Quyết định số 2028/QĐ-SGTCC

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 2028/QĐ-SGTCC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2028/QĐ-SGTCC về việc ban hành Quy định tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Sở Giao thông-Công chính do Sở Giao thông - Công chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2028/QĐ-SGTCC

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc S GIAO THÔNG-CÔNG ******* CHÍNH ***** S : 2028/Q -SGTCC TP. H Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY NNH TI P CÔNG DÂN, TI P NH N VÀ GI I QUY T KHI U N I, T CÁO T I S GIAO THÔNG-CÔNG CHÍNH GIÁM CS GIAO THÔNG-CÔNG CHÍNH Căn c Quy t nh s 09/Q -UB ngày 09/01/1991 và Quy t nh s 22/2007/Q - UBND ngày 09/02/2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v thành l p và ban hành quy ch t ch c ho t ng c a S Giao thông-Công chính; Căn c Lu t Khi u n i, t cáo ngày 02/12/1998; các Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo ngày 15/6/2004 và ngày 29/11/2005; Ngh nh 136/2006/N -CP ngày 14/11/2006 c a Chính ph v quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khi u n i, t cáo; Căn c Quy t nh s 132/2006/Q -UBND ngày 05/09/2006 c a UBND thành ph v ban hành quy nh ti p công dân, x lý ơn, gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo trên a bàn thành ph H Chí Minh. Theo ngh c a Chánh Thanh tra S Giao thông-Công chính; QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này: “Quy nh ti p công dân, ti p nh n và gi i quy t khi u n i, t cáo t i S Giao thông-Công chính”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký. Quy t nh này thay th Quy t nh 412/Q -GT ngày 19/12/2001 và Quy t nh 1818B/Q -GT ngày 22/11/2002 c a Giám c S Giao thông Công chánh v ban hành Quy nh ti p công dân, ti p nh n và gi i quy t ơn khi u n i, t cáo t i S Giao thông Công chánh. i u 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng S , Chánh Thanh tra S , Trư ng các Phòng qu n lý chuyên ngành, các Phòng nghi p v S , Giám c các cơ quan, ơn v tr c thu c S ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./
 2. GIÁM C Nơi nh n: - Như i u 3; - UBND TP (thay b/cáo); - Thanh tra TP; - Thư ng tr c U S ; - S GTCC (G , các PG ); Tr n Quang Phư ng - Công oàn; oàn TNCS S ; - Lưu: TTr, VP (42b). QUY NNH V TI P CÔNG DÂN, TI P NH N VÀ GI I QUY T KHI U N I, T CÁO T I S GIAO THÔNG-CÔNG CHÍNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 2028/Q -SGTCC ngày 04 tháng 07 năm 2007 c a Giám c S Giao thông-Công chính) Chương 1: TI P CÔNG DÂN i u 1. Phòng ti p công dân c a S Giao thông-Công chính (sau ây g i t t là Phòng ti p dân) ư c t t i cơ quan S Giao thông-Công chính (GTCC). Phòng ti p dân th c hi n vi c ti p dân n trình bày khi u n i, t cáo ho c ph n nh, ki n ngh có liên quan n khi u n i, t cáo. Vi c ti p công dân ư c th c hi n thư ng xuyên trong gi hành chính hàng ngày do cán b Văn phòng S th c hi n và ti p dân theo l ch nh kỳ c a các thành viên Ban Giám c S . Trong Phòng ti p dân có niêm y t công khai l ch ti p công dân c a Ban Giám c S , n i quy ti p công dân và quy trình hư ng d n theo quy nh c a pháp lu t m i ngư i bi t và th c hi n; có s sách, m u bi u ghi chép, theo dõi vi c ti p công dân. Ngoài vi c ti p công dân theo l ch, Ban Giám c S còn ti p công dân t xu t khi có yêu c u c n thi t. Giám c và các Phó Giám c S luân phiên tr c ti p công dân m i tu n m t l n vào chi u th sáu (t 15g n 17g). nh kỳ vào u m i tháng, Chánh Văn phòng S có trách nhi m b trí l ch ti p công dân