Quyết định số 203/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
5
download

Quyết định số 203/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 203/2004/QĐ-UB về việc xác định giá trị nhà, đất phục vụ việc thu phần vắng đồng sở hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để sửa đổi quyết định số 89/2001/QĐ-UB ngày 04 tháng 10 năm 2001 về quy định việc xác định giá trị nhà, đất phục vụ việc thu phần vắng đồng sở hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 203/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 203/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V S A I QUY T NNH S 89/2001/Q -UB NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2001 V QUY NNH VI C XÁC NNH GIÁ TRN NHÀ, T PH C V VI C THU PH N V NG NG S H U TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn c Quy t nh s 38/2000/Q -UB- T ngày 19 tháng 6 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành “Quy nh v trình t , th t c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t ô th , th t c chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i thành ph H Chí Minh” và Quy t nh s 04/2003/Q -UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành “Quy nh v trình t , th t c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i thành ph H Chí Minh”; Căn c Quy t nh s 90/2004/Q -UB ngày 09 tháng 4 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v s a i, b sung b n “Quy nh v trình t , th t c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i thành ph H Chí Minh” ban hành kèm theo Quy t nh s 04/2003/Q -UB ngày 06 tháng 01 năm 2003; Xét ngh c a Giám c S Tài chính t i t trình s 3193/TC-BVG ngày 08 tháng 6 năm 2004; Công văn s 4857/TC-BVG ngày 12 tháng 8 năm 2004 và báo cáo, ngh c a S Tư pháp t i Công văn s 2478/STP-VB ngày 31 tháng 7 năm 2004; QUY T NNH i u 1. Nay s a i i u 2 và i u 5 Quy t nh s 89/2001/Q -UB ngày 04 tháng 10 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph như sau : “ i u 2. Nguyên t c xác nh giá : - V giá tr quy n s d ng t : áp d ng giá th c t chuy n như ng t i th i i m xác nh giá. - V giá tr nhà, xư ng và v t ki n trúc khác : áp d ng theo Quy t nh s 118/2004/Q -UB ngày 28 tháng 4 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v ban
  2. hành B ng giá chuNn t i thi u tr giá nhà và các lo i ki n trúc khác tính l phí trư c b c ng 10% thu giá tr gia tăng. - Nhà xư ng và v t trúc khác xây t 5 năm tr l i tính t th i i m xác nh giá n p ph n ng s h u v ng m t (căn c vào gi y hoàn công, gi y phép xây d ng, gi y chuy n như ng….) : áp d ng ơn giá xây d ng m i. - Nhà xư ng và v t ki n trúc khác xây trên 5 năm tính t th i i m xác nh giá n p ph n ng s h u v ng m t : áp d ng ơn giá xây d ng cũ.” “ i u 5. S Tài chính ch trì ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng, S Xây d ng tuy n ch n nhân s thích h p th c hi n vi c xác nh giá tr nhà, t”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Xây d ng, C c trư ng C c Thu , Giám c Kho b c Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Sài Gòn Công thương, các Trư ng phòng công ch ng, Trư ng phòng thu trư c b và thu khác và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3, - TT H i ng nhân dân thành ph KT. CH TNCH - TTUB : CT, các PCT, PHÓ CH TNCH - Văn phòng Thành y - Vi n Ki m sát nhân dân thành ph - S Tư pháp - VPH -UB : các PVP, - T T, NC, TM - Lưu ( T-Thh) Nguy n Văn ua
Đồng bộ tài khoản