tài v trí mà tr ng tài nh n đ nh r ng nó đã đó hay nó s d ng đó. + Đi u lu t này bao g m c nh ng trư ng h p m t s c x y ra do m t ngư i khác không ph i là ngư i cùng bên v i đ u th và làm đ u th đó di chuy n bi. + Không đ u th nào b ph t vì s làm di chuy n bi b i tr ng tài. 97.11. Bi dính Khi bi c a đ u th dính v i bi khác thì bi đ s đư c đ t t i đi m đ u bàn, bi c a đ u th kia n u còn trên bàn thì đ t đi m trung tâm và đ u th s đánh t trong tay. 97.12. Ph m l i Nh ng hành đ ng sau đây là ph m l i: + Đánh 1 bi khác không ph i bi cái + Đánh bi cái nhi u hơn 1 l n + Đánh khi c 2 chân r i kh i bàn + Đánh khi không ph i lư t + Đánh không đúng quy đ nh t tr ng thái trong tay, bao g m c cú đánh m đ u. + Đánh khi b t c 1 bi nào chưa d ng h n + Th c hi n cú đánh nh y + Đ y cơ + Làm bi rơi kh i bàn + Th c hi n nhi u hơn 15 cú đánh vào l liên ti p + Th c hi n nhi u hơn 75 cú đánh trúng nhi u bi m t lúc liên ti p + Ch m bi b ng b t c b ph n nào + Đánh trư c khi tr ng tài hoàn thành vi c đ t bi vào đi m + Đánh bi cái trư t t t c bi m c tiêu + Bàn b c v i ngư i cùng bên không đúng lu t. + Cơ không đ t tiêu chu n 97.13. Ph t sau khi ph m l i Khi có ph m l i, tr ng tài ph i ngay l p t c báo "l i". + N u đ u th chưa th c hi n cú đánh thì đ u th đó ngay l p t c m t lư t. + T t c đi m ghi đư c trư c khi ph m l i đ u đư c tính và s không có đi m nào đư c tính trong cú đánh ph m l i + T t c các l i đ u b ph t 2 đi m nhưng không quá 2 đi m s b tư c đi trong m i cú đánh. Ngoài ra, đ u th ti p theo s có quy n l a ch n. + Đánh v i các v trí b d ng, k c bi đ , ngo i tr khi bi đ không còn trên bàn thì nó s đư c đ t vào đi m quy đ nh.
Đồng bộ tài khoản