trong tháng cho Ban Giám c S ; l ch này ư c công khai Phòng ti p dân, ư c g i cho Văn phòng ti p dân thành ph giám sát và ng g i cho các cơ quan, ơn v tr c thu c S n m bi t. i u 2. Chánh Văn phòng S GTCC qu n lý tr c ti p Phòng ti p dân; có trách nhi m b trí cán b Văn phòng tr c thư ng xuyên t i Phòng ti p công dân trong gi hành chính; khi n l ch nh kỳ ti p công dân c a BG S , có trách nhi m c cán b cùng d ghi chép và th c hi n các công tác nghi p v .Chánh Văn phòng S ch u trách nhi m m s sách, m u bi u ph c v cho ho t ng c a Phòng ti p dân ng th i qu n lý và lưu tr các s sách, m u bi u, h sơ, tài li u này theo úng quy nh v công tác lưu tr c a S . i u 3. Khi ti p công dân, cán b ti p công dân ph i trang ph c ch nh t , eo th công ch c c a S theo quy nh. Cán b ti p công dân ph i có ý th c tôn tr ng công dân; luôn có thái , tác phong hoà nhã, khiêm t n; t n tình gi i thích, hư ng d n n
 3. nơi, n ch n nh ng v n công dân còn vư ng m c; ti p nh n k p th i nh ng khi u n i, t cáo thu c thNm quy n. Khi ti p xúc v i công dân, trư c h t cán b ti p công dân ph i t gi i thi u tên, ch c v c a mình ngư i ư c ti p xúc ư c bi t; cán b ti p công dân ch th c hi n ti p công dân t i Phòng ti p dân trong gi hành chính, không ư c ti p công dân ngoài tr s . i u 4. Khi n Phòng ti p dân c a S GTCC th c hi n quy n khi u n i, t cáo ho c ph n nh, ki n ngh có liên quan n khi u n i, t cáo, công dân có quy n và nghĩa v sau: 1. V quy n: a) ư c g i ơn khi u n i, t cáo ho c trình bày b ng mi ng n i dung khi u n i, t cáo mà n i dung ó thu c thNm quy n và trách nhi m gi i quy t c a S Giao thông- Công chính. b) ư c thông qua ngư i i di n h p pháp c a mình ho c nh Lu t sư giúp v m t pháp lu t th c hi n vi c khi u n i t i Phòng ti p dân c a S Giao thông-Công chính. c) ư c hư ng d n, gi i thích, tr l i v nh ng n i dung trình bày t i Phòng ti p dân. ư c cán b ti p công dân c p biên nh n i v i nh ng h sơ,tài li u ã cung c p. d) ư c quy n ph n nh, t cáo v i Th trư ng tr c ti p c a cán b ti p công dân n u cán b ti p công dân có nh ng vi c làm sai trái, c n tr , gây phi n hà, sách nhi u trong khi làm nhi m v ti p công dân. 2. V nghĩa v : a) Ch p hành úng N i quy ã niêm y t t i Phòng ti p dân và hư ng d n c a cán b ti p công dân. Xu t trình v i cán b ti p công dân v gi y t tùy thân, gi y m i ho c gi y y quy n c a ngư i khi u n i có xác nh n c a chính quy n a phương nơi ngư i y quy n cư trú. b) Trình bày trung th c s vi c; cung c p tài li u có liên quan n n i dung khi u n i, t cáo; ký xác nh n nh ng n i dung ã trình bày; c) Trư ng h p có nhi u công dân n Phòng ti p dân th c hi n cùng m t n i dung khi u n i, t cáo thì t p th ph i c ngư i i di n trình bày v i cán b ti p công dân. N u khi u n i ký tên t p th thì t ng ngư i ph i vi t thành t ng ơn khi u n i riêng theo s hư ng d n c a cán b ti p công dân. i u 5. Vi c ti p công dân t i Phòng ti p dân ph i ư c ghi chép theo dõi vào s sách. Các m u bi u nghi p v ph c v vi c ti p công dân ư c th c hi n úng theo các bi u m u ư c ban hành theo Quy t nh s 63/2007/Q -UBND ngày 20 tháng 4 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph . Trong quá trình ti p công dân, cán b ti p công dân ư c quy n t ch i ti p nh n ơn khi u n i, t cáo ho c ph n nh có liên quan n khi u n i, t cáo không thu c trách nhi m, thNm quy n gi i quy t c a Giám c S , c a Chánh thanh tra S ho c c a Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c S ; ng th i th c hi n hư ng d n công dân n úng cơ quan có thNm quy n.
