Quyết định số 2027/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 2027/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2027/QĐ-BYT về việc phân công các bệnh viện phụ trách và giúp đỡ các tỉnh/thành phố khám, chẩn đoán và điều trị xơ hóa cơ Delta do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2027/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2027/Q -BYT Hà N i, ngày 08 tháng 6 năm 2006 QUY T NNH V VI C PHÂN CÔNG CÁC B NH VI N PH TRÁCH VÀ GIÚP CÁC T NH/THÀNH PH KHÁM, CH N OÁN VÀ I U TRN XƠ HÓA CƠ DELTA B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Y t ; Căn c tình hình các trư ng h p xơ hóa cơ Delta t i các t nh/thành ph ; Theo ngh c a ông V trư ng V i u tr , B Y t . QUY T NNH i u 1. Phân công các b nh vi n ph trách và giúp các t nh/thành ph khám, chNn oán và i u tr xơ hóa cơ Delta như sau: 1. B nh vi n Nhi Trung ương: Hà Tĩnh, Ngh An, Vĩnh Phúc, H i Dương, Hà N i, B c Giang, Hà Giang, Cao B ng; 2. B nh vi n Vi t c: Thanh Hóa, Hà Tây, Phú Th , B c Ninh, Nam nh. H i Phòng; 3. B nh vi n B ch Mai: Hòa Bình, L ng Sơn, Hà Nam, Ninh Bình; 4. B nh vi n a khoa Trung ương Thái Nguyên: Thái Nguyên, B c C n, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, i n Biên, Sơn La; 5. B nh vi n Vi t Nam – Th y i n: Qu ng Ninh, Thái Bình, Hưng Yên; 6. B nh vi n Trung ương Hu : Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , à N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh; 7. B nh vi n Nhi ng I: ng Nai, Bà R a – Vũng Tàu, Bình Thu n, Ninh Thu n; 8. B nh vi n Nhi ng II: Bình Dương, Sông Bé, Tây Ninh, ng Tháp; 9. B nh vi n Ch n thương – Ch nh hình thành ph H Chí Minh: Kon Tum, Gia lai, c L c, c Nông;
  2. 10. B nh vi n Ch R y: các t nh/thành ph phía Nam còn l i (t Phú Yên tr vào tr các t nh/thành ph ã phân công B nh vi n Nhi ng I, B nh vi n Nhi ng II và B nh vi n Ch n thương – Ch nh hình thành ph H Chí Minh ph trách) i u 2. Các b nh vi n trên có nhi m v : 1. C cán b giúp các t nh, thành ph ã ư c phân công khám sàng l c, chNn oán xác nh và ch nh ph u thu t t ng trư ng h p xơ hóa cơ Delta ch t ch theo úng qui nh c a B Y t . 2. Ti p nh n i u tr các trư ng h p xơ hóa cơ delta vư t quá kh năng chuyên môn c a tuy n t nh/thành ph (căn c hư ng d n qui trình k thu t i u tr xơ hóa cơ Delta do B Y t ban hành) i u 3. Các t nh/thành ph (S Y t - B nh vi n a khoa t nh/thành ph ) có nhi m v : Liên h và ph i h p v i b nh vi n ư c B Y t phân công có k ho ch khám l i và i u tr các trư ng h p xơ hóa cơ Delta (n u có) trên a bàn t nh/thành ph chính xác, hi u qu . i u 4. Giao V i u tr ch o, ki m tra các ho t ng khám và ph u thu t chuy n giao k thu t i u tr xơ hóa cơ Delta, báo cáo lãnh oB Yt . i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. i u 6. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V i u tr , Th trư ng các ơn v có liên quan, các t nh/thành ph và các b nh vi n có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. i u 7. Trong quá trình th c hi n có khó khăn, vư ng m c, phát sinh... yêu c u ơn v báo cáo ngay v B Y t (V i u tr ) theo s fax: 048460966 ư c hư ng d n, gi i quy t k p th i. Các v n liên quan ngh liên h v i BSCKII: Tr n Văn Sơn, V i u tr , B Y t . i n tho i: 090.3432317 KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên
Đồng bộ tài khoản