Quyết định số 2030/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 2030/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2030/2005/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định “về việc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập đối với trẻ em dưới sáu tuổi trong tỉnh An Giang”do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2030/2005/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH AN GIANG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 2030/2005/Q -UBND Long Xuyên, ngày 18 tháng 07 năm 2005 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH “V VI C TH C HI N KHÁM B NH, CH A B NH KHÔNG PH I TR TI N T I CÁC CƠ S Y T CÔNG L P I V I TR EM DƯ I SÁU TU I TRONG T NH AN GIANG” Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 36/2005/N -CP ngày 17/3/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t b o v , chăm sóc và giáo d c tr em; Căn c Thông tư s 26/2005/TT-BTC ngày 06/4/2005 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i không ph i tr ti n t i các cơ s y t công l p; Căn c Thông tư s 14/2005/TT-BYT ngày 10/5/2005 c a B Y t hư ng d n th c hi n khám b nh, ch a b nh và qu n lý, s d ng, quy t toán kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i t i các cơ s y t công l p. QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh “v vi c th c hi n khám b nh, ch a b nh không ph i tr ti n t i các cơ s y t công l p i v i tr em dư i sáu tu i trong t nh An Giang”; i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký; i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S Y t , Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c t nh, Giám c S N i v , Ch nhi m U ban Dân s , Gia ình và Tr em t nh, Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Minh Tùng
Đồng bộ tài khoản