 4. i u 6. Khi ti p nh n ơn ho c các tài li u khi u n i, t cáo do công dân cung c p t i Phòng ti p dân, cán b ti p công dân ph i ghi thành biên nh n c th giao cho công dân 01 b n, biên nh n ph i có ch ký c a công dân và cán b ti p dân. i u 7. ơn khi u n i, t cáo ho c n i dung ph n nh có liên quan n khi u n i, t cáo ư c ti p nh n t i Phòng ti p dân thì cán b ti p công dân ph i báo cáo ngay sau bu i ti p công dân cho Chánh Văn phòng S . Chánh Văn phòng S có trách nhi m xem xét và trình Giám c S trong th i h n không quá 24gi , k t lúc ư c cán b ti p công dân báo cáo. i u 8. i v i nh ng công dân không ch p hành n i quy ti p công dân, có hành vi quá khích, gây r i t i Phòng ti p dân, làm nh hư ng n an ninh, tr t t công c ng, nh hư ng n ho t ng bình thư ng c a cơ quan S GTCC ho c có hành vi khác vi ph m pháp lu t khi u n i, t cáo thì Chánh Văn phòng S có trách nhi m ph i h p và yêu c u cơ quan pháp lu t trên a bàn n có bi n pháp x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: KHI U N I, GI I QUY T KHI U N I QUY T NNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH M c 1: KHI U N I VÀ VI C X LÝ ƠN KHI U N I i u 9. S Giao thông-Công chính ti n hành th lý ơn khi u n i gi i quy t khi v vi c khi u n i có các i u ki n sau ây: 1. Cá nhân ho c t ch c th c hi n vi c khi u n i ph i có quy n, l i ích h p pháp ch u tác ng tr c ti p b i quy t nh hành chính c a S Giao thông-Công chính ho c hành vi hành chính c a Cán b , công ch c, viên ch c thu c s qu n lý tr c ti p c a S Giao thông-Công chính; 2. Cá nhân th c hi n khi u n i ph i là ngư i có năng l c hành vi dân s y theo quy nh c a pháp lu t; trong trư ng h p thông qua ngư i i di n ho c Lu t sư th c hi n vi c khi u n i thì ngư i i di n ph i có gi y y quy n có xác nh n c a UBND phư ng, xã nơi ngư i y quy n cư trú; 3. Vi c khi u n i ph i ư c vi t thành ơn ho c b n ghi n i dung khi u n i ư c cán b ti p công dân ghi l i t i Phòng ti p dân có ch ký xác nh n c a ngư i khi u n i; ơn ho c b n ghi n i dung khi u n i ph i ghi các thông tin có liên quan như: ngày, tháng, năm khi u n i; năm sinh; gi i tính; s ch ng minh nhân dân, ngày c p, nơi c p; n i dung khi u n i, lý do khi u n i, yêu c u c a ngư i khi u n i và a ch cư trú hi n t i. Vi c khi u n i còn trong th i hi u, th i h n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 4. Vi c khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t l n u c a Giám c S ho c khi u n i chưa có quy t nh gi i quy t l n 2 c a Giám c S ( i v i nh ng ơn khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t l n u c a Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c S ).
 5. 5. Vi c khi u n i chưa ư c toà án th lý gi i quy t. i u 10. Trong trư ng h p ngư i khi u n i không th c hi n ư c vi c khi u n i theo úng th i hi u vì m au, thiên tai, ch h a, i công tác, h c t p nơi xa ho c vì nh ng tr ng i khách quan khác thì th i gian có tr ng i không tính vào th i hi u khi u n i; ngư i khi u n i ph i xu t trình gi y xác nh n c a y ban nhân dân c p xã, cơ s y t ho c cơ quan, t ch c nơi ngư i khi u n i làm vi c v tr ng i khách quan nói trên v i cán b ti p dân t i Phòng ti p dân S Giao thông-Công chính ho c ính kèm cùng lúc khi g i ơn khi u n i. i u 11. Vi c ti p nh n và x lý ơn khi u n i: 1. Văn phòng S Giao thông-Công chính là u m i ti p nh n và x lý ơn khi u n i ban u t các ngu n: ti p nh n t Phòng ti p dân, t báo, ài, các cơ quan ch c năng và ngư i khi u n i g i n b ng ư ng bưu i n. Chánh văn phòng S ch u trách nhi m x lý ơn như sau: a) i v i ơn khi u n i có i u ki n quy nh t i i u 9 và i u 10 thì Chánh Văn phòng S có trách nhi m trình Giám c S trong th i h n không quá 24gi k t khi ti p nh n Giám c S xem xét, ch o và phân công gi i quy t, th lý. b) i v i ơn khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t ho c không các i u ki n th lý gi i quy t theo quy nh t i i u 9, i u 10 c a Quy nh này thì Chánh Văn phòng S có trách nhi m báo cáo l i cho Giám c S bi t và sau ó trong th i h n không quá 10 ngày, Chánh Văn phòng S ư c th a y quy n Giám c S có Thông báo ho c văn b n tr l i cho ngư i khi u n i bi t rõ lý do không th lý. N u là ơn không thu c thNm quy n (ti p nh n qua bưu i n) thì trong văn b n tr l i c n có n i dung hư ng d n ngư i khi u n i n úng cơ quan có thNm quy n ng th i kèm tr l i ơn và h sơ, tài li u ã nh n. c) i v i ơn khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t l n u c a Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c S GTCC: n u ngư i khi u n i ã g i ơn nhưng quá th i h n quy nh mà chưa ư c Th trư ng các cơ quan, ơn v gi i quy t thì Chánh Văn phòng báo cáo, xu t Giám c S chuy n ơn khi u n i nói trên n Chánh Thanh tra S ki m tra, ôn c vi c gi i quy t theo úng quy nh. Chánh Thanh tra S có trách nhi m xem xét, xu t Giám c S áp d ng các bi n pháp theo thNm quy n x lý i v i cán b , công ch c, viên ch c thi u trách nhi m ho c c tình trì hoãn vi c gi i quy t khi u n i ó. d) N u ơn khi u n i ư c g i duy nh t n Thanh tra S Giao thông-Công chính (b ng ư ng bưu i n) thì Chánh Thanh tra S có trách nhi m x lý ơn như quy nh t i i m a, b,c , kho n 1, i u 11 c a Quy ch này. Khi g i văn b n, thông báo, Thanh tra S ng g i 01 b n cho Văn phòng S n m ư c. 2. i v i ơn khi u n i do i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân, y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n ho c các cơ quan báo, ài chuy n n: n u thu c thNm quy n th lý, gi i quy t c a Giám c S thì trong th i h n không quá 10 ngày, Chánh Văn phòng S có văn b n thông báo cho cơ quan, t ch c ho c i bi u ã chuy n ơn n bi t; n u ơn khi u n i không thu c
 6. thNm quy n gi i quy t thì Chánh Văn phòng S g i tr l i ơn kèm theo thông báo b ng văn b n cho cơ quan, t ch c ho c i bi u ã chuy n ơn bi t. Chánh Văn phòng S khi ra văn b n, Thông báo t i kho n này và t i i m b, kho n 1 ph i ng g i 01 b n cho Thanh tra S n m và ph i h p. M c 2: GI I QUY T KHI U N I i u 12. ThNm quy n gi i quy t khi u n i c a Giám c S Giao thông-Công chính: 1. Gi i quy t khi u n i (l n u) i v i quy t nh hành chính c a S , hành vi hành chính c a mình ho c c a cán b , công ch c thu c cơ quan S ; 2. Gi i quy t khi u n i (l n hai) i v i khi u n i ã ư c Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c S gi i quy t nhưng còn có khi u n i. i u 13. Phân công giúp Giám c S gi i quy t khi u n i theo thNm quy n: Tùy theo n i dung, tính ch t c a v vi c khi u n i, Giám c S có th phân công ho c giao nhi m v cho các cơ quan, Phòng nghi p v S th lý giúp Giám c S ti n hành xác minh, k t lu n và ki n ngh Giám c S gi i quy t: 1. Giao Chánh Thanh tra S ti n hành c l p trong vi c xác minh, k t lu n ki n ngh Giám c S gi i quy t; 2. Giao cho Trư ng các Phòng nghi p v có liên quan ti n hành xác minh, k t lu n ki n ngh Giám c S gi i quy t; 3. Giao Chánh Thanh tra S ch trì ph i h p v i các Phòng nghi p v , các Phòng qu n lý chuyên ngành S ti n hành xác minh, k t lu n ki n ngh Giám c S gi i quy t; 4. Th trư ng các cơ quan ho c Phòng nghi p v ư c phân công giúp Giám c S gi i quy t khi u n i t i i m 1, 2, 3 i u này ph i ti n hành phân công c th cho cán b thu c quy n ch u trách nhi m th lý ti n hành xác minh. Căn c k t qu xác minh, Th trư ng cơ quan ho c Phòng nghi p v k t lu n và có văn b n ki n ngh Giám c S gi i quy t. i u 14. Quá trình th lý gi i quy t khi u n i: 1. ơn khi u n i thu c thNm quy n ư c ti p nh n theo i u 11 Quy ch này; sau khi có phê duy t ch o th lý c a Giám c S thì trong th i h n không quá 10 ngày (k t ngày nh n ơn), cơ quan ho c Phòng nghi p v ư c Giám c giao th lý ph i phân công cán b th lý gi i quy t ơn và ng g i Gi y báo tin th lý ơn cho ngư i khi u n i bi t. 2. Cán b ư c Th trư ng cơ quan ho c Phòng nghi p v phân công th lý gi i quy t ơn khi u n i ph i th c hi n vi c nghiên c u ơn, nghiên c u hành vi hành chính và quy t nh hành chính b khi u n i, l p k ho ch xác minh, thu th p tài li u. Quá trình thNm tra, xác minh, cán b th lý ph i n m, tôn tr ng và th c hi n y
 7. quy n và nghĩa v c a ngư i khi u n i, quy n và nghĩa v c a ngư i b khi u n i ư c quy nh t i i u 17 và i u 18 Lu t khi u n i, t cáo s a i, b sung ngày 29/11/2005. Quá trình thNm tra, xác minh, n u s vi c ph c t p, cán b th lý ph i xu t k p th i các bi n pháp gi i quy t như: ph i h p v i các cơ quan, ơn v khác có liên quan ho c trưng c u giám nh... K t qu xác minh ph i th hi n b ng các tài li u, văn b n c th như: Biên b n thNm tra, xác minh, k t lu n giám nh, biên b n thu th p tài li u có liên quan...v.v... làm cơ s pháp lý ph c v vi c xem xét k t lu n và là tài li u lưu tr trong h sơ gi i quy t khi u n i. 3. Trong quá trình gi i quy t khi u n i l n u, cán b ư c phân công th lý ph i th c hi n vi c g p g , i tho i tr c ti p v i ngư i khi u n i làm rõ n i dung khi u n i, yêu c u c a ngư i khi u n i và hư ng gi i quy t khi u n i. Vi c i tho i ư c th c hi n tr c ti p t i Phòng ti p dân S GTCC ho c Phòng ti p dân c a Thanh tra S GTCC (n u ơn khi u n i ư c phân công cho Thanh tra S thNm tra, xác minh) và ph i ư c ghi thành biên b n c th . N u vi c gi i quy t khi u n i ph i căn c duy nh t vào thông tin, tài li u t ngư i khi u n i cung c p nhưng khi ã ư c yêu c u 2 l n b ng văn b n mà ngư i khi u n i t ch i cung c p theo nghĩa v thì sau 10 ngày, k t ngày ra văn b n l n 2, cán b th lý ph i ki n ngh Giám c S GTCC ra thông báo ng ng th lý ơn khi u n i g i cho ngư i khi u n i cùng các cơ quan có liên quan bi t. 4. Căn c vào k t qu i tho i, k t qu thNm tra, xác minh, giám nh (n u có) và các tài li u thu th p ư c, cán b ư c phân công th lý ơn ti n hành làm báo cáo k t qu cho Th trư ng cơ quan ho c Phòng nghi p v . Căn c báo cáo k t qu c a cán b th lý, Th trư ng cơ quan ho c Phòng nghi p v k t lu n, làm văn b n trình Giám c S v ki n ngh gi i quy t khi u n i và kèm d th o quy t nh gi i quy t khi u n i c a Giám c S . 5. Quy t nh gi i quy t khi u n i c a Giám c S ph i th hi n y các n i dung cơ b n ư c quy nh t i i u 38 và i u 45 Lu t khi u n i, t cáo s a i b sung ngày 29/11/2005 và ph i ư c g i n cho ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan và ư c công b công khai theo quy nh. 6. Cơ quan ho c Phòng nghi p v nào ư c Giám c S phân công th lý gi i quy t ơn khi u n i thì Cơ quan, Phòng nghi p v ó ph i l p thành h sơ gi i quy t khi u n i lưu gi theo quy nh t i i u 47 Lu t Khi u n i, t cáo. Trư ng h p ngư i khi u n i kh i ki n ti p t i Tòa án thì h sơ lưu gi ó ư c chuy n cho Tòa án theo yêu c u. Vi c chuy n ho c bàn giao h sơ gi i quy t khi u n i ph i l p thành biên b n bàn giao, có ch ký xác nh n c a các bên giao, nh n theo quy nh. i u 15. Th i h n và vi c ban hành Quy t nh gi i quy t khi u n i: 1. Th i h n thNm tra, xác minh, k t lu n i v i cơ quan ho c Phòng nghi p v ư c phân công th lý ơn khi u n i là 25 ngày, tính t ngày ra văn b n th lý cho n khi có báo cáo k t qu và d th o quy t nh gi i quy t khi u n i trình Giám c S . i v i v vi c ph c t p c n ph i xác minh nhi u nơi ho c c n ph i o, v , trưng c u giám nh...thì th i h n có th kéo dài hơn nhưng không quá 40 ngày, k t ngày th lý;
 8. 2. Giám c S có trách nhi m xem xét và ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i theo thNm quy n trong th i h n 05 ngày, k t ngày Th trư ng cơ quan ho c Trư ng phòng nghi p v trình ki n ngh và d th o quy t nh gi i quy t khi u n i; 3. Trong th i h n 05 ngày, k t ngày Giám c S ký ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i thì Chánh Văn phòng S ph i công khai quy t nh ó trên Website c a S GTCC và niêm y t t i Phòng ti p dân. Chương 3: KHI U N I, GI I QUY T KHI U N I QUY T NNH K LU T CÁN B , CÔNG CH C i u 16. Giám c S có thNm quy n gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t do mình ban hành; khi u n i v quy t nh k lu t ã ư c Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c S gi i quy t nhưng còn khi u n i. i u 17. Phân công giúp Giám c S gi i quy t khi u n i theo thNm quy n: 1. Chánh Thanh tra S có trách nhi m xác minh, k t lu n và ki n ngh gi i quy t i v i các khi u n i quy t nh k lu t ã ư c Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c S gi i quy t nhưng còn khi u n i. 2. Trư ng phòng T ch c cán b - lao ng S có trách nhi m xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t i v i khi u n i quy t nh k lu t thu c thNm quy n Giám c S ; trong trư ng h p c n thi t thì Giám c S giao cho Thanh tra S ti n hành xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t. i u 18. Trình t , th t c và quá trình gi i quy t i v i khi u n i quy t nh thi hành k lu t ư c th c hi n theo i u 14 c a quy ch này. Chương 4: T CÁO VÀ GI I QUY T T CÁO M c 1: TH M QUY N GI I QUY T T CÁO i u 19. Giám c S GTCC có thNm quy n gi i quy t: 1. T cáo hành vi vi ph m pháp lu t, vi ph m quy nh v nhi m v , công v c a cán b , công ch c, viên ch c t c p Phó Trư ng phòng thu c S tr lên và ngư i ng u, c p phó c a ngư i ng u các cơ quan, ơn v tr c thu c S và nh ng ngư i khác do mình b nhi m, qu n lý tr c ti p. 2. T cáo trách nhi m c a Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c S trong vi c gi i quy t t cáo thu c thNm quy n c a mình nhưng gi i quy t không úng pháp lu t ho c quá th i h n quy nh c a pháp lu t mà t cáo không ư c gi i quy t. i u 20.
 9. 1. Phòng ti p dân S GTCC ho c Văn phòng S GTCC khi ti p nh n ơn ho c n i dung t cáo có trách nhi m phân lo i và x lý như sau: a) N u ơn, n i dung t cáo thu c thNm quy n gi i quy t c a Giám c S thì sau khi nh n không quá 24 gi , Chánh Văn phòng S ph i trình Giám c S Giám c S xem xét giao cho Chánh Thanh tra ho c Trư ng phòng nghi p v S ti n hành thNm tra, xác minh, k t lu n ki n ngh Giám c S gi i quy t. b) Trong trư ng h p ngư i t cáo n trình bày tr c ti p t i Phòng ti p dân thì cán b ti p dân ph i ghi l i vào gi y n i dung t cáo cùng h , tên, năm sinh, gi i tính, a ch c a ngư i t cáo, có ch ký xác nh n c a ngư i t cáo. Khi c n thi t thì ghi âm l i t cáo. B n ghi n i dung t cáo ph i cho ngư i t cáo c l i, nghe l i và ký tên xác nh n. N u ti p nh n ơn ho c nh ng h sơ, tài li u, ch ng c do ngư i t cáo cung c p thì cán b ti p công dân ph i ghi biên nh n giao cho ngư i t cáo, biên nh n ph i có ch ký c a ngư i giao và ngư i nh n. c) N u t cáo không thu c thNm quy n gi i quy t c a Giám c S GTCC thì cán b ti p dân ph i t n tình hư ng d n ngư i t cáo n úng cơ quan có thNm quy n.Trong trư ng h p ơn t cáo không thu c thNm quy n ư c g i n qua ư ng bưu i n thì ch m nh t trong th i h n 03 ngày, k t ngày nh n ư c, Chánh Văn phòng S ph i chuy n ơn t cáo và các tài li u, ch ng c liên quan (n u có) cho cơ quan có thNm quy n gi i quy t; trư ng h p ơn ó do i bi u Qu c h i, i bi u H ND và các cơ quan ch c năng chuy n n thì ng th i Chánh Văn phòng S có Thông báo i bi u và các cơ quan ch c năng ã chuy n ơn n m ư c. d) Các cơ quan, ơn v và cá nhân trong quá trình ti p dân, ti p nh n, gi i quy t t cáo ph i gi bí m t cho ngư i t cáo; không ư c ti t l h , tên, bút tích c a ngư i t cáo và các thông tin khác có h i cho ngư i t cáo. Cán b ti p công dân t i Phòng ti p dân ư c quy n t ch i ti p nh n nh ng ơn t cáo gi u tên (n c danh); m o tên; không có a ch ; không có ch ký tr c ti p trong ơn mà sao ch p l i ph n ch ký vào ơn. e) Trong trư ng h p n i dung t cáo có tính ch t khNn c p v gây thi t h i ho c e d a gây thi t h i nghiêm tr ng n l i ích c a Nhà nư c, c a t p th , tính m ng, tài s n c a công dân thì Chánh Văn Phòng S ph i thông báo ngay cho cơ quan ch c năng sau khi nh n ư c t cáo có bi n pháp ngăn ch n k p th i. i u 21. Thanh tra S Giao thông-Công chính có trách nhi m ti p nh n ơn ho c n i dung t cáo trong quá trình ti p công dân t i Văn phòng c a mình ho c ti p nh n qua ư ng bưu i n, có trách nhi m x lý như i u 20 c a Quy nh này. M c 2: GI I QUY T T CÁO i u 22. Phân công giúp Giám c S gi i quy t t cáo thu c thNm quy n: Căn c n i dung, tính ch t c a v vi c t cáo, Giám c S xem xét, có th phân công ho c giao nhi m v cho Th trư ng các cơ quan ho c Phòng nghi p v S ti n hành xác minh, k t lu n n i dung t cáo ki n ngh Giám c S gi i quy t ho c x lý:
 10. 1. Giao Chánh Thanh tra S ti n hành c l p trong vi c xác minh, k t lu n và ki n ngh Giám c S gi i quy t, x lý n i dung t cáo. 2. Giao Th trư ng các Phòng chuyên môn, Phòng Qu n lý chuyên ngành S ti n hành xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t. 3. Giao Chánh Thanh tra S ch trì ph i h p cùng các Phòng chuyên môn, Phòng qu n lý chuyên ngành ti n hành xác minh, k t lu n và ki n ngh gi i quy t. 4. Giao Chánh Thanh tra S xem xét, k t lu n n i dung t cáo mà Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c S ã gi i quy t nhưng phát hi n có vi ph m pháp lu t; trong trư ng h p k t lu n vi c gi i quy t có vi ph m pháp lu t thì Chánh Thanh tra S ư c quy n yêu c u ngư i ã gi i quy t ph i xem xét, gi i quy t l i. i u 23. ơn t cáo sau khi ư c Giám c S giao nhi m v gi i quy t t i i u 22 thì trong th i h n không quá 07 ngày, k t ngày ư c Giám c giao, Chánh Thanh tra S ho c Trư ng các phòng nghi p v S ph i tham mưu trình Giám c S ra quy t nh v ti n hành xác minh n i dung t cáo. Trong quy t nh ph i th hi n rõ các n i dung chính: Cơ quan ho c cán b ư c giao nhi m v xác minh; n i dung c n xác minh; th i gian ti n hành xác minh; quy n h n và trách nhi m c a ngư i ư c giao nhi m v xác minh. i u 24. Th c hi n xác minh, k t lu n n i dung t cáo và ki n ngh bi n pháp x lý t cáo: 1. Sau khi có quy t nh ti n hành xác minh n i dung t cáo c a Giám c S , Cơ quan ho c cán b ư c giao nhi m v xác minh th c hi n y quy n và nghĩa v ư c quy nh t i i u 70 Lu t Khi u n i, t cáo. Theo ó, quá trình xác minh ph i m b o tính khách quan, trung th c; ư c yêu c u ngư i t cáo cung c p b ng ch ng, tài li u có liên quan n n i dung t cáo; ư c yêu c u ngư i b t cáo gi i trình b ng văn b n v hành vi b t cáo; ư c yêu c u cá nhân, cơ quan, t ch c h u quan cung c p thông tin, tài li u có liên quan n n i dung t cáo; ư c trưng c u giám nh và ti n hành các bi n pháp khác theo quy nh c a pháp lu t. Vi c thu th p tài li u, ch ng c trong quá trình xác minh, gi i quy t t cáo ph i ư c ghi chép thành văn b n làm cơ s chính cho vi c xem xét, gi i quy t t cáo và lưu vào h sơ gi i quy t t cáo. 2. K t thúc xác minh, cơ quan ho c cán b ư c giao nhi m v xác minh ph i có báo cáo b ng văn b n v k t lu n n i dung t cáo và ki n ngh v bi n pháp x lý t cáo; ng th i d th o kèm văn b n (ho c quy t nh) gi i quy t t cáo c a Giám c S trình Giám c S xem xét, quy t nh. Văn b n ho c quy t nh gi i quy t t cáo c a Giám c S ph i xác nh: tính úng, sai c a n i dung t cáo; xác nh trách nhi m c a ngư i có hành vi vi ph m (n u có); các bi n pháp x lý áp d ng theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan, t ch c có thNm quy n x lý i v i ngư i vi ph m. 3. Cơ quan, cán b ư c giao nhi m v xác minh gi i quy t t cáo có nhi m v l p thành h sơ gi i quy t t cáo, có ánh s trang theo th t , tài li u và ư c lưu gi h sơ sau khi gi i quy t xong t cáo theo quy nh v lưu tr c a pháp lu t. Vi c bàn giao h sơ gi i quy t t cáo theo yêu c u c a c p trên ho c cơ quan ch c năng ph i ư c l p biên b n giao nh n có ch ký y c a các bên giao, nh n theo quy nh.
 11. i u 25. Th i h n gi i quy t t cáo: 1. Tùy theo n i dung, tính ch t n i dung t cáo, Giám c S s quy nh th i h n xác minh i v i t ng trư ng h p c th nhưng t i a không vư t quá 60 ngày, k t ngày th lý cho n khi trình Giám c S ký xong văn b n gi i quy t t cáo. 2. N u v vi c t cáo ph c t p ph i c n thêm th i gian thNm tra, xác minh ho c trưng c u giám nh...v.v..thì cơ quan ho c cán b ư c giao nhi m v xác minh ph i làm văn b n trình Giám c S xin gia h n th i gian xác minh nhưng t i a không vư t quá 90 ngày k t ngày th lý cho n khi trình Giám c S ký xong văn b n gi i quy t t cáo. i u 26. K t thúc gi i quy t t cáo, cơ quan ư c Giám c S giao nhi m v xác minh gi i quy t t cáo ph i g i văn b n k t lu n v vi c t cáo ho c quy t nh gi i quy t t cáo c a Giám c S cho: UBND thành ph và Thanh tra thành ph báo cáo theo quy nh. Ngoài ra còn ư c g i cho các cơ quan ch c năng có liên quan, g i cho ngư i b t cáo và thông báo cho ngư i t cáo bi t n u có yêu c u (tr nh ng n i dung thu c danh m c bí m t Nhà nư c). Chương 5: X LÝ VI PH M PHÁP LU T KHI U N I, T CÁO i u 27. Giám c S GTCC trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m: 1. Ra quy t nh t m ình ch thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i, quy t nh x lý t cáo c a Th trư ng ơn v thu c S khi phát hi n vi c gi i quy t có vi ph m pháp lu t. 2. Ra quy t nh t m ình ch công tác i v i công ch c thu c quy n qu n lý c tình c n tr ho c không ch p hành quy t nh gi i quy t khi u n i, quy t nh gi i quy t (x lý) t cáo ho c không ch p hành yêu c u c a các cơ quan ch c năng, cơ quan nhà nư c c p trên trong vi c gi i quy t khi u n i, t cáo; áp d ng các bi n pháp x lý khác theo thNm quy n i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c S có m t trong các hành vi vi ph m quy nh v gi i quy t khi u n i, t cáo ư c quy nh t i các i u 96, 97 và i u 100 c a Lu t Khi u n i, t cáo. i u 28. Cán b , công ch c, viên ch c thu c S gây thi t h i v v t ch t do hành vi vi ph m pháp lu t v khi u n i, t cáo ho c gi i quy t khi u n i, t cáo thì ph i b i thư ng; vi c b i thư ng thi t h i ư c th c hi n theo quy nh c a Chính ph v trách nhi m v t ch t i v i cán b , công ch c ho c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t dân s v b i thư ng thi t h i. Chương 6: T CH C TH C HI N i u 29. Quy nh này nh m c th hoá m t s quy nh v công tác ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo c a S GTCC theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo và
 12. Quy t nh 132/2006/Q -UBND ngày 05/9/2006 c a UBND thành ph . Nh ng n i dung không c p trong Quy nh này ư c th c hi n theo Lu t Khi u n i, t cáo; các Ngh nh, Thông tư hư ng d n th c hi n Lu t và Quy t nh 132/2006/Q - UBND ngày 05/9/2006 c a UBND thành ph . Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c S , Trư ng các Phòng nghi p v và qu n lý chuyên ngành S ch u trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n các nhi m v liên quan ư c giao trong b n quy nh này ng th i quán tri t cho Cán b , công ch c, viên ch c thu c quy n ch p hành úng các quy nh. i u 30. Giao Thanh tra S Giao thông-Công chính theo dõi, ôn c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy nh này. nh kỳ 6 tháng m t l n, t ng h p báo cáo k t qu th c hi n cho Giám c S Giao thông-Công chính./. GIÁM C Tr n Quang Phư ng
Đồng bộ tài khoản